Р Е Ш Е Н И Е № 2513

гр. София, 11.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ХVІІІ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 15.03.2019 г. в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. С

ЧЛЕНОВЕ: Д.Г.Г Тафров

при участието на секретаря Г. Г и при участието на прокурора М. Ю, като разгледа дело номер 13585 по описа за 2018 година докладвано от съдия М. С, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Образувано е по жалба на Агенцията за хората с увреждания срещу Решение № 537736 от 18.11.2018 г. по нахд № 14285/2018 г. на СРС, НО, 131 състав, с което е отменено Наказателно постановление № 100/0023-4353 от 23.07.2018 г., издадено от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, с което на [фирма] е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева на основание чл. 54а от ЗИХУ (ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ) /ЗИХУ/ за нарушение по чл.12, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия /Наредбата/, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от ЗИХУ.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, като постановен в нарушение на материалния закон - касационно основание по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 НПК. Твърди се, че неправилно СРС е приел, че АУАН е издаден след изтичане на 3-месечния срок по чл.34 ЗАНН от установяване на нарушението и нарушителя; че правилно е посочена датата на извършване на нарушението, както и че в случая е неприложим чл.28 ЗАНН. Излагат се подробни аргументи в подкрепа на твърденията. Иска се отмяна на решението и постановяване на друго, с което НП да бъде потвърдено.

Ответникът - [фирма], в проведеното публично заседание по делото се представлява от адв. Т., който изразява становище по допустимостта на оспорената жалба и изразява становище по нейната неоснователност. Позовава се на съдебна практика.

Софийска градска прокуратура в съдебно заседание се представлява от прокурор Ю., който счита решението на СРС за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено. Административен съд София-град, ХVІІІ-ти касационен състав, след като се запозна с обжалваното решение и обсъди, както наведените с касационната жалба основания, така и тези по чл.218, ал.2 АПК, намира следното: Касационната жалба е подадена чрез СРС с вх. № 1083733/30.11.2018 г., т.е. в рамките на 14-дневния преклузивен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК. Съдът е сезиран от надлежна страна и срещу съдебен акт, който е бил неблагоприятен за нея и следователно е подлежащ на оспорване. Във връзка с изложеното следва да се приеме, че жалбата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана. Разгледана по същество, е неоснователна. От фактическа страна е установено, че дружеството [фирма] било вписано в регистъра по чл.35г ЗИХУ, воден от Агенцията за хората с увреждания, като търговец на дребно, осъществяващ дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания. От това за дружеството произтичало задължение периодично - в срок до 30 октомври на съответната година, да представя анализ на цените на продаваните изделия, базиран на фактурите, издадени от търговците на едро. Дружеството не представило посочения анализ за 2017 г., в предвидения за това срок, а именно 30 октомври 2017 г. С. З № 0023-0673/08.02.2018г. на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, била определена комисия, която да извърши проверка за изпълнение на задължението за представяне на анализ на цените от включените в регистъра лица, като резултатът от проверката бил обективиран в констативен протокол №1 от 09.02.2018 г. В същия се съдържал списък на задължените лица, непредставили анализ на цените в срок, включващ и дружеството-жалбоподател. Установено е от въззивния съд, че на 03.05.2018 г. на дружеството [фирма] е бил съставен АУАН № 8-СЗ/03.05.2018 год. за това, че същото не е изпълнило задължението си да представи анализ на цените на продаваните медицински изделия, съобразно фактурите, издадени от търговците на едро в законоустановения срок до- 30.10.2017г, като по този начин е извършило нарушение на чл.12, ал.2, т.1 от Наредбата. Въз основа на така съставения акт е било издадено и НП № 100/0023-4353/23.07.2018 г., в което били описани всички обстоятелства по нарушенията, включително и установените в хода на документалната проверка, като било прието, че е налице нарушение на чл. чл.12, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия /Наредбата/, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от ЗИХУ. Горната фактическа обстановка е установена от въззивния съд, който е събрал и гласни доказателства чрез разпит на свидетеля Н. Р.- И.. Показанията кореспондират с писмените доказателства, приети от съда. Въз основа на доказателствата съдът е обосновал правен извод, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на НП, тъй като не е спазен срокът установен в чл.34, ал.1 ЗАНН за започване на производството. Съдът мотивирал, че не може да бъде прието, че нарушението е установено едва със съставяне на констативен протокол № 1 от 09.02.2018 г., защото със съставянето на същия не е извършена каквато и да е допълнителна дейност по събиране на информация и установяване на факти, относими към състава на административно нарушение, различни от тези, с които Агенцията за хората с увреждания и нейните служители вече разполагат. Отделно се извежда като аргумент за отмяната на НП и нарушение на чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН, тъй като отсъства датата на нарушението, но и каквото и да е друго описание позволяващо да се определи същата. За пълнота и предвид възраженията съдът изтъква, че не е налице и неяснота при посочване на правното основание за издаване на наказателното постановление. Така постановеното решение е правилно. Настоящият касационен състав споделя изцяло доводите на районния съд относно неспазването на законоустановения в чл. 34 от ЗАНН срок за съставяне на АУАН и започване на административнонаказателното производство. В случая, тримесечният срок за съставяне на АУАН започва да тече от откриването на нарушителя. Констатираното нарушение се изразява в неизпълнение на задължението за предоставяне на информация в предвидения срок – до 30.10.2017 г. Същото е осъществено чрез бездействие, поради което с изтичане на определения срок нарушението е довършено. Нарушението е извършено на 31.10.2017 г. и е станало известно на контролните органи на същата дата, тъй като лицата, по отношение на които има законово задължение за предоставяне на информация, са вписани в регистър, поддържан от Агенцията за хората с увреждания. Администрацията на агенцията е адресат на информацията – анализ на цените, предмет на нарушението. Липсват обективни пречки контролните органи да установят извършеното нарушение към датата на извършването му – 31.10.2017 г. Същите са разполагали с необходимата за установяване на нарушението информация към датата на извършване на нарушението, поради което касационният състав приема, че не е спазен срокът, предвиден в чл. 34, ал. 1 от ЗАНН, тъй като АУАН е съставен на 27.03.2018 г. Административен съд София град, ХVІІІ Касационен състав, споделя изводите на СРС относно неспазване изискването за форма на НП, произтичащо от разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН, в частност поради непосочване на дата на извършване на нарушението. Видно от НП в него не е посочен този реквизит. Както е приел и СРС, липсата му е съществено нарушение във формата на акта, водеща в случая до отмяната му. В случая правото на защита на наказаното лице е накърнено. Правилно съдът приел,че липсата на датата на извършване на нарушението е нарушение от категорията на съществените, обуславящи отмяна на НП. Правилно в оспореното решене е обосновано, че в случая не обхваща неизпълнение на чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 2 от Наредбата, с която разпоредба се ангажира отговорността на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ отм. , при неизпълнение на дадени в хода на извършени спрямо тях проверки предписания със срок за отстраняването им. Касае за различни по вид административни нарушения по смисъла на чл. 6 ЗАНН. По тези съображения и след извършена служебна проверка на решението на районния съд, съгласно изискванията на чл.218, ал.2 АПК, при която не се констатираха основания за отмяната му поради невалидност, недопустимост или несъответствие с материалния закон, извън посочените в касационната жалба, решението на СРС, с което е отменено НП следва да бъде оставено в сила. Водим от гореизложеното и на основание чл. 221, ал.2 АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН Административен съд - София-град, XVIII касационен състав РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 537736 от 18.11.2018 г. по нахд № 14285/2018 г. на СРС, НО, 131 състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ 1. 2.

Ключови думи
No law branches!