С. районен съд, Второ гражданско отделение, 55-ти състав,

Решение от 09.05.2016 г. по гр. д. № 38075/2015 г., стр.1-2

РЕШЕНИЕ № II-55-__

гр. С., 09.05.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, 55-ти състав, в публично съдебно заседание, на двадесет и осми април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Районен съдия: Гергана ТРОЯНОВА

при участието на секретаря В.Д, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 38075 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

При проверка на материалите по делото, съдът намира от фактическа страна следното:

Подадена е искова молба от С.Р.Р. от гр.С., ЕГН XXXX, срещу С.Г.Р. от гр.С., ЕГН XXXX, за делба на следния недвижим имот:

АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се гр.С., ж.к „К. п.“, бл.26а, вх.А, ет.5, състоящ се от три стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, с площ от 107.16 кв.м., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 и 6.216 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, на което е построена, който апартамент съгласно схема на самостоятелен обект, издадена от СГКК-гр.С., е с идентификатор № 68134.1108.58.2.9, намиращ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1108.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-50 от 02.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: на същия етаж – обект с идентификатор № 68134.1108.58.2.10, под обекта -обект с идентификатор № 68134.1108.58.2.7 и над обекта -обект с идентификатор № 68134.1108.58.2.11.

В срока за отговор на исковата молба ответникът не оспорва фактическите твърдения в исковата молба.

С. районен съд, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение (чл.12 ГПК) и закона (чл.5 ГПК), прави следните правни изводи:

Предявен е иск за делба с правно основание чл.34 от Закона за собствеността (ЗС).

От представените по делото писмени доказателства се установява, че имотът е придобит от страните с договор за покупко-продажба на жилище по чл.117 ЗТСУ отм. на 15.02.1984 г. по време на брака им, сключен на 08.07.1976 г., поради което е бил придобит в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), прекратена с развод с решение на съда по гр.д.№ 28342/2014 г. на СРС, 117 състав, влязло в сила на 12.06.2015 г. Режимът на имуществени отношения се установява от представеното по делото удостоверение изх.№ 20140528104824/28.05.2014г. за липса на регистриран друг режим в Брачния регистър към Агенция по вписванията, което налага извод за приложимост на презумптивния режим – имуществената общност.

С оглед установеното, имотът-предмет на делба се явява съсобствен на страните в производството при квоти – ? идеална част за всеки от двамата съделители, предвид придобиването му в режим на СИО и прекратяване на бездяловата собственост и превръщането й в обикновена съсобственост при равни квоти след прекратяване на брака на страните. При това положение, съдът намира, че следва да се допусне делба на процесния недвижим имот при квоти ? ид.ч. за ищеца и ? ид.ч. за ответника.

Мотивиран от гореизложеното, С. районен съд, Второ гражданско отделение, 55-ти състав

РЕШИ:

ДОПУСКА съдебна делба, на основание чл.34 ЗС, между С.Р.Р., ЕГН XXXX, с адрес: гр.С., ж.к. „Л.З.В“, бл.19, вх.Б, ет.6, ап.36, и С.Г.Р., ЕГН XXXX, с адрес: гр. С., ж.к. „К. п.“, бл.26а, вх.А, ет.5, ап.9, на следния недвижим имот:

АПАРТАМЕНТ № 9, находящ се гр.С., ж.к „К. п.“, бл.26а, вх.А, ет.5, състоящ се от три стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, с площ от 107.16 кв.м., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 и 6.216 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, на което е построена, който апартамент съгласно схема на самостоятелен обект, издадена от СГКК-гр.С., е с идентификатор № 68134.1108.58.2.9, намиращ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1108.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-50 от 02.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: на същия етаж – обект с идентификатор № 68134.1108.58.2.10, под обекта -обект с идентификатор № 68134.1108.58.2.7 и над обекта -обект с идентификатор № 68134.1108.58.2.11., при следните квоти:

1/2 за С.Р.Р., ЕГН XXXX;

1/2 за С.Г.Р., ЕГН XXXX;

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред С. градски съд с въззивна жалба, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Препис от решението да се връчи на страните.

Районен съдия:

(Г.Т)