Р Е Ш Е Н И Е № 2542

гр. София, 11.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ХVІІІ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 15.03.2019 г. в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. С

ЧЛЕНОВЕ: Д.Г.Г Тафров

при участието на секретаря Г. Г и при участието на прокурора М. Ю, като разгледа дело номер 13591 по описа за 2018 година докладвано от съдия М. С, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, пр. 2 от ЗАНН, във връзка с чл. 208 и следващите от АПК. Делото е образувано по жалба на Застрахователно дружество [фирма], ЕИК[ЕИК], чрез адв. М. Г., срещу Решение, постановено по наказателно от административен характер дело № 1361/2018 г. на С.Р.С – Наказателнo отделение, 114-и състав, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № Р-10-950/13.12.2017г., издадено от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор”. С цитираното НП на касатора по настоящето производство на основание чл. 644, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането /КЗ/ е наложено административно наказание "имуществена санкция” в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 2 от Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност“ на автомобилистите и "Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз. В касационната жалба са развити съображения за неправилност на съдебния акт, като постановен в нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Оспорва се извършване на нарушение при повторност поради непосочване на това обстоятелство в акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Поддържа се неправилно квалификация на нарушението по чл.496 от Кодекса за застраховането (КЗ). Излагат се съображения за допуснати в хода на производството съществени процесуални нарушения – несъответствие между фактическата обстановка, описана в АУАН и НП, непосочване на дата на извършване на нарушението, както и несъответствие на наложеното наказание с целите по чл.12 ЗАНН. Прави искане за приложение на чл.28 ЗАНН. Касаторът претендира съда да постанови решение, с което да бъде отменено обжалваното решение на СРС и по същество на спора да бъде отменено наказателно постановление. В условията на алтернативност е заявено искане за преквалификация на наложената санкция от такава по чл.644, ал.2 от КЗ на такава по чл.644, ал.1, т.1 КЗ и налагането на минимална законова санкция. Ответникът по касационната жалба Комисията за финансов надзор се представлява в проведеното публично съдебно заседание проведено по делото от юрк. Г., която оспорва касационната жалба и моли Решението на СРС да бъде оставено в сила, съобразно подробно изложените в писмени бележки мотиви. Представителят на СГП изразява становище, че Решението на Софийски районен съд е правилно и законосъобразно.

Административен Съд С. – град, XVIII касационен състав, след като взе предвид и обсъди по отделно и в съвкупност наведените от касатора доводи, тези на представителя на СГП и събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства, намира за установено, от фактическа страна, следното: За да постанови решението си районният съд е събрал писмени и гласни доказателства и въз основа на тях е приел фактическите обстоятелства, които са от значение за спора. Приобщена е административната преписка по реда на чл.283 НПК. Разпитан е актосъставителят, като дадените показания са намерили отражение в изясняването на спора от фактическа страна.

СРС, преценявайки събраните доказателства, е направил извод, че при констатиране на нарушението, съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Районният съд е приел за безспорно доказано, че санкционираното дружество с бездействието си, е извършило нарушение на императивната разпоредба на чл. 20, ал. 2 от Наредба №49 от 16.10.2014г, за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност” на автомобилистите и "Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз. В мотивите на решението е обсъден и размерът на наложената имуществена санкция, както и наведените в жалбата оплаквания в това отношение, вкл. и по чл. 28 ЗАНН. При тези съображения съдът приел, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и обосновано, а подадената жалба за неоснователна. Административен Съд С. – град, XVIII касационен състав, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, приема от правна страна следното: По допустимостта на жалбата: Касационната жалба е подадена чрез СРС с вх. № 1083589/30.11.2018 г., т.е. в рамките на 14-дневния преклузивен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК. Съдът е сезиран от надлежна страна и срещу съдебен акт, който е бил неблагоприятен за нея и следователно е подлежащ на оспорване. Във връзка с изложеното следва да се приеме, че жалбата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана. Разгледана по същество, жалбата е основателна. На основание чл. 220 АПК касационната инстанция възприема правилно установена от СРС фактическа обстановка, която напълно кореспондира на събраните по делото доказателства и не следва да бъде преповтаряна. При правилно установена фактическа обстановка Административен съд-София град намира, че въззивният съд неправилно е приложим материалния закон – касационно основание по чл.348, ал.1,т.1 НПК. Изискването по чл. 42, т. 4 ЗАНН за описание на нарушението чрез всички елементи от фактическия състав на деянието по чл. 20, ал. 2 от Наредба № 49 от 16.10.2014 г. не е спазено при съставянето на АУАН и издаването на НП. И в АУАН, и в НП не са посочени по изискуемия от закона начин описание на нарушението, което е установено, както и обстоятелствата, при които е извършено. Посочената за нарушена разпоредба на чл. 20, ал. 2 от Наредба №49 от 16.10.2014 г. препраща към Методиката за уреждане на претенции за обезщетение за вреди, причинени на МПС, съгласно приложение № 1 - 6 от Наредба № 24/2006 г. за задължителното застраховане. На свой ред санкцията е наложена за неправилно определяне на обезщетение за вреди, в нарушение на цитираната Методика, но без посочване на конкретни нарушени норми от нея. Направените препратки към същата Методика са твърде лаконични и не се позовават на конкретни нейни разпоредби, нито дават задоволителна информация по въпроса кои разходни норми и изисквания от методиката са нарушени и в какво се изразяват нарушенията. Така направеното описание на установеното нарушение не е съответно на законовото изискване за пълно описание на нарушението, което следва да включва посочване на елементите на състава, които са нарушени, както и на обстоятелствата, при което тези елементи са осъществени. В този смисъл са решение № 4526 от 04.07.2018 г. по адм. д. № 4697/2018 г. и решение № 6406 от 05.11.2018 г. по адм. д. № 5896/2018 г., двете на АССГ. По изложените съображения касационната инстанция намира, че следва да отмени оспореното решение на СРС като постановено в противоречие с материалния закон и да отмени Наказателно постановление № Р-10-950/13.12.2017г. на Зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Така мотивиран и на основание чл. 222, ал. 1 от АПК във вр.с чл. 63, ал. 1, изр.второ от Воден от горното и на основание и на основание чл. 221 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административен Съд С. – град, XVIII касационен състав РЕШИ:

ОТМЕНЯ съдебно решение от 13.11.2018 г., постановено от Софийския районен съд, НО, 114-и състав, по нахд № 1361/2018 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Р-10-950/13.12.2017г., издадено от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор”, с което на Застрахователно дружество [фирма], ЕИК[ЕИК], е наложено административно наказание "имуществена санкция” в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 2 от Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност“ на автомобилистите и "Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз. Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!