5

РЕШЕНИЕ

гр. С., 29.03.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

С. районен съд, ІІ ГК, 66 с-в, в публичното заседание на двадесет и трети марти две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

при секретаря Б.Р, като разгледа докладваното гр. дело №49371 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са от „П.Б” ООД срещу „Столична дирекция на вътрешните работи” към МВРкумулативно обективно съединени осъдителни искове с правно основание чл.82 ЗЗД и чл.92 ЗЗД, във вр. с чл.6.7от Договор от 26.08.2009 г. за заплащане на сума в размер на 3998.40лв., представляваща обезщетение за причинени вреди от неизпълнение на договорно задължение, както и за заплащане на сумата от 234 лв., претендирана като неустойка за неизпълнение на договора, както и законната лихва върху главницата от 28.11.2013 г. до окончателното й заплащане.

Ищецът твърди, че между него и „Столична дирекция на вътрешните работи” е възникнало правоотношение по договор за изработка – Договор за осъществяване на денонощна охрана с технически средства на имущество, на офис на П.Б” ООД находящ се в гр. С. на ул. „Ц.” № 94 сключен на 26.08.2009 г.

Твърди, че ответникът не е изпълнявал точно поетите задължения и в резултат на некачествено извършвана охрана на описанияобект е извършена кражба с взлом на 20.10.2009 г, при която от владението на ищеца са отнети вещи на обща стойност от3998.40лв.

Поддържа, че във връзка с настъпилото събитие е образувана прокурорска преписка № 57763/2009г. по описа на СРП, производството по която е спряно с Постановление от 28.01.2010 г., поради това, че извършителят не е разкрит –основание за ангажиране договорната отговорност на ответника съгласно разпоредбата на чл.6.7 от договора.

Твръди, че е изпратил покана до ответника за заплащане на претендираните от него суми, но и към настоящия момент ответното дружество не е изпънило задължението си за заплащането им.

Ответникът в законоустановения срок е подал отговор на исковата молба, като поддържа, че в случая не е ангижарина неговата договорна отговорност, тъй като не е бил известен чрез получаване на алармен сигнал за извършеното неправомерно проникване в охранявания от него обект, а отделно от това изпълнителят не е изпълнил задължението са да уведоми своевременно представител на изпълнителя за неговото настъпване.

Съдът, като съобрази доводите на страните и събраните писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл.235, ал.2 ГПК, намира за установено следното от фактическа страна:

Възникването на спорното право се обуславя от осъществяването на следните материални предпоставки: 1. наличието на действително правоотношение по договор за изработка (услуга), по силата на който подизпълнителят-ответник се задължил да предоставя услуга по денонощна охрана с технически средства на имущество, на офис на „П.Б” ООД находящ се в гр. С. на ул. „Ц.” № 94;2. неизпълнение на договорно задължение за качествено изпълнение на възложената работа - извършвана охрана и 3) да са настъпили твърдените вредоносни последици поради неизпълнение на задължението на подизпълнителя за охрана на процесния обект в претендирания размер.

От договор, сключен на 26.08.2009 г. се установява, че ответникът се е задължил по възлагане от ищеца срещу уговореното възнаграждение да извърши следната работа - денонощна охрана с технически средства на имущество на офис на „П.Б” ООД находящ се в гр. С. на ул. „Ц.” № 94, възложени за охрана с технически средства и реакция с автопатрули, както и обслужване на сигнално-охранителна техника в охраняемите обекти, съгласно приложен опис, представляващ неразделна част от договора.

Съгласно чл.4.13.4 от договора при констатиране на нерегламентирано проникване в охранявания обект изпълнителят незабавно е следвало да уведоми възложителя с цел запазване на местопроизшествието.

Съгласно чл.6.7 от договора изпълнителят обезщетява възложителя при нереагиране или несвоевременно реагиране на сигнал от сигнално-охранителната техника в обекта и последвалата кражба на щетата, но не повече от трикратния размер на едномесечната цена на охраната.

Съгласно чл.6.10 изпълинителят не дължи изпълнение при следните случаи :

- когато изпълнителят не е изпълнил някои от задълженията, посочени в договора към момента на причиняване на вредата/едно от тези задължения съгласно чл.4.13.4 е при констатирано проникване незабаво уведомява дежурната част на ОСОД-СДВР без да влиза в обект с цел запазване на местопроизвшествието/

- когато откраднатото имущество е било на витрина или прозорец, както и когато не е проникнато в обекта;

- когато сигналът е получен от бутон за нападение.

-когато кражбата е извършена за време по-малко от договореното време за реагиране или извън договореното време за охрана

- когато щетата е резултат на непреодолима сила или масови безредици

- когато към момента на настъпване на щетата обекта не е бил включен под охрана от Възложителя

- когато причинителят на вредата бъде разкрит

- когато към момента на настъпване на вредата в обекта няма алармена сигнала.

От представените по делото доказателства се установява, че с Постановление от 28.01.2010 г., е спряно производството по прокурорска преписка № 57763/2009г. по описа на СРП, поради това, че извършителят не е разкрит –едно от основанията за ангажиране договорната отговорност на ответника съгласно разпоредбата на чл.6.7 от договора.

По делото не се спори, че процесните вещи – обект на кражба са били собственост на ищеца – обстоятелство, което се установява и от представените по делото фактури и приемо-предавателни протоколи, като не се спори, че те са се намирали в обекта към процесния обект.

Спорът е концентриран около това дали е налице основание за ангажиране договорнота отговорност на изпълнителя по договора, предвид наведените от него твърдения, че възложителят не е го уведомил своевременно за настъпилата кражба, както и поради това, че към момента на нейното извършване в обекта не е действала алармената система.

От показанията на свидетеля М., който заявява, че от 2009 г. работи при ищеца на длъжност „консултант” се установява, че е разбрал за кражбата сутринта на 20.11.2009 г., между 08.30-9.30 сутрина след което се е обадил на тел.116.

Свидетелят заявава, че за липсата на процесните вещи служителите на фирмата са разбрали в понеделник, тъй като преди това са били в командировка.

По делото е разпитан и свидетелят М., който заява, че от 2009 г. работи при ответника в служба „СОТ” като техник.

Свидетелят поддържа, че при посещение на обекта е установил заглушаване на алармената система, като уточнява, че това заглушаване не влияе върху алармената сигнализация, а върху изпращане на сигнала отпредавателя до дежурния.

Свидителят заявява, че няма спомен колко радиоканала е излъчвала системата, но уточнява, че предавателят е един, както и че същестуват технически устройства, които при заглушаване на единия сигнал заглушават и втория.

Свидетелят изяснява, че не може да заяви със сигурност дали към процесния период е имало GSM връзка като техническа възможност за изпращане на сигнал от предавател до дежурен като уточнява, че ако е заглушена само радио връзката ще се излъчи GSM връзката.

По делото е разпитан свидетелят Р. Сторов, който заявява, че е бил дежурен на 22.10.2009 г., когато от дежурания при отдел СОТ -СДВР е получено обаждане, че е разбит процесния обект.Свидителят отбелязва, че в СДВР е отбелязано, че е имало обжадане от Дирекция „Защита на служебните връзки” за заглушаване в 0.24 ч. на 21.10.2009 г. на честотата, която се използва за охрана на процесния обект, като свидителят изяснява, че по данни на посочената дирекцияе засечено заглушаване на територията на гр. С., без да е уточнен конкретния обект.

По делото е назначена СТЕ, видно от която в обекта през процесния период е инсталиран контролен алармен панел „Магелан 5050”, който използва безжична комуникация, която се използва за предаване на сигнали към дежурните центрове на охранителните фирми.

Вещото лице изяснява, че на обекта е бил инсталиран радиопредавател, като в дежурната на ОСОД-СДВР не е регристриран алармен сигнал, но в паметта на контролния алармен панел Магелан са регистрирани алармени сигнали, които при правилно свървзане и програмиране на изходите на контролния панел е трябвяло да предизвикат сигнал за аларма от предавателя /обстоятелство, което вещото лице не може категорично да установи, тъй като не е документирано нейното хардуерно и софтуерно ссътояние при възстановяването на 22.10.2009 г./.

Вещото лице изяснява, че в обекта не са използвали проводна връзка с непрекъснат контрол на линията и GSM връзка за предаване на алармите от охранявания обект към дежурните в СОД на СДВР, които контролния панел притежава като възможност за свързване на телефоненен и GSM комуникатор и интернет модул за отдалечен мониторинг на алармената система.

Вещото лице изяснява, че след възстановяване на алармената система на 22.10.2009 г. от представители на ответника в паметта на контролния панел са регистрирани аларми в 01.22 ч на 21.12009 г., както и тампер аларма в 01.23 ч. на 21.10.2009 г.

Вещото лице уточнява, че след прекъсване на захранващото напрежение контролният панел може да изпрати кодове за доклад на системни неизпарвности, като такива кодове се генерират, само ако са програмирани.

Вещото лице изяснява, че когато заедно със захранващия кабел са изтръгнати и кабели, свързващи контролния панел, радиопредавателя, датчици и сситеми се генерира сигнал „Тампер”, като уточнява, че такъв сигнал се генерира само при правилно свързваве и програмиране на въпросните устройства,като отново уточнява, че не може да установи дали свързването е било такова, че да се генерира техническата алрама ТАМПЕР.

Съдът кредитира заключението от СТЕ като вярно, обективно и компетентно.

Съдът, като съобрази доводите на страните и събраните писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл.235, ал.2 ГПК, намира за установено следното от правна страна:

По делото се установи от заключението от СТЕ, че на процесния обект е е бил инсталиран радиопредавател, както иче след прекъсване на захранващото напрежение контролният панел може да изпрати кодове за доклад на системни неизправности, като такива кодове се генерират само ако са програмирани.

Вещото лице изяснява, че когато заедно със захранващия кабел са изтръгнати и кабели, свързващи контролния панел, радиопредавателя, датчици и сситеми се генерира сигнал „Тампер”, като уточнява, че такъв сигнал се генерира само при правилно свързваве и програмиране на въпросните устройства,като отново уточнява, че не може да установи дали свързването е било такова че да се генерира техническата алрама ТАМПЕР.

От представения по делото договор за охрана се установява, че в задължение да изпълнителя е да охранява със сигнално охранителна техника и полицейски сили имуществото на възложителя, да контролира техническата изправност на монтираните технически средства и елементи от охранителната система, като при необходимост да дава задължителни за възложителя предписания за допълнително физическо укрепване, техническо усъврешване или за отстраняване на друти причини, които възпрепятстват сигурността на охраната./чл.5.6 от договора/.

От изложеното е видно, че в тежест на изпълнителя по договора като професионалист по него е да програмира охранитлената система, монтирана в процесния обект така, че след прекъсване на захранващото напрежение контролния панел да може да изпрати кодове за доклад за системни неизпарвности, като такива кодове се генерират, само ако са програмирани, респективно да програмира генерирането на сигнал „Тампер”, при прекъсване на захранващия кабел и ако са изтръгнати и кабели, свързващи контролния панел, радиопредавателя, датчици и сситеми.

А ако в случай, че не е извършено програмиране на системата по описания начин в изпълненението на задължението си по чл.5.6 от договора ответникъг е следвало да даде задължителни за възложителя предписания за допълнително физическо укрепване, техническо усъвършенстване или за отстраняване на друти причини, които възпрепятстват сигурността на охраната.

Както бе изяснено, в клаузата, уговорена в чл.4.13.4 от договора, страните са се съгласили, че при алармено събитие изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми възложителя с цел запазване на местопроизшествието.

В случая въпреки неизпълнението на това задължение на възложителя не може да се приложи последицата на чл.83 ЗЗД и да се намали отговорността на изпълнителя, предвид обстоятелството, че по делото се установи, че в деня, в който служител на ищеца е уведомил за събитието чрез обаждане на тел.112 е регистрирано и обаждане в дежурния център на ответника за процесното събитие, което обажданее извършено около 11 часа на 22.10.09. г., т.е. не са създадени обективни пречки да се запази конфигурацията на местопроизшествието, такава, каквато е била, когато служител на ищеца се е обадил на тер.112.

Ответникът-изпълнител не установи в процеса на доказване в настоящото съдебно производство по правилата на чл.154, ал.1 ГПК – чрез пълно и главно доказване, че е изпълнявал точно в качествено и времево отношение поетото задължение да обезпечи охраната на процесния обект.

По отношение на тези обстоятелства се заключава неточното изпълнение на договорните задължения, което, с оглед на настъпилите противоправни последици, следва да се приеме като пълно неизпълнение. Неизпълнението на останалите задължения на възложителя са второстепенни при решаването на настоящия материалноправен спор – дали е реагирал своевременно, ефективно и адекватно за създалата се обстановка, дали незабавно е уведомил представител на изпълнителя.

При съвкупния анализ на така установените факти съдът приема, че ответникът виновно не е изпълнил своите съществени договорни задължения, поради което настъпилите вредоносни последици са необходима, закономерна последица (пряка и непосредствена по смисъла на чл.82 ЗЗД) от неговото неизпълнение. А както бе изяснено, още при пораждането на договорното правоотношение търговецът-изпълнител е могъл да предвиди, че без да осигури програмиране на охранителната система, която да генерира сигнали до дежурния център и и след прекъсване на захпанващото напрежение контролния панел, както и да защити комуникационните кабели от непосредствено увреждане, процесният вредоносен резултат би настъпил. Поради тези правни съображения настоящата съдебна инстанция счита, че е налице фактическият състав, при който следва да се ангажира договорната отговорност на изпълнителя.

Страните не спорят, че вследствие на процесното противоправно деяние – извършена кражба, ищецъте претърпяла имуществена загуба в размер на сумата от 3998.40лв., лв., представляваща сборът от откраднатите парични средства, принадлежащи на дружеството- възложител. Именно тези вредоносни последици трябва да обезщети ответникът.

По иска с правно основание чл.92 ЗЗД, вр. чл.6.7 от договора.

По делото се установи, че неточното изпълнение на договорните задължения, което, с оглед на настъпилите противоправни последици, следва да се приеме като пълно неизпълнение, като съгласно разпоредбата на чл.6.7 от договора изпълнителят обезщетява възложителя при неаригиране или несвоевременно реагиране на сигнал от сигнално-охранителната техника в обекта и последвала кражба до размера на щетата, но не повече от тройния размер на дномесечната цена на договора, като обезщетението се изплаща до шест месеца след причиняване на щетата при неустановяване на извършителя на кражбата по неустановения ред.

Съгласно чл.2.1 от договора възнаграждението за извършване на охрана на процесния обект възлиза на сумата от 65 лв. за един месец без ДДС или на 78 лв. с ДДС.

Следователно, изчислено по правилото на чл.6.7 от договора, неустоечното задължение за неточно изпълнение на договора възлиза на сумата от 234 лв. с ДДС.

По делото се установи че с Постановление от 28.01.2010 г., е спряно производството по прокурорска преписка № 57763/2009г. по описа на СРП, поради това, че извършителят не е разкрит, т.е. считано от 28.01.2010 г. е започнал да тече шестмесечния срок за заплащане на неустоечното задължение от длъжника, за което няма данни да е изплатено към този момент, поради което искът по чл.92 ЗЗД следва да бъде уважен за целия претендиран размер от 234 лв. с ДДС.

При този изход на делото, с оглед уважената част на предявените искове, по правилата на чл.78, ал.1 ГПК следва в полза на ищеца да бъдат присъдени и сторените от него деловодни разноски общо в размер на 1173 лв.,

Така мотивиран, С. районен съд

РЕШИ:

ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи на МВР, гр. С., ул. „А.” _ 5, ” да заплати на „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 131254649, със седалище и адрес на управление гр. софия, ул. „В.” № 2,партер, ап.2, , по иск с правно основание с чл.82 ЗЗД сумата от 3998.40лв., представляваща обезщетение по чл.6.7от Договор от 26.08.2009 г.. за причинени вреди от неизпълнение на договорно задължение, ведно със законната лихва върху главницата от 28.11.2013 г. до окончателното й заплащане, както и по иск с правно основание чл.92 ЗЗД, вр. чл.6.7 от Договор от 26.08.2009 г.. в размер на 234 лв. с ДДС , както и да заплати на основание чл.78, ал.1 ГПК сумата от 1173 лв..

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред СГС в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕПИС от настоящото решение да се връчи на страните!

РАЙОНЕН СЪДИЯ: