Р Е Ш Е Н И Е

№123/12.08.2014 год.

Г.В

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на осемнадесети юли, година две хиляди и четиринадесета, в открито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Л

ЧЛЕНОВЕ: П.Д.

С.К.

Секретар С.Д.

Прокурор И.Т.

като разгледа докладваното от съдия Д ВНОХД № 189/14г. по описа на съда за 2014г., за да се произнесе взе предвид:

Предмет на въззивното производство е присъда №46, постановена на 26.05.2014г. от В.О съд, по НОХД №365/2014г., с която подсъдимия С.Х.П. е признат за ВИНОВЕН в това, че на 20.10.2012г., в гр. Аксаково и в гр.Варна, при условията на продължавано престъпление използвал платежни инструменти – банкови карти, издадени на К.Ц.К, без съгласието на титуляра им, като получил общо сумата от 4 000/четири хиляди/лв. – престъпление по чл.249, ал.1пр.1 вр.чл.26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55 от НК, му е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ДВЕ ГОДИНИ, отложено на основание чл.66 от НК с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ;

Със същата присъда подс. П. е осъден да заплати направените по делото разноски.

Въззивното производство пред АС – Варна е образувано по протест на окръжен прокурор при ОП – Варна, с който се атакува първоинстанционния съдебен акт като неправилен и се излагат доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, подробно изложени в прокурорския акт. Предложението е за изменение на първоинстанционната присъда и за постановяването на нова, с която на подс. да бъде наложено наказание при условията на чл.54 от НК и да бъде отменено приложението на чл.66 от НК. В допълнение е депозирано и писмено изложение към протеста.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция подсъдимият, редовно призован, не се явява, но се представлява от редовно упълномощен защитник от преди.

Представителят на АП-Варна в съдебно заседание поддържа протеста, акцентирайки върху допуснатите процесуални нарушения от първоинст. съд. и развива доводи в тази насока.

Защитата на подс. П. – адв. В. - ВАК, моли протеста да бъде оставен без уважение, а присъдата на ВОС да бъде потвърдена.

След преценка на доводите на страните, както и след цялостна служебна проверка на присъдата, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, настоящият състав на Апелативния съд констатира допуснати от страна на ОС- Варна съществени нарушения на процесуалните правила от категорията на изрично посочените в чл.348 ал.3 т. 1 и 2 от НПК, налагащи отмяна на постановения съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от първата инстанция от друг съдебен състав:

На първо място, /видно от протокола за проведеното съдебното заседание на 26.05.2014г./ Варненският окръжен съд е приел да разгледа делото по реда на чл. 371, т.1 от НПК - с признаване изцяло на фактите, изложени в обстоят. част на обв. акт, като подс. П. се е съгласил да не се събират доказателства /обяснения на пострадалия и експертиза - събрани на досъдебната фаза/ за тези факти, одобрявайки постигнато от страните съгласие за разглеждане на делото по този ред. Въпреки, че е отпочнал разглеждането по този ред, в нарушение на закона ВОС впоследствие е пристъпил към разпит пострадалия и на вещото лице, обезмисляйки процедурата, предвидена в т.1 на чл.371 от НПК. Отново в нарушение на закона, съдът се е произнесъл по съществото на предявения пред него гр. иск, приемайки го за неоснователен, като с определението си го е оставил „без уважение”, посочвайки, че същото подлежи на обжалване пред АС – Варна /то е необжалваемо му по реда на глава XXII НПК/, след което е дал възможност на гр.ищец да го докладва/!/.

Допуснатите нарушения в хода на проведеното съдебно заседание, съдът е пренесъл впоследствие и в мотивите към присъдата, които стартират с изложението, че „…подс. П. по реда на чл. 371 т. 1 от НПК признава изцяло фактите изложени в обстоят. част на обв акт…” /!/. Незаконосъобразното смесване на двете диференцирани процедури, предвид различните последици, които законодателят е предвидил в нормата на чл. 373 от НПК, е довело и до невярна индивидуализация на наложеното наказание, тъй като по-надолу в мотивите си, първоинст. съдът е приел, че процедурата се е движила по реда на чл.371, т.2 от НПК, а на основание чл.373, ал.1 от НПК е определил наказанието при условията на чл. 58а от НК /!!!/. В крайна сметка, нито за страните, нито за настоящия състав на АС-Варна става ясно, каква е била действителната воля на съда, както относно проведената процедура, така и относно реда и начина на налагане на наказание на подсъдимия. Отделно от това е налице противоречие и между диспозитива на самата присъда с мотивите, тъй като в присъдата наказанието е определено при условията на чл.55 от НК, /вероятно като по – благоприятен закон за дееца/ без да са налице законовите предпоставките за това/, а същевременно ВОС не е слязъл под законовия минимум от две години лишаване от свобода. Освен гореизложеното, неоснователно е приложена и разпоредбата на чл. 66 от НК, предвид съдимостта на подс. П. и факта, че за последното извършено деяние, той не е реабилитиран.

Освен изброените по-горе съществени процесуални нарушения, допуснати от първоинст. съд, съдебният акт страда и от друг съществен порок, а именно липсата на мотиви /означаваща също така и противоречиви/, което е самостоятелно основание от категорията на безусловните такива за отмяна на присъдата, съгласно чл.354, ал.3, т. 2 от НПК.

Изложеното по – горе, във връзка с допуснатите съществени процесуални нарушения на разпоредбите на НПК, обуславя отмяна на постановената от Окръжен съд – Варна незаконосъобразна присъда, на основание чл.335 ал.2 от НПК, тъй като настоящата инстанция не може да ги отстрани, и връщане на делото на първоинстанционния съд- ВОС, за ново разглеждане от друг състав.

Водим от гореизложеното и на основание чл.334 т.1 пр.2 вр. чл. 335 ал. 2 от НПК, съставът на Апелативен съд – Варна,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ изцяло присъда №46 по НОХД № 365/2014г. на Окръжен съд - Варна, постановена на 26.05.2014г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане на Варненски окръжен съд от друг съдебен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на касационна проверка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи
No law branches!