С. районен съд, Трето гражданско отделение, 84-ти състав

стр.3-3

РЕШЕНИЕ № 4984

гр. С., 20.04.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, 84-ти състав, в закрито съдебно заседание на двадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Районен съдия: Ц.К

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12920 по описа за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.530 – 541 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Образувано е по молба от 07.03.2016 г. на А.А.Я., ЕГН XXXX, действащ чрез своята майка и законен представител С.А.С., ЕГН XXXX, с която заявява, че желае да приеме по опис наследството, останало от наследодателя му А.Б.Я., починал на 07.01.2016 г. в гр. С., с последен постоянен адрес – гр. С. Молбата е с правна квалификация чл.61, ал.1 от Закона за наследството (ЗН).

Молителят посочва по опис (л.2 и л.3 от делото) известното му имущество, което наследодателят му е притежавал приживе, а именно три недвижими имота и дялово участие в търговско дружество.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Видно от удостоверение за наследници и заверен препис-извлечение от акт за смърт, А.Б.Я. е починал на 07.01.2016 г. в гр. С., като молителят е един от наследниците му по закон (л.5 и л.6 от делото). По делото се установява от представените документи, че приживе наследодателя е притежавал имуществото, което молителят желае да приеме по опис (л.8- л.19 от делото).

С. районен съд, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прави следните правни изводи:

Съгласно чл.61, ал.1 ЗН приемането на наследството по опис трябва да се заяви писмено пред районния съдия в тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито. Тримесечният срок по чл.61, ал.1 ЗН е преклузивен, като с пропускането му се губи възможността за приемането на наследството не изобщо, а само по опис.

В конкретния случай, наследодателят е починал на 07.01.2016 г., а молителят е сезирал съда с искането по чл.61 ЗН на 07.03.2016 г., т.е. спазвайки преклузивния тримесечен срок.

Според разпоредбата на чл.1 ЗН, наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия, т.е. населеното място, в което е бил последният постоянен адрес на наследодателя. В настоящия случай се установява, че наследодателят на молителя е български гражданин, жител на гр. С.

С оглед гореизложеното, молбата за приемане на наследство по опис е процесуално допустима, а разгледана по същество – основателна.

Към момента на откриване на наследството, наследодателят на молителя е притежавал следното имущество:

1) поземлен имот с идентификатор 44327.502.2343, по кадастрална карта и кадастралните регистри, на гр. Л., област Л., одобрени със Заповед РД-18-89/29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Л., ул. „А. С.” № 23, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв. м., при граници и съседи на поземления имот, имоти с идентификатори: 44327.502.2341, 44327.502.2342, 44327.502.9523, 44327.502.2344, ведно с построените в поземления имот сгради, а именно сграда с идентификатор 44327.502.2343.1, със застроена площ 56 (петдесет и шест) кв.м., с предназначение жилищна-еднофамилна сграда, сграда с идентификатор 44327.502.2343.2 със застроена площ от 56 (петдесет и шест) кв.м., с предназначение селскостопанска сграда, както исграда с идентификатор 44327.502.2343.3,със застроена площ 36 (тридесет и шест) кв.м., с предназначение селскостопанска сграда, ведно с всички подобрения и приращения в имота, съгласно акт за собственост - нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №188, том III, рег. № 2518, дело № 325/2015 г. на нотариус Б. М., район на действие Районен съд-Л., вписан под №591 в регистъра на Нотариалната камара (л.8 - л.10 от делото);

2) ? идеална част от недвижим имот, находящ се в с. К., Столична община, ул. „Л. К.” №43, представляващ УПИ II-250 (втори за имот планоснимачен номер двеста и петдесет) с площ от 806 (осемстотин и шест) кв. м., при съседи по нотариален акт: улица, В. Г., А. Г., К.Т.П. и Ц. С., съгласно акт за собственост – нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №72, том I, рег. № 1196, дело № 72/2010 г. на нотариус Е. Е., район на действие СРС, вписан под № 052 в регистъра на Нотариалната камара (л.11 и л.12 от делото);

3) ? идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. С., район „П.”, представляващ УПИ I-251 (първи, отреден за имот планоснимачен номер двеста петдесет и едно), целият с площ 735 (седемстотин тридесет и пет) кв. м., при съседи на целия урегулиран поземлен имот по скица: УПИ II-250 (парцел втори за имот двеста и петдесет), УПИ V-252 (парцел пети за имот двеста петдесет и две), УПИ XXIII-за бензиностанция и улица, съгласно акт за собственост – нотариален акт за продажба на недвижим имот №37, том I, рег. № 730, дело № 37/2010 г. на нотариус Е. Е., район на действие СРС, вписан под № 052 в регистъра на Нотариалната камара (л.13 и л.14 от делото);

4) 200 (двеста) дяла, всеки от които с номинал по 50,00 (петдесет) лева, на обща стойност 10000 десет хиляди) лева в „СПРИНТ А.-СА”ООД (л.15 - л.19 от делото).

Предвид изложеното, съдът намира, че са налице законовите предпоставки за приемане на наследството по опис, в който опис следва да се включи посоченото по-горе имущество.

Така мотивиран, СЪДЪТ

РЕШИ:

ДОПУСКА, на основание чл.61, ал.1 ЗН, ПРИЕМАНЕ ПО ОПИС на наследството, останало от А.Б.Я., починал на 07.01.2016 г. в гр. С., с последен постоянен адрес – гр. С., от наследника му А.А.Я., ЕГН XXXX, действащ чрез своята майка и законен представител С.А.С., ЕГН XXXX, което наследство се състои от следното имущество:

1) поземлен имот с идентификатор 44327.502.2343, по кадастрална карта и кадастралните регистри, на гр. Л., област Л., одобрени със Заповед РД-18-89/29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Л., ул. „А. С.” № 23, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв. м., при граници и съседи на поземления имот, имоти с идентификатори: 44327.502.2341, 44327.502.2342, 44327.502.9523, 44327.502.2344, ведно с построените в поземления имот сгради, а именно сграда с идентификатор 44327.502.2343.1, със застроена площ 56 (петдесет и шест) кв.м., с предназначение жилищна-еднофамилна сграда, сграда с идентификатор 44327.502.2343.2 със застроена площ от 56 (петдесет и шест) кв.м., с предназначение селскостопанска сграда, както исграда с идентификатор 44327.502.2343.3,със застроена площ 36 (тридесет и шест) кв.м., с предназначение селскостопанска сграда, ведно с всички подобрения и приращения в имота, съгласно акт за собственост - нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №188, том III, рег. № 2518, дело № 325/2015 г. на нотариус Б. М., район на действие Районен съд-Л., вписан под №591 в регистъра на Нотариалната камара (л.8 - л.10 от делото);

2) ? идеална част от недвижим имот, находящ се в с. К., Столична община, ул. „Л. К.” №43, представляващ УПИ II-250 (втори за имот планоснимачен номер двеста и петдесет) с площ от 806 (осемстотин и шест) кв. м., при съседи по нотариален акт: улица, В. Г., А. Г., К.Т.П. и Ц. С., съгласно акт за собственост – нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №72, том I, рег. № 1196, дело № 72/2010 г. на нотариус Е. Е., район на действие СРС, вписан под № 052 в регистъра на Нотариалната камара (л.11 и л.12 от делото);

3) ? идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. С., район „П.”, представляващ УПИ I-251 (първи, отреден за имот планоснимачен номер двеста петдесет и едно), целият с площ 735 (седемстотин тридесет и пет) кв. м., при съседи на целия урегулиран поземлен имот по скица: УПИ II-250 (парцел втори за имот двеста и петдесет), УПИ V-252 (парцел пети за имот двеста петдесет и две), УПИ XXIII-за бензиностанция и улица, съгласно акт за собственост – нотариален акт за продажба на недвижим имот №37, том I, рег. № 730, дело № 37/2010 г. на нотариус Е. Е., район на действие СРС, вписан под № 052 в регистъра на Нотариалната камара (л.13 и л.14 от делото);

4) 200 (двеста) дяла, всеки от които с номинал по 50,00 (петдесет) лева, на обща стойност 10000 десет хиляди) лева в „СПРИНТ А.-СА”ООД (л.15 - л.19 от делото).

Решението е окончателно.

Препис от настоящото решение да се издаде на молителя за вписване на приемането на наследството по реда на чл.49 ЗН в особената книга на съда.

РАЙОНЕНСЪДИЯ:

(Ц.К)