ОПРЕДЕЛЕНИЕ №..30.03.2016г.

град С.

С. РАЙОНЕН СЪД, I гражданско отделение, 36 състав в закрито заседание на тридесети март през две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното

гражд.дело № 70605 по описа за 2015 година, съобрази

че:

Производство по чл.389 от Гражданския процесуален кодекс.

С молба от 28.03.2016 г. се иска ДОПУСКАНЕ на обезпечение по гр.дело № 70605/2015 г. по описа на СРС, І-36 състав на предявени осъдителни искове за сумата от общо 20 294 лв., представляващи стойността на погинали, отчуждени или унищожени движими вещи, посочени в исковата молба,чрез налагане на възбрана на недвижим имот, собственост на ответника – поземлени имот с идент.68134.43.29.336,описан подробно в молбата. Представя писмени доказателства – справка от Агенция по вписванията.

Съдът счита, че молбата за допускане на обезпечение на иска е н е основателна. Първата предпоставка за допускане на обезпечение на предявения иск е същият да бъде допустим и подкрепен с писмени доказателства /чл.391, ал.1, т.1 от ГПК/ или да бъде представена парична гаранция /чл.391, ал.1, т.2 от ГПК/. Обезпечението обаче следва да се наложи само при наличие на всички предпоставкина закона по чл.391 от ГПК, като не се допуска необосновано ограничаване на правната сфера на ответника и налагане на обезпечителна мярка, без да са налице доказателства за вероятната основателност на предявения иск. С исковата молба ищците предявяват иск за присъждане на исковата сума, съставляваща равностойността на погинали, отчуждени или унищожени движими вещи,но по делото не са представени доказателства за придобиването и собствеността им, нито за тяхната стойност. С оглед на това и на етапа на производството – все още не е изтекъл срока за отговор на ответника и същият не е има процесуална възможност да представи доказателства, съдът намира че от представените писмени доказателства с исковата молба, не се установява наличието на предпоставката по чл.391, ал.1 т.1 от ГПК.

В производството по обезпечение молителят не е задължен да доказва, че без допускането на обезпечението ще бъде затруднено осъществяването на правата му по бъдещо положително за него решение, тъй като обезпечителната нужда съществува по презумпция. Тъй като в случая се касае за парично вземане всяко разпореждане с имуществото на ответника би затруднило осъществяването на правата на молителя по иска, но обезпечителната мярка трябва да е адекватна на обезпечителната нужда. Съдът намира, че в случая липсва и тази предпоставка за допускане на обезпечението –съответствие на исканата обезпечителна мярка с необходимостта от осигуряване на възможност за реализиране на правата на молителя по бъдещо осъдително решение. С обезпечителната мярка не може да се цели и допусне неоснователно засягане на правната сфера на ответника или трети лица, поради което налагането на възбрана върху недвижим имот на стойност многократно надвишаваща цената на исковете, чието обезпечение се иска е основание за отхвърляне на молбата за обезпечение.

Водим от горното , съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ молбатапо чл.389 от Гражданския процесуален кодекс, на Л.С.А. и Й.С.А.за допускане на ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на предявени обективно съединени осъдителни искове с цена общо 20 294 лв., предмет на гр.дело № 70605/2015 г. по описа на СРС, I гражданско отделение, 36 състав, чрез налагане на възбрана на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ дворно място с адрес гр.С., кв.Г.Б, ул.“740“ №23, представляващо УПИ VIII -1825, кв.55А по регулационния план на гр.С., местност в.з.Горна баня, представляващ имот с идентификатор 68134.4329.335 по одобрената карта на райони, при съседи: поземлен имот с идентификатор 68134.4329.1350, поземлен имот с идентификатор 68134.4329.336, поземлен имот с идентификатор 68134.4329.334; имот с идентификатор 68134.4329.1655 и имот с идентификатор 68134.4329.1657.

Препис от определението да се връчи на молителя.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред С. градски съд в 1 седмичен срок от връчването му на молителя.

СЪДИЯ: