Р Е Ш Е Н И Е № 2523

гр. София, 11.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 72 състав, в публично заседание на 12.03.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: М. М

при участието на секретаря Т. С, като разгледа дело номер 429 по описа за 2019 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – 178 АПК, във вр. с чл. 54, ал. 6 от ЗКИР (ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР) (ЗКИР). Делото е образувано по повод подадена жалба от Столична община срещу Заповед № 18-10191/27.11.2018 г. на началника на Служба геодезия, картография и кадастър С. (СГКК-С.) за изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри на [населено място], ЕКАТТЕ 32216, [община], одобрена със заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на 23.10.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в изменение на границите на поземлени имоти с идентификатори 32216.2292.93, 32216.2292.112, 32216.2292.318 и 32216.2292.2730, състоящо се в "Нанасяне границите на поземлени имоти с идентификатори 32216.2292.93, 32216.2292.112 и 32216.2292.2730“ в съответствие с границите на УПИ I-2730, УПИ II-2730 и УПИ III-2730, кв. 19А по плана на [населено място], м. "Девети септември“. В жалбата и уточнението към нея се твърди, че обжалваният акт, в частта относно имот с идентификатор 32216.2292.318, е неправилен и незаконосъобразен. Посочва се, че със заповедта се променят границите на съществуващ обект в КККР – поземлен имот с идентификатор 32216.2292.318, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, собственост на Столична община и Столична община – район "Б.“, като се намалява площта на имота от 1469 кв.м (преди промяната) на 1389 кв.м. (след промяната). Посочва се, че процесният имот е публична общинска собственост и представлява улица. По силата на закона (чл. 56, ал. 2 от ЗОС (ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ)) не се изисква създаването на акт за общинска собственост, както и не може да бъде нанасян върху улица. Налице е спор за материално право, който не може да бъде решен в рамките на административното производство. Преди да бъде установено по общия исков ред, чия е собствеността върху процесния имот, провеждането на административна процедура е недопустимо. Иска се отмяна на заповедта по отношение на поземлен имот с идентификатор 32216.2292.318. Претендира се юрисконултско възнаграждение. Ответникът - началник на Службата по геодезия, картография и кадастър – С., оспорва жалбата като неоснователна и недоказана. Прави се възражение за прекомерност на претендираните от жалбоподателя разноски. Заинтересованата страна – И.В.К., не се явява и не изразява становище по жалбата. Заинтересованата страна – В.М.К., не се явява и не изразява становище по жалбата. Заинтересованата страна – Н.В.Н., в съдебно заседание заявява, че от скицата става ясно, че им е отнета част от имота за изграждане на улица, но не е ясно как се обезщетява това. С.Г.П, редовно уведомена, не изпраща представител и не взема становище по жалбата. Административен съд София - град, в настоящия състав, като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна: Административното производство, в съответствие с разпоредбите на чл. 51, ал. 3 ЗКИР и чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е образувано по заявление на Н.В.Н. с вх. № 01-168706/11.05.2018 г., съдържащо искане за нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта и кадастралния регистър за поземлен имот 32216.2292.93, както и за издаване на скица за поземлен имот в урбанизирана територия. Към заявлението са приложени документи и материали, определени по чл. 58, ал. 3 от Наредбата, а именно – справки за поземлените имоти от СГКК-гр. С., Констативен нотариален акт № 122, том. XIV, дело 2824/1996 г. за собственост върху недвижим имот възстановена по ЗСПЗЗ, Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 74, том LXXXIII, дело 16484/96 г., Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по регулация № 59, том I, рег. № 1552, дело № 159/1999 г., Договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот № 130, том I, рег. 1597/1999 г., Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот при условията на чл. 200, ал. 2 във вр. с чл. 17 от ЗУТ № 170, том I, рег. № 14782, дело № 158 от 2006 г., комбинирана скица за пълна или частична идентичност, проект за изменение, геодезически измервания, протоколи за трасиране, означаване и координиране. Представен е протокол за проверка и приемане в И. и Проект за изменение на ККРР. Издадена е скица-проект за изменение на КККР № 15-771624/23.10.2018 г. за поземлени имоти с идентификатори 32216.2292.2730, 32216.2292.318, 32216.2292.112, 32216.2292.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Изменението се състои в промяна границите на съществуващи обекти, подробно описани в акта. По отношение на поземлен имот с идентификатор 32216.2292.318, адрес на поземления имот: [населено място], п.к. 1720, [улица], трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за второстепенна улица, собственици – Столична община, район "Б.“ и Столична община, е променена границата, като площта от 1469 кв. м. е станала 1389 кв. м. Въз основа на тези факти и на основание чл. 51, ал. 1, т. 2 и чл. 54, ал. 4 ЗКИР, началникът на СГКК- [населено място], е издал процесната заповед за одобряване на изменението. При така установените обстоятелства съдът формира следните правни изводи: Жалбата е допустима. Подадена е срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, от лице – страна в административното производство и заинтересовано лице по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР, в преклузивния срок за оспорване и при наличие на правен интерес. Разгледана по същество, жалбата е основателна. Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – началник на СГКК - С. и в пределите на предоставената му власт, съобразно чл. 54, ал. 4 ЗКИР. Заповедта е издадена в предвидената от закона форма и съдържа изискуемите реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК. Производството по изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри е открито по искане на заинтересовано лице, легитимирало се с актове за собственост и изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри. Производството се е развило при действието на глава шеста от ЗКИР (изм. с ДВ, бр. 57 от 2016 г.) и на глава седма от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Видно от преписката, заповедта е издадена половин година след постъпване на заявлението, като заинтересованите страни и жалбоподателя са били уведомени за административното производство по изменение на КККР и им е дадена възможност да участват в него, да се запознаят с документите, да вземат становище и в случай на несъгласие с исканото изменение, да представят документи, доказващи претенции на права. От страна на Столична община, район "Б.“ е изразено несъгласие спрямо предоставеното изменение (л. 7). Изразено е становище, че имоти с проектни идентификатори 32216.2292.93, 32216.2292.112 и 32216.2292.2730 навлязат в реализирана улица, представляваща имот с идентификатор 32216.2292.318 по КККР.

Основанията за изменение на одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри са посочени в чл. 51, ал. 1 ЗКИР - изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри; непълноти или грешки; явна фактическа грешка. В случая правното основание за изменението е по т. 2 на текста. Съгласно § 1, т. 16 ДР (изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) на ЗКИР "непълноти или грешки“ са несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние. С оглед на това, в развилото се производство е следвало да се спазва процедурата по чл. 54 ЗКИР. В тази връзка може да се заключи, че при новоустановените факти, с оспорената заповед е променена границата на 4 съществуващи обекта – поземлен имот с идентификатор 32216.2292.93, собственост на Н.В.Н. въз основа на документ Договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот № 130, том I, рег. 1597/1999 г. (л. 54), начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), като площта на същия е увеличена с 26 кв.м.; поземлен имот с идентификатор 32216.2292.112, собственост на И.В.К. въз основа на документ Договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот № 130, том I, рег. 1597/1999 г., издаден въз основа на Нотариален акт № 145 том LLXXVIII, рег. № 52832 дело 33822/15.08.2006 г. (л. 54), начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, като площта на същия е увеличена с 16 кв.м.; поземлен имот с идентификатор 32216.2292.2730, собственост на В.М.К. въз основа на документ Договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот № 130, том I, рег. 1597/1999 г. (л. 54), начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), като площта на същия е увеличена с 39 кв.м. Променена е и границата на процесния имот - поземлен имот с идентификатор 32216.2292.318, със собственик по скицата на поземления имот – Столична община район "Б.“ и Столична община, с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, като площта на същия е намалена с 80 кв.м. Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОС (ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ) за временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост. Разпоредбата на чл. 54, ал. 2 ЗКИР изрично предвижда, че когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява в кадастралната карта и кадастралните регистри едва след решаване на спора по съдебен ред. В хода на настоящия процес се обективира наличието на спор за материално право за части от имот общинска собственост, който както беше посочено по-горе, е намален по размери. От страна на заинтересована страна е изразено становище, че част от техен имот е отнет за изграждане на улица. Жалбоподателят пък смята, че изменението на КККР е неправилно, поради факта, че промяната на съществуващи граници на общинския имот чрез придаване на части от него на съседни имоти е неправилно. Следва да се отбележи, че спор за материално право е налице не само при висящ съдебен процес по вещно дело, но и всеки път, когато твърденията на страните относно определено субективно материално право са разнопосочни. Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. при установяване на спор за материално право, органът е длъжен да откаже исканото изменение на кадастралната карта. При така извършената проверка на законосъобразността на акта по реда на чл. 168 АПК и по гореизложените съображения, съдът намира, че при издаване на заповед № 18-10191/27.11.2018 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – С. са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, които обуславят отмяната на акта. Преписката следва да бъде върната на ответника, който да съобрази приложението на чл. 54, ал. 2 ЗКИР, да събере доказателства, които доказват липсата на спор за материално право, който се явява преюдициален за административното производство. Налице е съществено процесуално нарушение, тъй като недопускането му би могло да доведе до различен правен резултат, като последното води до неправилно приложение на материалния закон, което обуславя отмяната на заповедта. При този изход на спора и на основание чл. 143, ал. 1 АПК, своевременно направеното от жалбоподателя Столична община искане за присъждане на направените за производството разноски е основателно и следва да бъде уважено за сумата в размер на 100 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, определено по реда на чл. 37, ал. 1 от ЗПрП (ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ) и чл. 24 от Наредба за заплащане на правната помощ. Водим от горното, на основание чл. 173, ал. 2 АПК, Административен съд София – град РЕШИ:

ОТМЕНЯ Заповед № 18-10191/27.11.2018 г. на началника на Служба геодезия, картография и кадастър С. за изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри на [населено място], ЕКАТТЕ 32216, [община]. ВРЪЩА преписката на административния орган за процедиране по заявление на Н.В.Н. с вх. № 01-168706/11.05.2018 г. при спазване задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Службата по геодезия, картография и кадастър – С. да заплати на Столична община сумата в размер на 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от връчване на преписи на страните.

СЪДИЯ: