Решение по Гражданско дело 15629/2016г.                                          Р Е Ш Е Н И Е

                

                   №..............

        гр.София, 30.01.2017 год.

Софийският градски съд, ГО, І-4 с-в, в закрито заседание на  тридесети януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ АЛЕКСИЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ИВАНОВА

                                                                КАЛИНА АНАСТАСОВА

като разгледа докладваното от съдия Анастасова ч.гр.дело № 15629 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

                                 

Производството е по реда на чл. 463, ал. 1 ГПК.

Образувано е по жалба на Б.П.ЕАД, С. ООД и Б.Е.Т. ЕООД от 26.10.2016 г. /вх.№ 71529/ -длъжници по изп. д. № 20168380405668 по описа на ЧСИ М.Б., с рег. № 838 на КЧСИ срещу разпределението, изготвено от частния съдебен изпълнител на 18.10.2016 г. по реда на чл. 460 ГПК, обявено на 20.10.2016 г.

Жалбоподателите заявяват правни и фактически доводи, че обжалваното разпределение е незаконосъобразно, тъй като  е изготвено при непосочен размер на продажна цена /цена, при която имотът е възложен на купувача/ и неспазване реда на законово определените привилегии. От предявеното разпределение не се установявало как е определен размерът на таксите съобразно продажната цена на имота, което препятствало извършването на проверка дали същите са съобразени с установените правила; не ставало ясно как е определена таксата по т.26 ТТРЗЧСИ /съобразно какъв материален интерес/; не ставало ясно дали таксите и определеното юрисконсултско възнаграждение включени в първи ред са били заплатени авансово от взискателя и са били направени във връзка с реализирания способ на изпълнение по отношение на този имот; дължимите на Столична община данъци не били изчислени правилно и не включвали натрупаните лихви до датата на разпределението; таксата по т.31 не била дължима, тъй като такива разноски не били сторени; неясно бил определен размерът на таксата по т.9 и същата се отнасяла за такса за запор, която в случая не била привилегировано вземане.

Взискателят Б.П.Б. АД оспорва жалбата, като неоснователна. Поддържа твърдения, че продажната цена на имота е била посочена в разпределението 4020001 лв. без ДДС. Излага правни доводи, че съобразно дадените разяснения с т. 6 ТР № 2/2013 ОСГТК ВКС, ако по изпълнителното дело не е поискано извършването на други изпълнителни способи или ако се разпределят постъпленията от най - скъпата вещ или най - голямото вземане на длъжника, в този ред се включват и таксите по образуването на изпълнителното дело, както и възнаграждението на един адвокат, респ. юрисконсултско възнаграждение. В случая се разпределяло постъплението от най-скъпата вещ, поради което вземането за разноски по образуване и водене на изпълнителното производство било привилегировано и правилно било включено от съдебния изпълнител в първи ред. Определените разноски по т.31 ТТРЗЧСИ били направени и дължими, доколкото в изпълнителното производство било назначено вещо лице, което извършило оценка на описания и впоследствие продаден актив. Излага правни и фактически доводи, че възнаграждението на вещото лице формира разноски, необходими за реализацията на процесния актив, за постъплението от който се извършва разпределение, и съобразно правилата, изяснени в ТР 2/2013 ОСГТКВКС, тези разноски подлежат на удовлетворяване по чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД. По отношение възраженията за неправилно изчисляване на дължимите към СО данъци заявява, че вземането било включено въз основа на удостовереното в издадения от Столична община, Дирекция „Общински приходи“ документ с вх. № 59528/25.08.2016 г.

Присъединеният взискател- държавата, чрез НАП и Столична община не взема становище по жалбата.

На основание чл.436, ал. 3 ГПК съдебният изпълнител е изложил подробни мотиви досежно неоснователността на депозираната жалба.

Настоящата съдебна инстанция счита, че подадената жалба е допустима, тъй като обжалваният акт на съдебния изпълнител – разпределението по чл.460 ГПК, е измежду изрично предвидените изпълнителни действия и актове, които могат да бъдат обжалвани от длъжника – арг. чл.462, ал.1 и ал.2 ГПК. Жалбата е подадена в преклузивните срокове по чл.462, ал.2 ГПК, като е заплатена и дължимата държавна такса.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Процесното изпълнително дело е образувано въз основа на молба от 08.08.2016 г. на взискателя Б.П.Б. АД за дължими суми по издаден изпълнителен лист от 31.05.2016 г. по ч.гр.д.№ 17572/2016 г. по описа на СРС, 38 състав срещу солидарните длъжници „С.У.П. Б.“ ООД, ЕИК ******** „Б.П.“ ЕАД, ЕИК ******** и „Б.Е.Т.“ ЕООД, ЕИК ******** за сумите: 2500000.00 евро – главница, ведно със законната лихва от 30.03.2016 г. до изплащане на вземането и 171665.12 лв.-разноски, от които 97791.50 лв. за държавна такса и 73873.62 лв. за възнаграждение за юрисконсулт.

Първоначалният взискател по делото с изрични указания е посочил способите за изпълнение по делото – налагане на запор/възбрана на открити имуществени активи, като е овластил ЧСИ с правомощията по чл.18 ЗЧСИ.

На основание чл. 458 ГПК въз основа на удостоверение № ДМЛ 16-ДИ 11-171/24.08.2016 г. Столична община, Дирекция Общински приходи е присъединена като взискател за дължимите от длъжника Б.Е.Т. ЕООД публични вземания в размер на 16436.36 лв.

В производството е извършен опис и оценка на недвижим имот на Б.Е.Т. ЕООД с определена пазарна оценка 5330000.00 лв. без ДДС. Извършена е публична продан на имота и с протокол за обявяване на наддавателни предложения от 18.10.2016 г. ЧСИ е обявил за купувач на изнесения на продан ипотекиран имот взискателят за посочената от него цена 4020001.00 лв.

На 18.10.2016 г. е извършено от ПЧСИ разпределение на постъпилата по изпълнителното дело сума от 4020001 лв., недостатъчна за удовлетворяване на двамата взискатели.

Получената по сметка на ЧСИ сума от 4020001.00 лв. е разпределена, както следва:

На основание чл.131, ал.1 ЗДДС е разпоредено да се внесат по сметка на НАП 804000.20 лв.

За ЧСИ – такса по т.26 ТТРЗЧСИ е определена сумата 999.84 лв. с ДДС.

Първи ред:

На основание чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД са отделени средства за разноските към ЧСИ, като по т. 1 са посочени сумите: 1. 95940.00 лв. с ДДС – разноски по принудителното изпълнение пропорционална такса по т. 20 от ТТРЗЧСИ; присъдено и прието юрисконсултско възнаграждение в размер на 76 383.61 лева, 300.00 лв. -допълнителни разноски по т. 31 (д) от ТТРЗЧСИ;

по т.2.- такси на ЧСИ М.Б. в размер на 1480,64 лева, представляващи: такси и разноски по т. 1, 2, 5, 9, 10, 13, 31 от ТТРЗЧСИ.

Втори ред:

Остатъкът от постъпленията в размер на 16436.36 лв. е  разпределен на основание чл.136, ал.1, т.2 ЗЗД в полза на присъединения взискател – Столична община /държавата/ за данъци върху определения имот според представеното удостоверение;

Трети ред:

На основание чл.136, ал.1, т.3 ЗЗД – /вземанията, обезпечени със залог или ипотека - от стойността на заложените или ипотекирани имоти/- сумата 3 828 460.55 лв. е посочено, че следва да се приспадне от вземането на взискателя "Б.П.Б." АД от стойността на продадения ипотекиран в негова полза недвижим имот;

В постановлението е посочено, че на основание чл. 495 от ГПК взискателят, обявен за купувач - "Б.П.Б." АД, ЕИК: ********, следва в едноседмичен срок от влизане в сила на разпределението да внесе сумите, които са с предимство пред вземането му, а така също и сума в размер 3 600 лв. /с включен ДДС/, която сума представлява такса по т. 23 от ТТРЗЧСИ за изготвяне на постановление на недвижим имот. По отношение на сумата, разпределена за него ще се извърши приспадане от дълга по изпълнителното дело.

С оглед доводите в жалбата, съдът приема от правна страна следното:

Съобразно чл.463, ал. 1 ГПК разглеждането на жалбата се извършва по реда на чл. 278 ГПК, поради което и на основание чл.278, ал. 2 ГПК след отмяната съдът следва да разреши въпроса по същество, като изготви сам разпределение.

Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който се определя редът за удовлетворяване вземанията на взискателите и какви суми се полагат за пълното или частично изплащане на всяко едно от тях. Когато събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели /чл. 460 ГПК/, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение, а остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Редът на предпочтително удовлетворение на вземанията се определя съобразно реда на привилегиите по чл.136 ЗЗД, а степента на удовлетворяването им - от правилото за съразмерно удовлетворяване на вземанията с еднакъв ред. В разпределението се включват тези вземания, които са били предявени до деня на изготвянето му - на първоначалния взискател, на присъединените по право или по искане взискатели, както и разноските по изпълнението, които не са предварително внесени от взискател и които съдебният изпълнител има право служебно да събери от длъжника съобразно чл. 79, ал. 2 ГПК.

По направените оплаквания в жалбата срещу разпределението, извършено от ПЧСИ с протокол от 18.10.2016 г., настоящият състав на съда, с оглед на ТР № 3/12.07.2005 г. по тълк. дело № 3/2005 г. на ОСГК на ВКС, действа като контролна съдебна инстанция относно законосъобразността на обжалваното действие на ЧСИ.

В съответствие с чл.131, ал.1 ЗДДС правилно съдебният изпълнител е приспаднал от събраната сума /посочена като 4020001.00 лв. без ДДС/ 4824001.20 лв. с ДДС дължимия за самата публична продан ДДС в размер на 804000.20 лв., който той от името на длъжника следва да преведе в срок от 5 дни от получаване на пълната цена по сметка на съответната ТД на НАП.

Следователно, подлежаща на разпределение в поредността на чл. 136 ЗЗД е останалата сума от 4020001.00  лв. без ДДС.

От същата, най-напред подлежат на удовлетворяване в пълен размер вземанията по чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД /разноски по изпълнението/, които са в общ размер на 172623.61 лв. и правилно са определени от съдебния изпълнител като е съобразено искането на взискателя за заплащане на възнаграждение за юрисконсулт в размер на 76383.61 лв. и заплатената от взискателя такса по т.20 ТТРЗЧСИ и разноски за вещо лице, които възлизат на общата стойност 96240.00 лв. с ДДС, заплатени от взискателя по издадена фактура № 56959/08.09.2016 г. /л.13/ В случая правилно на първо място е заделена от съдебния изпълнител сума за удовлетворяване на вземанията за разноски по принудителното изпълнение по смисъла на чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД в полза на взискателя и определеният им размер, според съда е правилен.

Съгласно чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД с право на предпочтително удовлетворение се ползват вземанията за разноски по обезпечаване и принудително изпълнение спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски, т.е. не всички разноски по изпълнителното дело попадат в приложното поле на цитираната норма. В първия ред на специалните привилегии влизат изцяло необходимите разноски на първоначалния взискател по осъществяването на изпълнителния способ, тъй като по изпълнителното дело не се извършва общо разпределение на постъпленията, а разпределение на постъпления от отделни изпълнителни способи. Такива необходими разноски по начало са таксите към ЧСИ за образуване на изпълнителното дело, за цялостното проучване имущественото състояние на длъжника, изпращането на призовки, уведомления и книжа, налагане на запор върху вещи или вземания, както и възбрани върху недвижими имоти, извършване на опис и публична продан на вещта и др. подобни.

Съгласно задължителните разяснения, дадени с ТР № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. по описа на ОСГТК на ВКС не всички разноски по изпълнителното дело на първоначалния взискател се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД. С такова право се ползват и в първия ред на специалните привилегии се включват разноските на първоначалния взискател по осъществяването на изпълнителния способ, постъпленията от който се разпределят. В този ред може да бъдат включени и разноските на първоначалния взискател за образуване на изпълнителното дело и за възнаграждение на един адвокат.

Правилно е включена в реда на вземанията по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД дължимата на ЧСИ пропорционална такса по т.26 от ТТРЗЧСИ. Нейният размер обаче, според съда е неправилно изчислен на  сумата 999.84 лв. с ДДС. Съобразно указаното в т.26 б“е“, т.1 от ТТРЗЧСИ същата следва да бъде определена на общата стойност 100836.37 лв. с ДДС /84030.31 лв. без ДДС/ доколкото общото вземане по издадения изпълнителен лист възлиза на сумата 5317266.72 лв. /при изчислена законна лихва върху главното вземане по фиксирания курс на БНБ /1 евро = 1,95583 лв./. Съответно към тази сума следва да бъде прибавено и вземането на присъединения взискател Столична община за публичните вземания в размер на 16436.36 лв. при съобразяване приетото възнаграждение за юрисконсулт по изпълнителното дело на взискателя в размер на 76383.61 лв. Поради това при съобразяване указаното в т.26 б“е“, т.1 от ТТРЗЧСИ таксата по т.26 следва да се определи за целия дълг, но от нея следва да бъде събрана част, съответна на събраната сума или сумата 100836.37 лв. с ДДС /84030.31 лв. без ДДС/. Общо материалният интерес, върху който е формирана дължимата такса по т. 26 от ТТР към ЗЧСИ, е събраното вземане 4020001.00 лв. без ДДС съобразено с обстоятелството, че при частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните плащания, трябва да е равна на изчислената върху общо събраната сума.

Както се установява от приложеното уведомление на ЧСИ за дължими такси по ЗЧСИ на основание чл.79, ал.2 ЗЧСИ в полза на ЧСИ следва да бъдат присъдени обикновени такси по образуваното изпълнително дело, както следва: по т.1 - 24.00 лв. с ДДС за образуване на изпълнително дело; по т.2 -180.00 лв. с ДДС за цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение от частния съдебен изпълнител;  по т.5- 72 лв. с ДДС / 3 бр. х 20.00 лв./ за изготвяне и връчване от съдебния изпълнител или от негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление или книжа, включително за връчване на изявление на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 от ГПК, по т.10 – 54.00 лв. с ДДС за вписване на възбраната и по т.13- 216.00 лв. с ДДС за изготвяне и предявяване на разпределението /6 бр. х 30.00 лв./. Или общо признатите съобразно изпълнителния способ, постъпленията от който се разпределят обикновени такси по образуване на изпълнителното дело възлизат на сумата 546.00 лв. с ДДС. Поради това, според съда неправилно в изготвеното разпределение е посочено, че таксите в полза на ЧСИ възлизат на сумата 1480.64 лв. Съобразно указаното в чл.79, ал.2 ЗЧСИ от страна на ЧСИ не е представена сметка за така дължимите суми, както и начинът на формирането им /обосновка/, поради което изложените от жалбоподателите възражения в посочения смисъл, съдът намира за основателни. Поради това, съдът намира че в специалните привилегии се включват разноските за неплатени такси с ДДС към ЧСИ, които същият има право служебно да събере от длъжника съобразно чл. 79, ал. 2 ГПК в общ размер на 546.00 лв. с ДДС. За разликата над тази сума до присъдения в полза на ЧСИ размер 1480.64 лв., която сума представлява начислени обикновени и държавни такси по ТТРЗЧСИ не е издадена сметка от ЧСИ по реда на чл.79, ал.1 и ал.2 ЗЧСИ, същата не е обоснована и разбита по пера и съдебният изпълнител не е посочил подробно съответен размер, ред и основание, въз основа на което е начислил същата. При съобразяване начислените и съответно заплатени авансово от взискателя разноски по ТТРЗЧСИ в размерите посочени по–горе, така начислената и съответно разпределена сума /над 546.00 лв. с ДДС/ се явява необоснована и неправилно включена в разпределението.

На основание чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД в полза на Столична община следва да бъде присъдена сумата 16436.36 лв. за задълженията за данък недвижими имоти и лихва върху имота, предмет на изпълнението.

Останалата част от събраната в изпълнителното производство сума в размер на 3729558.66 лв. следва да бъде разпределена на основание чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД  /вземанията, обезпечени със залог или ипотека - от стойността на заложените или ипотекирани имоти/ в полза на "Б.П.Б." АД, като се приспадне от вземането на взискателя "Б.П.Б." АД от стойността на продадения ипотекиран в тяхна полза недвижим имот ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.426.

Воден от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ разпределение от 18.10.2016 г., извършено по изпълнително дело № 20168380405668 по описа на ЧСИ М.Б., с рег. № 838 на КЧСИ, с район на действие Софийски градски съд с взискател - "Б.П.Б.” АД, ЕИК: ********, присъединен взискател - СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ" /по съобщение за изискуеми задължения върху недвижимия имот/ и солидарни длъжници: „Б.Е.Т.“ ЕООД, ЕИК *******, „С.У.П. - Б.“ ООД, ЕИК ******* И "Б.П.” ЕАД, ЕИК ********, и на основание чл. 463, ал. 1, вр. чл. 278, ал. 2 ГПК,

РАЗПРЕДЕЛЯ постъпилата от извършена публична продан от 16.09.2016 г. до 16.10.2016г. на следния недвижим имот, собственост на ипотекарния длъжник „Б.Е.Т.“ ЕООД, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-426,485 от квартал 6а по плана на гр. София, местност „НПЗ Изток“, м. „Къро“, с площ от 2983 кв.м, при съседи: от две страни улица и УПИ I-CO, ипотекиран съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №166, том IV, per. № 13812, дело № 1017 от 11.12.2006 на В.И. - Нотариус с per. №271 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. София, с вх. peг. № 87685 от 11.12.2006 г., акт №69, том LXVI, дело № 58664; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.426 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 35/09.06.2011г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. София, район М., с площ по скица от 2962 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 426,485, квартал 6а, парцел ІІ, при съседи: имоти № 68134.4081.105, 68134.4082.797 и 68134.4081.2009, който имот, съгласно документ за собственост представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II- 426,485 от квартал 6а по плана на гр. София, местност „НПЗ Изток“ , м. „Къро“, с площ от 2983 кв.м., при съседи: от две страни улица и УПИ I- СО, ЗАЕДНО С ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждане на следните обекти: А/ ОФИС СГРАДА, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, съгласно Разрешение за строеж № 254/19.11.2009г. на СО-ДАГ и одобрени проекти от 01.04.2010г. на СО-ДАГ, със застроена площ от 592,70 кв.м., разгъната застроена площ над земята от 8369,20 кв.м., и разгъната застроена площ на сутерените от 2534,40 кв.м., състояща се от: сутерен -3, на кота -10,50 метра, включващ помещение за механици; ОВ инсталации; подземен паркинг с площ 392,40 кв.м., при граници: сутеренна стена, подземен паркинг в сградата в УПИ II, общи части, помпено помещение, сутеренна стена; паркинг-улица; помпено помещение и общи части; сутерен -2, на кота -7,00 метра, включващ ОВ инсталации; подземен паркинг с площ 394,60 кв.м., при граници: сутеренна стена, подземен паркинг в сградата в УПИ II, склад 3, общи части, склад 5, склад 4, сутеренна стена; паркинг- улица; склад №3 с площ от 16,50 кв. м., при граници: ОВ инсталации, аусгус, входно предверие, подземен паркинг; склад №4 с площ 16 кв.м., при граници: предверие, от три страни- подземен паркинг; склад № 5 с площ 18 кв.м., при граници: подземен паркинг в сградата в УПИ II, сутеренна стена, предверие, подземен паркинг; общи части; сутерен -1, на кота -3,50 метра, включващ вод. възел; ОВ инсталации;. подземен паркинг с площ 392,20 кв.м., при граници: подземен паркинг в сградата в УПИ III, общи части, вод, възел, склад 7, сутеренна стена: паркинг-улица; склад № 7 с площ 16 кв.м., при граници: предверие, от три страни- подземен паркинг; помещение за чистачка; общи части; партер, на кота + 0,00 метра, включващ магазин № 1 с площ 317,12 кв.м. при граници улица, калкан, ел. табло, стълбище, ОВ инсталация, общи части; втори етаж, на кота +3,90 метра, включващ ел. табло, магазин №1, площ 487,10 кв.м., при граници, улица, калкан, фоайе, ел. табло, стълбище, ОВ инсталации, общи части, трети етаж, на кота +7,80 метра, включващ ел. табло, магазин № 1 с площ 484,30 кв. м., при граници улица, калкан, фоайе, ел. табло, стълбище; ОВ инсталации; общо части; четвърти етаж, на кота +11, 70 метра, включващ офис № 3 с площ 384,50 кв.м. при граници улица, калкан, фоайе, ел. табло, коридор; офис №4 с площ 98,20 кв.м. при граници коридор, улица, фоайе, ел. табло; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; пети етаж, на кота + 15,60 метра, включващ офис № 3 с площ 328,3 кв.м. при граници улица, калкан, фоайе, ел. табло, коридор; офис №4 с площ 90,8 кв.м при граници коридор, улица, фоайе, ел. табло; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; шести етаж, на кота +19,50 метра, включващ офис №3 с площ 382,3 кв.м. при граници улица, калкан, фоайе, ел. табло, коридор; офис №4 с+ площ 90,8 кв.м. при граници коридор, улица, фоайе, ел.табло; ел.табло; ОВ инсталации; общи части; седми етаж, на кота +23,40 метра, включващ офис № 3 с площ 382,3 кв.м. при граници улица, калкан, фоайе, ел.табло; коридор; офис № 4 с площ 90,8 кв.м, при граници коридор, улица, фоайе, ел. табло; ел. табло, ОВ инсталации; общи части; осми етаж, на кота +27,30 метра, включващ офис № 3 с площ 163,40 кв.м. и тераса към него с площ 213,69 кв.м при граници улица, калкан, фоайе, ел.табло, коридор; офис №4 с площ 99,20 кв.м., при граници коридор, улица, фоайе, ел. табло; ел. табло, ОВ инсталации; общи части; девети етаж, на кота +31,20 метра, включващ офис № 3 с площ 163.40 кв.м, при граници улица, калкан, фоайе, ел. табло, коридор; офис №4 с площ 99,20 кв.м., при граници коридор, улица, фоайе, ел. табло; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; десети етаж, на кота +35,10 метра, включващ офис № 3 с площ 163,40 кв.м., при граници улица, калкан, фоайе, ел. табло, коридор; офис № 4 с площ 99,20 кв.м, при граници коридор, улица, фоайе, ел. табло; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; единадесети етаж, на кота +39,00 метра, включващ офис № 3 с площ 149.40  кв.м, при граници тераса, фоайе, ел. табло, улица, стълбище; тераса с площ 153,40 кв.м.; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; дванадесети етаж, на кота +42,9С метра, включващ офис №3 с площ 136,70 кв.м. при граници улица, фоайе, ел. табло, улица, стълбище; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; тринадесети етаж, на кота +46,80 метра, включващ офис № 3 с площ 136,70 кв.м при граници улица, фоайе, ел. табло, улица, стълбище; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; четиринадесети етаж, на кота +50,70 метра, включващ офис № 3 с площ 136,70 кв.м. при граници улица, фоайе, ел. табло, улица, стълбище; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; петнадесети етаж, на кота + 54,60 метра, включващ офис № 3 с площ 136,70 кв.м. при граници улица, фоайе, ел. табло, улица, стълбище; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; шестнадесети етаж , на кота +58,50 метра, включващ офис № 3 с площ 136,70 кв.м при граници улица, фоайе, ел. табло, улица, стълбище; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; седемнадесети етаж, на кота +62,40 метра, включващ офис № 3 с площ 136,70 кв.м при гранили улица, фоайе, ел. табло, улица, стълбище; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; осемнадесети етаж, на кота +66,30 метра, включващ офис № 3 с площ 136,70 кв.м при граници улица, фоайе, ел. табло, улица, стълбище; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; деветнадесети етаж, на кота +70,20 метра, включващ офис № 3 с площ 136,70 кв.м. при граници: улица, фоайе, ел. табло, улица, стълбище; ел. табло; ОВ инсталации; общи части; технически етаж, на кота +74,10 метра; Б/ ОФИС СГРАДА, ШОУРУМ, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, съгласно Разрешение за строеж № 314/08.05.2008г. на СО-ДАГ, Заповед към него № РД-09-50-683/10.06.2009г. на гл. арх. на Столична община и одобрени арх. проекти от 03.06.2009г. на СО- ДАГ, със застроена площ от 1332,29 кв.м., разгъната застроена площ над земята - 17 538,17 кв.м. и разгъната застроена площ на сутерените- 5561,1 кв.м., състояща се от: сутерен -3, на кота -10,50 метра, включващ ОВ инсталации; подземен паркинг с площ 1029,52 кв.м., при граници: калкан, резервоар и. вода, сутеренна стена, склад, стълбище, склад, резервоар спр. с-ма, рампа; склад с площ от 18,56 кв.м., при граници: подземен паркинг, склад, сутеренна стена, склад с площ 96,06 кв.м , при граници: склад, подземен паркинг, ОВ инсталации, подземен паркинг, помощно помещение, рампа на резервоар П.ВО; резервоар СПР, с-ма и общи части: сутерен -2, на кота -7.00 включващ ОВ инсталации; подземен паркинг с площ 1029,52 кв. м., при граници: калкан, сутеренна стена, склад, стълбище, ОВ инсталации, рампа; склад с площ 17,92 кв.м., при граници: подземен паркинг, ОВ инсталации, суверенна стена; рампа и общи части: сутерен -1, на кота -3,50 метра, включващ ОВ инсталации; подземен паркинг с площ 1242,23 кв.м., при граници: калкан, сутеренна стена, стълбище, ОВ инсталации, рампа; рампа и общи части; партер, на кота_+ 0,00 (нула) метра, включващ бюфет/бар с площ 71,51 кв.м., при граници: per. линия, рампа, фоайе/лоби, магазин; магазин от североизток на калкан със сградата в УПИ I, с площ 54,51 (петдесет и четири цяло и петдесет и една стотни) кв.м., при граници: бюфет/бар, фоайе/лоби, магазин с площ 55,03 кв.м, peг. линия; магазин от североизток на калкан със сградата в УПИ I, с площ 55,03 (петдесет и пет цяло и три стотни) кв.м., при граници: магазин с площ 54,51 кв.м, peг. линия, улица, магазин от 53,17 кв.м.; магазин от север, с площ 97,17 кв.м, при граници: магазин с площ 55,03 кв.м., per. линия, улица, магазин от 53,17 кв.м.; магазин от северозапад към бул. „Х.К“, с площ от 53,17 кв.м., при граници: магазин от 97,17 кв.м., фоайе/лоби, улица, магазин от 96,10 кв.м; магазин от северозапад към бул. „Х.К“ , с площ 96,10 кв.м, при граници: магазин от 53,17 кв.м, фоайе/лоби, ОВ инсталации, ел. табло, улица; магазин от югозапад, към бул. „Х.К“, с площ 72,45 кв.м., при граници: калкан със сградата в УПИ III, улица, стълбище, фоайе,/лоби, охрана; фоайе/лоби с площ 474,49 кв.м., при граници: бюфет/бар, стълбище, ел.табло, стълбище, магазин от 72,45 кв.м, калкан, рампа; общи части; втори етаж, на кота +3,90 метра, включващ магазин 2 с площ 77,11 кв.м., при граници: калкан със сградата в УПИ III, магазин № 3, фоайе, стълбище, улица; магазин 3 с площ 229,40 кв.м, при граници: магазин 2, калкан, фоайе, въздух, стълбище, двор; магазин 4 с площ 304,75 кв.м., при граници: peг. линия, стълбище, магазин 3, въздух, фоайе, стълбище, шоурум, шоурум с площ 400,67 кв.м., при граници: peг. линия, улица, ОВ инсталации, магазин 4, стълбище; общи части; трети етаж, на кота +7,80 метра, включващ магазин 2 с площ 228,87 кв.м., при граници: магазин, фоайе/лоби, магазин 3, стълбище, двор; магазин 3 с площ 294,35 кв.м, при граници: магазин 2, фоайе/лоби, стълбище, офис, peг. линия; магазин от югозапад, откъм бул. „Х.К“, с площ 77,10 кв.м., при граници: калкан със сградата в УПИ III, стълбище, фоайе/лоби, магазин 2, офис с площ 190,48 кв.м., при граници: per. линия, магазин 3, стълбище, улица; общи части; четвърти етаж, на кота +11,70 метра, включващ офис № 3 с площ 79,52 кв.м, при граници: двор, калкан, офис 4, коридор, стълбище; офис №4 с площ 302,67 кв.м., при граници: коридор, офис 3, калкан, улица, стълбище; офис 5 с площ 107,85  кв.м., при граници: peг. линия, двор, стълбище, коридор, фоайе; офис 6 с площ 216,19 кв.м и тераса към него с площ от 75,46 кв. м, при граници: peг. линия, офис 5, фоайе, улица; общи части; пети етаж, на кота +15,60 метра, включващ офис № Зс, площ 79,52 кв.м, при граници: двор, калкан, офис 4, коридор, стълбище; офис № 4 с площ 302,67 кв.м., при граници: коридор, офис 3, калкан, улица, стълбище; офис 5 с площ 104,95 кв.м., при граници: peг. линия, двор, стълбище, коридор, фоайе; офис 6 с площ 136,25 кв.м., при граници: per. линия, офис 5, фоайе, улица; тераса към офис 5 и офис 6 с площ 188,57 кв.м; общи части; шести етаж, на кота +19,50 метра, включващ офис №3 с площ 79,52 кв.м., при граници: двор, калкан, офис 4, коридор, стълбище; офис № 4 с площ 303,22 кв.м., при граници: коридор, офис 3, калкан, улица, стълбище; офис 5 с площ 105,53 кв.м., при граници: peг. линия, двор, стълбище, коридор, фоайе; офис 6 с площ 136,41 кв.м., при граници: peг. линия, двор, стълбище, коридор, фоайе; офис 6 с площ 136,41 кв.м., при граници: рег.линия, офис 5, фоайе, улица; общи части; седми етаж, на кота +23,40 метра, включващ офис № 3 с площ 79,52 кв.м., при граници: двор, калкан, офис 4, коридор, стълбище; офис № 4 с площ 303,22 кв.м., при граници: коридор, офис 3, калкан, улица, стълбище; офис 5 с площ 105,53 кв.м., при граници: peг. линия, двор, стълбище, коридор, фоайе; офис 6 с площ 136,42 кв.м., при граници: peг. линия, офис 5, фоайе, улица; общи части; осми етаж, на кота +27,30 метра, включващ офис № 3 с площ 79,52 кв.м., при граници: двор, калкан, офис 4, коридор, стълбище; офис № 4 с площ 234,47 кв.м, при граници: коридор, офис 3, калкан, улица, стълбище; офис 5 с площ 106.13 кв.м., при граници: рег.линия, двор, стълбище, коридор, фоайе; офис 6 с площ 136,79 кв.м., при граници: peг. линия, офис 5, фоайе, улица; общи части; девети етаж, на кота +31,20 метра, включващ офис № 3 с площ 79,52 кв.м., при граници: двор, калкан, офис 4, коридор, стълбище; офис № 4 с площ 234,44 кв.м., при граници: коридор, офис 3, калкан, улица, стълбище; офис 5 с площ 106.13 кв.м., при граници: peг. линия, двор, стълбище, коридор, фоайе; офис 6 с площ 136,95 кв.м., при граници: peг. линия, офис 5, фоайе, улица; общи части; десети етаж, на кота +35,10 метра, включващ офис № 3 с площ 79,52 кв.м., при граници: двор, калкан, офис 4, коридор, стълбище; офис № 4 с площ 234,44 кв.м., при граници: коридор, офис 3, калкан, улица, стълбище; офис 5 с площ 106,13 кв.м., при граници: peг. линия, двор, стълбище, коридор, фоайе; офис 6 с площ, 136,95 кв.м., при граници: рег.линия, офис 5, фоайе улица; общи части; единадесети етаж, на кота +39,00 метра, включващ офис № 2 с площ 79,52 кв.м., при граници: двор, калкан, офис 3; офис № 3 с площ 103,40 кв.м., при граници: офис 2, калкан, улица, фоайе, ел. табло, коридор; офис 4 с площ 106,13 кв.м., при граници: peг. линия, коридор, коридор, фоайе; офис 5 с площ 136,95 кв.м., при граници: peг. линия, фоайе, улица, улица; общи части; дванадесети етаж, на кота +42,90 метра, включващ офис № 2 с площ 79,52 кв.м., при граници: двор, калкан, офис 3; офис № 3 с площ 103,40 кв.м., при граници: офис 2, калкан, улица, фоайе, ел. табло, коридор; офис 4 с площ 106,51 кв.м., при граници: peг. линия, коридор, коридор, фоайе; офис 5 с площ 137,19 кв.м., при граници: peг. линия, фоайе, улица, улица; общи части; тринадесети етаж, на кота +46,80 метра, включващ офис № 2 с площ 78,58 кв.м., при граници: двор, калкан, офис 3; офис № 3 с площ 103,40 кв.м., при граници: офис 2, калкан, улица, фоайе, ел. табло, коридор; офис 4 с площ 65,52 кв.м., при граници: peг. линия, коридор, коридор, фоайе; офис 5 с площ 111,8 кв.м., при граници: peг. линия, фоайе, улица, улица; общи части; четиринадесети етаж, на кота + 50,70  метра, включващ офис № 2 с площ 155,24 кв.м., при граници: калкан, улица, фоайе, per. линия; офис 3 с площ 78,78 кв.м., при граници: улица, улица, per. линия, фоайе; тераса към двата офиса с площ 454,61 кв.м.; общи части; петнадесети етаж, на кота +54,60 метра, включващ офис № 2 с площ 155,24 кв.м., при граници: калкан, улица, фоайе, peг. линия, офис 3 с площ 78,78 кв.м., при граници: улица, улица, peг. линия, фоайе; общи части; шестнадесети етаж, на кота +58,50 метра, включващ офис № 2 с площ 155,24 кв.м., при граници: калкан, улица, фоайе, peг. линия; офис 3 с площ 78,78 кв.м., при граници: улица, улица, peг. линия, фоайе; общи части; седемнадесети етаж, на кота +62,40 метра, включващ офис №2 с площ 155,24 кв.м., при граници: калкан, улица, фоайе, peг. линия; офис 3 с площ 78,78 кв.м., при граници: улица, улица, peг. линия, фоайе; общи части; осемнадесети етаж, на кота +66,30 метра, включващ офис № 2 с площ 155,24 кв.м., при граници: калкан, улица, фоайе, peг. линия; офис 3 с площ 78,78 кв.м, при граници: улица, улица, peг. линия, фоайе; общи части; деветнадесети етаж, на кота +70,20 метра, включващ офис № 2 с площ 155,24 кв.м., при граници: калкан, улица, фоайе, peг. линия; офис 3 с площ 78,78 кв.м., при граници: улица, улица, peг. линия, фоайе; общи части, ипотекиран съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 130, том II, peг. № 11779, дело № 282 от 29.08.2012 на В.И. - Нотариус с peг. №271 в регистъра на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - гр. София, с вх. peг. № 38174 от 29.08.2012, акт № 121, том XVII, дело №18013, сума в размер на 4824001.20 лв. с ДДС, постъпила от купувача "Б.П.Б." АД, ЕИК: ********, по следния начин:

I. Дължимата сума от публичната продажба на недвижим имот в размер на 4824001.20 лева с ДДС се разпределя за погасяване на следните вземания:

1. За дължимия ДДС за публичната продажба съгласно чл. 131, ал.1 ЗДДС - сумата 804 000,20 лева;

Подлежаща на разпределение сума 4 020 001 лева без ДДС.

2. Първи ред, съгласно чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД  - за разноските по изпълнението:

2.1. За дължими към частния съдебен изпълнител такси по изпълнителното дело с ДДС, които същият има право служебно да събере от длъжника съобразно чл. 79, ал. 2 ГПК - сумата 100836.37 лв. с ДДС – представляваща пропорционална такса по т.26, б“е“, т.1 ТТРЗЧСИ съразмерна на събраната сума по делото и  сумата 546.00 лв. с ДДС, включваща следните обикновени такси по ТТРЗЧСИ: по т.1 - 24.00 лв. с ДДС за образуване на изпълнително дело; по т.2 -180.00 лв. с ДДС за цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение от частния съдебен изпълнител;  по т.5- 72 лв. с ДДС / 3 бр. х 20.00 лв./ за изготвяне и връчване от съдебния изпълнител или от негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление или книжа, включително за връчване на изявление на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 от ГПК, по т.10 – 54.00 лв. с ДДС за вписване на възбраната и по т.13- 216.00 лв. с ДДС за изготвяне и предявяване на разпределението /6 бр. х 30.00 лв./.

2.2. За направените от взискателя "Б.П.Б." АД разноски по изпълнението за платени такси - сумата 172623.61 лв., включваща: заплатена от взискателя такса по т.20 ТТР към ЗЧСИ и разноски за вещо лице – такса по т.31, б“д“ ТТРЗЧСИ в общ размер на 96240 лв. с ДДС; възнаграждение за юрисконсулт 76383.61 лв.

3. Втори ред съгласно чл. 136, ал.1, т. 2 от ЗЗД / вземанията на държавата за данъци върху определен имот или за моторно превозно средство - от стойността на този имот или на моторното превозно средство, както и вземания, произтичащи от концесионни плащания, лихви и неустойки по концесионни договори/ за СТОЛИЧНА ОБЩИНА следва да бъде разпределена сумата 16436.36 лв. за задълженията за данък недвижими имоти и лихва върху имота, предмет на изпълнението.

4. Трети ред съгласно чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД  /вземанията, обезпечени със залог или ипотека - от стойността на заложените или ипотекирани имоти/- сумата 3729558.66 лв. следва да бъде разпределена в полза на "Б.П.Б." АД, като се приспадне от вземането на взискателя "Б.П.Б." АД от стойността на продадения ипотекиран в тяхна полза недвижим имот ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.426.

Вземания от посочените по чл.136, ал.1, т.4-т.6 ЗЗД не са налице.

ІІ. На основание чл. 495 от ГПК взискателят, обявен за купувач - "Б.П.Б." АД, ЕИК: ********, следва в едноседмичен срок от влизане в сила на разпределението да внесе сумите, които са с предимство пред вземането му, а така също и сума в размер 3 600 лв. /с включен ДДС/, която сума представлява такса по т. 23 от ТТРЗЧСИ за изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот. По отношение на сумата, разпределена за него ще се извърши приспадане от дълга по изпълнителното дело.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред САС в 1-седмичен срок от получаване на препис от него от страните.

                                               

                                                                                                         

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

                            

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

           2.