Р Е Ш Е Н И Е№….

гр.С., 28.03.2016г.

ВИ М Е Т ОН АН А Р О Д А

С. районен съд, ІІ-ро гражданско отделение, 74 - ти граждански състав, в публично заседание на шести октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Атанас НИКОЛОВ

при секретаря К.К, като разгледа докладваното от районния съдия гр.д.№ 49 191 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производство е за делба,като е във фазата по допускането й.

В исковата молба се навеждат доводи за съсобственост по отношение на недвижимите имоти описани в нея. Твърди се, че не може да се извърши доброволна такава, поради което се иска постановяване на съдебно решение.

В срока за отговор не е постъпил такъв.

От събраният по делото доказателствен материал, съдът прие за установено следното от фактическа страна.

Предмет на делбеното производство са следните недвижими имоти:

1. Л. с площ от 0,495 дка, находища се в землището на с.Б., местност "Кукул", с идентификационен номер 048047, съгласно скица № К03313/12.07,2013г. на Общинска служба "Земеделие"-П.;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.7008.27 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51 / 03.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4942 кв.метра, с административен адрес: местност "Гьрков дел", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.7008.60, поземлен имот с идентификатор 04234.7008.116, поземлен имот с идентификатор 04234.7008.63, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.16, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.15, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.11, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.12, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.9;

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6959.28 съгласно кадастралната карта и адастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1201 кв.метра, с административен адрес: местност "Орешковица", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6959.430, поземлен имот с идентификатор 04234.6959.113, поземлен имот с идентификатор 04234.6959.112;

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6957.79 съгласно кадастралната карта и кадастралните рег истри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1200 кв.метра, с административен адрес: местност "Петков кладенец", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6957.2, поземлен имот с идентификатор 04234.6957.34, поземлен имот с идентификатор 04234.6957.4, поземлен имот с идентификатор 37914.6857.5, поземлен имот с идентификатор 37914.6857.3;

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 4234.6951.3съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2800 кв.метра, с административен адрес: местност "Сипельо", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6951.2, поземлен имот с идентификатор 04234.6951.673, поземлен имот с идентификатор 04234.6951.51, поземлен имот с идентификатор 37914.6951.14, поземлен имот с идентификатор 37914.6951.63, поземлен имот с идентификатор 37914.6951.8;

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6922.8 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51 /03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4809 кв.метра, с административен адрес: местност "Църквата", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6922.10, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.251, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.12, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.1536, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.485, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.215, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.1535, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.25, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.19, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.7;

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6917.3043 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 670 кв.метра, с административен адрес: с. Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6917.176, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.3117, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.347, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.352, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.346, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.3116, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.177;

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6916.163 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по документ за собственост 1751 кв.м., а по скица - 1455 кв.метра, с административен адрес: с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6916.164, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.855, поземлен имот с идентификатор 04234.6916.3244, поземлен имот с идентификатор 04234.6916.162, поземлен имот с идентификатор 04234.6916.585, поземлен имот с идентификатор 04234.6916.584;

От представените по делото Удостоверение № 44/01.03.201Зг., презаверено към 10.09.2013г., на Столична община-Район "Панчарево" за наследници на Л.Я.К., се установяват посочените в исковата молба обстоятелства, че Л.Я.К. е роден на 07.08.1900г. и е починал на 23.11.1975г., като е оставил за свои законни наследници Д.А.К., Н.Л.К., М.Л.К., В.Й.Г., Ц.Й.М. и В.Й.С.; Удостоверение № 43/01.03.2013г. на Столична община-Район "Панчарево" за наследници на Д.А.К., установяваче Д.А.К. с ЕГН XXXX е починала на 18.05.1997г., като е оставила за свои законни наследници Н.Л.К., М.Л.К., В.Й.Г., Ц.Й.М. и Б.Д.С.; от удостоверение № 814/14.02.2013г. на Столична община-Район "Слатина" за наследници на М.Л.К. е видно, че М.Л.К. с ЕГН XXXX е починала на 08.02.2013г., като е оставила за свои законни наследници Я.М.К. и Н.М.Д. По този начин се установява кръга от наследници по отношение на недвижимите имоти предмет на делбата.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства. Съдът кредитира изцяло приетите писмени доказателства след като ги прецени с оглед целия събран доказателствен материал и прецени, че са еднозначни, безпротиворечиви и неоспорени от страните.

При постановяване на съдебния си акт, съдът взе предвид и правилата за разпределение на доказателствената тежест в рамките на това производство.

Въз основа на установеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Съдът с оглед навадените и ангажирани от страните доказателства намира така предявяния иск за основателен.

Недвижимите имоти, за които следва да се допусне делба и за което обстоятелство страните нямат спора са следните: 1. Л. с площ от 0,495 дка, находища се в землището на с.Б., местност "Кукул", с идентификационен номер 048047, съгласно скица № К03313/12.07,2013г. на Общинска служба "Земеделие"-П.; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.7008.27 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51 / 03.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4942 кв.метра, с административен адрес: местност "Гьрков дел", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.7008.60, поземлен имот с идентификатор 04234.7008.116, поземлен имот с идентификатор 04234.7008.63, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.16, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.15, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.11, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.12, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.9; 3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6959.28 съгласно кадастралната карта и адастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1201 кв.метра, с административен адрес: местност "Орешковица", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6959.430, поземлен имот с идентификатор 04234.6959.113, поземлен имот с идентификатор 04234.6959.112; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6957.79 съгласно кадастралната карта и кадастралните рег истри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1200 кв.метра, с административен адрес: местност "Петков кладенец", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6957.2, поземлен имот с идентификатор 04234.6957.34, поземлен имот с идентификатор 04234.6957.4, поземлен имот с идентификатор 37914.6857.5, поземлен имот с идентификатор 37914.6857.3; 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 4234.6951.3съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2800 кв.метра, с административен адрес: местност "Сипельо", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6951.2, поземлен имот с идентификатор 04234.6951.673, поземлен имот с идентификатор 04234.6951.51, поземлен имот с идентификатор 37914.6951.14, поземлен имот с идентификатор 37914.6951.63, поземлен имот с идентификатор 37914.6951.8; 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6922.8 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51 /03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4809 кв.метра, с административен адрес: местност "Църквата", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6922.10, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.251, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.12, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.1536, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.485, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.215, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.1535, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.25, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.19, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.7; 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6917.3043 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 670 кв.метра, с административен адрес: с. Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6917.176, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.3117, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.347, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.352, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.346, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.3116, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.177; 8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6916.163 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по документ за собственост 1751 кв.м., а по скица - 1455 кв.метра, с административен адрес: с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6916.164, поземлен имот сидентификатор 04234.6917.855, поземлен имот с идентификатор 04234.6916.3244, поземлен имот с идентификатор 04234.6916.162, поземлен имот с идентификатор 04234.6916.585 поземлен имот с идентификатор04234.6916.584.

Видно от приложените към доказателствата по делото Решение № 1074/13.08.2008г. на Общинска служба Земеделие, район П. - за възстановяване правото на собственост върху ливада- оземлен имот № 048047, в полза на Л.Я.К.; Заповед Ns РД-64-112/0.08.2007г.на CD-район П. - за възстановяване правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 04234.6916.163, в полза на Л.Я.К.;Заповед №РД-64-Н4/30.08.2007г. на СО-район П.- за възстановяване правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 04234.6917.3043, в полза на Л.Я.К.; Решение Ns 1074/19.08.201Or. на Общинска служба Земеделие, район П. - за възстановяване правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 04234.7008.27, в полза на Л.Я.К.; Решение Ns Г1074.2/15.02.2001г. на Поземлена комисия, община П. - за възстановяване правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 04234.6957.79, в полза на Л.Я.К.; Решение Ns 11074/04.09.1997г. на Поземлена комисия, община П., - за възстановяване правото на собственост върху поземлени имоти с идентификатори NsNs 04234.6959.28, 04234.6951.3, 04234.6922.8, в полза на Л.Я.К. процесните земеделски земи са били възстановени в патримониума на общия наследодател на страните Л.Я.К.

От представените по делото удостоверения за наследници се установява, че кръга на наследниците на Л. К. починал на 23.11.1975г.следва да се определи до следните лица:

След смъртта си Л.Я.К. е оставил за свои законни наследници: съпругата си Д.А.А К. А с ЕГН XXXX; сина си Н.Л.К.., ЕГН XXXX сина си М.Л.К. с ЕГН XXXX и по заместване низходящите наследници на дъщеря си М.Л.Г. (починала през 1969г.) - В.Й.Г. с ЕГН XXXX, Ц.Й.М. с ЕГН XXXX и В.Й.Е. с ЕГН XXXX. В.Й.Е. с ЕГН XXXX е починала на 27.10.1984г. и е оставила за свои законни наследници съпруга си Д.Г.Е. с ЕГН XXXX и дъщеря си Б.Д.С. с ЕГН XXXX. На 21.02.1997г. Д.А.А К. А с ЕГН XXXX е направила саморъчно завещание, с което се е разпоредила с цялото си имущество в полза на сина си Н.Л.К., ЕГН XXXX и неговата съпруга Р.Б.К. А, родена на 19.01.1934г. в гр. Бърно-Република Ч.Д.А. К. с ЕГН XXXX е починала на 18.05.1997г. и е оставила за свои законни наследници: сина си Н.Л.К., ЕГН XXXX сина си М.Л.К. с ЕГН XXXX и по заместване низходящите наследници на дъщеря си М.Л.Г. (починала през 1969г.) - В.Й.Г. с ЕГН XXXX, Ц.Й.М. с ЕГН XXXX и по заместване низходящия наследник на В.Й.Е. с ЕГН XXXX - нейната дъщеря Б.Д.С. с ЕГН XXXX. М.Л.К. с ЕГН XXXX е починал на 08.02.2013г. и е оставил за свои законни наследници съпругата си 1.) Я.М.К. с ЕГН XXXX и 2.) дъщеря си Н.М.Д. с ЕГН XXXX. По този начин към настоящия момент наследници на починалия наследодател Л.Я.К. СА: Н.Л.К., ЕГН XXXX и неговата съпруга Р.Б.К., родена на 19.01.1934г. в гр.Бърно- Р.Ч; Я.М.К. с ЕГН XXXX и нейната дъщеря Н.М.Д. с ЕГН XXXX; В.Й.Г. с ЕГН XXXX и нейната сестра Ц.Й.М. с ЕГН XXXX; Д.Г.Е. с ЕГН XXXX и неговата дъщеря Б.Д.С. с ЕГН XXXX.

По отношение на предявения иск за намаляване на завещателно разпореждане, съдът намира същото за основателно.

От представените по делото доказателства се установява, че същата е извършило завещателно разпореждане на 21.02.1997г., като с него е накарнила запазената част на своите наследници по закон – Н. К., М.К.В. Г.Ц.М. и Б.С.П това и по реда на чл.30, ал.1 и чл.32 от ЗН, съдът следва да намали това завещателно разпорежданедо размера на съответната запазена част на всеки един от нейните наследници по закон.До този правен извод съдът стигна след като съобрази, следните обстоятелства:

При откриването на наследството на Л.Я.К. след смъртта му на 23.11.1975г. дяловете на неговите наследници са били както следва: съпругата Д.А.К. с ЕГН XXXX в качеството си на законен наследник е получила 1/4 идеална част от наследството; синът Н.Л.К., ЕГН XXXX в качеството си на законен наследник е получил 1/4 идеална част от наследството; синът М.Л.К. с ЕГН XXXX в качеството си на законен наследник е получил 1/4 идеална част от наследството; низходящият законен наследник на дъщерята М.Л.Г. (починала през 1969г.) - В.Й.Г. с ЕГН XXXX - е получила по заместване 1/12 идеална част от наследството равна на 1/3 от отредената за М.Л.Г. 1/4 идеална част от наследството; низходящия законен наследник на дъщерята М.Л.Г. (починала през 1969г.)- Ц.Й.М. с ЕГН XXXX - е получила по заместване 1/12 идеална част от наследството равна на 1/3 от отредената за М.Л.Г. 1/4 идеална част от наследството; низходящият законен наследник на дъщерята М.Л.Г. (починала през 1969г.) - В.Й.Е. с ЕГН XXXX - е получила по заместване 1/12 идеална част от наследството равна на 1/3 от отредената за М.Л.Г. 1/4 идеална част от наследството; При откриването на наследството на В.Й.Е. с ЕГН XXXX след смъртта й на 27.10.1984г. дяловете на нейните наследници са били както следва: съпругът Д.Г.Е. с ЕГН XXXX е получил 1/24 идеална част от наследството на Л.Я.К. = 1/2 от наследствения дял на В.Й.Е.;дъщерята Б.Д.С. с ЕГН XXXX е получила 1/24 идеална част от наследството на Л.Я.К. равна на ?от наследствения дял на В.Й.Е.;При откриването на наследството на Д. А. K. с ЕГН XXXX след смъртта й на 18.05Л997г. дяловете на нейните наследници са както следва: синът Н.Л.К., ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник е имал запазена част в размер на 2/9 идеална част равна на 1/3 от общата запазена за низходящи 2/3 част от наследството на Д.А.К.; синът М.Л.К. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник е имал запазена част в размер на 2/9 идеална част равна на 1/3 от общата запазена за низходящи 2/3 част от наследството на Д.А.К.;В.Й.Г. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник по заместване на М.Л.Г. (починала през 1969г.) е имала запазена част в размер на 2/27 идеална част равна на 1/3 от запазената за М.Л.Г. 2/9 идеална част равна на 1/3 от общата запазена за низходящи 2/3 част от наследството на Д.А.К.;Ц.Й.М. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник по заместване на М.Л.Г. (починала през 1969г.) е имала запазена част в размер на 2/27 идеална част равна на 1/3 от запазената за М.Л.Г. 2/9 идеална част равна на 1/3 от общата запазена за низходящи 2/3 част от наследството на Д.А.К.;Б.Д.С. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник по заместване на В.Й.Е. с ЕГН XXXX (починала на 27.10.1984г.), която от своя страна е низходящ наследник по заместване на М.Л.Г. (починала през 1969г.), е имала запазена част в размер на 2/27 идеална част равна на 1/3 от запазената за М.Л.Г. 2/9 идеална част равна на1/3 от общата запазена за низходящи 2/3 част от наследството на Д.А.К. Съдът намира, че разполагаемата 1/3 част от наследството на Д.А.К. е равна на частта извън общата запазена за низходящи 2/3 част от наследството; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане синът Н.Л.К., ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник следва да получи 1/18 идеална част от наследството на Л.Я.К. равна на 2/9 идеална част от наследството на Д.А.К.; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане синът М.Л.К. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник следва да получи 1/18 идеална част от наследството на Л.Я.К. = 2/9 идеална част от наследството на Д.А.К.; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане В.Й.Г. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник на М.Л.Г. (починала през 1969г.) следва да получи по заместване 1/54 идеална част от наследството на Л.Я.К.равна на 2/27 идеална част от наследството на Д.А.К.; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане Ц.Й.М. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник на М.Л.Г. (починала през 1969г.) следва да получи по заместване 1/54 идеална част от наследството на Л.Я.К. равно на 2/27 идеална част от наследството на Д.А.К.; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане Б.Д.С. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник по заместване на Б.Й.Е. с ЕГН XXXX (починала на 27.10Л984г.), която от своя страна е низходящ наследник по заместване на М.Л.Г. (починала през 1969г.), следва да получи по заместване 1/54 идеална част от наследството на Л.Я.К. = 2/27 идеална част от наследството на Д.А.К.; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане Н.Л.К., ЕГН XXXX следва да получи по завещание 1/24 идеална част от наследството на Л.Я.К. равно на 1/6 идеална част от наследството на Д.А.К.; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане Р.Б.К., родена на 19.01.1934г. в гр.Бърно- Р.Ч следва да получи по завещание 1/24 идеална част от наследството на Л.Я.К. равно на 1/6 идеална част от наследството на Д.А.К.;При откриването на наследството на М.Л.К. с ЕГН XXXX след смъртта му на 08.02.2013г. дяловете на неговите наследници са били както следва: част от наследството на Л.Я.К. равно на 2/9 идеална част от наследството на Д.А.К.; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане синът М.Л.К. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник следва да получи 1/18 идеална част от наследството на Л.Я.К. равна на 2/9 идеална част от наследството на Д.А.К.; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане В.Й.Г. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник на М.Л.Г. (починала през 1969г.) следва да получи по заместване 1/54 идеална част от наследството на Л.Я.К. равна на 2/27 идеална част от наследството на Д.А.К.; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане Ц.Й.М. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник на М.Л.Г. (починала през 1969г.) следва да получи по заместване 1/54 идеална част от наследството на Л.Я.К. равно на 2/27 идеална част от наследството на Д.А.К.;

След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане Б.Д.С. с ЕГН XXXX в качеството си на низходящ законен наследник по заместване на Б.Й.Е. с ЕГН XXXX (починала на 27.10.1984г.), която от своя страна е низходящ наследник по заместване на М.Л.Г. (починала през 1969г.), следва да получи по заместване 1/54 идеална част от наследството на Л.Я.К. равна на 2/27 идеална част от наследството на Д.А.К.; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане Н.Л.К., ЕГН XXXX следвало да получи по завещание 1/24 идеална част от наследството на Л.Я.К. равна на 1/6 идеална част от наследството на Д.А.К.; След съразмерно намаляване на завещателното разпореждане Р.Б.К., родена на 19.01.1934г. в гр.Бърно- Р.Ч би следвало да получи по завещание 1/24 идеална част от наследството на Л.Я.К. равна на 1/6 идеална част от наследството на Д.А.К.; При откриването на наследството на М.Л.К. с ЕГН XXXX след смъртта му на 08.02.2013г. дяловете на неговите наследници са били както следва: съпругата Я.М.К. с ЕГН XXXX в качеството си на законен наследник е получила 11/72 идеални части от наследството на Л.Я.К. равна на 1/8 идеална част + 1/36 идеална част или 1/2 от наследствения дял на М.Л.К.; дъщерята Н.М.Д. с ЕГН XXXX в качеството си на законен наследник е получила 11/72 идеални части от наследството на Л.Я.К. равна на 1/8 идеална част + 1/36 идеална част или 1/2 от наследствения дял на М.Л.К.

По този начин дяловете на наследниците (по закон и по завещание) от наследството на Л.Я.К. след намаляване на завещателното разпореждане на Д.А.К. следва да бъдат разпределени както следва: Н.Л.К., ЕГН XXXX следва да получи 75/216 идеални части от наследството на Л.Я.К.; Р.Б.К., родена на 19.01.1934г. в гр.Бърно- Р.Ч следва да получи 9/216 идеални части от наследството на Л.Я.К.; Я.М.К. с ЕГН XXXX следва да получи 33/216 идеални части от наследството на Л.Я.К.; Н.М.Д. с ЕГН XXXX следва да получи 33/216 идеални части от наследството на Л.Я.К.; В.Й.Г. с ЕГН XXXX следва да получи 22/216 идеални части от наследството на Л.Я.К.; Ц.Й.М. с ЕГН XXXX следва да получи 22/216 идеални части от наследството на Л.Я.К.;Д.Г.Е. с ЕГН XXXX следва да получи 9/216 идеални части от наследството на Л.Я.К.; Б.Д.С. с ЕГН XXXX следва да получи 13/216 идеални части от наследството на Л.Я.К.

По отношени на начина по който да бъде допусната делбата, предвид наведените възражения от ответниците, съдът следва да съобрази постановената по реда на чл.290 ГПК съдебна практика, съгласно която делбата е на съсобственост възникнала в резултат на наследяване , когато се касая до новооткрито наследство по см. на чл.91а ЗН/ приет с ДВ. бр.60/1992 г./ т.е. такова в което влизат имоти, одържавени или включени в ТКЗС, ДЗС и други образувани въз основа на тях кооперативни организации , собствеността върху които се възстановява по силата на приетите реституционни закони като ЗСПЗЗ , и преките наследници, призовани към наследяване към датата на откриване на наследството също не са живи към датата на възстановяване на собствеността следва да се извърши по колена , независимо от становището на съделителите в различните колена и желанието им , при извършване на делбата всеки сънаследник да получи самостоятелен реален дял, дори и това да е възможно. Това е така , тъй като когато прекия наследодател-собственик на реституираните земеделски земи и неговото наследство е предмет на делба , то това наследство следва да се подели по начин , образуващ толкова дяла, колкото са призованите към наследяване лица към момента на откриване на наследството. Наследниците на тези лица, починали след наследодателя , но преди новооткритото наследство , получават своята наследствена част не по силата на заместването от общия наследодател- чл.10 ал.1 ЗН,а по силата на наследственото правоприемство т.е. встъпвайки в правата на своя наследодател само в рамките на неговия наследствен дял и именно от този дял / като обем права и дял в натура/. Ето защо делбата на такова наследство следва да се извърши по колена , а след това да продължи между наследниците в отделните колена в рамките на техните наследствени правоотношения, доколкото е налице е налице спор между в някое от колената на общия наследодател.За извършване на делбата първо по колена не е необходимо съгласието на съделителите, но ако всички сънаследници заявят желание делбата да се извърши пряко, като всеки получи реален дял, независимо от притежаваните права с оглед броя на наследниците в всяко едно от колената , принципът за делба по колена може да бъде преодолян – в този смисъл Решение № 222/06.12.2013г. по гр.дело № 3790 /2013 година ВКС.

Така делбата следва да се допусне по отоншение на недвижимите имоти описани в исковата молба между страните и при квоти от правото на собственост, съгласно мотивите на настоящото решение.

Ръководен от гореизложеното, съдът

РЕШИ :

ДОПУСКА ДЕЛБА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

1. Л. с площ от 0,495 дка, находища се в землището на с.Б., местност "Кукул", с идентификационен номер 048047, съгласно скица № К03313/12.07,2013г. на Общинска служба "Земеделие"-П.;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.7008.27 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51 / 03.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4942 кв.метра, с административен адрес: местност "Гьрков дел", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.7008.60, поземлен имот с идентификатор 04234.7008.116, поземлен имот с идентификатор 04234.7008.63, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.16, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.15, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.11, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.12, поземлен имот с идентификатор 37914.6816.9;

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6959.28 съгласно кадастралната карта и адастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1201 кв.метра, с административен адрес: местност "Орешковица", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6959.430, поземлен имот с идентификатор 04234.6959.113, поземлен имот с идентификатор 04234.6959.112;

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6957.79 съгласно кадастралната карта и кадастралните рег истри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1200 кв.метра, с административен адрес: местност "Петков кладенец", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6957.2, поземлен имот с идентификатор 04234.6957.34, поземлен имот с идентификатор 04234.6957.4, поземлен имот с идентификатор 37914.6857.5, поземлен имот с идентификатор 37914.6857.3;

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 4234.6951.3съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2800 кв.метра, с административен адрес: местност "Сипельо", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6951.2, поземлен имот с идентификатор 04234.6951.673, поземлен имот с идентификатор 04234.6951.51, поземлен имот с идентификатор 37914.6951.14, поземлен имот с идентификатор 37914.6951.63, поземлен имот с идентификатор 37914.6951.8;

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6922.8 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51 /03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 4809 кв.метра, с административен адрес: местност "Църквата", с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6922.10, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.251, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.12, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.1536, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.485, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.215, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.1535, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.25, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.19, поземлен имот с идентификатор 04234.6922.7;

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6917.3043 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 670 кв.метра, с административен адрес: с. Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6917.176, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.3117, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.347, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.352, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.346, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.3116, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.177;

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6916.163 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по документ за собственост 1751 кв.м., а по скица - 1455 кв.метра, с административен адрес: с.Б., район "Панчарево", община Столична, област С. (Столична), при съседи: поземлен имот с идентификатор 04234.6916.164, поземлен имот с идентификатор 04234.6917.855, поземлен имот с идентификатор 04234.6916.3244, поземлен имот с идентификатор 04234.6916.162, поземлен имот с идентификатор 04234.6916.585, поземлен имот с идентификатор 04234.6916.584;

ДЕЛБАТА ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ПРИ КВОТИ ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО СЛЕДВА:

Н.Л.К., ЕГН XXXX за 75/216 идеални части;

Р.Б.К., родена на 19.01.1934г. в гр.Бърно- Р.Ч за9/216 идеални части;

Я.М.К. с ЕГН XXXX за 33/216 идеални части;

Н.М.Д. с ЕГН XXXX за 33/216 идеални части;

В.Й.Г. с ЕГН XXXX за 22/216 идеални части;

Ц.Й.М. с ЕГН XXXX за 22/216 идеални части;

Д.Г.Е. с ЕГН XXXX за 9/216 идеални части;

Б.Д.С. с ЕГН XXXX за 13/216 идеални части от наследството на Л.Я.К.

Решението подлежи на обжалване пред С. ГРАДСКИ СЪД в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на решението, делото да се докладва за насрочване във втора фаза на делбата.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

11