Р Е Ш Е Н И Е№….

гр.С., 26.04.2016г.

ВИ М Е Т ОН АН А Р О Д А

С. районен съд, ІІ-ро гражданско отделение, 74 - ти граждански състав, в публично заседание на шести октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Атанас НИКОЛОВ

при секретаря К.К, като разгледа докладваното от районния съдия гр.д.№ 57 482 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

В исковата молба се твръди, че приживе с дарение общия наследодател на страните е отчуждил свой собствен недвижим имот представляващ апаратамент находящ се в гр. С. С това си действие, ищецът пъддържа, че е накърнена неговата запазана част от наследството.Поради това моли съда да постанови решение с което да намали дарственото разпореждане направено от общия наследодател в полза на едни от наследниците, като възстанови запазената му част.

В рамкита на срока е постъпил отговор от ответната страна. В него се твръди, че наследодателя е притежавал приживе редица недвижими имоти, за които се иска да бъдат включени в общата наследствена маса. Във връзка с това се твърди, че пазарната стойност на дареното е незначителна, спрямо същата на описаните в отговора имоти. Поради това се иска отхвърляне на иска.

В с.з. страните, редвоно призовани поддържат исковата молба, респ. отговора и желаят постановяване на решение съгласно наведените доводи.

От събраният по делото доказателствен материал, съдът прие за установено следното от фактическа страна.

От представените по делото доказателства се установява, че И.Й.С., б.ж. на гр. С., починал на 17.09.2009г., приживе е притежавал недвижим имот, който с нотариален акт №115 от 10.03.2004г. за дарениее дарил на Й. С. – своя дъщеря, притежаваната от него 1/6 ид.ч. от следния недвижим имот:Недвижим имот: апартамент № 52, находящ се в гр. С., ж-к Л., бл.904, вх. В, ет.3 със застроена площ от 60.81 кв.м., състоящ се от: дневна, кухня, и сервизни помещения, заедно с избено помещение №6, при съседи: коридор, С.Н.И., В.С.Д., заедно с 4.116% ид. частиот общите части и от правото на строеж върху мястото

Видно от удостовеление за наследници, след смъртта си И. С. е оставил като законни наследници: Г.Н.С. – съпруга и две деца – Б.И.С. и Й.И.С.

По делото е приета и изслушана съдебно-техническа експртиза от заключението по която се установява, че пазарната стойност на процесните имоти, към момента на смъртта на общия наследодател е както следва:

Недвижим имот: апартамент № 52, находящ се в гр. С., ж-к Л., бл.904, вх. В, ет.3 със застроена площ от 60.81 кв.м., състоящ се от: дневна, кухня, и сервизни помещения, заедно с избено помещение №6, при съседи: коридор, С.Н.И., В.С.Д., заедно с 4.116% ид. частиот общите части и от правото на строеж върху мястото –справедлива пазарна цена имота се равнява на 108992 (сто и осем хиляди деветстотин деветдесет и два) лева.

Освен процесния недвижим имот, е бил собственик и на следните недвижими имоти, за които е приета съдебно-оценителна експертиза относно пазарната им стойност, както следва: – землището на с. Д. Б., СО р-н Кремиковци:

Поземлен имот с идентификатор 22304.7976.12 по КККР идентичен с ПИ 093012 от КВС с площ от 4009 кв.м, представляващ нива в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, м. „Каваците”, V – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 57923 (две хиляди и триста шестдесет и един) лева.

Поземлен имот с идентификатор 22304.7970.24 по КККР идентичен с ПИ 087024 по КВС с площ от 1740 кв.м, представляващ нива в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, м. „Ормана”, V – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 25140 (двадесет и пет хиляди стои и четиридесет) лева.

Поземлен имот с идентификатор 22304.7953.14 по КККР идентичен с ПИ 070014 по КВС с площ от 394 кв.м, представляващ нива в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, м. „Куриите”, V – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 5393 (пет хиляди триста деветдесет и три) лв.

Поземлен имот с идентификатор 22304.7920.21 по КККР идентичен с ПИ 037021 по КВС с площ от 19297 кв.м, представляващ нива в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, м. „Горянско”, IV – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 532594 (петстотин тридесет и две хиляди петстотин деветдесет и четири) лева.

Поземлен имот с идентификатор 22304.7914.3 по КККР идентичен с ПИ 031003 по КВС с площ от 6317 кв.м, представляващ нива в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, м. „Прогона”, IV – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 136816 (сто тридесет и шест хиляди осемстотин и шестнадесет) лева.

Поземлен имот с идентификатор 22304.7913.5 по КККР идентичен с ПИ 030005 по КВС с площ от 6700 кв.м, представляващ пасище (част от имота е залесена) в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, м. „Прогона”, IV – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 126195 (пет сто двадесет и шест хиляди сто деветдесет и пет) лева.

Поземлен имот с идентификатор 22304.7891.2010 по КККР идентичен с ПИ 111010 по КВС с площ от 1376 кв.м, представляващ незастроен имот за жилищни нужди в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, ул.5, м. „Савака”, предназначение по КВС нива V – категория със справедлива пазарна стойност67830 (шестдесет и седем хиляди осемстотин и тридесет) лева.

Поземлен имот с идентификатор 22304.7997.17 по КККР идентичен с ПИ 114017 по КВС с площ от 1342 кв.м, представляващ нива в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, м. „Зелен пояс”, V – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 18369 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и девет) лева.

Поземлен имот с идентификатор 22304.8000.2 по КККР идентичен с ПИ 117002 по КВС с площ от 8200 кв.м, представляващ нива в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, м. „Плячковица”, V – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 121696 (сто двадесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест) лева.

Поземлен имот с идентификатор 22304.8064.5 по КККР идентичен с ПИ 181005 по КВС с площ от 8242 кв.м, представляващ наводнени естествени ливади в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, м. „Блатото”, III – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 192012 (сто деветдесет и две хиляди и дванадесет) лева.

Поземлен имот с идентификатор 22304.7995.8 по КККР идентичен с ПИ 112008 по КВС с площ от 749 кв.м, представляващ нива в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, м. „Гробището”, V – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 10822 (десет хиляди осемстотин двадесет и два) лева.

Поземлен имот с идентификатор 22304.7986.8 по КККР идентичен с ПИ 104008 по КВС с площ от 1559 кв.м, представляващ нива в землището на с.Д. Б., СО р-н Кремиковци, м. „Валога”, V – категория

с коригирана справедлива пазарна стойност 21340 (двадесет и една хиляди триста и четирдесет) лева.

Недвижими имоти – землището на с. К., СО р-н П.

Поземлен имот с идентификатор 37914.6828.5 по КККР идентичен с ПИ 037005 по КВС с площ от 399 кв.м, представляващ ливада в землището на с.К., СО р-н П., м. „Пецина ливада”, VII – категория със справедлива пазарна стойност 2417 (две хиляди четиристотин и седемнадесет) лева.

Поземлен имот с идентификатор 37914.6825.9 по КККР идентичен с ПИ 030009 по КВС с площ от 488 кв.м, представляващ ливада в землището на с.К., СО р-н П., м. „Ридо”, VII – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 2957 (две хиляди деветстотин петдесет и седем) лева.

Поземлен имот с идентификатор 37914.6822.93 по КККР идентичен с ПИ 026093 по КВС с площ от 987 кв.м, представляващ ливада (част от нея е залесена) в землището на с.К., СО р-н П., м. „Солищата”, X – категория със справедлива пазарна стойност 2763 (две хиляди седемстотин шестдесет и три) лева.

Поземлен имот с идентификатор 37914.6837.25 по КККР идентичен с ПИ 007025 по КВС с площ от 66 кв.м, представляващ урбанизирана територия с НТП – за друг вид застрояване в землището на с.К., СО р-н П., м. „Роба”, X – категория с коригирана справедлива пазарна стойност 561(петстотин шестдесет и един) лв.

Поземлен имот с идентификатор 37914.6824.35 по КККР идентичен с ПИ 034006 по КВС с площ от 201 кв.м, представляващ ливада (имота е залесен) в землището на с.К., СО р-н П., м. „Миливиц”, X – категория със справедлива пазарна стойност 563 (петстотин шестдесет и три) лева.

Поземлен имот с идентификатор 37914.6839.56 по КККР идентичен с ПИ 0065056 по КВС с площ от 301 кв.м, представляващ ливадав землището на с.К., СО р-н П., м. „Барище”, X – категория със справедлива пазарна стойност 867 (осемстотин шестдесет и седем) лева.

Поземлен имот с идентификатор 37914.6806.2 по КККР идентичен с ПИ 025002 по КВС с площ от 132 кв.м, представляващ ливадав землището на с.К., СО р-н П., м. „Ливаге”, X – категория със справедлива пазарна стойност 370 (триста и седемдесет лева) лева.

Поземлен имот с идентификатор 37914.6804.47 по КККР идентичен с ПИ 005047 по КВС с площ от 2201 кв.м, представляващ нивав землището на с.К., СО р-н П., м. „Стърченица”, X – категория със справедлива пазарна стойност 5987 (пет хиляди деветстотин осемдесет и седем) лева.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства. Съдът кредитира изцяло приетите писмени доказателства след като ги прецени с оглед целия събран доказателствен материал и прецени, че са еднозначни, безпротиворечиви и неоспорени от страните.

При постановяване на съдебния си акт, съдът взе предвид и правилата за разпределение на доказателствената тежест в рамките на това производство.

Въз основа на установеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Предявен е иск по чл.30 от ЗН.

Искът е допустим, а разгледан по същество - основателен.

Съображенията на съда за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл.30, ал.1 от Закона за наследството, наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове. Правото да се иска намалението на завещанието или дарението е ограничено със срок и това е срокът на общата петгодишна погасителна давност по чл.110 от ЗЗД. Давностния срок започва да тече при завещанието от момента когато заветникът упражни своите права по завещание, а за даренията – от деня на откриване на наследството /ППВС № 7/1973 г., т.3, б. „г”/.установи се от събраните по делото доказателства, че общия наследодател е починал на 17.09.2009г., от която дата следва да се приеме, че започнала да тече общата погасителна давност и към датата на завеждане на исковата молба – 05.12.2012г. същата не е изтекла.

По делото се установи, че призовани да наследят починалия И. С. са преживялата съпруга Г. С. и двете му деца – Б. С. и Й. С., които са и негови наследници по закона. Според чл.28, ал.1 ЗН и двете страни по делото са наследници на същия със запазена част от наследството му. След като в случая този наследодател е оставил съпруг, запазената част на всяка от страните от наследството му е 1/4, колкото е и разполагаемата част на този наследодател (чл.29, ал.3 ЗН). Според чл.30, ал.1 ЗН наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния й размер поради завещания или дарения, може да иска намаляването им до размера, необходим за допълването й, след като прихване направените в негова полза завети и дарения, с изключение на обичайните дарове.

 По делото не е спорно, че наследодателят И. С. не е дарявал на ищците определени имущества. Според чл.30, ал.1 ЗН наследник, който има право да иска възстановяване на запазената му част, е само този, който притежава такова право, призован е към наследяване и е приел наследството. В случая ищците, като преживяла съпруга и дете на наследодателя С. са призовани да го наследят и са наследници със запазена част от наследството му (чл.28, ал.1 ЗН). Доколкото по делото няма други данни, следва да се приеме, че с предявяване на този иск ищцците са приели наследството на този наследодател, защото това тяхно недвусмислено действие несъмнено предполага намерението да го приеме (чл.49, ал.2, пр.1 ЗН). При това положение, за да определи размерите на разполагаемата част и на запазената част на ищците от наследството на същия наследодател, съдът образува една маса от всички имущества, които са принадлежали на последния към момента на смъртта му (чл.31 ЗН). Тежестта да докаже последните, лежи по делото върху ответника (чл.154, ал.1 ГПК, Р 1180-2000-II г.о. ВКС).

От представените от същия в тази насока горепосочени доказателства, се установи, към момента на смъртта си, наследодателят И. С. е притежавал освен недвижимия имот, който е дарил, но и следните недвижими имоти, при квоти от правото на собственост, както следва:

С Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти Акт № 154, том III от 29.11.2007 г. наследодателя И.Й.С. с ЕГН XXXX е получил в дял и е станал изключителен собственик на:

а) Обработваема земя – Л., извън регулация, десета категория, находяща се в село К. – град С., община “П.”, местността “БАРИЩЕ”, съставляваща имот № 006056 /нула, нула, шест, нула, пет, шест/, по картата на землището на село К., с площ по документ за собственост и скица от 301,00 /триста и един/ квадратни метра, при съседи по Решение на Поземлена комисия и Констативен нотариален акт: имоти с номера 006055;006046;006057 и 000090.

Б) Обработваема земя – Н., извън регулация, десета категория, находяща се в село К. – град С., община “П.”, местността “ЛИВАГЕ – МАЛИ С.”, съгласно Решение на поземлената комисия, а съгласно предоставената скица местността “ЛИВАЕЕ”, съставляваща имот № 025002 /нула, две, пет, нула, нула, две/, по картата на землището на село К., с площ от 132,00 /сто тридесет и два/ квадратни метра, при съседи по Решение на Поземлена комисия и Констативен нотариален акт: имоти с номера

С Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти Акт № 154, том 111 от 29.11.2009 г. И.Й.С. с ЕГН XXXX е получил в дял и е станал изключителен собственик при равни квоти от по 1/2 /една втора/ ид.ч. с Р.Й.С. на:

а) Обработваема земя - Н., извън регулация, десета категория, находя ща се в село К. - град С., община "Панчарево", местността "СТЪРЧЕНИЦА - Б.", съгласно Решение на поземлената комисия, а съгласно предоставената скица местността "СТЪРЧЕНИЦА", съставляваща имот № 005047 /нула, нула, пет, нула, четири, седем/, по картата на землището на село К., с площ по документ за собственост от 2 200,00 /две хиляди и двеста/ квадратни метра, при съседи по Решение на Поземлена комисия и Констативен нотариален акт: имоти с номера 005046;005045;005048;

Имотите предмет на посочения по-горе Договор за делба са само част от възстановените на наследниците на В.С.М., роден на 06.03.1888 г. и починал на 10.04.1941 г. Това възстановяване е станало с три Решения за възстановяване на правото на собственост в землището на село К. на поземлената комисия в община "Панчарево", град С. : Решение № 10114 от 18.11.1994 г.; Решение №10114,1 от 27.11.1996 г. и Решение № 10114.2 от 07.10.1997 г. Именно въз основа на тези Решения и на представените удостоверения за наследници, а също и на Н.А №29, том XII, дело 11282/1988 г., на СНС към СРС е изповядана от Д. К., нотариус с район на действие - Районен съд град С., per №049 на Нотариалната камара въпросната сделка по делбата.

Останалите имоти, възстановени с въпросните Решения на наследниците на В. М. са в режим на съсобственост и наследодателя на страните по настоящото дело И.Й.С. е притежавал ид.ч от тях, които също следва да се включат в масата на наследството. До този извод се стига проследявайки "веригата" на наследството.

Видно от Удостоверение за наследници Изх.№ 185/09.07.2013 г. на В.С.М. негови наследници са били петте му деца : С.В.С. ЕГН XXXX/син/, Й.В.С. ЕГН XXXX /син/, П.В.С. ЕГН XXXX /син/, П.В.Ч. с ЕГН XXXX /дъщеря/ и Е.В.В. ЕГН XXXX /дъщеря/, както и Н.В.Г. /съпруга/, която обаче е починала на 12.05.1941 г., оставяйки горните наследници. Така всеки от живите наследници е получил в собственост по 1/5 ид.ч. от имуществото на починалия си праводател.

От своя страна при смъртта си /на 11.10.2005 г./ Й.В.С. ЕГН XXXX оставя в наследство собствените си 1/5 ид.ч от имуществото на починалия си баща на изброените в Удостоверение за наследници Изх.№ ГЛ-14-2140/01.07.2013 г. лица, а именно : И.Й.С. ЕГН XXXX /син/ и Р.Й.С. ЕГН XXXX /дъщеря/. Така на практика всеки един от двамата наследника придобива в собственост по 1/10 ид.ч. от имотите на В.С.М.

От горното следва да заключим, че наследодателя на страните по делото е притежавал към смъртта си 1/10 /една десета/ ид.ч от следните имоти, описани в трите Решения за възстановяване на правото на собственост в землището на село К. на поземлената комисия в община "Панчарево", град С. : Решение № 10114 от 18.1 1.1994г.; Решение №10114.1 от 27.11.1996 г. и Решение № 10114.2 от 07.10.1997 г. и не включени в Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти Акт № 154, том III от 29.11.2009 г., а именно:

а) имот по т.2 от Решение № 10114 от 18.11.1994 г - Л. от 0.100 декара /нула декара и сто кв.м/ десета категория, местност Роба, имот № 7025 по картата на землището, при граници (съседи) имоти с номера 7026;39;7027;7024 и 7013.

б) имот по т.8 от Решение № 10114.2 от 07.10.1997 г,- Л. от 0.987 декара/нула декара и деветстотин осемдесет и седем кв.м./, десета категория, местност Солищата - Р. дол, имот № 026093 по картата на землището, при граници (съседи) имоти с номера 026098;026094 и 000089.

в) имот по т.Ю от Решение № 10114.2 от 07.10.1997 г.- Л. от 0.500 декара /нула декара и петстотин кв.м./, седма категория, местност Ридо - Двете круши, имот № 030009 по картата на землището, при граници (съседи) имоти с номера 030008;030039;030040;030041 ;030010 и 000009.

г) имот по т.11 от Решение № 10114.2 от 07.10.1997 г,- Л. от 0.200 декара /нула декара и двеста кв.м./, десета категория, местност Милевец, имот № 034006 по картата на землището при граници (съседи) имоти с номера 034007;034008;034005;034003 и 000089.

д) имот по т.12 от Решение № 10114.2 от 07.10.1997 г,- Л. от 0.400 декара /нула декара и четиристотин кв.м./, седма категория, местност Пецина ливада - П. ливада, имот № 037005 по картата на землището, при граници (съседи) имоти с номера 037007;037004;037006 и 000089.

Към датата на смъртта си наследодателят на страните по делото И.Й.С. ЕГН XXXX е притежавал в собственост и:

1/8 ид.ч от възстановените с влязло в сила на 07.06.2000 г. Решение №512/10.09.1999 г. на Поземлена комисия, община Кремиковци, област С.-град земеделски земи на наследниците на И.П.К. в землището на с. Д.Б, роден на 09.05.1883 г и починал на 16.07.1962 г.1/8 ид.ч от възстановените с влязло в сила на 07.06.2000 г. Решение №2828/10.01.2000 г. на Поземлена комисия, община Кремиковци, област С.-град земи на наследниците на И.П.К. в землището на с. Д.Б, роден на 09.05.1883 г и починал на 16.07.1962 г.

Горната собственост И.Й.С. ЕГН XXXX е придобил по следния начин :

Видно от Удостоверение за наследници изх. № 75/04.07.2013 г. И.П.К. е оставил петима свой наследници : Т.И.П. /син/, С.И.П. /син/, С.И.П. /син/, Н.И.С. /дъщеря/ ЕГН XXXX и И.И.Г. /дъщеря/, която обаче е починала на 10.09.1985 г. като вдовица без деца и е оставила изброените четирима като свой наследници. Така на практика всеки един от тях е притежавал 1/4 ид.ч от наследственото имущество в това число и Н.И.С.

По-късно, на 08.08.1997г. Н.И.С. ЕГН XXXX е

починала и видно от Удостоверение за наследници изх. № ГР-14-2138/01.07.2013 г. е оставила като свои наследници двете си деца Р.Й.С. /дъщеря/ и И.Й.С. ЕГН XXXX /син/, както и преживелия си съпруг Й.В.С. ЕГН XXXX, който обаче почива на 11.10.2005г и видно от Удостоверение за наследници Изх.№ ГР-14-2140 на същия, негови наследници са пак Р.Й.С. и И.Й.С. Така практически собствеността на въпросните 1/4 ид.ч. от наследственото имущество на починалия И.П.К., роден на 09.05.1883 преминава по наследство в потримониума на наследниците на Н.И.С. ЕГН XXXX и Й.В.С. ЕГН XXXX, както следва : 1/8 ид.ч. в собственост на Р.Й.С. и 1/8 ид.ч. в собственост И.Й.С. ЕГН XXXX - наследодател на страните по настоящото дело.

От горното следва да заключим, че наследодателя на страните по делото е притежавал към смъртта си 1/8 ид.ч от следните имоти, описани в Решение №512/10.09.1999 г. на Поземлена комисия, община Кремиковци, област С.-град и Решение №2828/10.01.2000 г. на Поземлена комисия, община Кремиковци, област С.- град, както и от а именно:

По Решение №512/10.09.1999 г. на Поземлена комисия, община Кремиковци, област С.-град както следва:

т.1. Пасище, мера от 6.700 дка (шест декара и седемстотин кв.м.), четвърта категория, местност ПРОТОНА, имот № 030005 по плана за земеразделяне при граници (съседи) имоти с номера 03004;000002;030007;030001.

т.2. Н. от 6.318 дка (шест декара и триста и осемнадесет кв.м.), четвърта категория, местност ПРОТОНА, имот № 031003 по плана за земеразделяне при раници (съседи) имоти с номера 031002;031004;031005;031007;031008;031009;033018.

т.З. Н. от 19.299 дка (деветнадесет декара и двеста деветдесет и девет кв.м..), четвърта категория, местност ГОРЯНСКО, имот № 037021 по плана за земеразделяне при граници (съседи) имоти с номера 000020;037020;037019;037023;037025;037027

т.4. Н. от 0.394 дка (нула декара и триста и деветдесет и четири кв.м..), пета категория, местност КУРИЙТЕ, имот № 070014 по плана за земеразделяне при граници (съседи) имоти с номера 070015;070016;070019;070013;070019.

т.5. Н. от 1.740 дка (един декар и седемстотин и четиридесет кв.м..), пета категория, местност ОРМАНА, имот № 087024 по плана за земеразделяне при граници (съседи) имоти с номера 087046;087020;087022;087023;087025.

т.6 Н. от 4,009 дка (четири декара и девет кв.м..), пета категория, местност КАВАЦИТЕ, имот № 093012 по плана за земеразделяне при граници (съседи) имоти с номера 093020;09301 1 ;093013;000140.

т.7. Н. от 1.559 дка (един декар и петстотин петдесет и девет кв.м..), пета категория, местност ВАЛОГА, имот№ 104008 по плана за земеразделяне при граници (съседи) имоти с номера 104010; 104009; 104007;000333; 104011

т.8. Н. от 1.342 дка (един декар и триста четиридесет и два кв.м..), пета категория, местност ЗЕЛЕН ПОЯС, имот № 114017 по плана за земеразделяне при граници (съседи) имоти с номера 114016;! 14022;! 14018;000513.

т.9. Н. от 8.200 дка (осем декара и двеста кв.м..), пета категория, местност ПЛЯЧКОВИЦА, имот № 117002 по плана за земеразделяне при граници (съседи) имоти с номера 000320; 117022; 117005; 117004; 117003.

т.10. Наводнена лив. от 8.243 дка (осем декара и двеста четиридесет и три кв.м..), трета категория, местност БЛАТОТО, имот № 181005 по плана за земеразделяне при граници (съседи) имоти с номера 181011; 181004; 181010; 181006.

По Решение №2828/10.01.2000 г. на Поземлена комисия, община Кремиковци, област С.-град както следва :

т.1. Н. от 1.329 дка (един декар и триста двадесет и девет кв.м..), пета категория, местност САВАКА, имот № 111010 по плана за земеразделяне при граници (съседи) имоти с номера 111001 ;111009; 111008;000357;000117;111013;111011.

т.2. Н. от 0.749 дка (нула декара и седемстотин четиридесет и девет кв.м..), пета категория, местност ГРОБИЩЕТО, имот № 112008 по плана за земеразделяне при граници (съседи) имоти с номера 112009;000367;112007;000366.

Към датата на смъртта си наследодателят на страните по делото - И.Й.С. ЕГН XXXX - е притежавал в собственост и 1/2 ид.ч от неурегулирано дворно място описано в Н.А № 123, том VII, дело № 1 185/83 г. за собственост върху недвижим имот придобит по давност от Н.И.С.

Горната собственост И.Й.С. ЕГН XXXX е придобил по следния начин :

На 08.08.1997г. Н.И.С. ЕГН XXXX е починала и видно от Удостоверение за наследници изх. № ГР-14-2138/01.07.2013 г. е оставила като свои наследници двете си деца Р.Й.С. /дъщеря/ и И.Й.С. ЕГН XXXX /син/, както и преживелия си съпруг Й.В.С. ЕГН XXXX (съсобственик при режим на СИО, досежно придобитото по давност имущество), който обаче почива на 11.10.2005г и видно от Удостоверение за наследници Изх.№ ГР-14-2140 на същия, негови наследници са пак Р.Й.С. и И.Й.С. Така практически собствеността на придобитото по давност имущество преминава по наследство в потримониума на наследниците на Н.И.С. ЕГН XXXX и Й.В.С. ЕГН XXXX, както следва : 1/2 ид.ч. в собственост на Р.Й.С. и 1/2 ид.ч. в собственост И.Й.С. ЕГН XXXX - наследодател на страните по настоящото дело.

От горното следва, че наследодателя на страните по делото е притежавал към смъртта си 1/2 ид.ч от имота, описан в Н.А № 123, том VII, дело № 1185/83 г., а именно :

- Неурегулирано дворно място от 632.50 /шестстотин тридесет и две цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, съставляващо имот планоснимачен № 346 /триста четиридесет и шести/, находящо се в село Д.Б-С., при съседи: И.И.Г., С. А., Т. В. и път, заедно с паянтова къща.

По делото липсват доказателства да са били налице задължения на И. С., които да обременяват наследството му, нито пък увеличение на същото по чл.12, ал.2 ЗН. Поради това такива не следва да се изваждат от стойността на оставените в наследство от същия горепосочени имоти (чл.31 ЗН). По делото не е установено да е налице и имущество по чл.12, ал.1 ЗН, нито вземания на наследодателя, които да следва да се прибавят към стойността на тези имоти. Поради това към стойността им от общо21 528.13 лв. следва да се прибавят само дарения на ответника с н.а. № 115/2004 г. процесен имот, според неговото положение по време на подаряването му и стойността му по време на откриване на наследството, която според техническата експртиза е 18 165,33 лв. (чл.31 ЗН). При това положение, към момента на откриване на наследството на 17.09.2009г. на последното, пазарната оценка на посочената маса по чл.31 ЗН е общо 39 693,46 лв.Оттук размерът на разполагаемата 1/4 идеална част на наследодателя е 9 923,37 лева, какъвто е размера и на запазената за ищците 1/4 идеална част от наследството му.

 За да се определи накърнена ли е последната с процесното дарение, следва от неразпореденото от наследодателя имущество, което се наследява при равни права от тримата му наследници по закон – страните по делото (чл.5, ал.1 ЗН), да се определи в стойностно изражение частта на всеки от тях. Последната в случая е 7176,04 лева за всеки от тях, тъй като по делото се установи, че наследодателя е оставил неразпоредено имущество на стойност 21 528,13лева към момента на смъртта си.

След като частта на всеки от ищците поотделно е 7 176,04 лева се съпостави със запазената им част от наследството на същия наследодател, която е на стойност 9923,37 лева, е очевидно, че запазената част на ищците от наследството на последния е накърнена с процесното дарение, в стойностно изражение със сумата от 2474,33 лева. Поради това извършеното от този наследодател с н.а. № 115/2004 г. дарение в полза на ответника следва да бъде намалено, за да се допълни запазената част на всеки от ищците от наследството на същия наследодател (чл.30, ал.1 ЗН).

  При избора на начин за това намаление, съдът съобрази, че според чл.36, ал.2 ЗН когато надареният е наследник със запазена част, той може да задържи целия имот само ако стойността му не надвишава разполагаемата – 9923,37 лв. и неговата запазена част – 7176,40лв. взети заедно. В трайната си практика ВКС приема, че при извършване на пресмятането по чл.36, ал.2 ЗН дали стойността на имота надвишаваразполагаемата част на наследодателя и запазената част на заветника/надарения, взети заедно, следва да се вземе предвид само разпореждането на наследодателя, което по правилата на чл.32-36 ЗН следва да бъде намалено за възстановяване на запазената част, и съпоставянето да се извърши само с оглед стойността на имота, който е предмет на това разпореждане (Р 195-2010-II г.о. ВКС). Поради това и в случая при извършване на пресмятането по чл.36, ал.2 ЗН следва да се вземе предвид само стойността на дарението на процесния недвижим имот.

В случая са налице всички горепосочени законови условия на 36, ал.1 ЗН ответникът да задържи дарения му от общия наследодател недвижим имот, като възмезди всеки от ищците с пари за накърнената им запазена част от същото наследство според цената на недвижимия имот по време на намаляването. Надареният ответник е наследник със запазена част от наследството на общия на страните наследодател, тъй като е негова дъщеря (чл.28, ал.1 ЗН), а стойността на дарената й от последния 1/6 ИД.Ч.ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, който е изцяло с наследствен характер, очевидно надвишава сбора от неговата запазена част и припадащата му се част от разпологаемата част, а след като в случая са налице законовите условия на чл.36, ал.1 ЗН, то именно по този начин следва да се извърши намалението, като се постанови по иска на ищцата по чл.30, ал.1 ЗН с настоящото решение, ответникът да задържи дарения му недвижим имот и се осъди същият да възмезди всеки от ищците с пари за накърнената им запазена част, според цената на този имот по време на намаляването (така и Р 8-1977-ОСГК, Р 195-2010-II г.о. на ВКС). Вярно е, че ищцата не поискала с този си иск присъждането на паричната равностойност на накърнената й запазена част от наследството на общата на страните наследодателка. Но също така е вярно, че това не е необходимо, защото разпоредбата на чл.36, ал.1 ЗН е императивна. Поради това съдът следва служебно да се произнесе по приложението й и в случая, защото присъждането на сумата е законна последица от основателността на иска й по чл.30, ал.1 ЗН по делото срещу ответника (така и Р 1177-2009-II г.о. и Р 562-2009-III г.о. на ВКС).

  Тъй като възмездяването на ищцата по чл.36, ал.1 ЗН следва да стане според чл.36, ал.1, изр. последно ЗН по цената на подарения на ответника недвижим имот по време на намаляването, която според техническата експртиза е 108 992 лв. към този момент, то сумата, която ответникът следва да бъде осъден да заплати на всеки от ищците за допълване на запазената им част от наследството, е 101815,60 лева (цената на подарения й 1/6 ид.ч. от недвижим имот по време на намаляването минус сумата с която е накърнена с дарението й запазената част на ищците от наследството.

С оглед всичко изложено, съдът намери, че следва да намали процесното дарение на недвижимия имот - по начина, указан в чл.36, ал.1 ЗН, като постанови дарения с нея ответник да я задържи и го осъди да заплати на на всеки от ищцитесумата от 33 938,53 лева, която е необходима за допълване на запазената им част от наследството на общия на страните наследодател.

Ръководен от гореизложеното, съдът

РЕШИ :

ПОСТАНОВЯВА Й.И.С. с ЕГН XXXX ДА ЗАДЪРЖИ дарения й с нотариален акт №115 от 10.03.2004г. недвижим имот, представляващ апартамент № 52, находящ се в гр. С., ж-к Л., бл.904, вх. В, ет.3 със застроена площ от 60.81 кв.м., състоящ се от: дневна, кухня, и сервизни помещения, заедно с избено помещение №6, при съседи: коридор, С.Н.И., В.С.Д., заедно с 4.116% ид. частиот общите части и от правото на строеж върху мястото.

ОСЪЖДА Й.И.С. с ЕГН XXXX ДА ВЪЗМЕЗДИ Б.И.С. с ЕГН XXXX и Г.Н.С. с ЕГН XXXX със сумата от по 33 938,53лв. За всеки поотделно, според цената на имота по време на намаление на дарственото разпореждане.

Решението подлежи на обжалване пред С. ГРАДСКИ СЪД в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

10