Производството по делото е по реда на чл.250 ал.1 и ал.2 от ГПК.

Производството е образувано по молба от 21.01.2013г. за определяне на срок при бавност, подадена от Ж.С.К.. В молбата се излагат твърдения, че с молба по гр.д.№14818/2012г. е поискала допускането на обезпечение на предявените от нея искове, като до датата на молбата за бавност липсвало произнасяне от страна на съдията-докладчик по молбата. Моли въззивния съд да упражни правомощията си, като определи подходящ срок за своевременно извършване на исканото процесуално действие. .

Съдията-докладчик по гр. дело по гр. д. .№14818/2012г г. на СГС, ГО, І-1 състав, по описа на СГС, е дал становище по чл. 255, ал. 2 от ГПК. В него се посочва, че в предявената от Ж. К. искова молба, по която е образувано делото, са констатирани редица нередовности, включващи и липсата на документ, удостоверяващ плащането на дължимата държавна такса по сметка на СГС. Счита, че след като не са изпълнени указанията на съда, последният не дължи произнасяне по молбата за обезпечение.

Софийският апелативен съд, след извършване на проверка на действията на Софийския градски съд, установи следното:

Видно от разпореждане от 8.01.2013г. на зам.председателя на СГС е оставена без уважение молбата на ищцата Ж. К. да бъде освободена от задължението да внесе дължимата държавна такса, поради което и за страната е възникнало задължението да внесе дължимата държавна такса. Същата, действително, не е определена по размер и не е предоставен нов срок за изпълнение, но това не води до задължение на съдебния състав да се произнесе по подадената на 19.11.2012г. молба за допускане на обезпечение на предявените искове. Производството по делото е без движение поради нередовност на исковата молба по смисъла на чл.128 т. 2 вр.чл.129 ал.2 ГПК. В случай, че ищецът не изпълни указанията на съда, последният е задължен да върне исковата молба и да прекрати производството по нея. До отстраняване на пречките за движение на производството по исковата молба съдът не следва да извършва каквито и да са други процесуални действия извън тези по проверка на изпълнение на указанията му за отстраняване на нередовностите. Затова настоящият състав счита, че не са налице основания за определяне на срок за извършване на процесуални действия- произнасяне по молба за допускане на обезпечение.

Воден от горното и на основание чл.255 ал.2 изр.2 от ГПК, Софийският апелативен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ МОЛБАТА на Ж.С.К., подадена на осн. чл. 255 от ГПК за определяне на срок за произнасяне по молба от 19.11.2012г. за допускане на обезпечение на предявените по гр.д.№14818/2012г. обективно съединени искове.

Определението не подлежи на обжалване.

Съдия: