Р Е Ш Е Н И Е № 2509

гр. София, 11.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 53 състав, в публично заседание на 09.04.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: С. С

при участието на секретаря Е. П, като разгледа дело номер 2068 по описа за 2019 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 36а, ал.5 от ЗТИП (ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ)(ЗТИП). Образувано е по жалба на [фирма] против Заповед № А-0-06 от 21.01.2019 г., издадена от зам. председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор" (ДАМТН) [населено място], с която на основание чл. 36а, ал.4 от ЗТИП е ЗАЛИЧЕН [фирма], считано от 12.12.2014 г., преименувано [фирма] от регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и е ОБЕЗСИЛЕНО удостоверение № С 391/22.08.2008 г. на [фирма] за вписването на дружеството в регистъра на ДАМТН като лице, което извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед, като издадена при съществени нарушения на административно производствените правила и необсъждане на възраженията, направени от жалбоподателя в хода на административното производство, което е довело до издаване на оспорената заповед в нарушение на чл. 35 от АПК, в нарушение на материалния закон, принципа за съразмерност и целта на закона, като се развиват подробни съображения в тази насока. Искането е за отмяна на оспорвания административен акт. Ответник - зам. председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор" [населено място] в писмено становище, оспорва жалбата, като неоснователна и се развиват подробни съображения в тази насока. Съдът, след като прецени събраните по делото доказателствата и във връзка с доводите на страните, намира за установено от фактическа страна следното: По делото е безспорно, че дружеството-жалбоподател притежава, като приобретател на материален актив, б. собственост на [фирма], считано от 21.12.2014 г. удостоверение № С 391 от 22.08.2008 г., от което е видно, че на основание чл. 36, ал.6 от ЗТИП е вписано в регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, като лице което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Титуляр на удостоверението е търговско дружество, за което не се спори, че е преименувано като [фирма], а последното ползва посоченото удостоверение и е вписан в регистъра. Производството по издаване на оспорената заповед е започнало по инициатива на административния орган, ГД"ИДТН" за влезли в сила наказателни постановления, издадени въз основа на актове за установяване на административни нарушения, при която проверка е установено, че по отношение на жалбоподателя- [фирма] има влезли в сила четири броя наказателни постановления, както следва: 1.НП № 38; 39;40 и 41- всички от 29.01.2018, влезли в сила на 09.02.2018 г., приложени към административната преписка и описани като неспоримо обстоятелство в жалбата. На основание чл. 26, ал.1 от АПК с писмо-уведомление № 83-00-14592/27.12. 2018 г. на и.д. гл.директор на ГД "ИДТН" дружеството-жалбоподател е уведомено за започналото административно производство, като му е указана възможността по чл. 34, ал.1 от АПК да се запознае със събраните доказателства и да изрази становище и възражение. В указания срок не е постъпило възражение от жалбоподателя. Основното възражение на дружеството е, че не е налице системност на извършените нарушения, предвид обстоятелството, че и трите акта за установяване на административни нарушения са съставени на една и съща дата-31.08.2017 г., съответно на една и съща дата - 29.01.2018 г. са издадени и трите наказателни постановления, които са влезли в сила също така на една и съща дата - 09.02.2018 г. Спазена е процедурата по чл. 26, ал. от АПК. Жалбоподателят е уведомен за започналото производство по реда на чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Писмото е връчено надлежно на адреса на дружеството, като административният орган е дал дължими по закон указания на жалбоподателя за вземане на становище и ангажиране на доказателства в започналото административно производство. Въз основа на установеното и на основание чл. 36а, ал.4 от ЗТИП с оспорената заповед е извършено заличаване на [фирма] от регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и е обезсилено издаденото удостоверение № С 391 от 22.08.2008 г., за вписване на дружеството в регистъра на ДАМТН, като лице което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Представените по делото писмени доказателства, съставляващи съдържание на административната преписка, не са оспорени от страните и са приети от съда като доказателства, на основание чл. 171, ал.1 от АПК. При така описаната фактическа обстановка, при спазване разпоредбата на чл. 168 от АПК за проверка на обжалвания административен акт на всички основания по чл. 146, т.1-5 вкл.от АПК, настоящият състав прави следните правни изводи: По допустимостта на жалбата- жалбата е подадена от лице-адресат на оспорената заповед, в 14-дневния преклузивен срок по чл. 149, ал.1 от АПК, във вр. с чл. 36а, ал.5 от ЗТИП, срещу индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност, поради което е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните съображения: Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, чиято компетентност да издава заповеди от вида на оспорената в настоящото производство произтича пряко от разпоредбата на чл. 36а, ал.5, вр. ал.4 от ЗТИП. Заповедта отговаря на изискването за форма по смисъла на чл. 59, ал.2 от АПК. Същата е мотивирана, съдържа фактически и правни основания за издаването й, както и подпис на нейния издател. Компетентността на органа, издал оспорваната заповед не се спори, а съдът кредитира приложната по адм. преписка заповед № 819/29.11.2018 г. на председател на ДАМТН. Съдът приема, че доколкото в специалния закон ЗТИП не се съдържат конкретни разпоредби относно процедурата по издаване на актове от вида на оспорения в настоящото производство, приложение намират разпоредбите на АПК, което е прието и от страна на административния орган, тъй като заповедта е издадена след уведомяване на дружеството-жалбоподател по реда на чл. 26 от АПК за започналото срещу него административно производство и му е предоставена възможност по чл. 34 от АПК да се запознае със събраните в производството доказателства, както и да изрази становище и да направи писмени възражения в 7-дневен срок. С оглед горното, съдът приема за неоснователни възраженията на дружеството-жалбоподател за издаване на заповедта в нарушение на чл. 35 от АПК и за наличие на отменителното основание по чл. 146, т.3 от АПК, тъй като административният орган е изпълнил изискванията на чл. 26 и чл. 34 от АПК, като е уведомил дружеството чрез неговия управител за започналото административно производство и е указал възможността за запознаване с материалите по преписката и депозиране на възражения. От приложената в административната преписка обратна разписка-известие за доставяне се установява, че дружеството-жалбоподател чрез неговия управител е уведомено на 26.02.2015 г. с писмо изх. № 83-00-14592/27.12. 2018 г. на и.д. гл.директор на ГД "ИДТН". Следователно въпросът относно наличието на три и повече административни нарушения, описани в четирите наказателни постановления, датата и мястото на извършването им, както и техния автор е решен в производството по реда на ЗАНН, приключило с влезли в сила наказателни постановления и не подлежи на преразглеждане в административното производство по чл. 36а, ал.4 от ЗТИП, нито в настоящото съдебно производство.

Оспорената заповед е издадена в съответствие с материалния закон и не е налице отменителното основание по чл. 146, т.4 от АПК.При наличието на посочените по-горе три броя влезли в сила наказателни постановления, правилна е преценката на административния орган, че са изпълнени изискванията на чл. 36а, ал.4 от ЗТИП за издаване на процесната заповед с разпоредените в нея правни последици. Съгласно разпоредбата на чл. 36а, ал.3 от ЗТИП когато при годишните проверки се установи системно неизпълнение на задължения по този закон и наредбите по прилагането му от страна на лицето, вписано в регистъра и получило удостоверение по чл. 36, ал.1 от ЗТИП, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36, ал.1 от ЗТИП и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед. С оглед установената фактическа обстановка, настоящият състав приема за правилна преценката на административния орган, че е налице системност на извършените нарушение по смисъла на §1, ал.1, т.30 от ДР на ЗТИП, независимо от обстоятелството, че НП са издадени на една и съща дата и са влезли в сила, също така на една и съща дата. Съгласно разпоредбата на §1, т.30 от ДР на ЗТИП системно е извършването на три или повече нарушения на този закон или на нормативните актове по прилагането му в рамките на две календарни години. Следователно, за наличие на системност законодателят е определил наличие на две предпоставки първо - три или повече административни нарушения на този закон или нормативните актове по прилагането му и второ - административните нарушения да са установени в рамките на две календарни години. В случая е установено наличието на четири административни нарушения на ЗТИП с влезлите в сила четири НП, както и наличие на втората предпоставка извършването им в рамките на две календарни години, а в случая в една календарна година. Обстоятелството, че проверките са извършени в един и същи ден – 31.08.2017 г., както и че НП са издадени на една и съща дата – 29.01.2018 г. и са влезли в сила на 09.02.2018 г. не изключва наличието на системност по смисъла на §1, ал.1, т.30 от ДР на ЗТИП, тъй като от обективна страна са установени извършени три отделни административни нарушения, с влезли в сила НП в рамките на една календарна година, което покрива изискването на §1, т.30 от ДР на ЗТИП. При наличието на тези предпоставки е било налице основанието по чл. 36а, ал.4 от ЗТИП за издаване на заповед за заличаване от регистъра на ДАМТН и за обезсилване на издаденото удостоверение на жалбоподателя за вписването на дружеството в регистъра на ДАМТН, като лице, извършващо дейност по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. В хипотезата на чл. 36а, ал.4 от ЗТИП административният орган действа при условията на обвързана компетентност, с оглед на което доводите на жалбоподателя, че при издаване на оспорената заповед са нарушени принципите за съразмерност по чл. 6 от АПК, са неоснователни. Съдътне кредитира протокол от проверка от 20.11.2018 г., приложен към жалбата, по причина, че констатациите дори да са най верни и обективни не се отнасят за някоя от асансьорните уредби, предмет на НП. На по силно основание законът (ЗТИП) не предвижда като изключение от правилото на разпоредбата на чл. 36а, ал. 4 от Закона дали са отстранени нарушенията. Няма и процедура, по която да се дават предписания за отстраняване на нарушение, за да се приеме, че с отстраняването му, възможността за репресия от страна на административния орган отпада. За последния липсва задължение преди издаване на заповедта по чл. 36а, ал.4 от ЗТИП да извърши проверка, при която да установи дали са отстранени констатираните нарушения, установени с влезли в сила наказателни постановления. Съдът не приема основателно и оплакването, че заповедта, която се оспорва не е връчена на дружеството по законово определен ред. От приложеното известие за доставяне е установимо, че на адрес на дружеството е доставена изх. кореспонденция № 83-00-972/22.01.2019 г., получена на 31.01.2019 г., като няма отбелязване, че физическият получател не желае да приеме кореспонденцията. Връчването на заповедта е в съответствие с процедурните правила. (аргумент от приложимостта на чл. 50 от ГПК вр. чл. 144 от АПК). Не се споделя и оплакването за липса на мотиви към оспорваната заповед. От приложенията към административната преписка е установимо, че формалното основание – 4 НП, влезли в сила, без значение кога, но в двугодишен период назад, при обвързана компетентност на административния орган, налага издаването на заповедта. Фактическите основания са посочени, което за съда е достатъчно да приеме, че акта е мотивиран. Оспорената заповед е издадена в съответствие с целта на закона, която следва да се преценява при действащи императивни разпоредби на ЗТИП (ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ). Целта на закона съгласно чл. 2, ал.1 от ЗТИП е да създаде условия, които гарантират пускането на пазара и/или пускането в действие на продукти, които не застрашават живота и здравето на хората, като продуктите следва да са правилно монтирани, поддържани и да се използват по предназначение, като законодателят е този който преценява с какви средства следва да се обезпечи постигането на тази цел. В случая, след като административният орган е установил, че са налице предпоставките на чл. 36а, ал.4 от ЗТИП, законосъобразно е издал оспорената заповед, с което се изпълняват целите на ЗТИП и не е налице твърдяното от жалбоподателя нарушение на чл. 6, ал.1 и ал.5 от АПК.

По изложените съображения настоящият състав приема, че оспорената заповед е законосъобразна, като издадена в съответствие с изискванията на чл. 146, т.1-т.5 вкл. от АПК от компетентен орган, в установената форма, при спазване на административнопроизводствените правила, в съответствие с материалния закон и целта на закона, а жалбата против нея като неоснователна, следва да се отхвърли. Съдът се съобразява и с установена от ВАС съдебна практика - Решение № 10388 от 8.08.2017 г. на ВАС по адм. д. № 3799/2017 г., VII о., докладчик съдията Л. Г.; Решение № 16047 от 15.12.2012 г. на ВАС по адм. д. № 11640/2012 г., VII о., докладчик председателят В. А..

Воден от изложените съображения съдът, Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление С., [улица] против Заповед № А-0-06 от 21.01.2019 г., издадена от зам. председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор" [населено място]. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Съдия