№ 60225

гр. София 11.11.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на деветнадесети октомври две хиляди двадесет и първа година в състав:

пРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ЛЮБКА АНДОНОВА

при секретаря К.Първанова

изслуша докладваното от съдията В.Ргр.дело № 786/2021 год.по описа на ВКС

Производството е по чл.290 ГПК

Обжалвано е решение от 03.11.2020г. по гр.д.№15528/2018г. на ГС София, с което са изменени мерки относно упражняване на родителките права, местоживеенето на детето и режима на лични отношения на дете с родител, който не упражнява родителските права.

Допуснато е касационно обжалване на въззивното решение само в частта му относно определения режим на лични отношения на майката с детето по въпроса за това как следва да се определи режима на лични контакти между дете и родител, който не упражнява родителки права, за да бъде защитен най-добрия му интерес.

Жалбоподателят – В.В.П., чрез процесуалния си представител поддържа, че решението е неправилно и моли да бъде отменено.

Ответникът- К.А.К., в писмено становище, чрез процесуалния си представител поддържа, че решението е правилно и моли да бъде оставено в сила.

Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., приема за установено следното:

С обжалваното решение въззивният съд, като е потвърдил първоинстанционното решение, е изменил на основание чл.59, ал.9 СК по иск на К. К. срещу В. В. постановените с решение от 26.02.2014г. по гр.д.№9191/2013г. на РС София мерки относно упражняване на родителките права, местоживеенето на детето и режима на лични отношенияа както следва:

Предоставил е упражняването на родителските права по отношение на детето Е.К.К., [дата на раждане], на бащата и е определил местоживеене на детето при бащата, а на майката е определен режим на лични отношения с детето, като го вижда всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч в събота до 17ч в неделя, както и всяка трета седмица за времето от предходната неделя в 17ч до неделя 17ч с преспиване, както и 5 дни през пролетната и зимна ваканции, 20 дни през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск.

Със същото решение съдът е осъдил майката да заплаща по 160 лева месечна издръжка.

Съдът е счел, че са налице основания да бъдат изменени мерките, определени със съдебно решение през 2014г. Установено е по делото, че с влязло в сила решение по гр.д.№3068/2015г. на АС София майката е осъдена да върне 90 000 лева на детето си, за което е образувано изп.д.№365/2016г. на ДСИ при РС София, като са заплатени само 6017,18 лева по данни от ДСИ, които тя е изхарчила за лични нужди и които са били присъдени на детето за неимуществени вреди от непозволено увреждане - настъпила травма при раждане на детето - увредена дясна ръка.

Съдът е взел предвид желанието на детето да живее и при двамата родители, заявило че се чувства добре при баща си и неговата приятелка, както и че наблизо при баща и живеят баба и и дядо и нейни леля и чичо. Взет е под внимание факта, че майката в момента живее с друг мъж и негово дете - дъщеря на 10г., както и че между децата има извесно неразбирателство, както и с новия партньор на майката.

Съобразено е и заключението на съдебно психологична експертиза, според която отношенията с бащата са по-топли и в момента детето в резултат от грижите най-вече на бащата, е в стабилно състояние по отношение на хранително му разстройство - булимия-невроза.

Съдът е отчел факта, че и двамата родителите имат капацитет, но бащата е по-отговорен към момента, тъй като именно той е забелязал проблемите на детето, свързани със заболяването булимия и е осигурил адекватни мерки-психолог, а майката го неглижира, като е спряла детето и от плуване. Установено е, че няма синдром на родителско отчуждение, но е отчетено като негативно поведението на майката свързано с използване на присъдени в негова порза средвстав не за негови нужди.

Отчетен е и факта, че при бащата са малко по –добри битовите условия за живот, тъй като детето има самостоятелна стая, подпомаган е от близки при отглеждането, детето има приятели в Район „Надежда”, където живее бащата, вече е на 15г. и има по-голяма самостоятелност в грижите за себе си, а бащата много го подпомага за преодоляване на хранителното разстройство.

Анализирайки всички доказателства по делото и установените обстоятелства по делото съдът е приел, че следва да се именят мерките относно упражняване на родителските права, като бъдат предоставени на бащата и бъде определено местоживеене на детето при него. На майката е определен режим на лични отношения и е определено заплащане на месечна издръжка на детето в размер на 160 лева.

Допуснато е каса;ионно обжалване пов частта му относно определения режим на лични отношения на майката с детето по въпрос за това как следва да се определи режима на лични контакти между дете и родител, който не упражнява родителки права, за да бъде защитен най-добрия интерес на детето.

Настоящият състав намира, че по този въпрос е налице задължително тълкуване - ППВС № 1 от 1974 - според което поддържането на лични отношения между детето и родителя, на когото не е предоставено упражняването на родителските права, се ползва се еднакви правни възможности да защити правата си и тези на децата (Регламент /ЕО/ № 2201/ 2003 г. н ЕС). Принципът е, че режимът на контакти трябва да се определи в съответствие с интересите на детето, но във всеки случай ограничаването на мерките може да бъде само, ако се налага детето да се адаптира към отношенията с родителя, комуто не е предоставено упражняването на родителските права, като режимът следва да бъде съобразен и с обстоятелството дали родителят живее на отдалечено разстояние – в такива хипотези не са подходящи мерки за ежеседмични контакти. В крайна сметка, чрез режима на личните отношения целта, която трябва да се постигне, е да се осигури възможност децата да растат и да се развиват под грижата и с подкрепата и на двамата родители. В същия смисъл е и решение № 19/15.02.2019 г. по гр. дело № 2578/2018 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС, в което се изтъква, че съдът не може да определи адекватни мерки относно упражняването на родителските права и личните отношения на детето, без да съобрази готовността на родителите да ги приложат и поведението им в хода производството по делото.

Съставът на ВКС, четвърто г.о. намира,че с въззивното решение в частта си относно определения режим на лични отношения на детето с майка му е постановено в противоречие с трайната практика на ВКС и следва да бъде отменено. Следва да бъде постановено ново решение по съществото на спора, като при определяне режима на лични отношения се отчете обстоятелството, че детето е на 16г. и контактите с майката следва да са по-продължителни, а не подневни и почасови, като и двамата родители трябва да търсят диалог помежду си и с детето.

Следва да се определи по свободен режим на лични отношения на майката В.В.П. с детето Е.К.К. да го вижда всяка първа седмица от месеца от 10ч в понеделник до 17ч в неделя, всяка трета седмица от петък-17ч. до неделя 17ч, през първата половина от коледната и великденска ваканция, всяка нечетна година на Нова година, всяка четна година на рожденния ден на детето / или по взаимно споразумение по родителите всяка година за определен период от деня/, един месец през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск.

Следва да се отбележи, че при проява на добросъвестност от страна и на двамата родителите и постигане на изрично споразумение между тях, в интерес на детето ще е то да има контакти с майката или дори с двамата родители едновременно, и в дни, извън тези по определения с настоящото решение режим, като при съществено изменение на обстоятелствата в течение на времето и непостигане на съгласие между страните, всяка от тях може да поиска от съда изменение на този режим.

На основание чл.78, ал.1 ГПК ответникът следва да заплати на жалбоподателката сумата 1080 лева разноски за процесуално представителство пред ВКС.

Предвид изложените съображения, съдът РЕШИ:

ОТМЕНЯ въззивно решение от 03.11.2020г. по гр.д.№15528/2018г. на ГС София, в частта му с която на майката В.В.П. е определен режим на лични отношения с детето Е.К.К., [дата на раждане], да го вижда всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. в събота до 17ч. в неделя, както и всяка трета седмица за времето от предходната неделя в 17ч. до неделя 17ч. с преспиване, както и 5 дни през пролетната и зимна ваканции, 20 дни през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск, К.В.Н ПОСТАНОВЯВА:

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката В.В.П. с детето Е.К.К., [дата на раждане], да го вижда всяка първа седмица от месеца от 10ч. в понеделник до 17ч. в неделя, всяка трета седмица от месеца от петък - 17ч. до неделя 17ч., през първата половина от коледната и великденска ваканции, всяка нечетна година на Нова година, всяка четна година на рожденния ден на детето / или по взаимно споразумение на родителите всяка година за определен период от деня/, на рожденния ден на майката, както и един месец през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА К.А.К. да заплати на В.В.П. сумата 1080 лева разноски за процесуално представителство пред ВКС.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: