Р Е Ш Е Н И Е № 2533

гр. София, 11.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ХVІІІ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 15.03.2019 г. в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. С

ЧЛЕНОВЕ: Д.Г.Г Тафров

при участието на секретаря Г. Г и при участието на прокурора М. Ю, като разгледа дело номер 13464 по описа за 2018 година докладвано от съдия Д. Г, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба от Държавна комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/ срещу решение по НАХД № 14414/2017 г.на СРС, НО, 23 състав. С оспореното решение е отменено Наказателно постановление № 04641/24.07.2017 г., издадено от председателя на ДКСБТ, с което на [фирма] е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 29, ал. 2 от ЗСБТ (ЗАКОН ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА) /ЗСБТ/, във връзка с чл. 4 от Борсовия правилник на БСБ, във връзка с чл. 96, ал. 2 от Борсовия правилник, на основание чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ. В касационната жалба са изложени доводи, че решението на районния съд е неправило, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон. Моли се решението да бъде отменено, като бъде потвърдено издаденото НП. В съдебно заседание касаторът се представлява от юрк. А., която поддържа касационната жалба. Моли решението на районния съд да бъде отменено. Ответникът - [фирма] – в съдебно заседание се представлява от адв. С., която оспорва касационната жалба и моли решението на районния съд да бъде потвърдено. Софийска градска прокуратура в съдебно заседание се представлява от прокурор Ю., който счита касационната жалба за неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение.

Административен съд – София град, ХVІІІ касационен състав като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните и в рамките на касационната проверка, извършена съгласно чл. 218 от АПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното: Касационна жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН и от надлежна страна, поради което е допустима за разглеждане. Разгледана по същество жалбата е основателна. От фактическа страна районният съд е установил, че [фирма] е с лиценз № ЛСБ-1/26.07.2007 г. за извършване на дейност като стокова борса и е вписан в Регистъра на стоковите борси при ДКСБТ. В периода 16 - 20. 06. 2017 г. инспектори на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата извършили проверка за спазване изискванията на закона при сключване на борсов договор за продажбата на гориво за дизелови двигатели между члена на борсата Държавна агенция ДРВВЗ и продавача [фирма], представлявано от борсов член [фирма]. При проверката на представените от дружеството документи относно сключването на договора, включително фактура за дължимата от борсовия член борсова такса за сключената сделка, било установено, че стойността на договора възлизала на 67 164 827,60 лв. с ДДС. Едната страна по сделката е внесла пълния размер на действащата тарифа –дължима такса в размер на 0,08 %, докато БЧ [фирма] е внесъл сума представляваща 0,05 % по сключения борсов договор. Във връзка с извършената проверка е съставен Констативен протокол № 0015849/16.06.2017 г., в който са отразени констатациите на проверяващите. На дата 20.06.2017 г.бил съставен и АУАН № 004641 на [фирма]. Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното НП № 04641/24.07.2017 г. Фактическата обстановка съдът установил, въз основа на събраните в хода на съдебното производство писмени и гласни доказателства.

Решението на СРС е неправилно. Неправилни са изводите на съда, че са нарушени разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, тъй като е налице несъответствие между описаното деяние и посочената като нарушена разпоредба и в АУАН и НП, както и че не са описани обстоятелствата, при които е извършено нарушението, и не са посочени място и дата на извършване на нарушението.

Настоящият касационен състав намира, че констатираното нарушение е описано пълно и точно, като е направена правилна правна квалификация от административнонаказващия орган. В издадените АУАН и НП са посочени място и дата на извършване на нарушението, а именно нарушението е извършено на 26.08.2016 г. на адрес [населено място], [улица]. АУАН и НП са законосъобразни и отговарят на изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Същите са издадени от компетентни органи при спазване на процесуалните правила. Съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона стоковите борси и тържищата борсовият правилник е задължителен за стоковата борса, за нейните членове и за брокерите. В разпоредбата на чл. 96 от Борсовия правилник е предвидено, че борсовите такси се заплащат от борсовите членове на стоковата борса за извършваните от нейни специализирани звена услуги, за дейностите по чл. 5, ал. 3 на Устава на дружеството в конкретни размери, съгласно тарифата /Приложение № 10/, определяни ежегодно с решение на Съвета на директорите, съгласувано с ДКСБТ. Видовете такси и ценовите бази за определяне на конкретния им размер трябва да съответстват на посочените в правилника. В чл. 29, ал. 1 от ЗСБТ е уредено задължителното съдържание на Борсовия правилник. В Борсовия правилник не е предвидена възможност за разсрочено плащане на дължимите борсови такси, поради което същите следва да бъдат плащани в пълен размер от всеки борсов член, без изключение, с оглед спазване на изискването на чл. 4 от Борсовия правилник за равнопоставеност на всички участници в борсовата търговия. Съгласно действащата тарифа за борсови такси и услуги на БСБ АД (раздел ІІІ, т. 3.2), дължимата такса е 0,08 % от двете страни по сделката. Видно от представеното споразумение, на [фирма] е предоставена възможност да заплати такса в размер на 0,05 % и още 0,03% в срок до 01.12.2018 г. С Фактура № [ЕГН]/26.08.2017 г. е начислена занижена такса спрямо Тарифата, въпреки че борсовият правилник не предвижда възможност за разсрочено плащане на дължимата такса от борсовите членове при реализиране на сделка. С тези действия са нарушени императивните разпоредби на чл. 29, ал. 2 от ЗСБТ, във връзка с чл. 96, ал. 2 от Борсовия правилник, във връзка с чл. 4 от Борсовия правилник. Съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ, за нарушение на чл. 29, ал. 2 от ЗСБТ на юридическото лице се налага имуществена санкция в размер от 500 до 12 500 лева. В случая определената санкция от 1 000 лв. е ориентирана към законоустановения минимум, поради което същата не следва да бъде намалявана. С оглед характера на нарушението и интересите, които то засяга, не са налице основания за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. Настоящият съдебен състав намира, че решението на първоинстанционния съд се явява неправилно и незаконосъобразно постановено, поради което следва да бъде отменено, като бъде потвърдено издаденото НП. С оглед изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, вр. чл. 63, ал. 1, изречение второ ЗАНН, Административен съд София - град, ХVІІІ касационен състав

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение по НАХД № 14414/2017 г.на СРС, НО, 23 състав и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 04641/24.07.2017 г., издадено от председателя на ДКСБТ, с което на [фирма] е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 29, ал. 2 от ЗСБТ (ЗАКОН ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА) /ЗСБТ/, във връзка с чл. 4 от Борсовия правилник на БСБ, във връзка с чл. 96, ал. 2 от Борсовия правилник, на основание чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!