Р Е Ш Е Н И Е

№275

София, 15.09.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на единадесети септември през две хиляди и четиринадесета година,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Т. Н

ЧЛЕНОВЕ:С. К

Г. Ми секретаря

и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдия С. К

гражданско дело № 3783 от 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.251 ГПК.

Образувано е по молба на Г.И.П. от [населено място], Софийска област за допълване на постановеното по настоящето дело решение №14/07.03.2014г., с което е отменено въззивното решение на Софийски градски съд, ГО ІV-Б въззивен състав от 18.03.2013г. по гр.д.№7862/2012г. и вместо това С. е осъдена да заплати на Г.И.П. сумата 11000лв., частична претенция от сумата 29566.69лв., представляваща законна лихва за забава за изплащане на определеното парично обезщетение за отчужден имот в размер на 71 787лв. съгласно заповед № РД-40-22/11.07.2006г. на кмета на С. за периода от 16.06.2008г. до 18.12.2008г. и върху сумата от 259 520лв., на която е увеличено определеното обезщетение съгласно решение №188/19.12.2008г. по а.х.д.№03594/2006г. на Софийски градски съд за периода от 19.12.2008г. /датата на влизане в сила на решението/ до 25.08.2009г. /датата на изплащане на обезщетението/. Молителката поддържа, че съдът не се е произнесъл по направеното от нея искане за присъждане на лихва за забава върху претендираното обезщетение от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане.

Ответникът по молбата С. не изразява становище.

Върховният касационен съд,като обсъди доводите на страните във връзка с необходимостта от допълване на постановеното по настоящето дело решение №14/07.03.2014г., приема следното:

Действително още в исковата молба, постъпила в регистратурата на СРС на 02.02.2010г. с вх.№4670 молителката е заявила, че претендира С. да бъде осъдена да й заплати сумата 11000лв., представляваща законна лихва за забава за изплащане на определеното обезщетение за отчужден недвижим имот ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане. По така направеното искане настоящият състав не се е произнесъл в постановеното на 07.03.2014г. решение. Молбата за допълване е подадена на 19.03.2014г. в предвидения в чл.250, ал.1 ГПК срок, с оглед на което следва да се приеме, че искането за допълване е процесуално допустимо и основателно-при надлежно и своевременно направено искане съдът е длъжен да се произнесе и по така заявената претенция.

По същество претенцията за присъждане на лихва за забава върху претендираната сума, представляваща законна лихва за забава върху изплатено обезщетение за отчужден недвижим имот според настоящия състав е неоснователна. Съображенията за това са следните:

Олихвяването на изтекли лихви /анатоцизъм/ е подчинено на специален правен режим, като съгласно чл.10, ал.3 ЗЗД същото става съобразно наредбите на Българската народна банка, т.е. е допустимо само доколкото законът изрично го допуска и по ред и условия, определени в нормативен акт. Уговарянето на лихва върху лихва е допустимо в отношенията между търговци /чл.294, ал.2 ТЗ/, в хипотезата на чл.143, ал.1,изр.2 ЗЗД и чл.507 ТЗ. Подобна възможност при забавено плащане на обезщетение за отчужден недвижим имот обаче не е изрично предвидена и следователно искането за присъждането на лихва върху законната лихва в такава хипотеза е неоснователно.

По изложените по-горе съображения,Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ искането на Г.И.П., ЕГН [ЕГН], от [населено място], Софийска област, С. да бъде осъдена да й заплати законна лихва от предявяването на иска до окончателното изплащане на присъдената в нейна полза с решение №14/07.03.2014г. по гр.д.№3783/2013г. по описа на І ГО на ВКС сума от 11000лв.-частична претенция от сумата 29566.69лв., представляваща законна лихва за забава за изплащане на определеното парично обезщетение за отчужден имот в размер на 71 787лв. съгласно заповед № РД-40-22/11.07.2006г. на кмета на С. за периода от 16.06.2008г. до 18.12.2008г. и върху сумата от 259 520лв., на която е увеличено определеното обезщетение съгласно решение №188/19.12.2008г. по а.х.д.№03594/2006г. на Софийски градски съд за периода от 19.12.2008г. /датата на влизане на решението в сила/ до 25.08.2009г. /датата на изплащане на обезщетението/.

Решението е окончателно.

Председател:

Членове: