Определение по Търговско дело 7338/2014г. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №……………………………… гр. София

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ-22 състав, в публично заседание на  двадесет и пети ноември  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                          

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ АЛЕКСИЕВА             

при секретаря Т.Д., като разгледа докладваното от съдията т. дело N 7338 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 692, ал. 2 и ал. 3 във вр. чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

В изпълнение на задълженията си по чл. 686 от ТЗ служебният синдик на длъжника „А.“ ЕООД, ЕИК ******** Ц.М.  е изготвил и представил списъци на приетите и неприети вземания, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ. В изпълнение на изискването на чл. 689 от ТЗ тези списъци са обявени в ТР на 07.10.2016 г. В срока по чл. 690, ал. 1 от ТЗ срещу обявения в ТР, изготвен от служебния синдик ,допълнителен списък на приети вземания, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ, не са постъпили възражения.

 На 07.10.2016 г. е подадено едно възражение срещу списъка с неприети вземания, предявени по реда на чл. 688, ал. 1 от ТЗ от „М.Б.С.Р.“ ООД /н/, чрез синдик Т.Н.. Кредиторът  възразява срещу включването на предявените от дружеството в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ вземания в списъка с неприетите вземания. Поддържа, че претендираните от него вземания за извършени подобрения в съсобствения имот в гр. Бяла, област В. и за извършени необходими разноски в имота е доказано по основание и размер с представените към молбата за предявяване на вземането писмени доказателства. Предвид изложеното иска от съда да измени списъка и включи предявените от него вземания, съответно за сумата от 549 019.82 лева, представляващо стойността на извършените подобрения в съсобствения имот, с поредност на вземането чл. 722, ал. 1, т. 8 от ТЗ и за сумата от 33164.35 лева, представляващо стойността на направените необходими разноски в съсобствения имот, с поредност на вземането чл. 722, ал. 1, т. 8 от ТЗ.

Съдът, след като взе предвид изготвения от синдик М. списък,  направеното от  кредитора „М.Б.С.Р.“ ООД /н/ възражение, взетото от синдика становище и изложените в открито съдебно заседание на 25.11.2016 г. от страните доводи, приема следното:

Кредиторът „М.Б.С.Р.“ ООД /н/ е предявил вземанията си срещу длъжника с молба от 26.09.2016 г. Като източник на вземанията си сочи направени от него разходи за подобрения в съсобствен с длъжника имот, представляващ УПИ с идентификатор 07598.112.20, с площ от 12199 кв.м., съставляващ УПИ VІ-6,9, 29 от кв. 3 по плана на гр. Бяла, община В.. Сочи, че съсобствеността върху имота е възникнала при условията на чл. 17 от ЗУТ, при съотношение 3450/12087 ид.ч. за длъжника и 8367/12087 ид. части за кредитора. Поддържа, че изцяло със свои средства е изградил в съсобствения имот до фаза груб строеж  21 курортни, туристически сгради, като длъжникът е знаел за извършваните подобрения в имота и не се е противопоставил на същите. Твърди, че от момента на придобиване на имота от длъжника 22.06.2010 г. до откриването на производство по несъстоятелност, кредиторът е направил неободими разноски, свързани с охраняването на имота, като длъжникът дължи репарацията на частта от тези разноски, съответна на притежаваните от него части в съсобствеността. Към молбата за предявяване на вземанията са представени: констативен протокол от 25.08.2014 г. на общинска администрация, гр. Бяла, издаден да послужи по дело по описа на Окръжен съд – В.; копие от казастрална карта; справка от СВ; извършена по задание на кредитора пазарна оценка на имота и извлечение от счетоводните книги на кредитора.

Подаденото от кредитора възражение е подадено от легитимирано лице в законоустановения срок, поради което е допустимо. Разгледано по същество възражението е неоснователно, по следните съображения:

В случая от ангажираните от  възразилото лице доказателства не се установява наличието на претендираните вземания. Не са представени доказателства, от които да се установи съществуването на твърдяната от кредитора съсобственост върху имота, в хипотезата на чл. 17 от ЗУТ. Не се установява и извършването на твърдените подобрения и разноски, нито техния размер.

Ето защо Съдът намира, че предявеното възражение е неоснователно, поради което следва да бъде оставено без уважение.

Мотивиран от горното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА, на основание чл. 692, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ,  списъка на приетите от синдика на „А.“ ЕООД, ЕИК ******** вземания по чл. 688, ал. 1 от ТЗ, обявен в ТР на 07.10.2016 г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение с вх. № 128482/12.10.2016 г. на кредитора „М.Б.С.Р.“ ООД /н/, чрез синдик Т.Н.  срещу включването на предявените от него вземания в списъка с неприети вземания по чл. 688, ал. 1 от ТЗ,  като неоснователно.

ОДОБРЯВА, на основание чл. 692, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ,  списъка на неприетите от синдика на „А.“ ЕООД, ЕИК ******** вземания по чл. 688, ал. 1 от ТЗ, обявен в ТР на 07.10.2016.

Определението е окончателно.

Да се впише определението в книгата по чл. 634в, ал. 1 от ТЗ.

Определението да се обяви в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, на основание чл. 692, ал. 5 от ТЗ.

                                                                Съдия: