Р Е Ш Е Н И Е№5518/

27.04.2016 г.

гр.С.,

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

С. районен съд, I Гражданско отделение, 125- ти състав, в открито съдебно заседание, проведено  на единадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                                                

                  Районен съдия: З.Е

секретар  Н.И, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №33912 по описа за 2015година и за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е първоинстанционно, по реда на ГПК от 2007г.

Ищецът Л.С.С. извежда съдебно предявените си субективни права при твърдения, че е собственик на поземлен имот с идентификатор 11394.1825.168 с площ 3023 кв.м. по плана на с.В., СО – Район „Витоша“, съставляващ по предходен план имот № 032168 м. „Герена“, с.В., при съседи: 11394.1825.167; 11394.1825.359, 11394.1825.169, 11394.1825.170, 11394.1825.171, 11394.1825.427, 11394.1825.424, 11394.1825.166. Твърди, че с нотариален акт през 2008г. учредил на ответното дружество“Марс ЛМ“ ООД право на строеж върху посочения имот, при задължението на ответника да построи 8 триетажни еднофамилни вилни сгради, и запазено право на строеж на ищеца за една от тях. Твърди, че съгласно договора, строежът следвало да се завърши в срок от 24 месеца от издаване на протокол за определяне на строителна линия и ниво. Твърди, че до предявяване на иска, строежът не е започнал, поради което и твърди, че е налице пълно неизпълнение по договора, от страна на ответника, затова и предявява иск за разваляне на договора, съединен при условията на евентуалност, с иск за установяване със сила на пресъдено нещо, че правото на строеж е било погасено с изтичане на 5-годишен срок от учредяването му.

Ответникът “Марс ЛМ“ ООД, представлявано по удостоверение от Търговски регистър от управителя Д.П.Л., е получил препис от исковата молба на 23.10.2015г./ преписът е връчен на съпругата на управителя Л./, не е подал писмен отговор.

Предявени са: конститутивен иск с правно основание чл.87,ал.3 ЗЗД заразваляне на договор заучредяване на право на строеж, съединен при условията на евентуалност, с установителен иск с правно основание чл.124 ГПК във връзка с чл.67 ЗС за признаване, че правото на строеж е погасено, поради неупражняването му в петгодишен срок.

Предмет на производството е иск за разваляне на договор за учредяване на право на строеж на8 триетажни еднофамилни вилни сгради, и запазено право на строеж на ищеца за една от тях. От приложените по делото нотариален акт за собственост на недвижим имот от 2008г. се установява, че ищецът е собственик на неурегулиран поземлен имот /ливада/ в с.В., СО, район „Витоша“ от 3,023 дка, съставляващ имот №032168 по плана на землището на село В., местност Герена. Видно от скица на поземлен имот, издадена от СГКК – гр.С., по кадастрална карта и регистър, одобрени със заповед № РД – 18-1/03.01.2011г. на ИД на АГКК, този имот е с номер 11394.1825.168.

От решение № ПО – 13-0007/04.11.2008г. на МЗХ за промяна на предназначението на земеделската земя, е видно, че имотът ПИ 2001, к.л. В -7-7 А е с номер032168 по КВС. Сдоговор за учредяване право на строеж от 11.11.2008г., обективиран в нотариален акт № 177, т.ІІ, рег.№ 7285, н.д.№ 355/2008г., ищецът е учредил на ответника право на строеж върху седем триетажни еднофамилни вилни сгради,, при запазено право на строеж за осмата сграда. В нотариалния акт е вписано задължение на приобретателя да построи сградата на учредителя до 24 месеца от подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво.

Видно от приложен препис на разрешение за строеж № 90/23.03.2009г., на ответника е издадено разрешение за строеж на сградите.

От заключението на неоспорената по делото и приета от СРС СТЕ се установява, че строежът не е започнал.

Съгласно разпоредбата на чл.87 ЗЗД, е допустимо развалянето на договор в случай на виновно неизпълнение, освен ако неизпълнената част от договора е незначителна с оглед интереса на кредитора.

Разпоредбата на чл.87, ал.2 ЗЗД регламентира хипотези за разваляне на договора от кредитора без искане за изпълнение в подходящ срок.

Следователнопри доказано виновно неизпълнение на една от страните по договора, в полза на изправната страна възниква потестативното право на разваляне на договора. Ефектът на развалянето обаче ще настъпи само ако страната е дала допълнителен срок за изпълнение с предупреждение, че след неговото изтичане, договорът ще се счита за развален. Изключение от това правило са хипотезите на чл.87, ал.2 ЗЗД.

По делото от СТЕ се установи, че ответникът е в неизпълнение на задълженията си по договора. Строителството дори не е започнало. Дори да е било налице такова неизпълнение, ищецът е имал задължението да даде подходящ срок същият да бъде изпълнен, с предупреждение, че ако това не бъде сторено след изтичане на срока ще счита договора за развален. Това негово задължение отпада само в хипотезите на чл.87, ал.2 ЗЗД. В случая обаче не е налице нито една от хипотезите на чл.87, ал.2 ЗЗД - невъзможност за изпълнение /изпълнението е възможно/, за която длъжникът носи отговорност, безполезност на изпълнението / не се твърди, още по – малко доказва по делото/или уговорка за изпълнение непременно в определено време / каквато не е уговорката работата да е свършена в определен срок след подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво/.

По делото няма данни ищецът да е дал подходящ срок за изпълнение, поради което и искът следва да се отхвърли.

По евентуалния иск. От заключението на СТЕ се установи, че строителството не е започнало. Срокът по чл.67 ЗСзапочва да тече от момента в който договорът породи действие, а в конкретния случай /т.2 на Тълкувателно решение № 1 от 4.05.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2011 г., ОСГК/ е започнал да тече от датата на сключване на договора – 11.11.2008г. и доколкото няма данни давностния срок да е бил спиран или прекъсван, същият е изтекъл на 12.11.2013г. Поради изложеното, искът следва да се уважи.

При този изход на спора, право на разноски има само ищецът, който доказва разноски от 407,44 лева за държавна такса по осемте иска и сумата от 300 лева депозит за СТЕ.

Воден от изложенотосъдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искана Л.С.С. против „Марс ЛМ“ ООД ЕИК 175251932 за разваляне на договор от 11.11.2008 г. обективиран в нотариален акт № 177, т.ІІІ, н.д.№355/2008 г. на нотариус А. Д., с правно основание чл.87,ал.3 ЗЗД.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска, предявен от Л.С.С. ЕГН XXXX с адрес село В., ул.“Л. М.“ № 12 против „Марс ЛМ“ ООД ЕИК 175251932 с правно основание чл.124,ал.1 ГПК във връзка с чл.67 ЗС, че правото на строеж, учреденос договор от 11.11.2008 г. обективиран в нотариален акт № 177, т.ІІІ, н.д.№355/2008 г. на нотариус А. Д., в полза на „Марс ЛМ“ ООД ЕИК 175251932, е било погасено по давност, поради неупражняването му в петгодишен срок.

ОСЪЖДА „Марс ЛМ“ ООД ЕИК 175251932 да заплати на Л.С.С. ЕГН XXXX с адрес село В., ул.“Л. М.“ № 12сторените по делото разноски в размер на 707,44 лева.

Решението може да се обжалва пред СГС с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му.

Районен съдия:

3