Решение погр. д. № 44568/2015г. по описа на СРС, 34 гр. с-в стр.3 от 3

РЕШЕНИЕ

25.05.2016г., гр. С.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

С. РАЙОНЕН СЪД, I Гражданско отделение, 34-ти състав, в открито съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИ АНАСТАСОВА

при участието на секретаря К.К, като разгледа докладваното от съдия Анастасова гражданско дело № 44568 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Дял І, глава ХІІ от ГПК.

Образувано е по предявен от Р.К.Р. и К.К.Р. срещу „С.С 9“ ЕООД конститутивен иск с правна квалификация чл.87, ал.3 ЗЗД за разваляне на договор, сключен на 01,03,2012г. с нотариален акт № 43 т.1 рег.1147 д.37 от 2012 г. на нотариус В. В. № 268 в регистъра на НК, вписан в АВ под № 21 T.XV за 2012 г., между К.М.Р. с ЕГН XXXX и Р.Д.Р. с ЕГН XXXX като собственици на следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 68134.4328.5703 в град С., район Овча купел, кв. Горна баня, ул."Р." № 2, с площ 530 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) при граници: имоти с №№ 68134.4328.5701, 68134.4328.5702, 68134.4328.1523 и 68134.4328.1571, от една страна и от друга страна „СОФ СТАР 9" ЕООД с ЕИК 201897398, за отстъпване на право на строеж на „СОФ СТАР 9" ЕООД за изграждане в описаното дворно място на многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и кафене, състояща се от сутерен, три жилищни етажа и подпокривен етаж със застроена площ 156.52 кв.м. и разгърната застроена площ 535.87 кв.м., съгласно одобрен на 17.06.2011 г. инвестиционен проект, поради неизпълнение.

Ищците твърдят, че са единствените наследници на суперфициентите по процесния договор К.М.Р. /починал на 14,01,2015г./ и Р.Д.Р./починала на 02,05,2015г./. Техните наследодатели, в качеството си на собственици на индивидуализирания в исковата молба имот са сключили договор за суперфиция с ответника, в качеството му на суперфициар, по силата на който са отстъпили правото на строеж на ответника в собственото им дворно място на многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и кафене, състояща се от сутерен, три жилищни етажа и подпокривен етаж със застроена площ 156.52 кв.м. и разгърната застроена площ 535.87 кв.м., съгласно одобрен на 17.06.2011 г. инвестиционен проект.

В раздел III, т.1 б. „г“ от договора било предвидено, че ако предприемачът-строител не започне строителни работи в срок от 12 месеца от издаване на строителна линия по причини, дължащи се на негововиновно поведение, същият ще загуби правата си по договора. Ищците твърдят, че техните праводатели са изпълнили всичките си задължения по сключения договор като през лятото на 2012г., съгласно договореното била разрушена съществуващата в дворното място масивна двуетажна сграда. На 12,12,2012г. бил подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа като въпреки предоставените условия ответното дружество не е започнало и и не е осъществило никакви строителни действия. При проведени разговори с управителя на ответното дружество, същият е заявил изрично, че поради липса на финансиране няма възможност да извърши каквито и да било строителни действия.

В срока по чл.131 ГПК, ответникът е депозирал отговор на исковата молба, с която изрично признава, че действително е сключен процесният договор като праводателите на ищците са изпълнили всичките си задължения, като същевременно ответникът е неизправна страна по договора, поради липсата на наличен финансов ресурс да извърши строителните действия. Поради изложеното ответникът заявява, че не възразява сключеният договор да бъде развален.

С. РАЙОНЕН СЪД, 34 състав, като прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2, във вр. с чл.12 ГПК, по свое убеждение, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявен е конститутивен иск с правна квалификация чл.87, ал.3 ЗЗД.

За да бъде уважен искът по чл.87, ал.1 ЗЗД, ищците носят доказателствената тежест да установят при условията на пълно и главно доказване следните обстоятелства: 1/.наличието на валидно правоотношение между праводателите на ищците К.М.Р. /починал на 14,01,2015г./ и Р.Д.Р./починала на 02,05,2015г./ с ответника по сключен договор за суперфиция от 01,03,2012г., по силата на който починалите лица, в качеството си на собственици на индивидуализирания в исковата молба имот са сключили договор за суперфиция с ответника, в качеството му на суперфициар, са отстъпили правото на строеж на ответника в собственото им дворно място на многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и кафене, състояща се от сутерен, три жилищни етажа и подпокривен етаж със застроена площ 156.52 кв.м. и разгърната застроена площ 535.87 кв.м., съгласно одобрен на 17.06.2011 г. инвестиционен проект; 2/ качеството си на единствени наследници на К.М.Р. /починал на 14,01,2015г./ и Р.Д.Р./починала на 02,05,2015г./; 3/. изпълнение на задълженията на праводателите на ищците по сключения договор; 4/. настъпил падежът на насрещното задължение на ответника по сключения договор; 5/. установяване на обстотелството, че процесният имот е бил собственост на праводателите на ищците, а след тяхната смърт – е останал на в наследство на ищците.

С доклада по чл.146 ГПК и въз основа на волеизявленията на страните по делото съдът е отделил като безспорни и ненуждаещи се от доказване в отношенията между страните всичките 5 кумулатвини предпоставки от фактическия състав на така предявения иск.

С оглед изложеното настоящият съдебен състав счита така предявения иск за основателен и доказан.

По отговорността за разноските:

С оглед изхода на спора, на основание чл.78, ал.1 ГПК на ищците се дължат разноски в общ размер от 864 лева, от които сумата от 800 лева – заплатено адвокатско възнаграждение и сумата от 64 лева – заплатена държавна такса. Възражението на ответника, че не следва да бъде осъждан да заплати разноски е неоснователно, доколкото не са налице предпоставките по смисъла на чл.78, ал.2 ГПК, а същевременно в случая е предявен иск за упражняване на потестативно право, което може да бъде реализирано единствено по съдебен ред.

Мотивиран от изложеното С. районен съд

Р Е Ш И:

РАЗВАЛЯ по реда на чл.87, ал.3 от ЗЗД сключения на 01,03,2012г.договор с нотариален акт № 43 т.1 рег.1147 д.37 от 2012 г. на нотариус В. В. № 268 в регистъра на НК, вписан в АВ под № 21 T.XV за 2012 г., между К.М.Р. с ЕГН XXXX и Р.Д.Р. с ЕГН XXXX като собственици на следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 68134.4328.5703 в град С., район Овча купел, кв. Горна баня, ул."Р." № 2, с площ 530 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) при граници: имоти с №№ 68134.4328.5701, 68134.4328.5702, 68134.4328.1523 и 68134.4328.1571, от една страна и от друга страна „СОФ СТАР 9" ЕООД с ЕИК 201897398, за отстъпване на право на строеж на „СОФ СТАР 9" ЕООД за изграждане в описаното дворно място на многофамилна жилищна сграда с подземен гараж и кафене, състояща се от сутерен, три жилищни етажа и подпокривен етаж със застроена площ 156.52 кв.м. и разгърната застроена площ 535.87 кв.м., съгласно одобрен на 17.06.2011 г. инвестиционен проект.

ОСЪЖДА „СОФ СТАР 9" ЕООД с ЕИК 201897398, с адрес: гр. С., ул. „Е.” № 13А, чрез представляващия го П.Н.Н. да заплати на Р.К.Р., с ЕГН XXXX и К.К.Р., с ЕГН XXXX, с общ адрес: гр. С., жк „Х. Д.”, бл.151, вх. В, ет.9, ап.80 сума в размер на 864 лева – разноски за производството пред СРС.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред С. градски съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: