РЕШЕНИЕ

№………………….

гр. С., 07.04.2016 г.

С. РАЙОНЕН СЪД, ІІ ГО, 63-ти състав, в откритосъдебно заседание на деветнадесети януари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:С.Б

и при участието на съдебен секретар Ю.Я, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 53940/2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по предявен от В.Й.Й. с ЕГН: XXXX против Р.Й.Й. с ЕГН: XXXX и М.И.Й. с ЕГН иск по чл.34 ЗС - за делба на недвижим имот, представляващ СГРАДА с идентификатор 11394.1796.1142.1, находяща се в с. В., община Столична, обл. С. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/03.01.2011 г. на ИД на АГКК; адрес на имота: СО, район Витоша, с.В., ул.В. г. №5; брой етажи - 2, предназначение на сградата: жилищна - еднофамилна; площ: 117 кв.м, и С. ПОСТРОЙКА с идентификатор 11394.1796.1142.2, заедно с дворното място, в което са построени, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11394.1796.1142, находящ се в с. В., община Столична, обл. С. /столица/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/03.01.2011 г. на ИД на АГКК; адрес на имота: СО, район Витоша, с.В., ул.В. г. №5, площ: 539 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1142, кв.65, парцел:1, съседи: 11394.1796.1797, 11394.1796.1143, 11394.1796.1137 и 11394.1796.1794, които имоти се намират в село В., район „Витоша”, ул.”В. г.” № 5 и по документи представляват двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 117 кв.м., състояща се на всеки етаж от кухня, трапезария, дневна, две спални, баня и тоалетна, коридор и две тераси, сутерен от пет избени помещения, както и таван, която сграда е построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-1142, кв.65 по плана на село В., гр. С., при съседи: от две страни улица, УПИ ІІ-1137 и УПИ XI- 1143.

От страна на ответниците не е упражнено правото на отговор.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, намира от фактическа и правна страна следното:

Не се спори и от представените доказателства се установява, че страните са наследници по закон на Й.Б.Й., който е починал на 26.06.2003 г.: ищецът В. Й. и ответника Р. Й.– дъщери; ответникът М. Й. – съпруга.

На 27.04.1979 г. Й.Б.Й. е закупил от М. Д. 1/2 идеална част от дворното място, което тогава е представлявало парцел V-286 в кв.65 по плана на гр. С., с. В., видно от нотариален акт № 86, том 10, дело 1525/1979 г. на 1-ви Нотариус при СРС. Няма представени доказателства за датата на сключване на граждански брак, но тъй като не е оспорено от ответниците, съдът приема за установено, че закупуването е било извършено от Й. Й. по време на брака му с М. Й., поради което правото на собственост върху ? част е било придобито от Й. Й. и неговата съпруга М. Й. в режим на съпружеска имуществена общност.

Й. Й. и съпругата М. Й. са придобили в пълен обем правото на собственост върху дворното място, както и изградена в него стопанска постройка, по силата на съдебна делба, извършена с решение по гр.д. № 6938/1979 г., вписано в СВ-С. под акт № 119, том 14,per.15863/25.10.1979 г. – срещу парично уравнение към другия съсобственик М. Д., каквото парично уравнение не се спори, че е било изплатено.

Не се спори, поради което се приема за установено, че е налице идентичност между придобития от Й. Й. парцел V-286 в кв.65 по плана на с. В. и УПИ І-1142, кв.65 по плана на село В., за който урегулиран имот сега се иска делба.

Не е оспорено, поради което се приема, че двуетажната жилищна сграда е изградена в дворното място съвместно от съпрузите. Следва, че правото на собственост върху жилищната сградае придобито от съпрузите в режим на съпружеска имуществена общност по приращение. Съпружеската имуществена общност е прекратена със смъртта на Й. Й., на 26.06.2003 г., като от бездялова се счита трансформирана в обикновена дялова съсобственост, в която дяловета на съпрузите са равни.

Съобразно чл.5, ал.1 и чл.9, ал.1 ЗН („Децата на починалия наследяват по равни части“ ; „Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете“) следва, че наследствената част от ? част се наследява поравно от преживяла съпруга и две дъщери – или по 1/6 за всяка от тях (дъщеря В. Й., дъщеря Р. Й.; съпруга М. Й.). Съпругата М. притежава на собствено основание ? част, при което нейният общ дял възлиза на 4/6 части (1/6+1/2). Съсобствеността е установена при дялове: В.Й.Й.- 1/6 идеална част, за Р.Й.Й. -1/6 идеална част и за М.И.Й.- 4/6 идеални части, както и се претендира.

Мотивиран от изложеното, СЪДЪТ

РЕШИ:

ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪДЕБНА ДЕЛБА между В.Й.Й. с ЕГН: XXXX против Р.Й.Й. с ЕГН: XXXX и М.И.Й. с ЕГН XXXX иск по чл.69, ал.1 ЗН - за делба на недвижим имот, представляващ СГРАДА с идентификатор 11394.1796.1142.1, находяща се в с. В., община Столична, обл. С. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/03.01.2011 г. на ИД на АГКК; адрес на имота: СО, район Витоша, с.В., ул.В. г. №5; брой етажи - 2, предназначение на сградата: жилищна - еднофамилна; площ: 117 кв.м, и С. ПОСТРОЙКА с идентификатор 11394.1796.1142.2, заедно с дворното място, в което са построени, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11394.1796.1142, находящ се в с. В., община Столична, обл. С. /столица/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/03.01.2011 г. на ИД на АГКК; адрес на имота: СО, район Витоша, с.В., ул.В. г. №5, площ: 539 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1142, кв.65, парцел:1, съседи: 11394.1796.1797, 11394.1796.1143, 11394.1796.1137 и 11394.1796.1794, които имоти се намират в село В., район „Витоша”, ул.”В. г.” № 5 и по документи представляват двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 117 кв.м., състояща се на всеки етаж от кухня, трапезария, дневна, две спални, баня и тоалетна, коридор и две тераси, сутерен от пет избени помещения, както и таван, която сграда е построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-1142, кв.65 по плана на село В., гр. С., при съседи: от две страни улица, УПИ ІІ-1137 и УПИ XI- 1143 – като съсобствени по наследство от Й. Й., починал на 26.06.2003 г., и прекратяване със смърт на СИО.

ПРИ КВОТИ:

В.Й.Й. - 1/6 идеална част;

Р.Й.Й. -1/6 идеална част;

М.И.Й. - 4/6 идеални части

Решението може да бъде обжалвано пред С. градски съд с въззивна жалба в 2-седмичен срок от връчването му в препис.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

1