Решение по Гражданско дело 217/2017г.

                          Р Е Ш Е Н И Е

                                   град С.,16.01.2017 г.

             

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, І-ви брачен въззивен състав, в закрито заседание на шестнадесети  януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМАНА ЙОСИФОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: КАТЯ ХАСЪМСКА

                                                                          ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа докладваното от съдия Е.Аа частно гражданско дело № 217 по описа за 2017 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по  жалба вх. № 8089/07.11.2016 г., по описа на ЧСИ Р.А.,  от  В.С.Д., ЕГН ********** и от Д.С.Д., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, против Постановление за възлагане на недвижим имот от 24.10.2016 г., по изп. дело № 20158480401408 на ЧСИ с рег. № 848 – Р.А.

В горепосочената жалба се обжалва изцяло Постановление за възлагане  на недвижим имот от 24.10.2016 г., постановено по изп. дело № 20158480401408 на ЧСИ с рег. № 848 и район на действие – СГС,  като незаконосъобразно, поради това, че в изпълнителния процес са били допуснати процесуални нарушения, наддаването при публичната продан не е било извършено надлежно, както и поради това, че имуществото не е било възложено по най-високата предложена цена. Подробно в жалбата са описани съображенията. Молят да бъде постановено решение, с което да бъде отменено Постановлението за възлагане. Като доказателствено искане  е отправена молба да бъде допуснато изготвянето на съдебно –техническа експертиза с конкретно поставени въпроси по същата. Разноски не са заявени

           Взискателят по изпълнението „С.К.К.Г.“ АД  е подал писмено възражение срещу жалбата, в което сочи, че същата е неоснователна и следва да се остави без уважение, като излага подробни съображения. Заявява присъждане на всички разноски, сторени от дружеството във връзка с производството пред настоящата инстанция, представя списък на разноските по чл. 80 ГПК и Договор за правна защита и съдействие.

           Частният съдебен изпълнител е изложил мотиви по обжалваните действия, съгласно разпоредбата на чл. 436, ал. 3 ГПК, в които поддържа съображения за неоснователност на жалбата.    

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Изпълнително дело №20158480401408., по описа на ЧСИ Апостолова е образувано по молба от 10.11.2015 г. на  „С.К.К.Г.“ АД против П.С.В., В.С.Д. и Д.С.Д., като към същата е приложен изпълнителен лист от 29.10.2015 г., издаден от СРС, 34 състав, от който е видно, че длъжниците П.С.В., В.С.Д. и Д.С.Д. са осъдени да заплатят на кредитора „С.К.К.Г.“ АД конкретно посочени в изпълнителния лист суми. Видно от изпълнителното дело е, че е била изпратена изискуемата се покана за доброволно изпълнение до длъжниците В.С.Д. и Д.С.Д. – същата е с изх. № 19183/20.11.2015 г., като от разписката към нея е видно, че на 30.11.2015 г., същата е получена от Д.Д. – лично и със задължение да предаде.

С молба от 18.10.2016 г. „С.К.К.Г.“ АД е присъединило по същото изпълнително дело втори изпълнителен лист, издаден на 05.09.2016 г. по т. д. № 6769/2016 г. по описа на Софийски градски съд. С него длъжниците по изпълнителното дело П.С.В., В.С.Д. и Д.С.Д. са осъдени да заплатят на „С.К.К.Г.“ АД останалата част от задълженията си по Договор за заем от 27.05.2014 г.

Вторият изпълнителен лист е изпратен до жалбоподателите В. и Д. Д. с покана за доброволно изпълнение изх. рег. № 18279/19.10.2016 г., като същата покана е получена на 27.10.2016 г. лично от Д.Д., видно от разписката към нея.

По делото е  насрочена от 12.09.2016 г. до 12.10.2016 г. и извършена публична продан на ипотекирания в полза на взискателя недвижим имот на длъжниците, а именно: апартамент № 28, находящ се гр. С., С.О.Р „О.К.”, съгласно доказателствен акт за собственост в ж.к. О.К. - 2 , бл.6ав, вход „А”, етаж VIII , а съгласно Удостоверение изх.№ ОС-9400-45/08.05.2014г., изд. от СО-Район О.К., апартаментът е с административен адрес: блок 6 /шест/, вход "А", ет.8 /осми/, ж.к. "О.К.", състоящ се съгласно доказателствен акт за собственост от: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 89,85  кв.м., при съседи съгласно доказателствен акт за собственост: от три страни тревна площ, апартамент № 29, покрив и апартамент № 24, ЗАЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 28 (двадесет и осем) с полезна площ от 3,2 /три цяло и две десети/ кв.м., при съседи съгласно доказателствен акт за собственост:мазе № 29, тревна площ, коридор, тревна площ, и ЗАЕДНО с 4,079% идеални части от общите части на вход „А” и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото - поземлен имот, ведно с всички подобрения в имота, като съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-104583-11.04.2014г., изд. от СГКК- гр. С., апартаментът е нанесен като САМОСТОЯТЕЛЕНОБЕКТ с идентификатор 68134.4333.1401.1.28.   Началната цена на имота за публичната продан е определена съгласно изготвена експертиза от вещо лице Д.Ц. – съдебен експерт към СГС, като по делото е приложена съдебно-техническа експертиза, от която е видно, че справедливата пазарна стойност на имота, определена от вещото лице е 91 800 лв., а от протокол за опис и оценка на недвижими имущества е видно, че началната цена е определена в размер на 68 850 лв. – по правилата на чл. 485 във вр. с чл. 468 ГПК /75 на сто от продажната цена/.   Във връзка с проведената публична продан е съставен протокол от 13.10.2016 г. – в същия е вписан наддавачът и наддавателното предложение по реда на отварянето на пликовете, вписан е наддавачът, предложил най-високата цена, устни предложения не са направени, и е обявен за купувач на имота наддавачът,  предложил най-високата цена, като е постъпило само едно наддавателно предложение. След внасянето на цената е изготвено и Постановлението за възлагане на имота.

Със съобщение изх. № 8765/24.10.2016 г., получено лично от длъжника Д.Д., на длъжниците В.С.Д., Д.С.Д. и П.С.В. е съобщено, че е изготвено постановление за възлагане, с което апартаментът е възложен на П.Г.П..

Издадено е постановление за възлагане, като по повод същото е и разглежданата жалба.

По допустимостта на  жалбата.

 Жалбата е подадена  срещу подлежащ на обжалване акт по чл. 435, ал. 3 ГПК и в срока по чл. 436, ал. 1 ГПК, от лица, които имат право да обжалват действията на ЧСИ на основание чл. 435, ал. 3 ГПК, поради което се явява процесуално допустима.

По основателността на  жалбата.

Разгледана по същество,  жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена  без уважение, предвид следното:

С оглед разпоредбата на чл. 435, ал. 3 от ГПК изрично е предвидена възможност за длъжника да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. За разлика от предишната уредба по ГПК отм. за обжалване на всички действията на съдебния изпълнител, включително и атакуване на отделните елементи от динамичния фактически състав на публичната продажба на недвижим имот, като опис, оценка на същия, евентуално действия по обявление и разгласяване на продажбата, при сега приложимата разпоредба на чл. 435, ал. 3 от ГПК, съдебният контрол е ограничен само до финалния акт – постановлението за възлагане и с оглед на правилата за самата продан, осигуряващи в много по-голяма степен прозрачност и достъпност за осъществяване на публичната продан. В случая контролът на съда е ограничен от проверка на това дали са спазени правилата по чл. 489 и чл. 492 от ГПК или съответно дали за купувач е обявен наддавачът, предложил най-висока крайна цена.

Съгласно мотивите към  пункт осми от  Тълкувателно решение № 2/2013  гр.С., 26 юни 2015 год. на ВКС, ОСГТК, при действието на отменения ГПК на обжалване подлежаха всички действия и откази на съдебния изпълнител, но съществувалата широка възможност за злоупотреба с правото на жалба от страна на длъжника беше на път да обезсмисли съществуването на изпълнителния процес (вж. Мотивите към Проекта за Граждански процесуален кодекс). С приетия нов ГПК законодателят ограничи възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител, като я сведе до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване от лимитативно определен кръг лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването на действията и отказите на съдебния изпълнител. При действието на отменения ГПК, при обжалване на постановлението за възлагане, на проверка от съда подлежаха всички предхождащи изпълнителни действия от връчването на поканата за доброволно изпълнение през несеквестируемостта, оценката на имуществото, разгласяването и провеждането на проданта и обявяването на купувача до самото възлагане. При действието на новия ГПК постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.  Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена.

    Настоящият съдебен състав съд намира, че не е нарушена процедурата относно надлежно извършване на проданта – видно от приложения по изпълнителното дело Протокол за обявяване на наддавателни предложения от 13.10.2016 г., съдържанието на самото наддавателно предложение и документът досежно внесения задатък.

Съгласно разпоредбата на чл. 489 ГПК, за участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител, се внася задатък 10 на сто върху началната цена, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.  – всички тези изисквания са надлежно спазени при извършването на публичната продан, видно от приложените по делото документи.

Съгласно разпоредбата на чл. 492, ал. 1 ГПК в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на районния съд съдебният изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него – в случая от приложените по делото на ЧСИ документи е видно /стр. 112-114/, че е съставен протокол от 13.10.2016 г., от който е видно, че е постъпило само едно наддавателно предложение за сумата от 78 200 лева от П.Г.П.. Предложената от наддавача сума е по-висока от обявената начална цена и същият е обявен за купувач. Обстоятелството, че в търга е участвал само един наддавач не представлява основание за отмяна на обжалваното постановление за възлагане. Обявеният за купувач П.П на 18.10.2016 г. е извършил довнасяне на дължимата сума в размер на 71 315 лв., която заедно с внесения задатък в размер на 6885 лв., представляват размерът на сумата от 78 200 лв., за която е възложен недвижимият имот.

Несъстоятелни са и твърденията в жалбата, че е извършено съществено занижаване на цената на процесния имот  - оценката на имота е определена от съдебния изпълнител с помощта на вещо лице, притежаващо специални знания и оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти. Следва да се отбележи, че законът не възлага в задължение на съдебния изпълнил да се обърне към вещо лице при определяне на стойността на имуществото. Назначаването на такова се извършва по преценка на съдебния изпълнител, именно с цел справедливото и обективно определяне на стойността на продавания имот, респ. движима вещ. Съдебният изпълнил определя стойността на имуществото, като в случай на необходимост от специални знания, той прави това със съдействието на назначено от него вещо лице. Изготвената от експерта оценка съдържа неговото предложение за пазарната стойност на имота. Същата няма задължителна и обвързваща съдебния изпълнител сила, която да го задължи да приеме, че посочената от оценителя пазарна стойността на оценяваното имущество е окончателна. Предложението на оценителя е взето предвид от ЧСИ Апостолова, която е определила, че началната цена, от която започва наддаването за цитирания имот- е 68 850 лв. Началната цена, от която започва наддаването за цитирания имот, е определена на база тази оценка, съобразно изискванията на чл. 485 във вр. с чл. 465, ал. 1 от ГПК. Изложените от жалбоподателите аргументи за порок в процедурата по публична продан са несъстоятелни и не се подкрепят от налични по изп. дело писмени доказателства. Несъстоятелни са и доводите на жалбоподателите, че не са взети предвид от вещото лице припадащите идеални части за имота от общите части и от правото на строеж. Видно е от експертизата, че имотът е индивидуализиран, съгласно документите за собственост и схемата на имота, като ясно и точно са посочени и съответните идеални части за имота, предмет на публична продан.

Неоснователни са и останалите твърдения на жалбоподателите. Видно е от доказателствата по делото, че изпълнителното производство е образувано на 10.11.2015 г. по молба на „С.К.К.Г.“ АД въз основа на Изпълнителен лист, издаден по ч. гр. д. № 49654/2015 г. на 34-ти състав на Софийски районен съд по реда на чл. 417 и сл. ГПК. С Покана за доброволно изпълнение с изх. рег. № 19183/20.11.2015г. до жалбоподателите В. и Д. Д. е връчена и представената Заповед за изпълнение на дата 30.11.2015 г. Длъжниците са уведомени за наложената възбрана върху процесния недвижим имот и дата за опис на същия. Впоследствие на длъжниците е връчена на 26.06.2016 г. и призовка за принудително изпълнение за опис на имота , който опис е извършен с протокол на дата 25.07.2016г.

Въззивният съд не намира за нужно делото да се разглежда в открито съдебно заседание, поради което оставя без уважение искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

С оглед изхода на делото, съдът постановява жалбоподателите да заплатят солидарно на взискателя  „С.К.К.Г.“ АД  действително сторените от същия пред настоящата съдебна инстанция разноски в размер  общо на 360 лв. с включен ДДС, представляващи разноски за адвокатско възнагражение, съгласно представен списък на разноските по чл. 80 от ГПК и Договор за правна защита и съдействие № 00213/2016 г.

 Предвид изложените съображения, съдът

                                        РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ   жалба вх. № 8089/07.11.2016 г., по описа на ЧСИ Р.А.,  от  В.С.Д., ЕГН ********** и от Д.С.Д., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, против Постановление за възлагане на недвижим имот от 24.10.2016 г., по изп. дело № 20158480401408 на ЧСИ с рег. № 848 – Р.А., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН ********** и Д.С.Д., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, да заплатят солидарно на „С.К.К.Г.“ АД, ЕИК ***********, със седалище и адрес на управление: гр. С., С.О. – район „*******“, ж. к. „*******“,  ул. „*******“, бл. **, ателие *, сторените разноски по гр. д. № 217/2017 г., по описа на Софийски градски съд, ГО, I-ви брачен въззивен състав, в размер на 360 лв. с включен ДДС, представляващи разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.                                2.