Решение погр. д. № 55457/2014г. по описа на СРС, 34 гр. с-в стр.3 от 3

РЕШЕНИЕ

28.04.2016г., гр. С.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

С. РАЙОНЕН СЪД, I Гражданско отделение, 34-ти състав, в открито съдебно заседание на двадесети април две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИ АНАСТАСОВА

при участието на секретаря К.К, като разгледа докладваното от съдия Анастасова гражданско дело № 55457 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Дял І, глава ХІІ от ГПК.

Образувано е по предявен от К.Н.Г. срещу В.М.К. осъдителен иск с пр.кв.чл.108 ЗС за признаване спрямо ответника, че ищецът е собственик на недвижим имот, представляващ апартамент с № 21, с идентификатор 68134.1500.2417.2.93, находящ се в гр. С., район „И.”, ж.к. „Д.”, в осеметажна сграда с идентификатор 68134.1500.2417.2, блок №37, седми етаж, вход „Г”, със застроена площ на жилището 58,06 м2, състоящо се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: север - ул. „И.”, юг - апартамент №19 от вх. „Д”, отгоре - апартамент №24 и отдолу - апартамент №16, и при съседи с посочени идентификатори: на същия етаж: 68134.1500.2417.2.92, 68134.1500.2417.2.115, под обекта: 68134.1500.2417.2.90, над обекта: 68134.1500.2417.2.96, заедно с избено помещение №21 с полезна площ 2,53 м2. при съседи: север - ул. „И.“, юг - мазе №20, изток - коридор и запад - мазе, заедно с 0,590 % идеални части от общите части на сградата, на основание сключен на 03,07,2014г. договор за покупко-продажба като ответникът бъде осъден да предаде владението върху индивидуализирания в ИМ имот. Претендира разноски.

В указания законоустановен едномесечен срок по реда на чл.131 от ГПК е постъпил отговор от ответната страна, с който същият представя незаверен препис от протокол от 30,12,2014г. за предаване на ключовете от процесния недвижим имот на ищеца.

С последваща молба от 25,08,2015г. ищецът изрично заявява, че ключовете са му предадени след депозиране на исковата молба.

С. РАЙОНЕН СЪД, 34 състав, като прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2, във вр. с чл.12 ГПК, по свое убеждение, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявен е осъдителен иск с правна квалификация чл.108 ЗС.

За да бъде уважен искът по чл.108 ЗС, ищецът носи доказателствената тежест да установи следните обстоятелства: 1/. че е собственик на процесния недвижим имот на твърдяното от него основание – сключен на 03,07,2014г. договор за покупко-продажба и 2/. че ответникът владее процесния апартамент. Съгласно разпоредбата на чл.154, ал.1 ГПК ответникът носи тежест, при установяване на горните обстоятелства от ищеца, да докаже, че владее имота, предмет на спора на валидно правно основание.

С определение от 29,02,2016г. съдът е отделил като безспорно и ненуждаещо се от доказване обстоятелството, че на 30,12,2014г. ответникът е предал на ищеца ключовете от процесния недвижим имот и считано от тази дата имотът се намира във владението на ищеца. Това фактическо действие на ответника по своята правна същност представлява направено извънсъдебно признание за основателността на предявения иск, доколкото представлява неизгоден за ответника факт.

С оглед изложеното настоящият съдебен състав счита, че предявеният иск е основателен като на основание чл.235, ал.3 ГПК следва да се вземе предвид обстоятелството, че в хода на съдебно следствие по делото ответникът е предал на ищеца владението върху процесния недвижим имот на 30.12.2014г. /видно от представения по делото протокол от тази дата – л.38/. Предвид посоченото обстоятелство така предявеният ревандикационен иск по чл.108 от ЗС не следва да се уважава изцяло, а само по отношение установяване собствеността на ищеца върху него, поради междувременното му изпълнение от ответника, но не и по отношение предаване владението на недвижимия имот, което се е осъществило в хода на процеса – два месеца след депозиране на ИМ /15,10,2014г./.

По отговорността за разноските:

С оглед изхода на спора, право на разноски възниква за ищеца. В тази връзка ответникът е направил възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение от 2000 лева, което настоящият състав намира за основателно, доколкото делото не се отличава с фактическа и правна сложност и е приключило в рамките на едно проведено съдебно заседание. С оглед изложеното настоящият съдебен състав счита, че същото следва да бъде намалено до сумата от 300 лева, изчислено съобразно чл.7, ал.2, т.1 Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 04,07,2004г.

Съобразно представените доказателства за сторените разноски ответникът следва да заплати на ищеца сума в общ размер от 565,32 лева, от която сумата от 265,32 лева – държавна такса и 300 лева – адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното С. районен съд

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.М.К., с ЕГН XXXX, с адрес: гр. С., жк „Д.”, бл.409, вх. Г, ет.3, ап.84, че К.Н.Г., с ЕГН XXXX, с адрес: гр. М., местност „Парта 21”, № 450, със съдебен адрес: гр. С., бул. „В.” № 1а, ет.2, чрез адв. К. е собственик на недвижим имот, представляващ апартамент с № 21, с идентификатор 68134.1500.2417.2.93, находящ се в гр. С., район „И.”, ж.к. „Д.”, в осеметажна сграда с идентификатор 68134.1500.2417.2, блок №37, седми етаж, вход „Г”, със застроена площ на жилището 58,06 м2, състоящо се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: север - ул. „И.”, юг - апартамент №19 от вх. „Д”, отгоре - апартамент №24 и отдолу - апартамент №16, и при съседи с посочени идентификатори: на същия етаж: 68134.1500.2417.2.92, 68134.1500.2417.2.115, под обекта: 68134.1500.2417.2.90, над обекта: 68134.1500.2417.2.96, заедно с избено помещение №21 с полезна площ 2,53 м2. при съседи: север - ул. „И.“, юг - мазе №20, изток - коридор и запад - мазе, заедно с 0,590 % идеални части от общите части на сградата, на основание сключен на 03,07,2014г. договор за покупко-продажба.

ОТХВЪРЛЯ иска с правна квалификация чл.108 ЗС, предявен от К.Н.Г., с ЕГН XXXX, с адрес: гр. М., местност „Парта 21”, № 450, със съдебен адрес: гр. С., бул. „В.” № 1а, ет.2, чрез адв. К. против В.М.К., с ЕГН XXXX, с адрес: гр. С., жк „Д.”, бл.409, вх. Г, ет.3, ап.84, с който се иска осъждането на В.М.К. да предаде владението върху недвижим имот, представляващ представляващ апартамент с № 21, с идентификатор 68134.1500.2417.2.93, находящ се в гр. С., район „И.”, ж.к. „Д.”, в осеметажна сграда с идентификатор 68134.1500.2417.2, блок №37, седми етаж, вход „Г”, със застроена площ на жилището 58,06 м2, състоящо се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: север - ул. „И.”, юг - апартамент №19 от вх. „Д”, отгоре - апартамент №24 и отдолу - апартамент №16, и при съседи с посочени идентификатори: на същия етаж: 68134.1500.2417.2.92, 68134.1500.2417.2.115, под обекта: 68134.1500.2417.2.90, над обекта: 68134.1500.2417.2.96, заедно с избено помещение №21 с полезна площ 2,53 м2. при съседи: север - ул. „И.“, юг - мазе №20, изток - коридор и запад - мазе, заедно с 0,590 % идеални части от общите части на сградата, поради предаване на владението върху имота от ответника на ищеца в хода на процеса.

ОСЪЖДА В.М.К., с ЕГН XXXX, с адрес: гр. С., жк „Д.”, бл.409, вх. Г, ет.3, ап.84 да заплати на К.Н.Г., с ЕГН XXXX, с адрес: гр. М., местност „Парта 21”, № 450, със съдебен адрес: гр. С., бул. „В.” № 1а, ет.2, чрез адв. К. сума в общ размер от 565,32 лева – разноски за производството пред СРС.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред С. градски съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: