РЕШЕНИЕ

гр.С., 01.04.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, първо гражданско отделение, четиридесет и девети състав, в открито съдебно заседание, проведено на осемнадесети ноември две хиляди и петнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Д.Ц

при участието на секретаря Д.Н, като разгледа докладваното от съдията гр.д.№46089 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

„Топлофикация С.”ЕАД е предявила в условиятана обективно кумулативно съединяване против Е.П.С. и С.Б.С. искове с правно основание чл.422 от ГПК за признаване за установено в отношенията между страните, че Е.П.С. и С.Б.С. дължат на „Топлофикация С.“ЕАД в условията на солидарност сумата от 3398, 88 лева-главница, представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия за периода от м.05.2012г. до м.04.2013г. и 282, 88 лева-законна лихва за забава за периода от 30.06.2012г. до 17.03.2014г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението до окончателно изплащане на сумите.

Ищецът поддържа, че с ответниците са се намирали в облигационни отношения, по силата на които им е доставял през процесния период топлинна енергия за битови нужди. От своя страна последните се явяват неизправна страна, тъй като са останали задължени за стойността на доставената и потребена топлинна енергия за релевирания период, като дължат и обезщетение за забавено изпълнение.Междувременно ищецът поддържа, че се е снабдил със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, срещу която ответниците са подали възражение.В тази връзка ищецът прави искане за съдебно установяване на вземанията си.

Ответниците Е.П.С. и С.Б.С. оспорват предявените искове.

Съдът като прецени по реда на чл.12 от ГПК събраните по делото и относими към разрешаване на спора доказателства приема за установено от фактическа страна следното:

По силата на договор за покупко-продажба на жилище, сключенпо реда на чл.117 от ЗТСУЕ.П.С. и С.Б.С. са придобили жилище №80, блок №6абвг, вх.Г на 7 етаж, в жк. „М.“1А, жил. група А.

По силата на договор за дарение от 18.12.2013г., обективиран внотариален акт №174, том 1, рег.№2629/дело №139/2013г. Е.П.С. и С.Б.С. са прехвърлили на И.С.Б. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4083.127.3.80по кадастралнатакарта и кадастралните регистри на гр.С., одобрени със Заповед №РД-18-15/06.03.2009г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър: с адрес на имота:гр.С. ,жк. „М.“1А, бл.520, вх.4, ет.7, ап.80, който имот се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4083.127, като дарителите са си запазили пожизнено вещно право на ползване върху процесния имот.

Видно от представения по делото протокол от 18.09.2002г. етажните собственици на Етажната собственост с адрес:гр.С., жк. „М., 1 А, бл.520, вх.4 са взели решение да бъде сключен договор с фирма „Т. С.”ЕООД за въвеждане на топлинна счетоводство на разходите за отопление и топла вода.Договорът с„Техем С.”ЕООДе подписан на 25.09.2002г.

С договор №94/1.11.2007г. между „Топлофикация С.”ЕАД и „Техем С.”ЕООД, сключен при общи условия, същите са се споразумели последното да извършва услугата дялово разпределение на топлинна енергия между потребителите в сгради –етажна собственост или в сграда с повече от един потребител в гр.С.

Съгласно заключението на СТЕ за периода м.05.2012г. до м.04.2013г. топлинната енергия е определена по реален отчет на показанията на 4 броя ИРРО, монтирани на 4 броя радиатори в имота, както и от топлинната енергия на 1 брой-щранг лира.Топлинната енергия от сградна инсталация е е определеназа СЕС като част от общото количество топлинна енергия за отопление на СЕС.Делът на процесния имот в това количество е определен според съотношениетона пълния му отопляем обем в размер на 201 куб.м. към пълния отопляем обем на СЕС. За процесния период разходът за БГВ е определян на основата на реален отчет на показанията на 2 броя технически изправни и сертифицирани водомери за топла вода.Според вещото лице стойността на потребената топлинна енергия възлиза в размер на 3372, 38 лева.

При тази установеност на фактите съдът прави следните правни изводи:

Потребител на топлинна енергия за битови нужди, респективно задължено лице за заплащане цената на доставена такава във връзка с чл.155 ЗЕ, есобственик или ползвател на имот, който ползва топлинна енергия с топлоснабдител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване.По силата на договор за продажба ответниците са придобили собствеността върху процесния имот.По силата на договор за дарение ответниците са прехвърлили правото на собственост върху процесния имот като са си запазили пожизнено право на ползване на имота.

Потребител на топлинна енергия е собственик или ползвател с ограничено вещно право на ползване на процесния имот. Съгласно чл.57, ал.1 от ЗС ползувателят е длъжен да плаща разноските, свързани с ползуването.С оглед на което при учредено вещно право на ползване, потребител на топлинна енергиясе явява титуляра на вещното право на ползване. Предвид изложеното ответниците са потребители на топлиннаенергия.

Предвид разпоредбата на чл.150 ЗЕ ответниците са обвързани по силата на закона от облигация с ищцовото дружество досежно доставяната до техния имот топлинна енергия, без да е необходимо нарочно изявление от тяхна страна, че желаят да закупят доставяната в имота от ищеца топлинна енергия.

Съгласно разпоредбата на чл.150, ал.1 от ЗЕ продажбата на топлинна енергия от топлопреносното предприятие на потребители на топлинна енергия за битови нужди се осъществява при публично известни общи условия, предложени от топлопреносното предприятие и одобрени от ДКЕВР.Общите условия са валидни и обвързват ответника и без приемането им. Съгласно чл.150, ал.3 от ЗЕ в срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия, клиентите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответното топлопреносно предприятие заявление, в което да предложат специални условия. По делото не се установява ответниците да са севъзползвали от правото си по чл.150, ал.3 от ЗЕ.

Кредитирайки заключението на съдебно-техническата експертиза,съдът приема, че ищецът е установил по пътя на пълното и главно доказване количеството на доставена топлинна енергия до процесния имот.Количеството на доставена топлинна енергия е установено по компоненти: за отопление, за сградна инсталация и за БГВ. Кредитирайки заключението на СТЕ съдът приема, че дяловото разпределение е извършено в съответствие с нормативната уредба.Не се установи по делото и да са правени рекламации от ответниците във връзка с отразеното по изравнителните сметки количество на топлинната енергия, доставена за процесния период от време.

Кредитирайки заключението на СТЕ съдът приема, че стойността на доставената топлинна енергия за периода от м.05.2012г. до м.04.2013г., възлиза на3372, 38 лева.Съдът кредитира заключението на СТЕ, тъй като стойността на топлинната енергия е определена въз основа на фактурираните суми и при съобразяване на изравнителните сметки за периода.

Предвид изложеното предявеният иск с правно основание чл.422 от ГПК следва да бъде уважен до размера от 3372, 38 лева, а за горницата до пълния предявен размер от 3398, 88 лева, искът следва да бъде отхвърлен.

Стойността на лихвата за забава, определена по реда на чл.162 от ГПК възлиза в размер на 335, 71 лева. Искътс правно основание чл.422 от ГПК за лихви за забава е предявен за сумата от 282, 88 лева, поради което до този размер следва да бъде уважен.

По разноските

Крайният изход на делото обуславя присъждане на разноски съобразно уважената част от исковете.Ищецът е реализирал разноски в размер на 1009, 03 лева, от които 121, 31 лева- държавна такса, 200 лева – депозит за СТЕ, 200 лева – депозит за ССЕ и 487, 72 лева- юрисконсултско възнаграждение.Съобразно уважената частот исковете на ищеца следва да бъдат присъдени разноски в размер на 1001, 76 лева.

Така мотивиран съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНОпо исковете с правно основание чл.422 от ГПК, предявени от „Топлофикация С.”ЕАД, ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление:гр.С., ул.„Я.”№23Б срещу Е.П.С., ЕГНXXXX,и С.Б.С., ЕГНXXXX и двамата с адрес:гр.С., жк.“М.“1А, бл.520, вх.Г, ап.80,че Е.П.С. и С.Б.С. дължат при условията на солидарност на „Топлофикация С.“ЕАД сумата от 3372, 38 лева- главница, представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия за периода от м.05.2012г. до м.04.2013г. и 282, 88 лева-законна лихва за забава за периода от 30.06.2012г. до 17.03.2014г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението до окончателно изплащане на сумите.

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Топлофикация С.”ЕАД, ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление:гр.С., ул.„Я.”№23Б срещу Е.П.С., ЕГНXXXX,и С.Б.С., ЕГНXXXX и двамата с адрес:гр.С., жк.“М.“1А, бл.520, вх.Г, ап.80, иск с правно основание чл.422 от ГПК /за главница/ за признаване за установено, че Е.П.С. и С.Б.С. дължат при условията на солидарност на „Топлофикация С.“ЕАД сумата над 3372, 38 лева до пълния предявен размер от 3398, 88 лева- главница, представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия за периода от м.05.2012г. до м.04.2013г.

ОСЪЖДА Е.П.С., ЕГНXXXX,и С.Б.С., ЕГНXXXX и двамата с адрес:гр.С., жк.“М.“1А, бл.520, вх.Г, ап.80, да заплатят на „Топлофикация С.”ЕАД, ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление:гр.С., ул.„Я.”№23Б, на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата от 1001, 76 лева – разноски по делото.

Решението е постановено при участието на трето лице помагач на страната на ищеца –„Техем С.“ЕООД.

Решението подлежи на обжалване пред СГС в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: