РЕШЕНИЕ № III-84-272

гр. С., 20.05.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. РАЙОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, 84-ти състав, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и петнадесета година, в състав:

Районен съдия: Цветелина КЪРЖЕВА

при участието на секретаря В. И., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8396 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

При проверка на материалите по делото, съдът намира от фактическа страна следното:

Образувано е по молба на Б.Г.М., ЕГН XXXX, срещу Н.Г.П., ЕГН XXXX. Предявен е иск с правна квалификация чл.23, ал.1 от Семейния кодекс (СК).

В исковата си молба ищецът твърди, че с ответницата са бивши съпрузи, като бракът помежду им е прекратен с решение № III-89-136 от 16.07.2010 г., на СРС, Трето гражданско отделение, 89 състав, погр. д. № 1807 по описа за 2009 г., влязло в сила на 08.09.2010 г. Излага доводи, че по време на брака е закупил дворно място и построил къща в него, като с решение от 13.07.2012 г. на СГС, Първо гражданско отделение, 13 състав по гр.д. № 6268/2011 г., влязло в сила на 30.08.2012 г., е признато за установено по отношение на ответницата, че същият е изключителен собственик на поземления имот. Поддържа, че през 1998 г. с негови лични средства и със средства от продажбата на втория му недвижим имот, построил къща на един етаж, находяща се на адрес: гр. С., район „Овча купел“, ул. „П.“ № 28, която към момента била недовършена.

Моли съда да постанови решение, с което да установи по отношение на ответницата, че ищецът е изключителен собственик на процесната къща по силата на пълна трансформация на лично имущество.

В дадения от съда едномесечен преклузивен срок е постъпил отговор от ответницата. Оспорва изцяло иска като неоснователен. Претендират се разноски.

С. районен съд, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение (чл.12 ГПК) и закона (чл.5 ГПК), намира за установено следното от фактическа и правна страна:

От представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак, се установява, че страните са сключили брак на 10.12.1995 г. (втора папка, л.23 от делото).

Видно от представеното и прието по делото решение № III-89-136 от 16.07.2010 г., на СРС, Трето гражданско отделение, 89 състав, погр. д. № 1807 по описа за 2009 г., влязло в сила на 08.09.2010 г., бракът между страните е прекратен (л.84 - л.86 от делото). С решение от 13.07.2012 г. на СГС, Първо гражданско отделение, 13 състав по гр.д. № 6268/2011 г., влязло в сила на 30.08.2012 г., е признато за установено по отношение на ответницата, че ищецът е изключителен собственик на поземлен имот с идентификатор68134.4325.251 по кадастрална карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г., находящ се в гр. С., район „Овча купел“, Г.Б, местност „Подлозище“ с площ от 1162 кв. м. по скица и 1202.50 кв. м. по нотариален акт (втора папка, л.16 и л.17 от делото).

От представения по делото препис на нотариален акт № 155, том XXIV, дело 4756/95 г., се установява, че ответникът е закупил апартамент № 46, находящ се на адрес: гр. С., ж.к. „Л.“, 10 (десети) микрорайон, бл.158, ет.9 (втора папка, л.15 от делото), като е продал същия, видно от представения по делото заверен препис на нотариален акт № 116, том. XV, дело 3683, 1998 г. (л.47 и л.48 от делото).

От представеното по делото удостоверение за данъчна оценка, се установява, че данъчната оценка на процесния имот, находящ се в гр. С., район „Овча купел“, ул. „П.“ № 28,представляващ жилище, с площ 60 кв. м. и мазе 20 кв. м., е 12900,50 лева (втора папка, л.79 от делото).

Видно от представения по делото договор за кредит за текущо потребление от 17.03.2008 г., ответницата е получила кредит в размер на 7000,00 лева за текущи нужди (л.12 и л.13 от делото).

От представеното по делото заверено копие на трудова книжка, се установява, че в периода 19.06.1993 г. – 16.07.2012 г. ответницата е била трудово ангажирана, както и че същата е получавала доходи въз основа на осъществяваната от нея трудова дейност (л.19 - л.22 от делото).

Представените по делото бордера идва броя служебни бележки съдът не цени, доколкото от същите не се установява, за какво са използвани посочените в тях суми (л.61 – л.68 ).

Други относими по делото писмени доказателства не са представени.

От показанията на разпитаните по делото свидетели Д. В. и А. М., като съдът прецени тези на св. М. по реда на чл.172 ГПК, се установява, че процесната къща е била строена в периода 1997 г. - 1999 г. Свидетелят Д. В. посочва, че е работил по сградата заедно с още двама, трима души, като на него ищецът заплащал за материалите и „за свършената работа“, а ответницата готвила. Сочи, че е давал пари на заем на ищеца за „втората плоча“. Поддържа, чедо декември месец е работил по къщата, когато останала покрита само с ламарини, като не знае кога е изграден покрива. СвидетелкатаА. М. излага доводи, че до преди пет години „все се е строяло нещо“ по процесната къща. Свидетелства, че след първата плоча и вдигането на грубия строеж, без втората плоча, са свършили парите, като тя и съпругът й дали на страните 400,00 лева, за да се направи плочата. Поддържа, че ответницата взимала дребни кредити за обзавеждането на къщата, след което е изтеглилапо-голям кредит за закупуването на прозорци и санирането й. (л.82 от делото).

Настоящият съдебен състав изцяло кредитира показанията на свидетеля Д. В., като логични, последователни и обективни. При преценка на показанията на свидетелката А. М. съдът не намира пречка да ползва показанията й при формиране на свободното си вътрешно убеждение, още повече, че същите са събрани въз основа на лични впечатления и изцяло кореспондират с останалите събрани по делото доказателства.

Установителният иск по  чл.23, ал.1 СК цели да признае съществуването на правно положение, което се отклонява от презумираната от закона съпружеска имуществена общност по чл.21 СК, респективно равенство на дяловете на съпрузите, установено в чл.28 СК, като се установи, че единият от съпрузите е изключителен собственик на вещ или част от нея, придобита по време на брака чрез трансформация на лично имущество. Правнорелевантните за установяване обстоятелства по делото, при доказателствена тежест на ищеца, са че средствата за придобиване на имота, нямат брачен произход, т.е. придобитата по време на брака вещ е придобита изцяло или отчасти с лично имущество на съпруга, при липсата на какъвто и да е принос от страна на другия съпруг или приносът е незначителен.

В настоящия случай безспорно бе установено, че с решение № III-89-136 от 16.07.2010 г., на СРС, Трето гражданско отделение, 89 състав, погр. д. № 1807 по описа за 2009 г., влязло в сила на 08.09.2010 г., бракът между страните е прекратен.Вярно е, чепреди сключване му ответникът е купил апартамент № 46, находящ се на адрес: гр. С., ж.к. „Л.“, 10 (десети) микрорайон, бл.158, ет.9 (втора папка, л.15 от делото), като е продал същия за сумата от 6 380 000,00неденоминирани лева, с оглед, на което същите имат характер на лично имущество на Б.Г.М., ищец в настоящото производство (арг. на чл.22, ал.1 СК). По делото, обаче, няма данни по какъв начин и как ищецът се е разпоредил с тези средства. Не бяха и ангажирани доказателства в тази насока, от които да е видно, че именно придобитите от продажба на лично имущество средства са вложени изцяло или отчасти в изграждането на процесния имот. Що се касае за представените по делото бордера и два броя служебни бележки, съдът не ги цени, доколкото от същите не се установява, за какво са използвани посочените в тях суми (л.61 – л.68 ). Съгласно установената задължителна съдебна практика, за да се признае пълна или частична трансформация на лични средства по отношение на придобит по време на брака на страните недвижим имот, в режим на съпружеска имуществена общност, ида се уважи иска по чл.23, ал.1 или ал.2 СК, в тежест на претендиращия индивидуална собственост на целия недвижим имот или личен дял бивш съпруг, заявил надлежно иска си по чл.23 СК, е доказването - пълно и пряко на правно релевантните факти: 1. придобивната стойност на имота (според вида на възмездната сделка с вещно-правен ефект), 2. размера на вложените средства, които имат личен по смисъла на чл.22 СК произход и са еквивалентни на придобивната стойност на спорния имот (изцяло или отчасти ) и 3. влагането към момента на придобиване на имуществото (виж Решение № 249 от 27.12.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1037/2010 г., II г. о., ГК).

Разпитаните по делото свидетели дават еднопосочни показания, които са основание за настоящия съдебен състав да приеме, че приносът в изграждането на имота е съвместен. Свидетелят Д. В. посочва, че е работил по процесната къща заедно с още двама, трима души, като на него ищецът заплащал за материалите и „за свършената работа“, а ответницата готвила. Поддържа, че до декември месец е работил по къщата, когато останала покрита само с ламарини, като не знае кога е изграден покрива. СвидетелкатаА. М. излага доводи, че до преди пет години „все се е строяло нещо“ по процесната къща. Сочи, че ответницата взимала дребни кредити за обзавеждането на къщата, след коетое изтеглилапо-голям кредит за закупуването на прозорци и санирането й.(л.82 от делото).

