Р Е Ш Е Н И Е

№57-ІІ-………..

гр. С., 30.03.2016г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

С. РАЙОНЕН СЪД, ІІ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 57-ми състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ивета антонова

при участието на секретар-протоколиста В. М., като разгледа докладваното от съдията АНТОНОВА гр. д. № 70693 по описа на СРС за 2015г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по предявени от Д.Ц.Ц. срещу „ЕНЕМОНА”АД искове с правна квалификация:

-чл.128 т.2 от КТ за заплащане натрудово възнаграждение в размер на 8903,12 лв.за периода 01.12.2014г. - 06.07.2015г.;

-чл.86 ал.1 от ЗЗД в общ размер от 543,41 лв. за периода 28.12.2014г. - 16.11.2015г.;

Ответникътоспорва предявените искове по размер.

Сдът обсъди доводите на страните и като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

По иска с правно основаниечл.128 т.2 от КТ

От представените писмени доказателства -трудов договор № 13/08.11.2013г., допълнително споразумение към него № 32/01.05.2015г, се установява, че за процесния период 01.12.2014г. - 06.07.2015г. между страните е съществувало трудово правоотношение, като ищеца е заемал длъжността «ръководител направление ценообразуване».

От съдържанието на цитираните писмени документи се установява, че за периода 01.12.2014г. - 01.05.2015г. - уговорения размер на основното трудово възнаграждение е 1995,00 лв., а за периода 01.05.2015г. - 06.07.2015г. - 2355,00 лв., както идопълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит - за първата част от периода 3,60 % - 71,82 лв., а за втората част от периода - 98,91 лв.

Няма спор между страните, а и се установява от заповед № 55/06.07.2015г., че трудовото правоотношение между страните е прекратено на 06.07.2015г. на основание чл.327 т.2 от КТ.

Едно от основните задължения за работодателя по трудово правоотношение е ежемесечно да изплаща трудово възнаграждение на работника/ служителя за положения от него труд чл.128 КТ вр. чл.270, ал.2 и ал.3 КТ.

Не е спорно между страните, че ищецът за процесния период е полагал труд при ответника, поради което и същия дължи заплащане на уговорения размер на трудово възнаграждение. Съдът приема, че ищецът за процесния период е престирал труд, като възражения в обратния смисъл ответникът не е направил, дори напротив - в счетоводството си е начислявал трудово възнаграждение за положения от ищцеца труд за процесния период и прави извънсъдебно признание, че за процесния период дължи заплащане на трудови възнаграждения на ищеца за положения от него труд в служебна бележка - л.9 от делото.

От заключението по ССчЕ се установява размера на дължимите трудови възнаграждения за всеки един от месеците от процесния период -01.12.2014г. - 06.07.2015г. в нетен размер от 8903,12 лв., в какъвто размер е и предявената претенция от ищеца.

В настоящото производство работодателя носи доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата, че същия е платил следващото се на работника възнаграждение за претендирания период. От ответника не са ангажирани никакви доказателства в тази насока и с оглед на фактите, които твърди ищеца и правилата за разпределение на доказателствената тежест в производството изрично указана от съда на страните, съдът приема, че ищеца при условията на пълно доказване е установил предпоставките за уважаване на иска в определен размер, а именно - наличие на валидно трудово правоотношение, полагане на труд от страна на ищеца в качеството на работник за процесния период и незаплащане на трудово възнаграждение от работодателя - ответник.

С оглед разпоредбата на чл.242 ал.1 от КТ съдът следва да допусне предварително изпълнение на решението относно присъдените суми като трудови възнаграждения.

По иска с правно основаниечл.86 ал.1 от ЗЗД

Ищецът претендира и заплащане на мораторна лихва върху неплатения размер на трудови възнаграждения.

В настоящият случай в трудовия договор е определен срок за изпълнение на задължението на ответника за заплащане на труово възнаграждение - 28- мо число на месеца, следващ този за който се дължи, пораид което и след изтичането му работодателя изпада в забава и дължи обезщетение за забавено изпълнение в размер на мораторната лихва.

Доколкото съдът установи, че към настоящия момент ответника не е заплатил дължимотодопълнително трудово възнаграждение в пълен размер на ищеца, то същия дължи и заплащането на обезщетение за забавеното му изпълнение. Доколкото обаче лихва за забава се изчислява само върху нетни суми, то както вещото лице изрично е посочило,размера на същата следва да се изчисли именно върху сумата от 8903,12 лв.и е в размер на 448,59 лв. в какъвто размер следва да се уважи и предявения иск.

Относно разноските по делото

Предвид изхода на делото, направеното искане от страна на процесуалния представител на ищеца за присъждане на разноски, такива следва да се присъдят на основание чл.78 ал.1 от ГПК в размер съответенна уважената част от исковите претенции, а именно от общо направени в размер на 900,00лв. за платено адвокатско възнаграждение, следва да се присъдят 890,96 лв.

На основание чл.78 ал.6 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати и държавните такси върху уважените размери на исковете и направените от бюджета на съда разноски, а именно: по иска с правно основание чл.128 т.2 от КТ - 356,12 лв., по иска с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗд - 50,00 лв. и 138,59 лв. - разноски от бюджета на съда за възнаграждение за вещо лице или общо 544,71 лв.

С оглед разпоредбата на чл.242 ал.1 от ГПК следва да се допусне предварително изпълнение на решението само в частта относно присъдените трудови възнаграждения.

Така мотивиран, С. районен съд

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА «ЕНЕМОНА»АД с ЕИК: 020955078 със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. Г. М.,ул. К. Л. № 20 да заплати на Д.Ц.Ц. с ЕГН: XXXX и със съдебен адрес: гр. С., ул. П. № 15, ет.1, офис 3 - адв. Н. П., както следва:

- на основание чл.128 т.2 от КТсумата от 8903,12 лв. /осем хиляди деветстотин и три лева и дванадесет стотинки/, представляваща неизплатен нетен размер на трудови възнаграждения за периода 01.12.2014г. - 06.07.2015г., ведно със законната лихва върху главницатаот 8903,12 лв. считано от 18.11.2015г. до окончателното й изплащане;

- на основание чл.86 ал.1 от ЗЗД сумата от 448,59 лв. /четиристотин четиридесет и осем лева и петдесет и девет стотинки/, представляваща обезщетение за забавено изпълнение на главницата от 8903,12 лв. - нетен размер за периода 28.01.2015г. - 16.11.2015г.;

- на основание чл.78 ал.1 от ГПК разноските по делото в размер на 890,96 лв. /осемстотин и деветдесет лева и деветдесет и шест стотинки/.

ОСЪЖДА «ЕНЕМОНА»АД с ЕИК: 020955078 със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. Г. М.,ул. К. Л. № 20да заплати на основание чл.78 ал.6 от ГПК в полза на бюджета на С. РАЙОНЕН СЪД сумата от 544,71 лв. /петстотин четиридесет и четири лева и седемдесет и една стотинки/ -дължими държавни такси и разноски.

На основание чл.242 от ГПК ДОПУСКА предварително изпъленние на решението в частта относно уважения размер на иска с правно основание чл.128 т.2 от КТ в полза на Д.Ц.Ц. с ЕГН: XXXX и със съдебен адрес: гр. С., ул. П. № 15, ет.1, офис 3 - адв. Н. П.

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред С. градски съд.

Препис от решението да се връчи на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: