Решение по Гражданско дело 3157/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№.....

гр.София, 23.01.2017год.

СОФИЙСКИ  ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, І-14 състав, в открито заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                             СЪДИЯ:  МАРГАРИТА АПОСТОЛОВА

            При участието на секретаря К.Г. като разгледа докладваното от съдия М.Апостолова, гр.дело № 3157 по описа за 2015год, за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на Дял Първи, Г.Д от ГПК.

Образувано е по предявени от Д.Р.Л., М.Р.Л., Л.К.Л., И.С.Т., Х.М.Д., Л.Х.Д., В.Х.А. срещу „М.“ ЕАД искове с пр.кв.чл.108 от ЗС, с които се претендира признаване  спрямо ответника собствеността на ищците върху имот, представляващ реална част от имот пл.№ 734, к.л. 152, в план за регулация на местност СПЗ „Модерно предградие – Обеля“, с площ по графични данни от 2300 кв.м.,  означена по букви А-Б-В-Г-А оцветена в зелен цвят на скица приложена по заключение на СТЕ неразделна част от решение  от 10,11,2008год. по адм.дело №1132/2007год. на СГС, АО, ІІІ В състав и реална част от имот пл.№ 735, к.л. 152, местност СПЗ „Модерно предградие“ в размер на 1874 кв.м., означена по букви и цифри 2-В-Г-Д-1-2, оцветена в зелен цвят на скица приложена по заключение на СТЕ неразделна част от решение  от №11112/24,10,2008год. по адм.дело №5310/2008год. на ВАС, ІV отд. състав, като съобразно уточнителна молба от 17,03,2016год. процесните имоти представляват част от имот с идентификатор 68134,4355,130 по КККР на София,  одобрена със заповед №РД-18-54/30,08,2010год. на изп.дирактор на АГКК, с адрес , гр.София, район Л., ул.********, с обща площ на имота 258770кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана-за друг вид застрояване, с номер по предходния план 1754, кв.4, парцел 7,8,9,10 и означени по цифри 9,2,3,7,8,9,2, с площ от 4174кв.м., оцветена в оранжево, на приложената скица към заключение по СТЕ от 11,11,2016год. като ответникът бъде осъден да предаде владението върху същия.

Ищците твърдят, че с решение №0141/19,12,2008год. на ОСЗ Н.И, в качеството им на наследници на Д.Л.С. им е възстановено в стари реални граници правото на собственост върху нива от 4,609дка, ІV кат. находяща се в строителните граници на с.Обеля, м.Касата, част от имот 734 и 735, к.л.151 и 171 от кад.план от 2003год., при граници: имоти №704,705,706,709,733 и 736. Поддържат, че ответникът владее и ползва недобросъвестно, без правно основание 4174 кв.м. от възстановения им имот, които попадат в заграден от него двор.

Съобразно горното моли исковата претенция да бъде уважена. Претендират разноски.

В едномесечния законоустановен срок по чл.131 от ГПК е постъпил отговор от ответника, с който се излага становище за неоснователност на иска. Поддържа, че процесният имот е включен в капитала на „М.“ ЕАД с решение на СОС №30/протокол 51/30,11,1998год. и на това основание  владее и ползва същия. Сочи, че Столична община е едноличен собственик на капитала на дружеството. Излага, че процесния имот попада в ограждението на метродепо „Обеля“ и достъпът до него е ограничен, тъй като съгласно Постановление №181/20,07,2009год. на МС „Метрополитен“ – гр.София е включен в списъка на стратегическите обекти за националната сигурност.

Съобразно изложеното излага становище исковата претенция да бъде отхвърлена. Претендира разноски.

Трето лице – помагач Столична община излага становище, с което оспорва предявения иск, като неоснователен.

            С определение от 29,09,2015год. съдът е конституирал като ТЛП -Столичен общински съвет. На осн.чл.253 от  ГПК настоящия състав намира, че постановеното определение следва да бъде отменено поради липса на правен интерес, както и поради липса  на гражданска правосубектност. 

При така изложеното след като обсъди доказателствата по делото съдът  приема за установено от фактическа страна следното:

            Не е спорно между страните, че ответникът владее претендирания от ищците имот.

С решение №0141/19.12.2008год. ОСЗ-Н.И  е признала правото на собственост на наследниците на Д.Л.С. в стари реални граници  на имот- нива от 8894дка., находящ се в строителните граници на с.Обеля, м.Касата  и  възстановила  правото на собственост в съществуващи стари реални граници върху имот, представляващ нива от 4.609дка, четвърта категория, находяща се в строителните граници на с.Обеля, м.Касата, част от имоти 734, 735, кад.лист 151 и от кадастрален план изработен 2003, при граници: 704, 705, 706, 709, 733 и 736. Мотив за издаване на решението е решение за имот 734 на СГС, АО, 3 В състав, постановено по адм.дело №1132/2007год. и за имот 735 -решение №11113/24.10.2008год. на ВАС, 4-то отделение по адм.дело №5310/2008год. Решението е влязло в сила на 24.01.2009год.

От удостоверение за наследници №583/29.05.2013год. на СО, София се установява, че  Д.Л.С. е оставил за наследници ищците по делото.

Със заповед №РД-57-103/30.10.2012год. на кмета на Столична община по молба вх.№0819-312/15.07.2009год. на Л.Х.Д. е отказано да се отпише от актовите книги за общински имоти на район Л. част от АОС №5138/18.03.1998год. касаещ част от имот пл.№734 и 735 кад.лист 151 и 171, местност Касата-Обеля, с площ от 4609кв.м., тъй като имотът не е общинска собственост. Изложеният мотив за отказа е обстоятелството, че имотът не е общинска собственост, а следва да се претендира от търговското дружество М. ЕАД.

С решение №248 на Столичен общински съвет по протокол 17, т.10 от 31.05.2012год. е отказано намаляване на капитала на едноличните  търговски дружества, собственост на Столична община със стойността на недвижимите имоти, вкл.по преписка рег.№08-19-312/2009год. на наследниците на Д.Л.С., касаеща капитала на М. ЕАД, в който са апортирани процесните недвижими имоти.

 Не е спорно между страните че по протокол №51 от 30.11.1998год. на осн.чл.62, ал.2 от парграф 2 от ПЗР на ТЗ Столичен общински съвет  е увеличил капитала на Уставен фонд на ОФ Метрополитен, преобразувал ОФ Метрополитен в еднолично акционерно  дружество с общинско имущество М.  ЕАД, който съгласно т.3 от Решението поема активите и пасивите на  ОФ Метрополитен по баланса към 31.12.1997год. С т.4 от Решението е посочено, че утвърждава капитал на М. ЕАД, формиран на основата на балансовата стойност на основния капитал на ОФ към 31.12.1997год., в състава на който влизат имотите и ДМА по приложение №2.

По приложение №2 към решението е посочено включване в капитала на дружеството на  имотите частна общинска собственост и ДМА, в това число и земи по трасето на метрото и депото в кв.Обеля.

Преобразуването е вписано  с Решение №3/26.02.1999год. по ф.д.№2926/1990год.

Не е спорно, че едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община.

            По делото е изслушано заключение на съдебно-техническа експертиза, неоспорено от страните и прието от съда, чието заключение следва да бъде кредитирано при постановяване на съдебния акт, от което се установява, че имот 735 е означен по цифри 1,2,8,9,10.1, а имот 734 е означен по цифри 2,3,4,5,6,7,8,9,2, които са съседни. Възстановения с решение на ОСЗ имот е означен по цифри 9,2,3,7,8,9,2, с площ от 4174кв.м. и оцветен в оранжево. Същия попада изцяло в УПИ  VІІ -1754, кв.4 по действащия регулационен план на м.СПЗ Модерно предградие-Обеля, одобрен със заповед  №РД-09-50-60/03.02.1999год. на гл.архитект  на София. Целия УПИ е ограден с масивна ограда като в него са разположени  няколко сгради, служещи за ремонт и престой на мотриси на метрото  в София. Част от имот 735 попада върху депо за мотриси, действащо и към момента. За евентуално ползване на процесния имот, доколкото съставлява част от целия УПИ е необходимо  да се проектира и одобри изменение на уличната и дворищната регулация  в местността, с цел обособяване на самостоятелен УПИ, което може да се извърши след проектиране на целия квартал 4.

Не е спорно, че процесния имот се ползва от ответното дружество.

При така изложената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

            Предявени са обективно съединени искове с правна кв.108 от ЗС за установяване правото на собственост на ищците  относно недвижим имот като ответника бъде осъден да предаде владението върху описания по-горе имот. Искът по чл. 108 от ЗС е предоставен на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик. За да бъде уважен е необходимо да се установи по безспорен начин, че ищецът е собственик на имота, а ответникът владее или държи същия без правно основание.

По делото съдът намира за установено, че ищците са законни правоприемници на Д.Л.С..

За преценка основателността на исковата претенция и при заявеното от ищците основание –наследствено правоприемство и извършена земеделска реституция, в тежест на ищците е да установят предпоставките на земеделската реституцията предвид възникнал спор за материално право. С оглед становището на ответника да се ползва от противопоставими права спрямо наследниците  на бившия собственик на имота, съдът намира, че следва да съобрази тълкуването дадено с ТР №9/2012год. на ОСГК на ВКС относно допустимите възражения на ответника. Засегнатото от решението на ОСЗ лице-ответното дружество има възможност да оспори законосъобразността и наличието на материалните предпоставки за възстановяване, но само с оглед заявените от него противопоставими права. Т.е. по аргумент от изложеното от ответното дружество, същото няма правен интерес да оспорва собствеността на наследодателя на ищците, земеделския характер на земята или фактът, че притежавания и възстановен имот не са идентични. В процесната хипотеза възражението на ответника е свързано с установяване на пречки за възстановяване на имота по реда на ЗСПЗЗ, предвид придобито вещно право върху имота, въз основа на преобразуване на общинска фирма Метрополитен в еднолично търговско дружество, в което чрез  апорт е внесен  в капитала на дружеството и процесния възстановен на ищците имот. В тежест на ответната страна е да установи заявеното възражение.

Настоящия състав намира, че от ищеца не са ангажирани доказателства за релевантните за спора факти. Не се установи в какъв терен попада процесния имот. Единствено се установи да е част от УПИ VІІ-1754, но без данни за какво е отреден имота, налице ли са предпоставките за възстановяване. Постановените съдебни решения досежно застроената част от имота не сочат на достатъчно основание за реституция. Ищецът не е ангажирал доказателства дали върху имота, или части от него е реализирано обществено мероприятие, което прави съответната част от имота невъзможна за реална реституция и дали трети лица, включително и общината са придобили права върху описания признат за възстановяване имот.

Съобразно горното и предвид правилата за разпределение на доказателствената тежест по смисъла на чл.154, ал.1 от ГПК, съдът намира, че не се установи материално- праваната  легитимация на ищците по делото като собственици на имота на заявеното правно основание.

За пълнота следва да се отбележи и недоказаност на възражението на ответника.

Преобразуването на държавно предприятие съгласно чл.1, ал.2 от ЗППДОбП отм. сочи на разпределяне на имуществото, предоставено от държавата в дялове и акции съгласно разпоредбите на ТЗ. Съгласно §1 от ДР на ЗППДОбП отм. държавно предприятие е юридическо лице, което осъществява стопанска дейност, над 50 на сто от чийто капитал е държавна или общинска собственост.  В тежест на ответното дружество е да установи обстоятелството, че процесния имот след 17,09,1991год. , с влизане в сила на  ЗМСМА е станал общинска собственост. Съгласно §6, т.1 от ПЗР на ЗМСМА общинска собственост е  имуществото, предоставено със закон в собственост на общините или включено в уставния фонд на общинските фирми. По делото липсват доказателства кога и дали  на Общинска фирма Метрополитен е предоставено имущество и дали процесния имот е включен в уставния фонд на последната. Видно от доказателствата по делото е съставен АОС №5138/18.03.1998год., за който се твърди да включва и възстановения имот, но същия не е представен от ответника, с оглед преценка какъв имот, на какво основание е актуван като общинска собственост. Решение №30 на СОС за  утвърждаване на капитала на М. ЕАД, в състава на който влизат имоти и ДМА по приложение 2 също не удостоверява горните обстоятелства. В приложение 2, т.5 към решението се сочи на имоти включени в капитала на ответника като „земи по трасето на метрото и депото в кв.Обеля с балансова стойност от 126794“. Съставения АОС може да е индиция за съществуване на правото на собственост,  но с оглед заявеното оспорване, вещното право на преобразуваното дружество следва да бъде установено. Липсва възможност за преценка относно характера на имота като общински и съобразно §7 от ПЗР на ЗМСМА, който сочи да преминават в собственост на общините изброени категории имоти, които са били държавна собственост. 

Едва с установяване на фактът, че процесния имот е бил общинска собственост и съгласно ПМС №201/1993год. на МС за прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти  при образуването, преобразуването и приватизацията им, собствеността върху имота, предоставен за стопанисване и управление, чрез внасяне в капитала на дружеството, /освен ако в акта за преобразуване е посочено друго/, би била придобита от ответника с вписването в търговския регистър. В този смисъл е и приетата разпоредба  през 1994год. на чл.17а от ЗППДОбП отм. , за тълкуването на която са и мотивите по ТР с №4/2014год. на ОСГК на ВКС относно  релевантния фактически състав включващ приложение на нормата чл.17а от ЗППДОбП отм. .

Съобразно изложеното възражението на ответника, съдът намира за недоказано съобразно чл.154 от ГПК.

Ето защо предявените искове съдът намира за неоснователни и като такива следва да бъдат отхвърлени.

По разноските:

Предвид изхода от спора на осн.чл.78, ал.3 от ГПК разноски се дължат на ответната страна, които съдът намира за доказани в размер на 450,00лева, от които 150,00лв.-вещо лице и 300,00лв.-юрисконсултско възнаграждение.

           

Мотивиран от изложеното Софийски градски съд

Р   Е   Ш   И:

           

ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.Р.Л., с ЕГН **********, М.Р.Л., с ЕГН **********, Л.К.Л., с ЕГН **********, И.С.Т., с ЕГН **********, Х.М.Д., с ЕГН **********, Л.Х.Д., ЕГН ********** и В.Х.А., с ЕГН **********, всички със съд.адрес *** надпартер обективно съединени искове с правна квалификация чл.108 от ЗС за признаване спрямо „М.”ЕАД, с ЕИК ********, със седалище и адрес ***, че ищците са собственици на недвижим имот, представляващ реална част от имот пл.№ 734, к.л. 152, в план за регулация на местност СПЗ „Модерно предградие – Обеля“, с площ по графични данни от 2300 кв.м.,  означена по букви А-Б-В-Г-А оцветена в зелен цвят на скица приложена по заключение на СТЕ неразделна част от решение  от 10,11,2008год. по адм.дело №1132/2007год. на СГС, АО, ІІІ В състав и реална част от имот пл.№ 735, к.л. 152, местност СПЗ „Модерно предградие“ в размер на 1874 кв.м., означена по букви и цифри 2-В-Г-Д-1-2, оцветена в зелен цвят на скица приложена по заключение на СТЕ неразделна част от решение  от №11112/24,10,2008год. по адм.дело №5310/2008год. на ВАС, ІV отд. състав, като съобразно уточнителна молба от 17,03,2016год. процесните имоти представляват част от имот с идентификатор 68134,4355,130 по КККР на София,  одобрена със заповед №РД-18-54/30,08,2010год. на изп.директор на АГКК, с адрес , гр.София, район Л., ул.********, с обща площ на имота 258770кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана-За друг вид застрояване, с номер по предходния план 1754, кв.4, парцел 7,8,9,10 и означени по цифри 9,2,3,7,8,9,2, с площ от 4174кв.м., оцветена в оранжево, на приложената скица към заключение по СТЕ от 11,11,2016год. /неразделна част от решението/ като ответникът бъде осъден да предаде владението върху същия като неоснователни.

ОСЪЖДА Д.Р.Л., с ЕГН **********, М.Р.Л., с ЕГН **********,Л.К.Л., с ЕГН **********, И.С.Т., с ЕГН **********, Х.М.Д., с ЕГН **********, Л.Х.Д., ЕГН ********** и В.Х.А., с ЕГН **********, всички със съд.адрес *** надпартер да заплатят на „М.”ЕАД, с ЕИК ********, със седалище и адрес *** на осн.чл.78, ал.3 от ГПК сума в размер на 450,00лв.- разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО  е постановено при участието на ТЛП -Столична община.

ПРЕКРАТЯВА гр.д.№3157/2015год., СГС, ГО, І-14 състав по отношение на СОС.

            РЕШЕНИЕТО, в частта с която е прекратено производството по отношение на СОС  може да се обжалва пред САС в 1 седмичен срок, а в останалата част в  2 седмичен срок от връчването на страните.

                                                                                                                   СЪДИЯ: