Р Е Ш Е Н И Е № 2526

гр. София, 11.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав, в публично заседание на 07.02.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Г. Н

при участието на секретаря А. Б, като разгледа дело номер 8966 по описа за 2016 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на с чл. 145 - чл. 178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 53, ал. 1, т. 1 от ЗКИР (ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР) (ЗКИР) Образувано е по жалба на Ц.Б.М. от [населено място], срещу заповед № КД-14-22-623 от 09.07.2012 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - П. при АГКК- С. /СГКК/, за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, одобрени със заповед № РД-18-13 / 17.01.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с която се одобрява изменението в кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрена със заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за територията на поземлени имоти с идентификатори 02659.2298.39, 02659.2298.40, състоящо се в: - нанасяне на нов поземлен имот в съответствие с границите на възстановената част от ПИ №7011324, по плана на новообразуваните имоти на на в.з. И. и съгласно представени документи за собственост.

Нанасяне на нови обекти в КККР: - поземлен имот с идентификатор 02659.2298.2656: площ: 663 кв. м., начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, собственост на В.М.К. - НАСЛЕДНИЦИ въз основа на документ: Няма документ за собственост; поземлен имот с идентификатор 02659.2298.2657: площ: 832 кв. м., начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, няма данни за собственост; поземлен имот с идентификатор 02659.2298.2658: площ: 579 кв. м., начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, няма данни за собственост; Заличени обекти от КККР: - поземлен имот с идентификатор 02659.2298.39: площ: 969 кв. м., начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, няма данни за собственост; - поземлен имот с идентификатор 02659.2298.40: площ: 1105 кв. м., начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, няма данни за собственост; Жалбоподателката излага доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, изразяващи се в допуснати съществени нарушения на производствените правила и в нарушение на материалния закон. Твърденията се изразяват в това, че неправилно е нанесен новообразувания поземлен имот. Твърди се наличието на спор за материално право, едва след решението на който по общия исков ред би могло да се издаде процесната заповед. Жалбодателят се представлява в с.з. от адв. Ц., която поддържа жалбата и изразява своевременно претенция за присъждане на разноските по делото, съгласно списък. Ответникът - началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - П. при АГКК- С., редовно призован, не се представлява.

Заинтересуваните страни Е.В.М.; М.В.К. и С.В.А. - редовно призовани, се представлява в с.з. от адв. М., който счита жалбата за неоснователна и пледира за отхвърлянето й. Претендира и разноски по списък.

Заинтересуваните страни Е.М.Р. и Й.Б.Б. – Х. - редовно призовани, се представлява в с.з. от адв. Т., която счита жалбата за основателна и пледира заотмяна на процесната заповед. Не претендира разноски.

Заинтересуваната страна – СО – район "Б.“ – редовно призована, не се представлява. Заинтересуваната страна – А.И.М. – редовно призован, не се представлява.

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА не изпраща представител, който да даде заключение по основателността на жалбата. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град, след като обсъди доводите на страните и събраните и приети по делото доказателства по реда на чл. 235, ал.2 ГПК във вр. чл. 144 АПК, приема за установено от фактическа страна следното: Административното производство по издаване на процесната заповед започва по заявление, вх. рег. № 94-25926/ 1805.2012 г. на Е.В.М. и приложените към него документи и [игериали съгласно чл. 58, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. За изясняване на делото от фактическа страна по делото е прието заключение по изготвена съдебно-техническа експертиза (СТЕ). Заключението на вещото лице - инж. С. К. не е оспорено от страните и съдът го кредитира като обективно, компетентно и обосновано. От същото и от обясненията на вещото лице, дадени в съдебно заседание, се установяват следните релевантни за спора факти: Заповед КД-14-22-623/09.07.2012 г., с която се одобрява изменението на кадастралната карта, като се нанася нов имот с идентификатор 32216.2298.2656. Заявлението за нанасяне на имота е от Е.В.М., в качеството ми на наследник на В.М.К.. С нанасянето на този имот се засяга имот с идентификатор 02659.2298.39,вписан в регистъра към КК като собственост на Е.М.Р. и Й.Б.Б. – Х. и 02659.2298.40, без вписан в регистъра към КК собственик. От направения анализ на документите по делото и наличните в СО-НАГ и СО-район Б. материали и данни се установява следното: Първият наличен кадастрален план за района е този, изработен преди 1947г. Планът е в лошо състояние и имотът не можа да бъде еднозначно идентифициран. Кадастрален план, изработен през 1980 година. В този план е отразен имот с планоснимачен номер 1693, попадащ в кадастрални листове А-2-8-Б и А-2-8-Г, – Приложение 1 и 1а, В разписната книга към този план като собственик на имота е записано – наследници на М. К. с Решения на ПК Б. № 829,830,831,832,833 от 06.09.1993 г. Първият регулационен план за района е регулационният план за в.з. И., одобрен със заповед РД-50-09-75Б от 16.03.1990 г. По този план терена, върху който попада процесният имот е отреден за ветрозащитен пояс. Следващият кадастрален план за района, в който попада процесният имот е този, изработен през 1996 година, с данни от преди попълване на кадастралната основа, одобрено със заповед РД-50-121/26.04.1996 г. В този план имот с пл. № 1693 от предходния план е с нов планоснимачен номер, а именно – имот № 1781, като са запазени имотните граници от предходния кадастрален план. Терена, в който са процесните по делото имоти попада в обхвата на имот с пл.номер 1781 по този план. През 1993 година ПК Б. издава решения за възстановяване на правото на собственост в земи в съществуващи или възстановими стари реални граници на наследниците на Г.М.К., Г. М. К., В.М.К., В.М.К. и С.М.К. (л.13-17 по делото).Тези именно решения са вписани в разписния лист към кадастралния план за имот 1693 Възстановените имоти са индивидуализирани като части от имот с пл. номер 1781 (стар 1693) по плана на [населено място] и за тях са издадени нотариални актове ( л. 24-28 по делото). С тези нотариални актове наследниците на М. К. общо са продали имот с планоснимачен номер 1781, попадащ в кадастрални листове А-3-8-Г и А-3-8-Б с площ от 6100 кв.м. на Н.Й.М. (1/3 от имота) и на Н. Е. (2/3 от имота). Копие от нотариалния акт за продажбата е налично на л.11-12 по делото.

В кадастралната основа на регулационния план имот с пл. номер 1781 (стар 1693) е нанесен като имот с пл.номер 789. Със заповед РД-09-50-590 от 15.11.1996 година е одобрено частично изменение на регулационния план, като за имот 789 от кадастралната основа на регулационния план са отредени четири УПИ от кв. 12, а именно: УПИ III – 789, УПИ IV-789, УПИ V-789 и УПИ VI-789. От тях УПИ IV-789 е имотът на жалбоподателката Ц.Б.М. – Начева, а УПИ V-789 от кв. 12 е имотът на заинтересованата страна Е.М.Р.. Копие от заповедта и графичната част към нея са приложени на л.109-110 по делото. Въз основа на това изменение от СО-район Б. на жалбоподателката Ц.Б.М. е била издадена виза за проучване и проектиране в УПИ IV-789 от кв. 12 (л. 9 по делото) Със заповед РД-09-50-667 от 17.12.1996 г. е одобрено ново частично изменение на регулационния и застроителен план за кв.12, като с него не се засягат образуваните с предходното изменение УПИ, а се образуват нови УПИ върху имот с пл. номер 1780, намиращ се южно от имот № 789. Копие от заповедта и графичната част към нея са приложени на л.107-108 по делото. С договор за доброволна делба от 1999 година (л.10 по делото) закупеният през 1996 година имот с пл. номер 1781, за който междувременно са отредени УПИ от кв.10 и кв. 9 е разделен между съсобствениците си, като при делбата са описани съществуващите и към момента УПИ. (л.10 по делото). Жалбоподателката Ц.Б.М. – Начева е придобила УПИ (парцел) IV-789 от кв. 12 чрез дарение от Н. Е. (л.8 по делото) на 17.03.1999 г.

Заинтересованите страни Е.М.Р. и Й.Б.Б.-Х. са придобили имота – УПИ V-789 от кв. 12 на 27.02.2002 г. чрез покупка от Н.Й.М. и съпругата му ( л. 135 по делото) За района на кв. И. е изготвен план на новообразуваните имоти. Процесният имот е с пл. №1324 от кадастрален район 701 по този план. Скица на имота е налична на л.75 по делото.

С Решение 04653-1 от 13.09.2011 г.(л.77 по делото) е признато правото на собственост на наследниците на В.М.К. върху нива от 0.690 дка, представляващи имот пл. №1324 от кадастрален район 701, като възстановено правото на собственост върху 0.663 дка, без попадащите в улична регулация площи от имота. С. З РД-18-13 от 17.01.2012 г. е била одобрена кадастралната карта на [населено място], район Б.. В кадастралната карта имотите на жалбоподателката и на заинтересованата страна са били нанесени в съответствие с границите им по последния действащ регулационен план, който е в сила и към момента. След подадено заявление от наследници на В.М.К. кадастралната карта е била изменена, като е нанесен имот с идентификатор 32216.2298.2656. Нанасянето на новия имот и промяната в КК са одобрени със Заповед КД-14-22-623 от 09.07.2012 г. С нанасянето на този имот се засяга имот с идентификатор 02659.2298.39,вписан в регистъра към КК като собственост на Е.М.Р. и Й.Б.Б. – Х., който след промяната в КК е с нов номер 32216.2298.2657 и имот 02659.2298.40, без вписан в регистъра към КК собственик, който след промяната в КК е с нов номер 32216.2298.2658. Скици на имотите от кадастралната карта са налични на л. 86 - л. 89 по делото От направените от СТЕ проверки се установи, че границите на процесния по делото имот, нанесен в кадастралната карта с обжалваната заповед като имот с идентификатор № 32216.2298.2656 не са нанесени в нито един от издирените кадастрални и регулационни планове.

Заключението по СТЕ е следното: В първоначално одобрената със заповед РД-18-13 от 17.01.2012 г. кадастрална карта за района ПИ 02659.2298.39 и съседния ПИ 02659.2298.40 са били нанесени в съответствие с границите на имотите по действащия регулационен план, които граници са били и граници на собственост към този момент. СТЕ няма данни дали към този момент границите на имотите са били трасирани и/или оградени. Към настоящия момент границите на имотите не са градени с ограда.

В първоначално одобрената кадастрална карта, преди изменението и с обжалваната заповед границите на имотите са били отразени по т.1 от приоритетите по чл. 14 ал(1), а именно – по посочени от собствениците гранични точки на имотите, съответстващи на границите на собственост. Площта на УПИ IV-789 от кв. 12 е с площ 1119 кв.м. Площта на имот с идентификатор 02659.2298.40 от кадастралната карта преди изменението и е 1105 кв.м., което е в рамките на допустимата точност при изработване на КК. Площта на УПИ V-789 от кв. 12 е с площ 962 кв.м. Площта на имот с идентификатор 02659.2298.39 от кадастралната карта преди изменението и е 969 кв.м. което е в рамките на допустимата точност при изработване на КК. Заснетите и нанесени в кадастралната карта граници съответстват на границите на имотите съгласно документите за собственост на жалбоподателката Ц. М. – Начева и заинтересованата страна Е. Р. и Й. Х., които са по границите на действащия регулационен план. За нанасяне на имот с идентификатор 32216.2298.2656 и изменението на границите на имоти 02659.2298.39 и 02659.2298.40 са ползвани границите на имот № 1324 от кад.район 701 по плана на новообразуваните имоти, на в.з. И. идентични с тези на имот № 130024 от кад.район 701 по помощен план по чл. 13а ал.1 от ППЗСПЗЗ. В одобрената с обжалваната заповед кадастрална карта площта на имот с идентификатор 02659.2298.39 е намалена от 969 кв.м. до 832 кв.м. Разликата от 137 кв.м., с които се намалява имотът на заинтересованата страна е извън допустимата точност на нанасяне по чл.18 от Наредба 3. В случай, че процедираното изменение влезе в сила, имот с идентификатор 32216.2298.2657 ще бъде с площ от 832 кв.м. и лице от 21 метра- т.е. този имот ще отговаря на изискванията на чл. 19 от ЗУТ за площ и лице. Прието и неоспорено по делото е и заключение по допълнителна СТЕ. В същото се отразява следното: В наличните в СО-район Б. и СО-НАГ кадастрални, регулационни и застроителни планове не е наличен имот с границите на имот с идентификатор по кадастрална карта 32216.2298.2656 или с близки до тези граници. От направените проверки в архива на фирма Г. 93 се установи графичната част на изработения от фирма [фирма] план на имотите от преди колективизацията. Копие от този план прилагам – Приложение 1.Върху този план е нанесен имот с пл.номер 18, който е с площ близка до процесния имот, но с различни контури и местоположение от него. Също в архива на фирма Г. 93 се установява наличен в цифров вид комбинирания план, изготвен от фирмата въз основа на предоставената му информация от [фирма]- Приложение 2. Върху този план е отразен имот 13.24, който имот е частично идентичен с процесния по делото. В комбинирания (помощен) план имотът е посочен като имот, който е бил част от предоставения на фирмата план. Видно е, че двата имота се разминават по местоположение – на Приложение 3 със зелен цвят са показани границите на имотите от плана на Г., а със зелена щриховка е показан имот 18 от този план. Границите на имот 13.24 от комбинирания помощен план на фирма Г., въз основа на който е нанесен имота по обжалваната заповед са показани с червен цвят. Във фирма Г. 93 не можаха да обяснят кой, кога и въз основа на какви документи е променил местоположението на имот 18 или въз основа на какво е нанесен имот 13.24, както и не ми предоставиха разписните листове към двата плана.

В заключение: Имот с идентификатор 32216.2298.2656, с тези налични граници, размера и координатните точки не съществува на кадастрален, регулационен и застроителен план на с И. Район Б.. Няма издадена заповед за нанасяне на такъв имот с изключение на обжалваната по делото. Не се установи да има одобряван план на новообразуваните имоти за в.з. И.. За нанасяне на имот с идентификатор 32216.2298.2656 и изменението на границите на имоти 02659.2298.39 и 02659.2298.40 са ползвани границите на имот № 130024 от кад.район 701 по помощен план по чл. 13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, който план не се одобрява, а се приема за ползване. Копие - извадка от създадения от ЕТ Г. – М. Г. план на имотите от преди колективизацията прилагам – Приложение 1. Копие – извадка от създадения от фирма Г. 93 помощен план прилагам – Приложение 3. На комбинирана скица – Приложение 3, изготвена от СТЕ, със зелен цвят са показани границите на имотите от плана на Г., а със зелена щриховка е показан имот 18 от този план. Границите на имот 13.24 от комбинирания помощен план на фирма Г., въз основа на който е нанесен имота по обжалваната заповед, са показани с червен цвят. Във фирма Г. 93 не можаха да обяснят кой, кога и въз основа на какви документи е променил местоположението на имот 18 или въз основа на какво е нанесен имот 13.24, както и не ми предоставиха разписните листове към двата плана.

При така установената фактическа обстановка, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град формира следните правни изводи: Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА като насочена срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол, от заинтересувана страна – собственик на поз. имот, засегнат от процесната заповед, респ. притежаваща правен интерес от оспорването й. Подадена е в преклузивния срок за оспорване от жалбоп. Ц.Б.М. – Начева е придобила УПИ (парцел) IV-789 от кв. 12 чрез дарение от Н. Е. (л.8 по делото) на 17.03.1999 г. Съгласно заключението по приетата по делото СТЕ и видно от приетите по делото скици, налице е идентичност между УПИ (парцел) IV-789 от кв. 12, собственост на жалбоподателката и ПИ с кад. № 02659.2298.40. Съгласно заключението площта на УПИ IV-789 от кв. 12 е 1119 кв.м. Площта на имот с идентификатор 02659.2298.40 от кадастралната карта преди изменението и е 1105 кв.м., което е в рамките на допустимата точност при изработване на КК. Настоящият състав приема, че жалбоподателката Ц.Б.М. – Начева като собственик на недвижим имот, който попада в обхвата на изменението на КК и КР с процесната заповед, е "заинтересувано лице" по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР, във вр. чл. 147, ал.1 АПК. Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА. Като взе предвид изложените от жалбоподателя оплаквания и извърши проверка на оспорения административен акт, на всички основания за законосъобразност, съдът достигна до следните изводи: Процесната заповед е издадена от компетентен, по смисъла на чл. 49, ал.1 ЗКИР, административен орган - началника на СГКК. Актът е постановен в предписаната от закона форма, при постановяването му липсват допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, но същият е издаден в противоречие с материалния закон като е налице твърдяното основание по см. на чл. 146, т.3 АПК, което обосновава неговата процесуална и материална незаконосъобразност. Жалбоподателят като собственик на имота, засегнат от процесната заповед е взел участие в административното производство и е упражнил процесуалните си права, съобразно чл. 26 и чл. 34 от АПК. Адм. орган има задължението да събере всички относими към производството доказателства, съобразно чл. 35 от АПК като обсъди доводите и възраженията на страните и издаде акта при точно установена фактическа обстановка и при отговарящи на същата правни мотиви и съображения. Съдът намира, че между жалбоподателката от една страна и заинтересуваните страни – Е.В.М.; М.В.К. и С.В.А., по чието заявление е одобрено исканото изменение на КККР и нанасянето на ПИ с проектен № 02659.2298.2656: площ: 663 кв. м., начин на трайно ползване: за друг вид застрояване е възникнал и съществува вещен спор по отношение на правото на собственост по отношение на имота, собственост на жалбоподателката. Аналогична е ситуацията и по отношение на ПИ 02659.2298.39, собственост на заинт. страни Е.М.Р. и Й.Б.Б. – Х., който е засегнат от изменението и чиято квадратура се намалява. С процесното изменение се накърнява правото на собственоост на жалбоподателката и заинт. страни Е.М.Р. и Й.Б.Б. – Х. като се нанася нов обект в КККР и на практика се намалява площта на солбствените им имоти без съгласието им. Този спор следва предварително да се реши по общия състезателен гражданско-правен, исков ред, съгласно нормата на чл. 53, ал.2 ЗКИР /изм., в редакцията към датата на издаване на заповедта/ и едва тогава на базата на влязло в законна сила съдебно решение следва да се измени КККР като се нанесе нов обект по начина, по който е извършено с процесният акт, по съответните регулационни граници, ако се окаже, че същите съвпадат с имотните такива. Отделен е въпроса, че в случая е възможно провеждане на процедура, съгласно разпоредбата на чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, според която: "При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.“ Не съществува и възможност за нанасяне на ПИ като новообразуван. Съгласно заключението на в.л. не се установява да има одобряван влязъл в сила план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 във връзка с ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ (ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ).за в.з. И., по силата на който да бъде нанесен процесният имот. За нанасяне на имот с идентификатор 32216.2298.2656 и изменението на границите на имоти 02659.2298.39 и 02659.2298.40 са ползвани границите на имот № 130024 от кад.район 701 по помощен план по чл. 13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, който план не се одобрява, а се приема за ползване. Според в.л., от фирма Г. 93 не е дадено обяснение кой, кога и въз основа на какви документи е променил местоположението на имот 18 или въз основа на какво е нанесен имот 13.24 като не са били предоставени разписни листи към двата плана.

При извършения от съда цялостен контрол по см. на чл. 168 АПК и при прилагане на правилата за разпределение на доказателствената тежест в процеса по см. на чл. 170, ал.1 АПК ответникът не доказа изпълнението на законовите изисквания при изменението на кадастралната карта, поради което настоящият съдебен състав обосновава своя окончателен правен извод, че при издаването на административния акт е нарушен материалния закон, което обуславя основание за неговата отмяна. Предвид изхода на правния спор, на жалбоподателката следва да бъдат възстановени направените разноски по водене на делото, с оглед своевременна претенция и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, в размер общо на 752,50 лева. На заинт. страни. Така мотивиран и на основание чл. 173, ал. 2, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град, Второ отделение, 33 състав Р Е Ш И: ОТМЕНЯ, по жалба на Ц.Б.М. от [населено място], ЗАПОВЕД № КД-14-22-623 от 09.07.2012 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - П. при АГКК- С. /СГКК/, за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, одобрени със заповед № РД-18-13 / 17.01.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с която се одобрява изменението в кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрена със заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за територията на поземлени имоти с идентификатори 02659.2298.39, 02659.2298.40; ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър - П. при АГКК- С. да заплати на Ц.Б.М., ЕГН [ЕГН], от [населено място], разноски по делото в размер на 752,50 /седемстотин петдесет и два лева и петдесет стотинки/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред В. А.С на Р. Б в 14 – дневен срок от уведомяването на страните.

СЪДИЯ: