Р Е Ш Е Н И Е № 2534

гр. София, 11.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ХVІІІ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 15.03.2019 г. в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. С

ЧЛЕНОВЕ: Д.Г.Г Тафров

при участието на секретаря Г. Г и при участието на прокурора М. Ю, като разгледа дело номер 11347 по описа за 2018 година докладвано от съдия Д. Г, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба от Областна дирекция по безопасност на храните – С. град срещу Решение № 489589/17.09.2018 г. по НАХД № 11201/2015 г. на СРС, НО, 16 състав. С обжалваното решение е отменено Наказателно постановление № 605/28.07.2014 г., издадено от директора на областна дирекция по безопасност на храните С. град, с което на [фирма] на основание чл. 41, ал. 2 от Закон за храните /ЗХ/ е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл. 9, ал. 1 от ЗХ. В касационната жалба са изложени доводи, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Моли се решението на районния съд да бъде отменено, като бъде потвърдено издаденото НП. В съдебно заседание касаторът не се представлява. Ответникът – [фирма] – не се представлява и не изразява становище по касационната жалба. Софийска градска прокуратура се представлява от прокурор Ю., който счита касационната жалба за неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение. Административен съд – София град, ХVІІІ касационен състав като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните и в рамките на касационната проверка, извършена съгласно чл. 218 от АПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното: Касационна жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН и от надлежна страна, поради което е допустима за разглеждане. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. От фактическа страна районният съд е установил, че на 23.06.2014 г. е извършена проверка в обект склад за търговия на едро с храни, находящ се в[жк], [улица], склад № 402, стопанисван от фирма [фирма]. Контролните органи са констатирали, че се допуска съхранение на храни от животински произход без етикетировка их без документи за произход и безвредност.

За резултатите от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 2001041/23.06.2014 г. Въз основа на протокола, е издаден АУАН № 001142/91/23.06.2014 г., който е връчен по надлежния ред и подписан без възражения. Издадено е НП № 605/28.07.2014 г. Касационната инстанция намира, че е налице основание за отмяна на първоинстанционното решение, тъй като към настоящия момент е изтекла абсолютната погасителна давност за ангажиране на административнонаказателна отговорност. Съгласно чл. 11 от ЗАНН, по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на НК (НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС), доколкото в ЗАНН не се предвижда друго. В ЗАНН липсват норми, уреждащи погасителната давност по отношение на издадени НП, и с оглед т. 2 от на Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г. на ВКС и ВАС, субсидиарно следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 83, ал. 3 от НК, във връзка с чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК. В случая абсолютната погасителна давност е 4 години и 6 месеца, считано от датата на извършване на нарушението. В НП е посочено, че нарушението е извършено на 23.06.2014 г. Давностният срок е изтекъл на 23.12.2018 г. Към датата на постановяване на въззивното решение абсолютната давност не е изтекла, но към настоящия момент е изтекла, поради което процесното решение следва да бъде отменено, а административнонаказателното производство – прекратено.

С оглед изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, вр. чл. 63, ал. 1, изречение второ ЗАНН, Административен съд София - град, ХVІІІ касационен състав

Р Е Ш И:

Оставя в сила Решение № 489589/17.09.2018 г. по НАХД № 11201/2015 г. на СРС, НО, 16 състав. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.