Вярно е, че разпитаните свидетели В. и М. посочват, че след първата плоча и вдигането на грубия строеж, са свършили парите, като дали пари на заем на ищеца за „втората плоча“, но доколкото не са лични по смисъла на чл.21 СК средствата, получени по договор за заем, макар и сключен лично само от единия от съпрузите, то задължението за връщането им е солидарно на двамата, като без значение са времето и начинът на погасяване на този заем, включително и това, че той е погасен след прекратяване на брака от единия от бившите съпрузи (в този смисъл е и константата съдебна практика).

Не на последно място, следва де се отбележи, че макар с решение от 13.07.2012 г. на СГС, Първо гражданско отделение, 13 състав по гр.д. № 6268/2011 г., влязло в сила на 30.08.2012 г., да е признато за установено по отношение на ответницата, че ищецът е изключителен собственик на поземлен имот с идентификатор68134.4325.251, находящ се в гр. С., район „Овча купел“, Г.Б, местност „Подлозище“, то съобразно т.4 от Постановление № 5 от 31.10.1972 г. по гр.д.№ 4 /72 г., ВС, Пленум, в съпружеската имуществена общност се включва сградата, построена през време на брака върху земя, индивидуална собственост на единия съпруг, макар да не е било учредено право на строеж в полза на другия съпруг.

Всичко изложено по-горе идва да покаже, че придобиването на процесната къща е резултат на съвместен принос на двете страни, доколкото се установи, че ищецът е заплащал за материалите и „за свършената работа“, аответницата готвила, взимала кредити за обзавеждането на къщата, за закупуването на прозорци и санирането й (св. В. и М., л.12 и л.13 от делото).

При съвкупен анализ на ангажираните от страните по делото писмени и гласни доказателства настоящият съдебен състав намира, че при условията на пълно и главно доказване ищецът не е установил правопораждащия за него факт, че процесната къща, находяща се в гр. С., район „Овча купел“, ул. „П.“ № 28, е изградена със средства, негова лична собственост, без да е налице принос от страна на ответницата.

Като взе предвид гореизложеното, настоящият съдебен състав, намира предявеният от Б.Г.М., ЕГН XXXX, срещу Н.Г.П., ЕГН XXXX, иск с правна квалификация чл.23, ал.1 СК, за неоснователен.

Относно разноските за делото

Претенция за присъждане направените по делото разноски има от страна на ответницата. Представен е списък по чл.80 ГПК. С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.3 ГПК, ищецът следва да заплати на ответницата разноски в общ размер на 1505,30 (хиляда петстотин и пет лева и тридесет стотинки) лева, от които 1500,00 (хиляда и петстотин) лева, представляващи възнаграждение за един адвокат (л.11 от делото) и 5,30 (пет лева и тридесет стотинки) – такса за издадено съдебно удостоверение (л.43 от делото).

Така мотивиран, СЪДЪТ

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Б.Г.М., ЕГН XXXX, с адрес: гр. С., ул. „П.“ № 28, срещу Н.Г.П., ЕГН XXXX, с адрес: гр. С., ул. „П.“ № 28, иск с правна квалификация чл.23, ал.1 СК, за признаване за установено по отношение на Н.Г.П., ЕГН XXXX, че Б.Г.М., ЕГН XXXX, е изключителен собственик на сграда, находяща се в гр. С., район „Овча купел“, ул. „П.“ № 28, представляваща жилище, с площ 60 кв. м. и мазе 20 кв. м., поради трансформация на негови лични средства, като неоснователен.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.3 ГПК, Б.Г.М., ЕГН XXXX, с адрес: гр. С., ул. „П.“ № 28, да заплати на Н.Г.П., ЕГН XXXX, с адрес: гр. С., ул. „П.“ № 28, разноски в общ размер на 1505,30 (хиляда петстотин и пет лева и тридесет стотинки) лева, от които 1500,00 (хиляда и петстотин) лева, представляващи възнаграждение за един адвокат и 5,30 (пет лева и тридесет стотинки) – такса за издадено съдебно удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред С. градски съд в двуседмичен срок от уведомяването на страните.

Препис от решението да се връчи на страните (чл.7, ал.2 ГПК).

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

(Ц.К)

С. районен съд, Трето гражданско отделение, 84-ти състав

Страница 1 от 5