С. районен съд, Второ гражданско отделение, 55-ти състав,

Решение от 09.05.2016 г. по гр. д. № 65026/2015 г., стр.1-2

РЕШЕНИЕ № II-55-__

гр. С., 09.05.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, 55-ти състав, в публично съдебно заседание, на двадесет и осми април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Районен съдия: Гергана ТРОЯНОВА

при участието на секретаря В.Д, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 65026 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.341 и сл. от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

При проверка на материалите по делото, съдът намира от фактическа страна следното:

Подадена е искова молба от Д.Б.В. от гр.Б., ЕГН XXXX, срещу З.Б.Б. от гр.Б., ЕГН XXXX, за делба на следния недвижим имот:

Югозападна част на двуетажна жилищна сграда близнак, находяща се гр.Б., ул. „В.“ № 104, с РЗП 110 кв.м., състояща се от: първи етаж – стая, кухня, килер, баня-тоалетна, антре, стълбищна клетка и тераса, с площ 55 кв.м., при съседи: от три страни двор и обща стена, втори етаж – две стаи, дрешник, антре, тераса и балкон, с площ 55 кв.м., при съседи: от три страни двор и обща стена, заедно с построения под първия етаж сутерен, състоящ се от едно мазе, която сграда съгласно схема № 15-426869/02.10.2015г. на СГКК-С., е с идентификатор 02659.2198.328.1.1 по КККР на гр.С., одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, при съседи: самостоятелен обект с идентификатор 02659.2198.328.1.2, заедно с 1/2 ид.ч. от общите части на сградата, заедно с ? идеална част от поземления имот, върху който е построена сградата, с площ по нотариален акт 740 кв.м., съставляващ имот пл.№ 1810, кв.55, за който имот е отреден парцел VІІ по плана на гр.Б., при съседи на дворното място: улица, ПИ пл.№ 73, за който е отреден парцел VІ, парцел ХVІІІ – за ОЖС, магазини и трафопост, ПИ пл.№ 1790, за който е отреден парцел VІІІ, който поземлен имот съгласно схема № 15-426861/02.10.2015г. на АГКК, СГКК-С., е с идентификатор 02659.2198.328 по КККР на гр.С., одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 731 кв.м., при съседи: поземлени имоти с идентификатори 02659.2198.329, 02659.2198.320, 02659.2198.327, 02659.2198.326 и 02659.2198.325, заедно с югозападно помещение от масивна барака с площ 7.50 кв.м., построена в дъното на поземления имот.

В срока за отговор на исковата молба ответникът не оспорва фактическите твърдения в исковата молба относно основанието за възникване на съсобствеността, а именно - от наследяване, както и квотите на всеки от съделителите в общността – ? ид.ч. за ищеца и ? ид.ч. за ответника.

С. районен съд, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение (чл.12 ГПК) и закона (чл.5 ГПК), прави следните правни изводи:

Предявен е иск за делба с правно основание чл.69, ал.1 от Закона за наследството (ЗН).

От представените по делото писмени доказателства (нотариален акт № 10, том І, рег.№ 636, дело № 8/21.03.2003г. на нотариус рег.№ 261 на НК, схема № 15-426869/02.10.2015г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2198.328.1.1,схема № 15-426861/02.10.2015г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2198.328, удостоверение за наследници № 003108/23.11.2010г. на СО-Б., удостоверение за наследници № КО 94 00-676/27.07.2015г. на СО-Б.), се установява следното:

Имотът е придобит от родителите на страните в производството - Б.В.З., починал на 21.11.2008г., и Г.Г.З., починала на 29.10.2010г.,чиито наследници по закон са сина им Д. В. и дъщеря им З. Б., като съгласно чл.5, ал.1 от ЗН квотите в така възникналата от наследяване съсобственост върху процесния имот са по ? идеална част за всеки един от тях.

Предвид така установената съсобственост върху вещта-предмет на делбата и кръга наследници, призовани към наследство, съдът намира, че следва да допусне делба на процесния недвижим имот при посочените в исковата молба и неоспорени от ответника квоти.

Мотивиран от гореизложеното, С. районен съд, Второ гражданско отделение, 55-ти състав

РЕШИ:

ДОПУСКА съдебна делба, на основание чл.69, ал.1 ЗН, между Д.Б.В., ЕГН XXXX, с адрес: гр.Б., ул. „В.“ 104, и З.Б.Б., ЕГН XXXX, с адрес: гр.Б., ул. „С. С.“ № 27А, ет.2, ап.2, на следния недвижим имот:

Югозападна част на двуетажна жилищна сграда близнак, находяща се гр.Б., ул. „В.“ № 104, с РЗП 110 кв.м., състояща се от: първи етаж – стая, кухня, килер, баня-тоалетна, антре, стълбищна клетка и тераса, с площ 55 кв.м., при съседи: от три страни двор и обща стена, втори етаж – две стаи, дрешник, антре, тераса и балкон, с площ 55 кв.м., при съседи: от три страни двор и обща стена, заедно с построения под първия етаж сутерен, състоящ се от едно мазе, която сграда съгласно схема № 15-426869/02.10.2015г. на СГКК-С., е с идентификатор 02659.2198.328.1.1 по КККР на гр.С., одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, при съседи: самостоятелен обект с идентификатор 02659.2198.328.1.2, заедно с 1/2 ид.ч. от общите части на сградата, заедно с ? идеална част от поземления имот, върху който е построена сградата, с площ по нотариален акт 740 кв.м., съставляващ имот пл.№ 1810, кв.55, за който имот е отреден парцел VІІ по плана на гр.Б., при съседи на дворното място: улица, ПИ пл.№ 73, за който е отреден парцел VІ, парцел ХVІІІ – за ОЖС, магазини и трафопост, ПИ пл.№ 1790, за който е отреден парцел VІІІ, който поземлен имот съгласно схема № 15-426861/02.10.2015г. на АГКК, СГКК-С., е с идентификатор 02659.2198.328 по КККР на гр.С., одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 731 кв.м., при съседи: поземлени имоти с идентификатори 02659.2198.329, 02659.2198.320, 02659.2198.327, 02659.2198.326 и 02659.2198.325, заедно с югозападно помещение от масивна барака с площ 7.50 кв.м., построена в дъното на поземления имот,, при следните квоти:

1/2 Д.Б.В., ЕГН XXXX;

1/2 З.Б.Б., ЕГН XXXX;

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред С. градски съд с въззивна жалба, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Препис от решението да се връчи на страните.

Районен съдия:

(Г.Т)