Определение по Гражданско дело 232/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр. София, 17.01.2017 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Гражданска колегия, ІІ-Д въззивен състав, в закрито съдебно заседание на седемнадесети януари, две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ДАМЯНОВА

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА

                                                                               Мл. съдия: ЦВЕТОМИР МИНЧЕВ

като разгледа докладваното от мл. съдия Минчев в. гр. дело № 232 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 267 ГПК

Образувано е по въззивна жалба с вх. № 1122371/15.08.2016 г., подадена от ищцата Р.П., чрез пълномощника си адв. Г.С., срещу решение от 19.07.2016 г., постановено по гр. д. № 352/2014 г., по описа на СРС, I ГО, 28-ми състав, с което е отхвърлен предявеният срещу СО, Район П., чрез кмета – Д.С., иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за установяване по отношение на ответника, че е собственик на имот, находящ се в район П., с № 461 от 1985 г. с площ от 530 кв. м. при съседи двор 460, двор на С.И. двор на Д. Б. и път, а към датата на образуване на делото – имот с идентификатор 55419.6704.461 и с площ 468 кв. м. на основание изтекла придобивна давност за периода 01.01.1985 г. – 01.01.2014 г., като на основание чл. 78, ал. 3 в полза на ответника са присъдени и сторените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв.

При служебно извършената проверка по реда на чл. 267 ГПК съдът намира производството за преждевременно образувано.

В т. 4 на въззивната жалба се съдържа оспорване относно присъдените в полза на ответника разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. Посочва се, че присъждането на юрисконсултско възнаграждение в полза на страната е обусловено не само от наличието на трудов договор, но и от доказателства за неговото реално заплащане, каквито в настоящия случай не са налице. Съдът счита, че в тази част въззивната жалба, с която е сезиран, има характер на молба за изменение на обжалваното решение в частта за разноските по реда на чл. 248 ГПК, по която компетентен да се произнесе е единствено съдът, който го е постановил.

Производството по чл. 248 ГПК е специален процесуален ред за защита и промяна на решението на съда в частта за разноските, който касае изключително и само хипотезите, в които е пропуснал да възложи разноските или ги е възложил неправилно. Тази процедура предхожда развитието на въззивното производство, поради което същото следва да бъде прекратено като преждевременно образувано, а делото – върнато на Софийски районен съд за администриране на молбата и изпълнение на процедурата. След извършване на дължимите от районния съд процесуални действия делото следва да бъде върнато на настоящия съдебен състав за разглеждане и произнасяне на постъпилата въззивна жалба на ищцата.

 Наред с това, въззивният съд констатира, че СРС е допуснал явна фактическа грешка,  изразяваща се в неправилно изписване на единния граждански номер на ищцата Р. Кунева П., който вместо като 6406047118, следва да бъде изписан като **********.

Предвид изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. дело № 232 по описа за 2017 г. на Софийски градски съд, Гражданска колегия, ІІ-Д въззивен състав.

ВРЪЩА делото на Софийски районен съд, I ГО, 28-ми състав, за провеждане на производство по изменение на съдебното решение в частта за разноските по реда на чл. 248 ГПК, както и за преценка за провеждане на производство по реда на чл. 247 ГПК.

След приключване на процедурата по чл. 248 ГПК делото да бъде върнато на настоящия съдебен състав за разглеждане и произнасяне по постъпилата въззивна жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:  1.                                2.