Решение по Гражданско дело 7111/2016г.

                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                      гр.С., 26.01.2017 год.

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, ІV-В въззивен състав, в публично съдебно заседание на десети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З.Ч

ЧЛЕНОВЕ: Х.М

П.М

при секретаря В.И., като разгледа докладваното от съдия Х.М в.гр.дело №7111 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.258 и сл. от ГПК.

С решение от 20.04.2016 год., постановено по гр.дело №67964/2014 год. по описа на СРС, ГО, 81 с-в, е допуснато извършването на съдебна делба между Е.Ц.С. и А.Ц.С. на следните недвижими имоти:

1/ АПАРТАМЕНТ №29, находящ се в жилищната сграда в гр.С., ж.к.“**********, състоящ се от една стая, дневна, столова, бокс и обслужващи помещения, застроен на 81.87 кв.м., при съседи по нотариален акт: изток – коридор, запад – зелена площ, север – ап. №30 – държавен, юг – зелена площ, отгоре – ап. №33 – държавен, отдолу – ап. №25 – държавен, заедно с таванско помещение №4, с площ от 4.05 кв.м., при съседи: изток – коридор, запад – зелена площ, север – коридор и юг – таванско помещение №3 – държавно,  заедно с принадлежащите му 2.006 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавното дворно място върху което е построена жилищната сграда, с идентификатор 68134.4360.279.12.29 и

2/ ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Г., обл. С., ул.“********, цялото от 594 кв.м., съставляващо парцел ХІI-23 от кв. 25 по плана на гр.Г., с построените върху него масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 96 кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА – хамбар, при съседи на парцела по нотариален акт: от две страни улици, З.В.А. и Г.А., при следните дялове: 1/2 ид.ч. – за Е.Ц.С. и 1/2 ид.ч. – за А.Ц.С..

Срещу решението в частта му, в която е допуснато извършването на делба между страните при равни квоти на недвижимия имот в гр.Г., е подадена в законоустановения срок по чл. 259, ал. 1 ГПК въззивна жалба от ответника А.С.Ц.. Жалбоподателят поддържа, че първоинстанционният съд е допуснал нарушение на чл. 226, ал. 3 ГПК и не се е съобразил с т. 3 от Тълкувателно решение № 3/2009 г. на ВКС по тълк.дело № 3/2009 г., ОСГК. СРС бил приел, че в случая е приложим чл. 226, ал. 1 ГПК вместо ал. 3 на посочена норма, като по този начин не бил зачел материално-правния ефект на прехвърлителната сделка, сключена и вписана преди вписването на исковата молба за делба. Следователно обжалваното решение било нищожно. Според горепосоченото Тълкувателно решение исковата молба за делба подлежала на вписване, като за това на ищеца се дължали указания по реда на чл. 129, ал. 3 ГПК. Първоинстанционният съд бил коментирал само датата на подаване на исковата молба в съда, но не и момента на нейното вписване. Ищцата не била изпълнила указанията на вписване на исковата молба към момента на първото открито съдебно заседание по делото, поради което следвало производството в обжалваната му част да бъде прекратено и делбата да продължи само по отношение на имота в гр.С.. Ето защо моли решението на СРС да бъде обезсилено в обжалваната му част, а производството по делото – прекратено в тази му част. Претендира и присъждането на направените разноски по делото.

Ответницата по жалбата Е.Ц.С. счита, че решението на СРС е допустимо и правилно в обжалваната му част и моли същото да бъде потвърдено. Претендира и присъждането на направените разноски по делото.

Софийски градски съд, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид наведените във въззивната жалба пороци на атакувания съдебен акт и становището на насрещната страна страна, намира за установено следното:

Предявен е за разглеждане иск за делба по чл. 69, ал. 1 ЗН във фазата на допускането.

Съгласно разпоредбата на чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта – в обжалваната му част, като по останалите въпроси е ограничен от посоченото в жалбата.

Първоинстанционното решение е валидно – не е постановено в нарушение на правните норми, които уреждат условията за валидност на решенията – постановено е от съд с правораздавателна власт по спора, в законен състав, в необходимата форма и с определено съдържание, от което може да се извлече смисъла му.

При осъществената дължима служебна проверка въззивният съд приема, че решението на СРС е недопустимо в обжалваната му част, но по съображения, различни от поддържаните от жалбоподателя.

Съгласно задължителните за съдилищата разяснения, дадени с Тълкувателно решение № 3/2009 г. на ВКС по тълк.дело № 3/2009 г., ОСГК, изискването за вписване на искова молба на основание чл. 114, б. „в“ вр.с чл. 112, б. „з“ ЗС, не е изискване за редовност и съдържание на исковата молба по смисъла на чл. 127 ГПК /чл. 98 ГПК – отм. , а разпоредбата на чл. 128 ГПК /чл. 99 ГПК – отм. , не изисква представяне към исковата молба на вписан екземпляр от нея /т. 1/. Вписването на исковата молба по чл. 114 ЗС има оповестително-защитно действие спрямо трети, неучастващи в процеса лица, и не може да бъде пречка за възникването на валидно процесуално правоотношение и за постановяване на валиден съдебен акт, с който се дава защита на вещното право, предмет на търсената защита, и обвързващ страните по делото със силата на пресъдено нещо / т. 2/.  При действието на правилата за проверка редовността на исковата молба по чл. 127 ГПК, респ. за необходимите приложения по чл. 128 ГПК и на установения принцип на служебното начало с чл. 7, ал. 1 ГПК, неизпълнението на изричното указание на съда за вписване на исковата молба по чл. 114 ЗС, в т.ч. и за съдебна делба, е основание за нейното връщане на основание чл. 129, ал. 3 ГПК /т. 3/.

В разглеждания случай е установено, че на 09.12.2014 год. Е.Ц.С. е сезирала СРС с искова молба, с която срещу А.Ц.С. е бил предявен иск за делба на процесните недвижими имоти. С разпореждане от 11.12.2014 год. на ищцата е било указано в двуседмичен срок от получаване на съобщението да впише исковата молба в Служба по вписванията – С. при Агенция по вписванията, като същата е била предупредена, че при неизпълнение исковата молба ще бъде върната. По делото липсват данни, че този акт е бил съобщен на ищцата. В тази връзка е било издадено съпроводително писмо до Службата по вписванията с район на действие СГС, което е било получено от ищцата на 12.02.2015 год. Вписването на исковата молба за делба на имота в гр.С. е осъществено на 20.02.2015 год.

С протоколно определение от 29.09.2015 год., постановено в открито съдебно заседание, в което е участвал процесуален представил на ищцата, СРС е указал на последната в двуседмичен срок да впише исковата молба за делба на имота в гр.Г. в Служба по вписванията – К., като същата е била предупредена за последиците при неизпълнение. На 12.10.2015 год. ищцата е поискала издаването на заверени преписи от исковата молба и съпроводително писмо до Служба по вписванията – К., като е релевирала и искане по чл. 63, ал. 1 ГПК за продължаване на дадения срок за изпълнение на указанията за вписване. На 13.10.2015 год. СРС е разпоредил издаването на заверени преписи от исковата молба, с което на практика е счел за основателно искането по чл. 63, ал. 1 ГПК – срокът е продължен с две седмици /арг. чл. 63, ал. 2 ГПК/, доколкото произнасянето е осъществено в последния ден, в който изтича срокът за изпълнение на указанията за вписване. Преди изтичането на продължения срок, а именно на 23.10.2015 год. ищцата е подала нова молба, с която отново е поискала издаването на съпроводително писмо до Служба по вписванията – К. /което до този момент няма данни да е било издавано/, както и продължаване на срока за вписване. Най-късно на 26.10.2015 год. е било издадено съпроводителното писмо /получено същия ден от ищцата/, с което въпреки липсата на изрично произнасяне СРС е счел за основателно искането по чл. 63, ал. 1 ГПК – срокът е продължен с две седмици /арг. чл. 63, ал. 2 ГПК/. Исковата молба за делба на имота в гр.Г. е била вписана на 30.10.2015 год., т.е. преди изтичането на продължения за втори път срок, поради което не са били налице основанията по чл. 129, ал. 3 ГПК за връщането на исковата молба за делба на недвижимия имот в гр.Г..

На следващо място следва да се посочи, че според задължителните за съдилищата разяснения, дадени с т. 3 от Тълкувателно решение № 3/2013 г. на ВКС по тълк.дело № 3/2013 г., ОСГК, разяснени, при извършено разпореждане със спорното право от съсобственик /съделител/ в полза на друго лице в хода на делбеното производство във фазата по допускане на делбата, се прилагат разпоредбите на чл. 226 ГПК /чл. 121 ГПК – отм. . Лице, придобило права по силата на разпоредителна сделка по време на първата фаза на делбения процес след предявяване на иска за делба може да замести своя праводател само със съгласието на всички съделители. След влизане в сила на решението по допускане на делбата във фазата по извършването приобретателят участва чрез своя процесуален субституент /прехвърлителя/, ако не изрази воля да встъпи в процеса като подпомагаща страна. Приобретателят може да участва като главна страна, ако встъпи в делбеното производство по реда на чл. 225 ГПК /чл. 181 ГПК – отм. . Приобретателят ще бъде обвързан от решението по извършване на делбата независимо от това дали е встъпил в производството, заместил е прехвърлителя или е участвал в производството чрез своя процесуален субституент. Съсобствеността ще се счита прекратена и по отношение на него, независимо в чий дял ще се падне имотът.

Както вече бе посочено исковата молба за делба е била подадена на 09.12.2014 год., препис от която е била връчена надлежно на ответника на 27.03.2015 год. На 20.04.2015 год. същият е дарил 1/2 ид.ч. от процесния недвижим имот в гр.Г. на своята дъщеря Д.А.С., като си е запазил правото на ползване – безвъзмездно, до края на живота си – видно от представения нотариален акт №82, т.І, рег.№719, дело №73/2015 год. на нотариус М.Ц., с рег.№626 на НК.

Следователно, макар прехвърлянето на дела да променя носителя на правото на собственост, според установеното в чл. 226, ал. 1 ГПК процесуално правило, както е приел и СРС, делото продължава своя ход между първоначалните страни, като приобретателят участва чрез своя процесуален субституент /прехвърлителя/, ако не изрази воля да встъпи в процеса като подпомагаща страна или по реда на чл. 225 ГПК, но независимо от това той ще бъде обвързан от решенията по допускане и извършване на делбата, дори когато исковата молба не е била вписана /виж и Решение № 80 от 7.07.2014 г. на ВКС по гр. д. № 6441/2013 г., II г. о., ГК, постановено по реда на чл. 290 ГПК/.

Същевременно видно е от данните по делото, че с молба от 21.05.2015 год. ищцата Е.Ц.С. е заявила оспорване на сключената от ответника разпоредителна сделка за 1/2 ид.ч. от процесния имот в гр.Г. на основание чл. 76 ЗН като относително недействителна спрямо нея, т.е. предявила е възражение за относителна недействителност на сделката и е поскала конституирането като страна в процеса на Д.А.С.. Това искане обаче не е било уважено от СРС /определение от 25.05.2015 год. – л. 27 от първоинстанционното дело/.

Съгласно указанията в т. 1 от Тълкувателно решение № 1/2004 г. на ВКС по гр.дело № 1/2004 г., ОСГК, под страх от нищожност на делбата – чл. 75, ал. 2 ЗН, при релевиране на относителна недействителност на акт на разпореждане като главна страна в процеса следва да участва сънаследникът – прехвърлител, както и приобретателят по сделката. Наследникът и приобретателят по сделката са необходими другари, както е изяснено в мотивите на посоченото тълкувателно решение. В частност в производството по делото не е била конституирана и не е участвала Д.А.С. – приобретател по сделката, сключена с нотариален акт за дарение №82, т.І, рег.№719, дело №73/2015 год. на нотариус М.Ц., с рег.№626 на НК.

Според задължителните разяснения, дадени с т. 6 от Тълкувателно решение № 1/2013 г. на ВКС по тълк.дело № 1/2013 г., ОСГТК, ако в първата инстанция не е бил конституиран необходим другар, чието участие в производството е задължително, въззивният съд следва да обезсили като недопустимо първоинстанционното решение и да върне делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане с участието на необходимия другар /виж и Решение № 50 от 25.02.2016 г. на ВКС по гр. д. № 4824/2015 г., I г. о., ГК и Решение № 90 от 27.06.2014 г. на ВКС по гр. д. № 3433/2013 г., II г. о., ГК, постановени по реда на чл. 290 ГПК/.

Ето защо настоящият съдебен състав приема, че решението на СРС следва да бъде обезсилено в обжалваната му част, а делото – върнато за ново разглеждане от друг състав на СРС. Тъй като неучаствалият задължителен другар е ответник по иска, то производството по отношение на него следва да започне с връчването на препис от исковата молба /в т.ч. и от молбата на ищцата от 21.05.2015 год., с която е релевирано възражението по чл. 76 ЗН/ и даване на срок за отговор по чл. 131 ГПК, за да се осигури правото му на защита.

Предвид изложените съображения, съдът

                                                  

                               Р     Е     Ш     И     :  

ОБЕЗСИЛВА решението от 20.04.2016 год., постановено по гр.дело №67964/2014 год. по описа на СРС, ГО, 81 с-в, в частта му, в която е допуснато извършването на съдебна делба между Е.Ц.С. и А.Ц.С. на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Г., обл. С., ул.“********, цялото от 594 кв.м., съставляващо парцел ХІI-23 от кв. 25 по плана на гр.Г., с построените върху него масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 96 кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА – хамбар, при съседи на парцела по нотариален акт: от две страни улици, З.В.А. и Г.А., при следните дялове: 1/2 ид.ч. – за Е.Ц.С. и 1/2 ид.ч. – за А.Ц.С..

ВРЪЩА делото на СРС за ново разглеждане от друг съдебен състав на иска за делба във фазата на допускането на горепосочения недвижим имот след конституирането на Д.А.С. като главна страна в производството.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните.

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  

                                                                 

ЧЛЕНОВЕ: 1/

       

2/