Решение по Търговско дело 9199/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

        Гр. София, 17.01.2017 г.

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-9 СЪСТАВ,

в закрито заседание на седемнадесети януари

две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАКЛИН КОМИТОВА

като изслуша докладваното от Председателя т.д. № 9199 по описа за 2016 г.,

И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

            Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър (ЗТР) вр. глава XXI от ГПК.

Образувано е по жалба вх. № 20161213114840/13.12.2016 г.  подадена от „Г.3.“ ЕООД, с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.А.П., чрез адв. П.М.Б.,***, срещу Отказ с peг. № 20150925161049-2/09.12.2016 г., постановен по заявление с вх. № 20150925161049/25.09.2015 г. за обявяване на ГФО за 2009 г. В жалбата се твърди, че Търговският регистър (ТР) е отказал вписване поради това, че представената декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР е без посочени идентификационни данни на управителя, което препятства преценката за идентичността на декларатора и вписания в търговския регистър управител на дружеството, респ. не се установява изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗТР. Счита този извод на ТР за незаконосъобразен. Видно от приложената декларация, тя е подписана от управителката П.А., която е вписана в ТР като управител. Тъй като управителят вече веднъж е вписан, то не е необходимо всеки път да се описват идентификационни данни, понеже тези данни са налични в ТР. По делото на Дружеството има приложен нотариално заверен спесимен от подписа на управителя, който може да служи за допълнителна идентификация. На второ място, Търговският регистър е отказал вписване поради това, че представените за Д.Л. и Е.Е.Б.С.П.Б. К.С. 1 Л. преписи от удостоверения за актуално състояние не са заверени от длъжностно лице, на което е предоставена удостоверителна функция, както и че са представени протоколи от заседания на директорите на съответното дружество, които не могат да послужат като доказателство за посочените обстоятелства, тъй като не съставляват официален удостоверяващ документ, издаден от компетентно длъжностпо лице в рамките на правомощията му. Счита горните изводи за абсолютно необосновани, не кореспондират с представените документи и са незаконосъобразни. „Г.**“ е еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик Д.Л., дружество учредено според законите на Д., регистрирано в Регистъра на дружествата на Комисията по финансови услуги на Д. под No. 95602, със седалище и адрес на управление ЕЙЧ Е.Б.С.Х., Е., С.Х., Д., C.I. JE1 1GT. Управител на Д.Л. е друго юридическо лице, а именно Е.Е.Б.С.П.Б. К.С. 1 Л., което действа чрез директорите А.К.Х. и Ж.К.М.. Видно от приложените към заявлението документи, удостоверенията за актуално състояние на Д.Л. и Е.Е.Б.С.П.Б. К.С. 1 Л. са издадени от надлежния регистрационен орган - Комисия за финансови услуги на Д., Фирмен регистър. Тези удостоверения са заверени от нотариус Б.К.П и имат апостили, подписани от П. Х.. Понеже удостоверенията за актуално състояние по своята форма не съответстват на удостоверенията, издавани от българския ТР и не съдържат данни за лицата, представляващи дружествата, е представил и протоколи за назначаване на съответните директори, заедно с уставите на дружествата. Така представените документи са напълно достатъчни за доказване представителните правомощия на директорите. Моли съда да отмени изцяло постановения Отказ № 20150925161049-2/09.12.2016 г. и да даде задължителни указания на Търговския регистър към Агенция по вписванията за вписване на заявлението по партидата на Дружеството.

Софийски градски съд, след като обсъди доводите на жалбоподателя и събраните по делото доказателства намира следното:

Производството пред Агенцията по вписванията е образувано въз основа на Заявление с вх. № 20150925161049/25.09.2015 г. за обявяване на ГФО за 2009 г., от адв. П.М.Б., в качеството му на пълномощник на „Г.3.“ ЕООД. Подаденото заявление е по образец съгласно приложение Г2 на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър за обявяване на Годишен финансов отчет за 2009 г.  в ТР по партидата на дружеството, като е подадено по електронен път. Към него са приложени Счетоводен баланс на „Г.3.“ ЕООД към 31.12.2009 г.; Отчет за паричните потоци по прекия метод на „Г.3.“ ЕООД за 2009 г.; Отчет за собствения капитал на „Г.3.“ ЕООД за 2009 г.; Декларация по чл.13, ал.4 ЗТР; Декларация по чл.13, ал.5 от ЗТР; Пълномощно; Сканирано копие на заявление образец Г2; Решение на едноличния собственик на капитала „Д.Л.“, чуждестранно юридическо лице,  от 15.07.2015 г.; Документи, установяващи учредяването на юридическо лице – съдружник и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в дружеството с ограничена отговорност, а именно: Удостоверение за актуално състояние на „Д.Л.“, чуждестранно юридическо лице, учредено в Д. (на английски език и в превод на български език), със заверка с апостил, издадено на 15.07.2015 г. от Регистратора на дружествата в Д.; Учредителен акт и устав на „Д.Л.“ (на английски език и в превод на български език), със заверка с апостил; Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Д.Л.“ (на английски език и в превод на български език), проведено на 20.10.2010 г., на което е прието решение Е.Е.Б.С.П.Б. К.С. 1 Л.  да бъде назначено за едноличен корпоративен директор на дружеството; Удостоверение за актуално състояние на Е.Е.Б.С.П.Б. К.С. 1 Л., чуждестранно юридическо лице, учредено в Д. (на английски език и в превод на български език), със заверка с апостил, издадено на 10.07.2015 г. от Регистратора на дружествата в Д.; Решение за промяна на името на дружеството на Е.Е.Б.С.П.Б. К.С. 1 Л., в сила от 15.07.2009 г. (на английски език и в превод на български език), със заверка с апостил; Учредителен акт и устав на Е.Е.Б.С.П.Б. К.С. 1 Л. (на английски език и в превод на български език), със заверка с апостил.

На заявителя са дадени Указания с № 20150925161049/05.12.2016 г., в следния смисъл: Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗТР, към заявлението се прилага декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или ал. 3 от с.з., за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове. Към разглежданото заявление е приложена декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР, подписана П.Н. без посочени идентификационни данни, което препятства преценката за идентичността на декларатора и вписания в търговския регистър управител на дружеството, респ. не се установява изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗТР. Съгласно чл. 62 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, когато закон съдържа изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване акт, се прилагат и документите, които доказват тяхното изпълнение. Разпоредбите на чл. 146, ал. 4 от ТЗ и на чл. 40, ал. 1 на Закона за счетоводството изискват в търговския регистър да се представя за обявяване приетият годишен финансов отчет. На основание чл. 147, ал. 2 вр. чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ приемането на годишния финансов отчет е въпрос от компетентността на едноличния собственик на капитала. С оглед преценката за законосъобразност и валидно възникване на заявените за вписване обстоятелства, респ. на приемането на представените за обявяване актове, следва да бъде посочено, че на проверка подлежи редовността на свикването и провеждането на общото събрание на акционерите, както и съответствието на взетите решения със съответни императивни разпоредби от закона. Видно от вписаните в търговския регистьр обстоятелства, едноличен собственик на капитала е чуждестранното юридическо лице Д.Л.. Съгласно чл. 65, ал. 3 от ТЗ, когато търговско дружество участва в друго дружество, правата му като съдружник се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или е изрично упълномощено. При проверка законосъобразността на приетите актове от чуждестранното юридическо лице следва да се представи документ, установяващ съществуването на юридическото лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон, както и съответно пълномощно, когато чуждестранното юридическо лице се представлява чрез пълномощник. Документът, установяващ съществуването на юридическо лице - едноличен собствспик на капитала, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон, следва да бъде издаден от компетентен орган по регистрацията на дружеството, да е легализиран, преведен и заверен съгласно законовите изисквания. В конкретния случай за удостоверяване съществуването на Д.Л. и Е.С.Б.С.П.Б. К.С.Л. са приложени преписи от удостоверения за актуално състояние, издадени от публичен орган. От същите не се установява, че преписите са заверени от длъжностно лице, на което е предоставена удостоверителна функция. Поради това са дадени указания на осн. чл. 22, ал. 5 от ЗТР да бъдат представени декларация по чл. 13, ал. 4, подписана от лицето по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗТР, с посочени идентификационни данни, и документи, изходящи от компетентен орган съобразно законодателството на Д., удостоверяващи съществуването на чуждестранните юридически лица и лицата, които ги представляват по националния им закон.

Изпълнение на указанията не е направено и с обжалвания Отказ peг. № 20150925161049-2/09.12.2016 г. на АВ-ТР, длъжностното лице по регистрацията е приело, че срокът, в който е следвало да бъдат изпълнени указанията, е изтекъл. Заявителят не е изпълнил дадените указания в законоустановения срок, поради което на основание чл.22, ал.5, изречение последно от ЗТР, е постановен отказ по заявление с вх. № 20150925161049 от 25.09.2015 г.

Съдът след като обсъди възраженията в жалбата и като се запозна с приложените от Агенцията по вписване писмени доказателства, счита, че жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, тъй като:

- изхожда от активно легитимирана страна в процеса (заявител в производството по вписване пред Агенцията по вписване);

- насочена е против акт, който подлежи на съдебен контрол (чл. 25, ал. 4 от ЗТР);

- подадена е в преклузивния 7- дневен срок за обжалване по чл. 25, ал. 1 от ЗТР (изпратено е съобщение по електронен път на 09.12.2016 г., като жалбата е подадена по пощата на 10.12.2016 г.).

Жалбата разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

За да бъде постановен законосъобразен отказ по подадено заявление поради неотстраняване в срок на констатирани от длъжностното лице по регистрацията нередовности следва да са налице в кумулативна даденост предпоставките: длъжностното лице да е дало правилни и ясни указания в какво се състои нередовността и как следва да се отстрани; заявитeлят да е надлежно уведомен за дадените указания –чл. 22 ал.5 вр. чл. 19 ал.2 от ЗТР; в срока установен от закона заявителят да не е извършил действия, с които да е отстранил нередовностите.

Длъжностното лице е дало указания да се представят документи, изходящи от компетентен орган съобразно законодателството Д., удостоверяващи съществуването на чуждестранните юридически лица и лицата, които ги представляват по националния им закон. Подобно указание е незаконосъобразно и не е в обхвата на проверката, която е длъжно да извърши по чл. 21 от ЗТР. Съгласно чл. 62, т. 3 и чл. 62а, ал.2 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Наредба № 1) към заявлението се прилагат само подлежащият на обявяване ГФО и документите, които доказват изпълнение на изискванията относно наличието на валидно взето решение за приемането му от едноличния собственик на капитала – в случая от чуждестранното юридическо лице „Д.Л.“, съобразно изискването на чл. 147, ал. 2 вр. чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ. Проверката дали съществува чуждестранното юридическо лице едноличен собственик на капитала вече е била извършена при първоначалната регистрация, поради което преценката дали същото е надлежно представлявано при вземането на решението за приемане на ГФО, може и следва да бъде направена въз основа на обявените по партидата на дружеството документи.

Основателно обаче е било указанието на длъжностното лице по регистрацията заявителят да представи декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР, подписана от лицето по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗТР, с посочени идентификационни данни. При извършена служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца „Г.3.“ ЕООД, се констатира, че дружеството се представлява от управителя П.А.П..  Към заявлението е приложена Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР, с посочен декларатор П.А.. Физическото лице се индивидуализира чрез трите му имена и единния граждански номер (ЕГН), който съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация е административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица, чрез който те се определят еднозначно. Посочените в декларацията данни, а именно две имена на физическо лице, не са достатъчни, за да се извърши проверка дали е налице идентичност на декларатора и вписания в ТР управител на дружеството, поради което са били налице предпоставките за даване на указания.

Предвид изложеното, съдът намира, че подадената жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, съответно  постановеният отказ следва да бъде потвърден. Длъжностното лице по регистрацията е дало указания, които са обявени по предвидения в чл. 22 ал.5 изр. второ предл. първо от ЗТР, начин - по електронната партида на търговеца, и е дало подходящ срок за изпълнение, който не е спазен. Поради това отказът му да обяви ГФО е основателен.

Водим от горното, Софийски градски съд

Р  Е  Ш  И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалба вх. № 20161213114840/13.12.2016 г.,  подадена от „Г.3.“ ЕООД, с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.А.П., чрез адв. П.М.Б.,***, срещу Отказ с peг. № 20150925161049-2/09.12.2016 г., постановен по заявление с вх. № 20150925161049/25.09.2015 г. за обявяване на ГФО за 2009 г.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от връчването му на жалпоподателя.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: