Р Е Ш Е Н И Е № 2540

гр. София, 11.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ХVІІІ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 15.03.2019 г. в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. С

ЧЛЕНОВЕ: Д.Г.Г Тафров

при участието на секретаря Г. Г и при участието на прокурора М. Ю, като разгледа дело номер 13595 по описа за 2018 година докладвано от съдия Д. Г, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба от И.С.Т. срещу Решение № 526044/28.10.2018 г. по НАХД № 8677/2018 г. на СРС, НО, 105 състав. С оспореното решение е отменено Наказателно постановление № 17-4332-005804/27.04.2017 г., издадено от заместник-началник на ОПП-СДВР в частта, с която на И.С.Т. на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба“ в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 1 б "в“от ЗДвП. В частта, с която на основание чл. 183, ал. 2, т. 11 от ЗДвП на И.С.Т. е наложено административно наказание "глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 2, пр. 2 от ЗДвП НП е потвърдено. В касационната жалба са изложени доводи, че решението на районния съд е неправилно и постановено в противоречие с материалния закон, в частта, с която е потвърдено наложеното с НП административно наказание "глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 2, пр. 2 от ЗДвП НП е потвърдено. Моли се решението да бъде отменено в тази му част, като бъде отменено изцяло издаденото НП.

В съдебно заседание касаторът се представлява от адв. М., който поддържа касационната жалба. Моли да бъде отменено решението на СРС в обжалваната му част, като бъде отменено и издаденото НП. Ответникът – ОПП-СДВР – в съдебно заседание не се представлява и не изразява становище по касационната жалба. Софийска градска прокуратура в съдебно заседание се представлява от прокурор Ю., който счита касационната жалба за основателна и моли същата да бъде уважена. Административен съд – София град, ХVІІІ касационен състав като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните и в рамките на касационната проверка, извършена съгласно чл. 218 от АПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното: Касационна жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН и от надлежна страна, поради което е допустима за разглеждане. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. От фактическа страна районният съд е установил, че на 16.02.2017 г. около 14.20 часа И.С.Т. управлявал автомобил марка "Р.", модел "75", с рег. [рег.номер на МПС] по [улица]с посока на движение от [улица], като на кръстовището с ул. "8-ми декември“ поради недостатъчна дистанция реализирал ПТП в намиращия се пред него спрял л.а. "Ауди", с рег. [рег.номер на МПС] с водач С. П.. Лицето не спряло, а продължило движението си, а П. сигнализирала за настъпилото ПТП на тел. 112, като дала и номера на автомобила, който я ударил. Заради възникналото ПТП на мястото били изпратени служители на ОПП - СДВР, като бил съставен протокол за ПТП бл. № 1686063, скица и било снето сведение от П., както и е съставена докладна записка за установеното. Въз основа на приложените писмени доказателства и след установяване на собствеността на л.а "Р.", модел "75", с рег. [рег.номер на МПС] бил съставен АУАН бл. № 129209/13.03.2017 г.. Актът бил съставен в присъствието на двама свидетели и И.С.Т., бил предявен на последния, като същият го подписал без възражения. Такива постъпили в законоустановения срок, като в тях се отричало участие в ПТП, и доводите били, че не е усетен удар или съприкосновение с друг автомобил.

Въз основа на съставения АУАН било издадено атакуваното Наказателно постановление № 17-4332-005804/27.04.2017 г. Фактическата обстановка съдът установил, въз основа на събраните в хода на съдебното производство писмени и гласни доказателства. Решението на СРС е валидно, допустимо и правилно. По отношение на първото установено нарушение, касационният състав изцяло споделя доводите на районния съд. Съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗДвП, водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи на такова разстояние от движещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удар в него, когато то намали скоростта или спре рязко. Видно от събраните в производството през СРС доказателства, водачът е реализирал ПТП в спрелия пред него лек автомобил на кръстовище, с което е извършил нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗДвП. Съгласно чл. 179, ал. 2, пр. 2 от ЗДвП, който поради неспазване на дистанция причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Наложената от административнонаказващият орган санкция за извършеното нарушение е законосъобразна.

Не са налице основание за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, с оглед характера на нарушението и интересите, които то засяга. Настоящият съдебен състав намира, че решението на първоинстанционния съд се явява правилно и законосъобразно постановено, поради което следва да бъде оставено в сила. С оглед изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, вр. чл. 63, ал. 1, изречение второ ЗАНН, Административен съд София - град, ХVІІІ касационен състав

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 526044/28.10.2018 г. по НАХД № 8677/2018 г. на СРС, НО, 105 състав. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!