№ 60186

София 12.10.2021г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и осми септември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Д. Ц,

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 1453 по описа за 2021г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.303 ал.1 т.1 от ГПК.

Образувано е въз основа подадена молба с вх.№ 263717 от 18.03.2021г. от М.П.Б. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Д., за отмяна на решение № 1147 от 16.07.2018г. по гр.д. № 7588/2017г. на Районен съд Плевен, потвърдено с решение № 50 от 8.02.2019г. по в.гр.д. № 732/2018г. на Окръжен съд Плевен, с което е признато за установено, че той дължи на „Топлофикация Плевен“ЕАД сумата от 351.96лв., от която 331.76лв. незаплатена топлинна енергия, отдадена за сградна инсталация и такса за услуга дялово разпределение за периода 1.08.2015г.-30.04.2017г., ведно със законната лихва, считано от 16.06.2017г. и на основание чл.86 ЗЗД сумата от 20.20лв., като е отхвърлен иска в останалата му част от 545.94лв.и са присъдени разноски.

Молбата за отмяна е подадена на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК, поради наличие на нови доказателства и обстоятелства – влезли в сила две съдебни решения и заключения на две вещи лица, постановени по друго дело /гр.д.№ 2322/2020г. на ПРС/, за които твърди, че са от съществено значение за изхода на делото, не са могли да бъдат известни при решаването му, но ако бяха известни – изходът от спора би бил друг. В съдебно заседание молителят се явява лично и с процесуалния си представител и поддържа молбата си.

Ответникът„Топлофикация Плевен“ЕАД и третото лице помагач „Нелбо“ЕАД не се явяват и не се представляват. Изразеното от ответната страна в отговора становище, чрез процесуалния представител С. е за недопустимост поради просрочие и неоснователност поради липса на предпоставките на посоченото основание за отмяна. Счита, че се желае преразглеждане на вече разрешения правен спор и че молителят се домогва да поправи свое процесуално бездействие в хода на вече приключилото с влязъл в сила акт производство.

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като обсъди направеното искане, изразените становища и доказателствата по делото, намира молбата за неоснователна по следните съображения :

Съгласно установената практика „ново”, по смисъла на чл.303 ал.1 т.1 ГПК е това обстоятелство, което е съществувало преди момента на постановяване на решението, но което не е било известно на страната, /респективно не е станало достояние на съда/ и нейното незнание се дължи на обективни причини. Не е „ново“ това обстоятелство, което е било предмет на обсъждане от съда при постановяване на влезлия в сила акт. Не е ново и това обстоятелство, което страната, ако беше положила дължимата грижа, можеше да установи по време на решаване на спора. Отмяната по чл.303 и сл.ГПК е специално извънинстанционно производство, което се прилага относно влезли в сила съдебни решения. Доколкото съществуващият между страните правен спор вече е разрешен по окончателен начин, отмяната не е средство за пререшаване на същия и няма за цел да предоставя на страните допълнителна възможност за изясняване на останали неизяснени или недоказани въпроси по делото, приключило с влязъл в сила акт.

В случая, молителят – видно от изложените от него мотиви – желае, по реда на отмяната, да му бъде предоставена възможност да установи ново обстоятелство, което не е успял да установи в хода на приключилото с окончателен акт производство /че неправилно е изчислена дължимата от него топлинна енергия/. Във връзка с това представя влезли в сила съдебни решения и приетите по тях заключения на вещи лица /постановени по дела, водени от негови съседи, домогвайки се да установи, че съдът постановил акта, чиято отмяна се иска неправилно е преценил отопляемия обем на сградата, от който не е следвало да се изключват определени самостоятелни обекти, находящи се на първия етаж на сградата.

Така направеното искане за отмяна не може да бъде уважено, защото способът по чл.303 и сл. ГПК не е обжалване и не е средство за защита срещу порочни влезли в сила решения. Отмяната е средство за защита само срещу неправилни, но по някоя от изчерпателно посочените в чл.303 ГПК причини, решения. Посоченото от молителя основание по чл.303, ал.1, т.1 ГПК, в конкретния случай не е налице, защото както вече беше посочено, не е „ново“ това обстоятелство, което страната, ако беше положила дължимата грижа /беше ангажирала надлежна експертиза или представила други релевантни доказателства/, можеше да установи по време на решаване на спора.

С оглед на изложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената молба с вх.№ 263717 от 18.03.2021г. от М.П.Б. от [населено място], [улица], ап..., вх... за отмяна на решение № 1147 от 16.07.2018г. по гр.д. № 7588/2017г. на Районен съд Плевен.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :