РЕШЕНИЕ № ІІІ-84-440

гр. С., 13.04.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, 84-ти състав, в публично заседание на петнадесети декември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

Районен съдия: Цветелина КЪРЖЕВА

при участието на секретар–протоколиста В. И., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 25040 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.321, ал.5, вр. чл.330 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Образувано е по молба, с правна квалификация чл.50 от Семейния кодекс (СК), на С.К.И. - Н.,ЕГН XXXX, с постоянен адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл.908, вх. В, ет.6, ап.62, и Н.П.Н., ЕГН XXXX, с постоянен адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл.908, вх. В, ет.6, ап.62, за прекратяване на брака им, сключен на 20.07.2005 г., от който имат едно ненавършило пълнолетие дете – В.Н.Н., ЕГН XXXX, към която е приложено споразумение по чл.51, ал.1 СК (л.75 и л.76 от делото).

В съдебно заседание съпрузите поддържат молбата си и молят постигнатото между тях споразумение да бъде утвърдено.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

Установи се, че молителите са сключили граждански брак на 20.07.2005 г., като съпругата е променила предбрачното си фамилно име от И. на И. - Н. (л.7 от делото). От брака си съпрузите иматедно дете - В.Н.Н., ЕГН XXXX, малолетно към датата на подаване на молбата (л.8 от делото). По време на брака в режим на съпружеска имуществена общност молителите са придобили недвижим имот, апартамент № 62, находящ се в гр. С., ж.к. „Л.”, бл.908, вх. В, ет.6, съобразно постановление за възлагане на недвижим имот от 16.08.2011 г. (л.13 от делото). От заключението на допуснатата по делото СТЕ се установява, че пазарната стойност на гореописания имот е в размер на 39302,77 лева (л.83 – л.88 от делото). Съдът кредитира изцяло заключението на изготвената и приета по делото СТЕ, като дадено обективно и от компетентно лице.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

I. По молбата с правна квалификация чл.50 СК.

Молбата за развод по взаимно съгласие е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна.

Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в молбата, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. При това мотивите за развода са без значение, съгласно чл.50 СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Наред с това съпрузите – молители в настоящото производство, са представили споразумение по чл.51, ал.1 СК, което не противоречи на закона. Молителите имат едно родено от брака ненавършило пълнолетие дете, поради което представеното споразумение третира въпросите за родителските права, личните отношения на детето с родителите и неговата издръжка и местоживеене. С оглед на гореизложеното и на основание чл.330, ал.3 ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение утвърдено на основание чл.51, ал.2 СК.

II.Относно разноските за производството

На основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК (ТДТССГПК), молителите следва да заплатят по сметка на С. районен съд окончателна държавна такса за развода в размер на 40,00 (четиридесет) лева или по 20,00 лева всеки от тях.

Молителят следва да заплати държавна такса за определената издръжка съгласно чл.7, т.2 ТДТССГПК в размер на68,40 (шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева.

Молителката следва да бъде осъдена да заплати по сметка на СРС и държавна такса по чл.7, т.1 от ТДТССГПК, а именно 2% върху стойността на своя дял – в случая полученият от нея имуществен дял се състои от един недвижим имот на стойност 39302,77 лева, съгласно заключението на вещото лице, поради което дължимата държавна такса е в размер на 786,06 лева.

Така мотивиран и на основание чл.330, ал.3ГПК, съдът

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 20.07.2005 г., в гр. С., с акт за граждански брак № 3249 от 20.07.2005 г. на Столична община, район „Красно село”, гр. С., между С.К.И. - Н.,ЕГН XXXX, с постоянен адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл.908, вх. В, ет.6, ап.62, и Н.П.Н., ЕГН XXXX, с постоянен адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл.908, вх. В, ет.6, ап.62, на основание чл.50, ал.1 СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.К.И. - Н.,ЕГН XXXX, и Н.П.Н., ЕГН XXXX, споразумение по чл.51, ал.1 СК, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетната В.Н.Н., ЕГН XXXX, се предоставят за упражняване на майката С.К.И. - Н., ЕГН XXXX, при която детето ще живее, като бащата Н.П.Н., ЕГН XXXX, ще има право да го вижда и взима всяка първа и трета събота от месеца от 10:00 часа до 17:00 часа, както и 20 (двадесет) дни през лятото по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

ЗАДЪЛЖАВА бащата Н.П.Н., ЕГН XXXX, да заплаща на малолетната В.Н.Н., ЕГН XXXX, действаща чрез своята майка и законен представител С.К.И. - Н., ЕГН XXXX, месечна издръжка в размер на 95,00 (деветдесет и пет) лева, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от влизане на настоящото решение в сила до настъпване на законова причина за изменението или прекратяването й.

СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ - страните заявяват, че нямат семейно жилище по смисъла на закона.

Страните заявяват, че след прекратяването на брака, в дял и изключителна собственост на съпругата С.К.И.-Н.,ЕГН XXXX, остава и тя се съгласява да получи,следния придобит по време на брака недвижим имот, а именно: апартамент № 62 с идентификатор № 68134.4358.226.4.16 съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. С., ж.к. „Л.”, бл.908, вх. В, ет.6, състоящ се от дневна, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 42.04 (четиридесет и две цяло и четири стотни) кв.м., при съседи: от изток – тревна площ, от запад – стълбище, от север - ап.61, от юг – ап.63, а съгласно схема на етажа – обекти с номера 68134.4358.226.4.17 и 68134.4358.226.4.15, отдолу – обект 68134.4358.226.4.13, отгоре – обект 68134.4358.226.4.19, заедно с принадлежащото му избено помещение /мазе/ №16 с площ от 3.05 (три цяло и пет стотни) кв.м., при съседи: от изток – стена, от запад – мазе 17, от север – стена, от юг – коридор, заедно с припадащите се 3.009 % (три цяло и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, като Н.П.Н., ЕГН XXXX, заявява, че няма претенции за уравняване на дела си.

Пазарната стойност на имота съгласно експертно заключение е в размер на 39302,77 (тридесет и девет хиляди триста и два лева и седемдесет и седем стотинки) лева.

Страните заявяват, че по време на брака, в режим на съпружеска имуществена общност, не са придобивали други недвижими имоти и моторни превозни средства.

Страните заявяват, че нямат общи влогове, регистрирани фирми като ЕТ, както и общи участия в търговски дружества.

Страните заявяват, че движимите вещи, придобити по време на брака, са поделени извънсъдебно.

Страните заявяват, че нямат никакви взаимни претенции за издръжка.

ФАМИЛНО ИМЕ – след прекратяване на брака С.К.И. - Н., ЕГН XXXX ще продължи да носи брачното си фамилно име – И.-Н.

Страните заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички свои лични и имуществени отношения във връзка с прекратяване на брака, и нямат и няма да имат никакви други взаимни претенции.

Страните заявяват, че разноските се поемат от тях поотделно.

ОСЪЖДА С.К.И. - Н.,ЕГН XXXX, с постоянен адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл.908, вх. В, ет.6, ап.62, да заплати по сметка на С. районен съд, държавна такса в общ размер на 806,06(осемстотин и шест лева и шест ст.) лева.

ОСЪЖДА Н.П.Н., ЕГН XXXX, с постоянен адрес: гр. С., ж.к. „Л.”, бл.908, вх. В, ет.6, ап.62, да заплати по сметка на С. районен съд, държавна такса в общ размер на 88,40 (осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева.

Решението не подлежи на обжалване (чл.330, ал.5 ГПК)

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

(Ц.К)

С. районен съд, Трето гражданско отделение, 84-ти състав

Решение от 13.04.2016 г. по гр. д. № 25040/2014 г., стр.2-3