Р Е Ш Е Н И Е № 2535

гр. София, 11.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ХVІІІ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 15.03.2019 г. в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. С

ЧЛЕНОВЕ: Д.Г.Г Тафров

при участието на секретаря Г. Г и при участието на прокурора М. Ю, като разгледа дело номер 13462 по описа за 2018 година докладвано от съдия Д. Г, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба от [фирма] срещу Решение №319483/19.01.2018 г. по НАХД № 12851/2017 г. на СРС, НО, 121 състав. С оспореното решение е потвърдено Наказателно постановление № К-025819/25.04.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите С., Софийска, К., П. и Б., с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева на основание чл. 200 то ЗЗП (ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ) /ЗЗП/ за нарушение на чл. 19, ал. 2 от ЗЗП. В касационната жалба са изложени доводи, че решението на районния съд е неправилно и необосновано, постановено в нарушение на материалния закон. Моли се да бъде отменено въззивното решение, като бъде отменено издаденото НП.Алтернативно се моли да бъде приложен чл. 28 от ЗАНН. В съдебно заседание касаторът не се представлява. Ответникът – Комисия за защита на потребителите – в съдебно заседание не се представлява и не изразява становище по касационната жалба. Софийска градска прокуратура в съдебно заседание се представлява от прокурор Ю., който моли касационната жалба да бъде оставена без уважение.

Административен съд – София град, ХVІІІ касационен състав като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните и в рамките на касационната проверка, извършена съгласно чл. 218 от АПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното: Касационна жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН и от надлежна страна, поради което е допустима за разглеждане. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. От фактическа страна районният съд е установил, че контролните органи на дата 29.12.2016 г. извършили проверка в обект на дружеството, представляващ магазин "Л. 177”, находящ се [населено място], [улица]-128. В хода на проверката е установено, че се предлага за продажба в търговския обект - пастърма свинска P., производител К. О., Б.. Пастърмата е изложена на рафтове с поставен търговски етикет пред стоката със следната информация: Пастърма свинска P. 29,99 лв./кг. стара зачертана цена/, 21,89 лв./кг. нова промоционална цена - 27% От 28.12 до 31.12.2016 г. или до изчерпване на количествата. Пастърмата се предлага в различни разфасовки. Например пастърма свинска, нетно количество - 0,246 кг., цена: 7,38 лв., цена кг.: 29,99 лв. Пастърма свинска, нетно количество - 0,236 кг., цена: 7,08 лв., цена кг.: 29,99 лв. В хода на проверката е установено, че етикетите с обявена цена за разфасовка са изчислени върху старата редовна цена 29,99 лв., а не върху промоционалната цена 21,89 лв.

При контролното маркиране на разфасовката от 0,246 кг. от пастърмата, цената е 5,38 лв. изчислена върху 21,89 лв. Потребителят разбира за цената на съответната разфасовка при маркирането й на касата. Нарушението е извършено на 29.12.2016 г. Бил съставен Протокол № К-0240418 от 29.12.2016 г. На 24.01.2017 г. бил съставен и надлежно връчен на АУАН № К- 025819 от 24.01.2017 г. Жалбоподателят е подал писмени възражения срещу съставения Наказващият орган възприел изцяло установената от контролните органи фактическа обстановка и издал атакуваното Наказателно постановление Наказателно постановление № К-025819/25.04.2017 г. Фактическата обстановка районният съд установил въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства. Решението на СРС е валидно, допустимо и правилно. Издадените АУАН и НП отговарят на изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Същите са съставени от компетентни органи при спазване на процесуалните правила. Съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗЗП, цената се обявява за съответната мерна единица и разфасовката, ако е различна от нея, или за брой. При извършената проверка е безспорно установено, че в търговския обект е обявена цена на разфасовка свинска пастърма "P.“, изчислена върху старата цена за килограм – 29, 99 лева. Не е посочена нова цена за разфасовка, изчислена върху новата цена за килограм – 21, 89 лева, с което търговецът не е изпълнил законоустановеното си задължение да обяви цена за съответната разфасовка. Потребителят разбира каква е цената на стоката при маркирането й на касата.

Съгласно чл. 200 от ЗЗП, за нарушение на разпоредбите по чл. 15, 16, 17, 19, чл. 20, ал. 1 и чл. 21 - 29 и на наредбите по чл. 31 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 300 до 3000 лв. Наложената санкция от 550 лв. е ориентирана към законоустановения минимум, поради което не следва да бъде намалявана. К. състав намира, че не са налице основание за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, с оглед характера на нарушението и интересите, които то засяга. Настоящият съдебен състав намира, че решението на първоинстанционния съд се явява правилно и законосъобразно постановено, поради което следва да бъде оставено в сила. С оглед изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, вр. чл. 63, ал. 1, изречение второ ЗАНН, Административен съд София - град, ХVІІІ касационен състав

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №319483/19.01.2018 г. по НАХД № 12851/2017 г. на СРС, НО, 121 състав.. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!