Р Е Ш Е Н И Е

№ 128

град Варна 19 август2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Деветнадесети Юни,две хиляди и четиринадесета година,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

РОСИЦА ЛОЛОВА

Секретар С.Д.

Прокурор СВЕТЛА КУРНОВСКА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 71 по описа за 2014 година,за да се произнесе взе предвид следното:

С Присъда № 2 от 10.01.2014 година по НДОХ № 1283/2012 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимите :

С.Б.К.,***,ЕГН **********,

С.К.С.,***,ЕГН ********** и

Б.В.Д.,***,ЕГН **********

са били признати ЗА ВИНОВНИ в това,че:на 27.06.2011 година в град Варна,като длъжностни лица,заемащи отговорно служебно положение:старши полицай,категория Е-ІІ степен-за подсъдимите К. и Д. и І степен-за подсъдимия С.,в"Охрана на обществения ред"към Второ РУП-Варна,в съучастие като съизвършители,поискали дар - парична сума от А. СТОЯНОВ А. и поискали дар - парична сума от 200,00 лева от Д.Д.И.,която парична сума не им се следва,за да не извършат действия по служба,регламентирани в член 122 алинея 1 и алинея 3 от Инструкцията за патрулно-постовата дейност на МВР,с рег.№ І-з 2295/08.12.2006 година:

/ал.(1) „При извършване на проверка на лица,МПС,както и при констатиране на престъпления и нарушения на обществения ред,нарядите своевременно докладват в ОДЦ/ОДЧ/"и

ал. (3) „За взето отношение по служебен ред в случаите по ал.1, докладват в ОДЦ/ОДЧ/"/ като не уведомили ОДЧ при Второ РУП град .Варна, че при извършената проверка на А. Стоянов А.,водач на МПС -„О.А",с рег.№ В 4454 КР,същият управлявал превозното средство след употреба на алкохол и не поискали това да бъде установено от полицейски орган,съгласно т.6.2 и т.6.3 от заповед № 1з-1687/02.07.201О година на Министъра на МВР,определяща полицейските органи в МВР,имащи право да установяват с технически средства употребен алкохол и упойващи вещества:

т.6„При осъществяване на дейността по контрол върху безопасността на движенето, полицейските органи :

т.6.2 „определени в точки 1.1 и 1.2 /т.1 "Определям да издават фишове и актове за установяване на административни нарушения по ЗДП следните полицейски органи", т.1.1 „от отдел „Пътна полиция" в Главна дирекция „Охранителна полиция" /ГДОП/ и полицейските органи от звената „Пътна полиция" в областните дирекции на МВР/ОДМВР/ и Столична дирекция на вътрешните работи/ СДВР/", т.1.2 „заемащи длъжност полицейски инспектор - VI-IV степен „автоконтрольор" и „младши автоконтрольор" в ОДМВР и СДВР и техните териториални звена"/ използват по съответния ред технически средства/системи за измервания и контрол, утвърдени в МВР";

т.6.3 „определени в точка 1.3 „категория „В", „Г", „Д" и „Е" от звената „Охранителна полиция" в ГДОП, както и в ОДМВР и СДВР на обслужваната от тях територия, след проведено обучение и проверка на знанията им, чрез ежегодно полагане на изпит по Закон за движение по пътищата"/ — категория „В" , „Г" и „Д" използват по съответния ред технически средства за установяване употребата на алкохол и упойващи вещества устройства "/, както и да не отразят в нарядния дневник на автопатрул 211 при Второ РУП гр.Варна и Докладна записка от 27.06.2011 г. извършената проверка на водача на моторно превозно средство - А. Стоянов А. и управлявания от него лек автомобил „О.А ", с рег.№ В 4454 КР, и взетото отношение по извършената проверка, и в съучастие като съизвършители приели дар - парична сума в размер на 180 лв. която не им се следва от возещия се в лек автомобил „О.А" с per. № В 4454 КР - Д.Д.И., загдето не са извършили действия по служба, регламентирани в чл.122 ал.1 и 3 от Инструкцията за патрулно-постовата дейност на МВР с рег.№ Із- 2295/08.12.2006 г.:

ал.(1) „При извършване на проверка на лица, МПС, както и при констатиране на престъпления и нарушения на обществения ред, нарядите своевременно докладват в ОДЦ/ОДЧ/" и

ал. (3) „За взето отношение по служебен ред в случаите по ал.1, докладват в ОДЦ/ОДЧ/" /,като не уведомили ОДЧ при Второ РУП гр.Варна, че при извършената проверка на А. Стоянов А., водач на МПС -„О.А", с рег.№ В 4454 КР, същият управлявал превозното средство след употреба на алкохол и не поискал това да бъде установено от полицейски орган, съгласно т.6.2 и т.6.3 от заповед № Із-1687/02.07.201Ог. на Министъра на МВР, определяща полицейските органи в МВР, имащи право да установяват с технически средства употребен алкохол и упойващи вещества:

т.6 „При осъществяване на дейността по контрол върху безопасността на движенето, полицейските органи : ";

т.6.2 „определени в точки 1.1 и 1.2 /т.1"Определям да издават фишове и актове за установяване на административни нарушения по ЗДП следните полицейски органи", т.1.1 „от отдел „Пътна полиция" в Главна дирекция „Охранителна полиция" /ГДОП/ и полицейските органи от звената „Пътна полиция" в областните дирекции на МВР/ОДМВР/ и Столична дирекция на вътрешните работи/СДВР/", т.1.2 „заемащи длъжност полицейски инспектор - VI-IV степен „автоконтрольор" и „младши автоконтрольор" в ОДМВР и СДВР и техните териториални звена"/ използват по съответния ред технически средства/системи за измервания и контрол, утвърдени в МВР " ";

т.6.3 „определени в точка 1.3 „категория „В", „Г", „Д" и „Е" от звената „Охранителна полиция" в ГДОП , както и в ОД МВР и СДВР на обслужваната от тях територия, след проведено обучение и проверка на знанията им, чрез ежегодно полагане на изпит по Закон за движение по пътищата"/ — категория „В" , „Г" и „Д" използват по съответния ред технически средства за установяване употребата на алкохол и упойващи вещества устройства"/

както и не отразили в нарядния дневник на автопатрул 211 при Второ РУП град Варна и Докладна записка от 27.06.2011 година,че са извършили проверка на водач на моторно превозно средство А. СТОЯНОВ А. и управлявания от него лек автомобил"О.А",с рег.№ В4454 КР и за взетото отношение по извършената проверка и на основание член 302 точка 1 от НК във връзка с член 301 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК и член 55 алинея 1 точка 1 от НК са били наложени наказания“Лишаване от свобода”за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изтърпяването на което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила,"Глоба"в размер на 1 000,00 лева,както и"Лишаване от право"да заема длъжност в системата на МВР за срок от ДВЕ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила,а така също и"Лишаване от право"да упражнява професията полицай за срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

Със същата Присъда на основание член 307а от НК е бил отнет в полза на държавата предмета на престъплението:180,00 лева/банкнота с номинал 10 лева,Серия № АТ 1984228, три банкноти с номинал от по 20,00 лева със серийни №№ ЯА 4687542 и АУ 9806506 и АС 9913172 и равностойността на 110,00 лева/;съдът се е произнесъл по вещественото доказателство мобилен телефон Самсунг Ла Фюр сериен № RD 6B392861Z след влизане на присъдата в сила да се върне на С.С.М.,както и осъдени всеки един от подсъдимите да заплати направените по делото разноски в размер на по 887,00 лева в полза на Държавния бюджет по сметка на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Недоволен от така постановената Присъда е останал Зам.Окръжен прокурор при ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал я е като явно несправедлива и на основание член 318 алинея 2 от НПК във връзка с член 334 алинея 3 от НПК и член 337 алинея 2 точка 1 от НПК се предлага същата да бъде изменена,като бъдат увеличени наказанията:"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ;наказанието"Глоба"да бъде увеличено в размер на 2 000,00 лева,както и увеличаване размера на наказанията"Лишаване от права"по член 37 алинея 1 точки 6 и 7 за срок от ТРИ ГОДИНИ.Подробни съображения в тази насока са изложени в допълнително писмено изложение към протеста.

Недоволни от така постановената Присъда на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са останали и тримата подсъдими.

Във въззивната жалба на адвокат С.С.-***,като пълномощник на подсъдимия С.Б.К. се сочи,че Присъдата е била постановена от първоинстанционния съд без да се вземе под внимание факта,че обвинението не е било доказано по безсъмнен и категоричен начин и на основание член 336 алинея 1 точка 3 от НПК се моли тя да бъде отменена и постановена нова такава,с която подсъдимия К. да бъде признат за не виновен и да бъде оправдан по възведеното му обвинение.

Във въззивната жалба на адвокат В.С.-***,като защитник на подсъдимия С.К.С. се сочи,че Присъдата се явява необоснована и неправилна,постановена при непълно и обективно изследване на събраните по делото доказателства и при липса на доказателства.Моли се същата да бъде отменена и постановена нова Присъда,с която подсъдимия С.С. да бъде оправдан-на основание член 334 точка 2 от НПК във връзка с член 336 алинея 1 точка 3 от НПК.Подробни съображения в тази насока са изложени в постъпилото по делото допълнително писмено изложение,изготвено на основание член 320 алинея 3 от НПК.

Във въззивната жалба на адвокат Н.И.-***,като процесуален представител на подсъдимия Б.В.Д. се сочи,че постановената Присъда е неоснователна и незаконосъобразна и на основание член 336 алинея 1 точка 3 от НПК се моли същата да бъде отменена.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища:

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че поддържа изцяло протеста по отношение наложените наказания по вид и размер,като незаконосъобразно е била приложена разпоредбата на член 55 алинея 1 от НК за тримата подсъдими,тъй като липсвали многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.Същевременно излага съображения,че жалбите и на тримата подсъдими са неоснователни,а Присъдата на първоинстанционния съд е правилна в частта,с която е била коментирана фактическата обстановка и стигане до правилен извод,че е било доказано авторството на извършеното престъпление,както и точната му квалификация.

Защитникът на жалбоподателя и подсъдим С.Б.К.-адвокат С.С.-*** излага подробни съображения в подкрепа на оплакванията в жалбата си и същевременно моли да бъде оставен без уважение протеста на Зам.Окръжен прокурор при ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА.

Защитникът на жалбоподателя и подсъдим Б.В.Д.-адвокат Н.И.-*** излага съображения,че поддържа изцяло оплакванията в жалбата си,като излага подробни съображения във връзка с недоказаността на авторството на извършеното престъпление.По отношение на протеста,отправен от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,моли същият да не бъде уважаван.

Защитникът на жалбоподателя и подсъдим С.К.С. -адвокат В.С.-*** също поддържа оплакванията в жалбата си и излага подробни съображения,че не било установено по безспорен начин авторството на престъплението,както и че оспорва изцяло протеста.

В последната си дума подсъдимият К. заявява,че желае да бъде признат за невинен в това,в което е бил обвинен.

В последната си дума подсъдимият С. заявява,че желае да бъде оправдан,тъй като тази случка не се е била случила с тях.

В последната си дума подсъдимият Д. моли съда да вникне в детайлите и да прецени,като моли да бъде оправдан.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в протеста на Зам.прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,в жалбите на защитниците на тримата подсъдими:С.Б.К.,С.К.С. И Б.В.Д.-***;становищата на страните по протеста и по жалбите;становищата на тримата подсъдими К.,С. и Д. в последната им дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Както протестът на Зам.прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и жалбите на защитниците на тримата подсъдими:С.Б.К.,С.К.С. И Б.В.Д. са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа страна следното:

На 26 срещу 27.06.2011 година подсъдимите работели като старши полицаи в"Охрана на обществения ред"към Второ РУП-Варна.подсъдимият К. и подсъдимият Д. притежавали категория Е-ІІ степен,а подсъдимият С. притежавал категория E-I степен.

За времето от 19.00 часа на 26.06.2011 година до 07.00 часа на 27.06.2011 година подсъдимите:К.,Д. и С. били на смяна като автопатрул 211В към Второ РУП на ОД МВР-Варна.Екипът преминал инструктаж,като му били поставени конкретни задачи за времето на дежурството.Старши на екипа бил подсъдимият Д.,а водач на служебния автомобил"О.А”с рег.№ В 6293 СН,бял на цвят,обозначен с полицейски надписи и светлинна и сигнална система-подсъдимият К..

От около 00.30 часа до към 3.30-3.40 часа заедно с тримата подсъдими бил и свидетелят п.,дежурен офицер за 26-27.06.2011 година във Второ РУП – Варна,като заедно не са работили по КАТ, а само по криминална.

Вечерта на 26.06.2011 година свидетелите И. и. и Д. И. излезли да се почерпят заедно с техни приятели и колеги.Били в заведение"Оникс”,намиращо се в хотел"Черно море”в град Варна,като имали уговорка със свои колеги-свидетелите А. А. и С.М. да отидат заедно след края на работното им време-24,00 часа,на дискотека"Час пик” в Морската градина.

Около 01.00 часа на 27.06.2011 година свидетелите А., И., М. И и., заедно с техни приятели и колеги,отишли в дискотеката.

А. и И. изпили между 200 -400 грама концентрат всеки,като първият пил уиски,а вторият пил джин.

Около 04.00 часа на 27.06.2011 година компанията решила да се прибира по домовете си.

Свидетелят А. предложил на свидетелите:И.,М. и и. да ги откара до дома им с л.а."О.А"с рег.№ В 4454 КР,който бил паркирал между хотел”Ч.М” и сградата на О.В,а останалите от компанията си тръгнали с таксита.

На предната дясна седалка до шофьора седнал свидетеля И.,а отзад седнали свидетелите и. и М..Потеглили с автомобила,минали през кръстовището на булевард"Ц.О"и булевард”К.БІ”в 4.33 часа,завили по булевард”К.БІ”и продължили по него,като на кръстовището с булевард”О.П полк”/до сградата на О.В/ завили на дясно в посока "Червения площад".

По това време,след 04,06 часа,когато преминали през кръстовището на булевард"Ц.О"и булевард”О.П полк”с патрулният автомобил,подсъдимите С.,К. и Д. започнали да осъществяват проверки на водачите и на преминаващите МПС,като били паркирали служебния автомобил след"Червения площад",до бившето Бинго „Мустанг”.

Около 4.15 часа на 27.06.2011 година свидетелят К. се прибирал след работа и като видял полицаите,спрял при тях,защото се познавал с подсъдимия Д..Стоял до към 4.20-4.25 часа и си тръгнал.

Пред автомобила,управляван от свидетеля А. се движел друг неустановен в хода на производството лек автомобил.

Подсъдимият С. подал сигнал към движещите се автомобили да отбият за проверка.Свидетелят А. не възприел,че подадената команда на полицейския служител се отнася и за него и продължил да управлява автомобила си по булевард”О.П полк”.На кръстовището с булевард”Чаталджа”завил надясно в посока пицария"Шрек”,а след това продължил към квартирата си,намираща се на улица”К.Ф” № 16.

Подсъдимите К. и Д. незабавно последвали лекия автомобил,управляван от свидетеля А. със служебния полицейски автомобил,за да осъществят проверката.Застигнали го на улица"К.Ф"в момент,когато свидетелят А. предприемал действия по паркирането на автомобила.

Подсъдимият К. спрял зад автомобила,управляван от свидетеля А..Двамата подсъдими отишли към автомобила на А.,подсъдимият К. отворил рязко шофьорската врата на автомобила на А.,задърпал го навън,като му крещял:"Ти нормален ли си","Излизай,излизай!".Докато бил дърпан от подсъдимия К., свидетелят А. успял да откопчае колана си,след което бил измъкнат извън автомобила.Подсъдимият К. не се легитимирал,но свидетеля А. възприел полицейската униформа и служебният автомобил. Подсъдимият К. казал на свидетеля А.,че можел да го застреля,защото малко преди това бил получен сигнал за издирвано лице за извършено престъпление,после го отвел до полицейския автомобил,като му разпоредил да седне на задната седалка.През това време подсъдимият Д. застанал пред отворената врата на шофьорското място на автомобила на свидетеля А. и също,без да се легитимира,поискал от пътниците в автомобила личните им карти,които те му предали.Подсъдимият К. позволил на свидетеля А. да отиде до колата си и да си вземе документите:лична карта,шофьорската книжка,контролен талон и други, което той и сторил,след което ги предал на полицейските служители.

Свидетелят И.,не разбирайки какво се случва,решил да слезе от автомобила и да разбере за какво са спрени,но подсъдимите К. и Д. му разпоредили да влиза в колата и да каже на останалите никой да не излиза от нея.

В служебния автомобил,на шофьорското място отново седнал подсъдимия К.,а на предната дясна седалка седнал подсъдимия Д.. Двамата подсъдими попитали свидетеля А. дали е пил,при което той отговорил утвърдително.Те не го тествали с носеното от тях по време на смяната техническо устройство"Алкомер 931"Дрегер.

В 4.40 часа подсъдимият С. се свързал по мобилния си телефон с номер 0878932567 с подсъдимия Д. на № 0878232082 и се уговорили да се върнат и да го вземат.

Подсъдимият Д. отишъл при тримата свидетели и им казал да останат да чакат в автомобила на свидетеля А.,а те трябвало да отидат да вземат друг свой колега.

След това подсъдимият К. привел полицейския автомобил в движение,потеглил и започнал да обикаля района,като междувременно подсъдимия Д. в 4.44 часа се обадил по телефона на подсъдимия С. и се уговорил с него къде да ги чака.В една от уличките полицейският автомобил спрял и подсъдимият С. се качил,като седнал на задната седалка, вдясно до свидетеля А..Подсъдимият К. потеглил,като отново се отправили към мястото,където била паркиран автомобила на свидетеля А..

По пътя и тримата подсъдими задавали на свидетеля А. въпроса дали е пил и"какво ще правим сега",питали го колко е изпил,като на всеки въпрос свидетелят давал утвърдителен отговор и нито веднъж не отрекъл,че е консумирал алкохол.На свидетеля му станало ясно от недомлъвките и начина,по който били задавани въпросите от полицейските служители,че те ще искат от него пари за да не му бъде търсена отговорност за извършеното от него нарушение-управление на МПС след употреба на алкохол.Начинът по който били формулирани въпросите,повторяемостта им и тонът,с който били задавани,били възприети от свидетеля А. като искане на пари от него,за да бъде освободен без последици.

Междувременно стигнали до мястото,където бил паркиран автомобила на свидетеля А..Последният бръкнал в джоба си и извадил всички пари, които имал в себе си:около 20,00 лева в различни банкноти.Подсъдимият С. му казал:"Я да видим колко имаш",след което светнал с фенерче, като осветил ръката на свидетеля.Подсъдимият С. казал на свидетеля,че с тези пари до никъде няма да стигне и че гори и парите са малко.Свидетелят А. отговорил,че няма повече и тогава подсъдимите К. и Д. му казали,че ще му пишат акт.

След като видял,че полицейският автомобил се връща,свидетелят И. излязъл от автомобила на свидетеля А.,за да разбере какво става.Един от подсъдимите К. или Д.-свидетелят И. не могъл до посочи конкретно кой от тях,но според свидетеля А. това е бил един от полицейските служители от предната седалка на служебния автомобил,отишъл при него и го попитал:"Този твой човек какво ще го правим","Той май алкохол е консумирал и на стоп палката не спря,много е загазил".

Свидетелят И. все още не проумявал за какво става въпрос и на каква стоп-палка не е спрял свидетеля А..Същият подсъдим му казал, че може и да се измисли нещо,а свидетелят И. го попитал как може да помогне на приятеля си.Този подсъдим отново повторил,че свидетелят А. е много загазил и че трябва"нещо да измислим".При тези думи на свидетеля И. му станало ясно,че подсъдимите искат пари за да пуснат приятеля му.Казал на полицейският служител,че в момента има в себе си 100,00 лева,при което той му отговорил,че не знае и сега ще видят.

Върнал се до полицейския автомобил,като казал на свидетеля И. да остане до автомобила на свидетеля А..Разговарял с колегите си през прозореца на предна дясна врата,след което отново се върнал при свидетеля И. и му казал,че ако иска да помогне на приятеля си,да извади поне 200,00 лева.Свидетелят И. отново му казал,че в момента има само 100,00 лева и няма останалите пари,при което полицейският служител отново заявил,че свидетелят А. е много загазил и отново се отправил към патрулната кола,където разговарял с останалите двама подсъдими през предната дясна врата.

След около минута-две при свидетеля И. отишъл подсъдимият К. и го попитал:"Какво става, ще вадиш ли парите?".Свидетелят И. му казал,че има в себе си само 100,00 лева,на което подсъдимият К. се изсмял и казал,че му е писнало от тях и няма повече да се занимава.След това тръгнал обратно към патрулната кола,като влязъл на шофьорското място.

Свидетелят И. отворил вратата на автомобила на свидетеля А. и обяснил на свидетелите М. и и.,че полицаите искат 200,00 лева за да пуснат А..Двете момичета започнали да проверяват с какви пари разполагат.Докато те търсели пари в себе си,свидетелят И. отишъл до патрулния автомобил.подсъдимият К. пишел нещо на лист с формат А4,като свидетелят И. помислил,че пише акт.Тогава свидетелят И. казал на подсъдимия К. да изчака,защото"ще „измислят нещо”, имайки предвид,че ще намерят пари и се върнал при момичетата.Свидетелката М. казала,че имат общо 80,00 лева и му дала три банкноти по 20,00 лева и две банкноти по 10,00 лева,като преди да му ги предаде свидетелката М. успяла да запише в мобилния си телефон,номера на полицейския автомобил,както и номерата на дадените от нея и свидетелката и. банкноти.Записът направила в подраздел"чернови съобщения"в мобилния си телефон марка"Samsung La Fleur",сериен № RD6B392861Z.Съдържанието на записа било следното:"В6293сН , ас9913173 , au9806506 , R4687542 , atl984228 , ар6795204".Описаните банкноти били : в купюри от 20,00 лева-3 броя и в копюри по 10,00 лева-2 броя.

Свидетелят И. се върнал при патрулния автомобил с парите на двете момичета и своите две банкноти от по 50,00 лева.Надвесил се над прозореца на подсъдимия К. и му казал,че е събрал парите.Последният му казал да се качи в автомобила за да говорят,като вметнал,че по терасите може да има хора и да ги гледат в момента.Едва тогава подсъдимите разрешили на свидетеля А. да излезе от полицейския автомобил и да се върне в своя.Свидетелят И. седнал в полицейския автомобил на задната седалка вляво,като вътре били подсъдимите:К. и Д.,а малко лед малко до свидетеля И. седнал и подсъдимия С..

Подсъдимият К. попитал свидетеля И. какво е направил,като последният отговорил,че е събрал 180,00 лева.Подсъдимият С. му казал да ги извади от джоба си и да ги постави на седалката между тях,което свидетелят сторил.Тогава подсъдимия Д. подал всички документи:четирите лични карти,шофьорската книжка и контролния талон на автомобила на свидетеля А. на подсъдимия С..Последният от своя страна ги дал на свидетеля И. и му казал,че неговият приятел не е следвало да кара автомобил и колата да остане там,където е паркирана. Свидетелят И. отговорил,че пречат на останалите автомобили.Подсъдимият С. му казал,че всички са пили и няма кой да управлява автомобила,а свидетелят И. споменал,че само си търсят място за паркиране.Тогава подсъдимият С. му казал да правят каквото искат,само да не повредят някоя кола.

След това свидетелят И. излязъл от полицейския автомобил и отишъл с всички документи в колата на свидетеля А.,а патрулният полицейски автомобил потеглил.

Свид.М. решила да сигнализира за случилото се полицейските органи. След 5.06 часа тя провела няколко разговора от мобилните си телефони. Звънила на телефон 112,а при разговор със свой познат научила и телефонния номер на ІІ РУП-Варна,където също се обаждала от мобилния си телефон.Било й обяснено,че трябва да отидат във ІІ РУП-Варна за изясняване на случая. Свидетелите и. и И. си тръгнали,а свидетелите М. и А. отишли в районното управление.Там разказали за случилото се и написали обяснения,при които свидетелката М. извела от менюто на мобилния си телефон записа,който направила по-рано в папка"Чернови“ и преписала от там съхранените в паметта на телефона серийни номера на банкнотите,както и регистрационния номер на полицейския автомобил.

След като тръгнали с патрулната кола,тримата подсъдими разделили помежду си взетата парична сума.

Към 5.10 часа тримата подсъдими минали с патрулния автомобил покрай Медицинския колеж,забелязали паркиран лек автомобил и извършили проверка.Установили,че лекият автомобил е на пазача на колежа-свидетеля Г.,поговорили с него и после си тръгнали.

Към 5.30 часа подсъдимите отишли до"Пикадили център",но понеже вътре се извършвала ревизия,работещата в барчето свидетелка Г. им направила знак да дойдат по-късно,тъй като още не била отворила. Тримата се върнали след 15-20 минути и тогава Г. им отворила вратата и им направила кафе,а те седнали да пишат някакви документи.След около половин час им се обадили и те тръгнали по някакъв сигнал.

На подсъдимите им било разпоредено по станцията да отидат на паркинга на завод"Дружба“и да изчакат съдействие от техни колеги.Когато пристигнали нямало други служебни автомобили и те изчакали.Първо пристигнал служебен лек автомобил на Второ РУП,управляван от свидетеля Ч..Той им разпоредил паркират патрулния автомобил на платения паркинг на завод"Дружба“.

След това за времето от 7.45 часа до 9.50 часа в кабинката на пазача на паркинга били извършени обиски на подсъдимите,като в подсъдимия Д. и в подсъдимия К. са намерени част от описаните от свидетелката М. банкноти.В подсъдимия Д. била намерена банкнота от 10 лева със сериен № АТ 1984228,а в подсъдимия К. банкноти от по 20 лева със серийни №№ ЯА 4687542, АУ9806506 и АС 9913172. В подсъдимия Д. е била намерена една банкнота от 50 лева.

Бил извършен и оглед на местопроизшествие на служебния полицейски л.а."О.А" с рег.№ В 6293 СН,като са били иззети документи,включително докладна записка,съставена от подсъдимите,в която не е отразена извършената проверка на водача на л.а.-свидетеля А. и пътувалите с него свидетели:М.,И. и и..В дневника"Книжка на наряда",воден от дежурните на смяна екипи на АП 211,също липсвало отразяване на извършената проверка на описания по-горе лек автомобил,водачът му и пътуващите с него в автомобила.

На 27.06.2011 година свидетелите:М.,А. и И. са били разпитани пред съдия.

След обяд на 27.06.2011 година, свидетелката М. предала доброволно на водещия разследването мобилния си телефон-марка"Samsung La Fleur",сериен № RD6B392861Z,на който била записала серийните номера на банкнотите,както и регистрационния номер на полицейския автомобил .

За времето от 19.05 часа до 21.05 часа на 27.06.2011 година в сградата на ОСл.О-ОП-Варна са били извършени разпознавания на лица от свидетелите:М., И. и А.,при които свидетелят Д. И. е разпознал подсъдимите:Д.,С. и К..

При извършения на 28.06.2011 година оглед на вещественото доказателство:посочения мобилен телефон,са установени записванията, направени от свидетелката М..Записите се намирали в опция"Чернови"на икона"Съобщения" и са били въведени в запис с дата 27.06.2011 година.

От заключението на съдебно-техническата експертиза с обект на изследване мобилния телефон на свидетелката М. е било установено, че в паметта на телефона,в подраздел"Чернови съобщения"е бил съхранен следния текст:"В6293сН ас9913173 au9806506, R4687542 atl984228 ар6795204", на 27.06.2011 година 13.42.06 часа.Това съобщение е нямало получател.Вещото лице не e могло да установи извършена манипулация на записаната информация в паметта на чипа.Видно от СТЕ:телефонът е технически изправен и напълно функционален.

От назначената на ДП химическа експертиза е било установено наличие на етилов алкохол от 1.12 промила в кръвта на свидетеля А..

От заключението на СМЕ,назначена от съда,е било установено,че към 5.00 часа на 27.06.2011 година концентрацията на алкоход в кръвта на А. е бил около 1,87 промила,съответстваща на средна степен на алкохолно повлияване.

От заключението по назначената от съда комплексна съдебно-психиатрична и съдебно-психологична експертиза е било установено,че свидетелят А. е бил в състояние на обикновено алкохолно опиване от лека към умерена степен.Същият не е бил в състояние,което да отговаря на критериите за разстройство на съзнанието и не е бил лишен от годност да възприема правилно обстоятелствата от ситуацията,в която се е намирал,като е запазил годност и да дава достоверни показания.Според вещите лица свидетелят И. е бил в състояние на обикновено алкохолно опиване от лека, което не го е лишило от годност да възприема правилно обстоятелствата от ситуацията, включително детайлите от нея към момента на деянието.

От писмо от Подуправител на БНБ се установява,че БНБ е получила от"Печатница на БНБ“АД и пуснала в обръщение банкнота с номинал 10 лева със сериен № АТ 1984228, както и банкноти с номинал от по 20 лева със серийни №№ ЯА 4687542, АУ9806506 и АС 9913172.

Дрегерът, е бил и технически неизправен, видно от заключението на съдебно-техническа и трасологическа експертиза № СТЕ-048-065-11/230112.

Подробно и обстоятелствено описаната по-горе фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен и категоричен начин след задълбочен и комплексен анализ на:непротиворечивите,взаимно допълващи се,обективни и незаинтересовани показания на свидетелите:М.,и.,А.,И.,Д., Ч.,Й.,К.,Г.,Г.,А.,П.,А.,Д.,Н. и К.;Протокол за оглед на местопроизшествие;Протоколи за доброволно предаване,за разпознаване на лица и за оглед на ВД и изготвените фотоалбуми към тях;заверен преписи от нарядния дневник и писма от Началник сектор “Човешки ресурси” при ОД на МВР –Варна;Заповеди;Справки за съдимост и други писмени доказателства.

Първоинстанционният съд е отчел обстоятелството,че свидетелите А.,И.,М. и и. са били обект на проверка,при която е било констатирано извършено от свидетеля А. нарушение по ЗДв.П,но това обстоятелство по никакъв начин не е дискредитирало показанията им,тъй като тези показания са били добросъвестни и в пълен синхрон както с останалите гласни доказателства по делото,така и от писмените такива:Протоколи за обиск;разпечатки за разговори от мобилни телефони;справки от видеонаблюдение;заключение от изготвената СТЕ.Законосъобразно и обосновано съдът е направил своите изводи,че показанията на тези свидетели не разкриват съществени противоречия по основните факти на обвинението.При проверка на показанията на свидетелите М.,А.,И. и и. е установил,че те са точни и последователни по отношение на всички относими към предмета на доказване факти и обстоятелства.Същевременно първоинстанционният съд е направил и своите изводи за наличие на несъществени противоречия в показанията на тази група свидетели,но тези противоречия са били по второстепенни въпроси и се дължат на изминалия дългогодишен период от извършването на деянието да разпитите им от съда.На основание член 281 алинея 1 точка 2 от НПК съдът е прочел показанията им,дадени пред съдия на 27.06.2011 година и ведно с тези,дадени в хода на съдебното следствие,ги е преценил като изключително детайлни,последователни и не на последно място:като добросъвестно изложени.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил и изводите си,че свидетелите А. и И. не са провокирали подсъдимите към престъплението"подкуп",тъй като последните сами са поискали да им бъде дадена сумата.По-късно подсъдимите уточнили и размера на сумата на 200,00 лева,като свидетелите не са ги убеждавали за това,а просто са съобщили на органите на полицията,че са им били поискани пари,за да не бъде свършено нещо от служител,който има това задължение и в последствие са дали 180,00 лева,но с убеждението,че такива действия следва да бъдат наказвани.

Съдът се е базирал на приетото в точка 17 от Постановление № 8/81 година на Пленума на ВС на РБ,а именно:"За да е осъществена провокация към подкуп,е необходимо наличие на склоняване,убеждаване и мотивиране на провокирания да реши да приеме дар И то с цел да бъде изобличен в извършване на престъпление.Провокация няма,когато длъжностното лице само и предварително го е поискало."Приел е по категоричен начин,че последната хипотеза е валидна по делото с тримата подсъдими.

По отношение установения час на съхраняване на съобщението в папка"чернови“на телефона на свидетелката М. установен при извършване на СТЕ от вещото лице като 13.42.06 часа съдът е изложил съображения,че:От момента на записване на номерата на банкнотите и рег.№ на полицейския автомобил в телефонния апарат до доброволното му предаване на водещия разследването следовател:следобеда на 27.06.2011 година телефонният апарат се е намирал във владение на свидетелката М..

Съдът е констатирал,че в собственоръчните обяснения на свидетелката М.,написани сутринта на 27.06.2011 година тя е преписала тези номера от телефона си,т.е. номерата са били фиксирани още преди да бъдат извършени обиските на тримата подсъдими в периода от 07.45 часа до 09,50 часа на 27.06.2011 година.

Съдът е констатирал и че свидетелката М. е била разпитата през съдия на 27.06.2011 година от 13.00 часа до 13.30 часа,като е продиктувала номерата на банкнотите и рег.№ на полицейския автомобил,отваряйки създаденото от нея текстово съобщение в папка"чернови“.

Вещото лице е дало отговор,че обясненията за съхранението именно на този час може да са различни,но от значение за обективната истина по делото е от една страна:съдържанието на съобщението,а от друга:че още преди да бъдат извършени обиските на подсъдимите,това съдържание е било фиксирано.За това и първоинстанционният съд е приел,че съхраненият час е следобеден,но,че това не е от съществено значение при така установената фактология.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подробно е обсъдил и обясненията на тримата подсъдими;приел ги в известна степен за правдиви относно пресъздаването на безспорната по делото фактология по хода на дежурството им;за периода след като върнали свидетеля п. в РУ до задържането им.

Същевременно е приел като разбираема позицията и на тримата подсъдими за отричане спирането за проверка и извършването на такава на управлявания от свидетеля А. лек автомобил,на водача и спътниците му,както и проведените разговори със свидетелите А. и И.;приел ги е само като форма на защита,но не е кредитирал обясненията в тази им част,като изолирани и в противоречие с останалите гласни доказателства:изцяло показанията на свидетелите:А.,И.,М. и и.,а в известна степен и на показанията на свидетелите:Й., К., Г. и Г. относно времето на срещите им с подсъдимите;както и на Протоколите за обиск.

Съдът не е кредитирал и обясненията им,че намерените в тях пари са от заплата,като противоречащи на житейската и на формална логика-Направил е изводите си,че няма как банкнотите,описани в мобилния телефон на свидетелката М. да са попаднали у подсъдимите,освен по начина,описан от свидетелите: А.,И.,М. и и..

Съдът не е приел и становището на защитата на подсъдимите,че всичко е инсценировка от служителя на отдел"Вътрешна сигурност“Н.,заради конфликта му с подсъдимия Д. по повод предходен побой,нанесен от сина на Н. на дъщерята на Д..За твърдяните влошени отношения по делото не са били събрани никакви доказателства.Но дори и да са били налице такива отношения,това по никакъв начин не е дало основания на първоинстанционния съд да променя изводите си относно достоверността на показанията на свидетелите,посочени по-горе.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка,като задълбочени,пълни,комплексни,законосъобразни и обосновани и в синхрон със събраните по делото доказателства.

Както беше посочено по-горе:ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД поотделно и в тяхната съвкупност е обсъдил всички събрани по делото гласни и писмени доказателства и е дал задълбочени и обосновани отговори кои доказателства кредитира и защо и кои доказателства/най-вече обясненията на тримата подсъдими/не кредитира и защо.

Възприемайки изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни и обосновани,въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че не следва да ги преповтаря,като следва да бъдат маркирани само най-важните моменти относно установената фактическа обстановка по делото,а именно:

- По безсъмнен,безспорен и категоричен начин по делото е било установено,че подсъдимите: К.,Д. и С. и свидетелите :А.,И.,М. и и. не са се познавали преди нощта на 26 срещу 27.06.2011 година.Необясними и нелогични са тогава обясненията на тримата подсъдими от къде свидетелите са знаели,че именно:К.,И. и С.,като полицейски служители са работели в един моторизиран екип,че са били на работа през нощта на 26 срещу 27.06.2011 година.

- Нелогично и необяснимо е тогава от страна на обясненията на тримата подсъдими как,след като не са познавали от преди свидетелите: А.,И.,М. и и.,защо и четиримата последни свидетели депозират показания,че именно тримата подсъдими със служебния автомобил са спрели за проверка леката кола,управлявана от свидетеля А. и в която лека кола са пътували останалите трима свидетели.

А показанията на четиримата посочени по-горе свидетели във връзка със срещата и запознанството им с тримата подсъдими са последователни,логични,взаимно допълващи се, и в синхрон както с останалите гласни доказателства,така и с писмени такива.,

- Нелогично и необяснимо е тогава от страна на обясненията на тримата подсъдими как,след като не са познавали от преди свидетелите: А.,И.,М. и и.,в папка"чернови“на телефона на свидетелката М. е попаднал именно номера на служебния автомобил с който тримата подсъдими са били на работа в нощта на 26 срещу 27.06.2011 година.,

- Нелогично и необяснимо е тогава от страна на обясненията на тримата подсъдими как,след като не са познавали от преди свидетелите: А.,И.,М. и и.,в папка"чернови“на телефона на свидетелката М. са попаднали сериите и номерата на 3 броя копюри от банкноти по 20,00 лева и 2 броя копюри от банкноти по 20,00 лева.,

Както по отношение регистрационния номер на служебния автомобил,с който тримата подсъдими са били на работа през нощта на 26 срещу 27.06.2011 година,така и по отношение на копюрите на банкнотите от по 20,00 лева и по 10,00 лева от страна на защитниците на подсъдимите и пред въззивната апелативна инстанция/и най-вече от защитата на подсъдимия С.С./се правят възражения за недостоверност и неточност на записванията,тъй като били смесвани букви и цифри от кирилицата и латиницата и имало несъответствия в изписването на буквите на сериите.

Въззивната апелативна инстанция приема тези възражения изцяло за неоснователни и като такива,не ги възприема,тъй като:изписаните цифри както на регистрационния номер на служебния автомобил,така и на банкнотите отговарят на действителните.А що се касае до изписване на буквите:ноторно известен е факта,че при записвания и изпращания на SMS от мобилни телефони се е наложила практиката част от букви в един текст да бъдат изписвани както на латиница,така и на кирилица или използуване на цифри вместо букви/като пример:вместо буквата"ч"да се изписва цифрата"4"и други/.,

- Нелогично и необяснимо е тогава от страна на обясненията на тримата подсъдими как,след като не са познавали от преди свидетелите: А.,И.,М. и и.,в собственоръчните обяснения на свидетелката М.,написани сутринта на 27.06.2011 година тя е преписала тези номера от телефона си,т.е. номерата са били фиксирани още преди да бъдат извършени обиските на тримата подсъдими в периода от 07.45 часа до 09,50 часа на 27.06.2011 година.,

- Нелогично и необяснимо е тогава от страна на обясненията на тримата подсъдими как,след като не са познавали от преди свидетелите: А.,И.,М. и и.,когато свидетелката М. е била разпитата през съдия на 27.06.2011 година от 13.00 часа до 13.30 часа,е продиктувала номерата на банкнотите и регистрационния номер на служебния полицейския автомобил,отваряйки създаденото от нея текстово съобщение в папка"чернови“.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че са неоснователни оплакванията на защитниците на подсъдимите в съдебно заседание от 19.06.2013 година относно липсата на мотиви защо първоинстанционният съд е кредитирал едни гласни доказателства и не е кредитирал други такива,тъй като:В мотивите на Присъдата подробно и обстоятелствено са изложени съображения защо се приемат като достоверни показанията на разпитаните свидетели и защо не се кредитират обясненията на подсъдимите.И обсъждайки всички събрани по делото гласни доказателства,първоинстанционният съд е дал обосновани отговори кои гласни доказателства кредитира и защо,както и кои гласни доказателства/в случая-обясненията на подсъдимите:С.,К. и Д./не кредитира и защо.

Неоснователни са оплакванията на защитниците на подсъдимите в съдебно заседание от 19.06.2013 година относно заключението на вещото лице по СТЕ,тъй като първоинстанционният съд подробно е коментирал това заключение и е дал аргументиран и обоснован отговор защо кредитира това заключение,а именно:че обясненията за съхранението за часа може да са различни,но от значение за обективната истина по делото е било-от една страна:съдържанието на съобщението,а от друга:че още преди да бъдат извършени обиските на подсъдимите,това съдържание е било фиксирано.

Неоснователни са и оплакванията на защитниците на подсъдимите в съдебно заседание от 19.06.2013 година относно допуснати в рамките на досъдебното производство груби нарушения при разпознаване на тримата подсъдими,тъй като тези твърдения не са подкрепени с никакви доказателства.

По изложените по-горе съображения и възприемайки изцяло,като законосъобразни и обосновани,изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото относно авторството на деянията от страна на подсъдимите:С.К.С.,С.Б.К. и Б.В.Д.,въззивната апелативна инстанция възприема като неоснователни възраженията в жалбите на защитниците на тримата подсъдими,че по делото не е било доказано по безсъмнен и категоричен начин авторството на извършените от тях/подсъдимите:С.,К. и Д./престъпни деяния и като такива,жалбите им следва да бъдат оставени без уважение.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си подсъдимите:С.К.С.,С.Б.К. и Б.В.Д. *** са осъществили от обективна и субективна страна престъпния състав на член 302 точка 1 от НК във връзка с член 301 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК.

Към датата на инкриминацията и тримата подсъдими заемали длъжността “Старши полицай“в „Охрана на обществения ред“,сектор"Охранителна полиция“ към Второ РУП на ОД на МВР-Варна.Категория Е-II степен притежавали подсъдимите К. и Д.,а Е-I-степен притежавал подсъдимия С..

Тримата подсъдими осъществявали функциите си на автопатрул 211 в на територията,обслужвана от В.Р полицейско управление за времето от 07.00 часа на 26.06.2011 година до 07.00 часа на 27.06.2011 година,видно от Разстановка относно сили и средства от Второ РУП-Варна за изпълнение на ППД,изготвена от ВНД Началник сектор ОП-свидетелят Ч., и проведения инструктаж на подсъдимите от свидетеля п.-дежурен офицер във Второ РУП.

В това си качество тримата подсъдими спирали МПС за проверка на водачите им.В това си качество подсъдимият С. подал сигнал към движещите се едно след друго МПС,като второто МПС е било управлявано от свидетеля А..По-късно,пак в това си качество подсъдимите Д. К. предприели преследване на неспрелия лек автомобил, управляван от свидетеля А.,застигнали го и започнали извършването на проверка на водача и спътниците му.

По-късно,когато подсъдимият С. пристигнал при останалите двама подсъдими и установявайки,че свидетелят А. е извършил нарушение-управлявал е автомобил след употреба на алкохол,е следвало да уведомят и поискат съдействие от дежурния ОДЧ при Второ РУП-Варна,за да бъде установено от компетентен полицейски орган и да отразят извършената проверка,както и резултатите от нея в документацията,попълвана по време на дежурство.

С.З № 1715/09.12.2010 година,издадена от Директора на ОД на МВР-Варна тримата подсъдими са били длъжностни лица,които са имали право да съставят актове и фишове по ЗДв.П,а съгласно Заповед № Гз-1687/02.07.2010 година на Министъра на вътрешните работи,от компетентност само на полицейски служители с категории:"В","Г"и"Д" е установяването с технически устройства наличие на алкохол и упойващи вещества.

Тъй като и тримата подсъдими не са притежавали такава категория държавни служители от МВР,те са нямали правото да установяват с технически устройства наличие на алкохол в кръвта на водачи на МПС.Въпреки това,в служебният автомобил се намирал"Алкомер 931",с който те са извършвали съответни проверки на водачи на МПС.Към инкриминираната дата това е било незаконосъобразна практика във Второ РУП МВР - Варна.

За това,че осъществяват проверка на МПС и че са констатирали нарушение на водач на МПС,тримата подсъдими е следвало,съгласно член 122 от ИППД да уведомят дежурния на Второ РУП Варна.Те обаче не изпълнили това си задължение.

Неотразяването на тази проверка от страна на подсъдимите е имало за цел укриване на същата поради умишлено неизпълнение на описаните по-горе техни служебни задължения.Неизпълнението на задълженията от страна на подсъдимите е било с цел получаване на дар, който поискали.

И тримата подсъдими са взели активно участие в изпълнителното деяние – и тримата са участвали в разговорите със свидетелите А. и И., и тримата са ги"мотивирали“ да дадат парична сума,защото А. много е бил загазил.По-късно подсъдимият С. седнал на задната седалка в служебния автомобил до свидетеля И. и му казал да остави парите на седалката между тях,след което му върнал неговите и документите на свидетелите:М., и. и А.,като в случая е било налице задружна престъпна дейност под формата на съизвършителство-по смисъла на член 20 алинея 2 от НК.

Престъплението е било извършено и от тримата подсъдими:К.,С. и Д. при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

При определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на подсъдимите:К.,С. и Д. първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е отчел,че извършеното от тях Д.ие е било с висока степен на обществена опасност-извършено е било от лица,които са били призвани,с оглед длъжностите си,да разкриват и осуетяват извършването на престъпления.От друга страна е отчел,че обществената опасност и на тримата подсъдими е била сравнително ниска.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД не е констатирал отегчаващи отговорността обстоятелства и за тримата подсъдими,а като смекчаващи отговорността обстоятелства е отчел и приел:чистото им съдебно минало;много добрите характеристични данни за всеки от подсъдимите,дадени от техните колеги и преки ръководители;обстоятелството,че до инкриминираната дата същите са били безупречни полицейски служители,били са награждавани.След извършване на престъплението отново са били трудово ангажирани-Отчетено е било и семейното положение на всеки един от подсъдимите:и тримата имат деца,за които полагат грижи.Обобщаващо първоинстанционният съд е приел,че по отношение и на тримата подсъдими са налице многобройни смекчаващи отговорността на подсъдимите обстоятелства,като наказанието"Лишаване от свобода",определено в НК в размер на ТРИ ГОДИНИ се явява несъразмерно тежко,като са налице предпоставките на член 55 алинея 1 точка 1 от НК.

Въззивната апелативна инстанция,отчитайки,че извършеното от тримата подсъдими престъпно деяние през нощта на 27.06.2011 година в град Варна е било изолиран случай в цялостната им служебна дейност като полицейски служители,също счита,че събраните по делото и за тримата подсъдими смекчаващи отговорността обстоятелства са многобройни-по смисъла на член 55 алинея 1 предложение второ от НК и по тези съображения приема като неоснователни оплакванията в протеста на Зам. Окръжния прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА.

По изложените по-горе съображения,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че наложените поотделно на всеки от подсъдимите:С.Б.К.,С.К.С. и Б.В.Д. наказания:"Лишаване от свобода"за срок от по ДВЕ ГОДИНИ,с приложение разпоредбата на института на условното осъждане в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ,който размер е средния-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК;"Глоба"в размер на 1 000,лева,както и "Лишаване от право"да заемат длъжност в системата на МВР за срок от ДВЕ ГОДИНИ,както и"Лишаване от право"да упражняват професията полицай за срок от ДВЕ ГОДИНИ,с оглед личността на подсъдимите,тяхното поправяне и превъзпитаване,са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в разпоредбата на член 36 от НК и че те не следва да бъдат увеличавани,както се предлага от Зам.окръжния прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОК,УРАТУРА,а именно:"Лишаване от свобода"-от ДВЕ ГОДИНИ на ТРИ ГОДИНИ;изпитателния срок-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК-от ЧЕТИРИ ГОДИНИ на ПЕТ ГОДИНИ;"Глоба"-от 1 000,00 лева на 2 000,00 лева;както и "Лишаването от права"-по смисъла на член 37 алинея 1 точки 6 и 7 от НК-от ДВЕ ГОДИНИ на ТРИ ГОДИНИ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Оплакванията както в протеста на Зам.окръжен прокурор при ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и във въззивните жалби на защитниците на подсъдимите:С.Б.,С.К.С. и Б.В.Д. се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на постановената Присъда от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД въззивната апелативна инстанция не констатира пропуски или неточности,водещи до отменяването или изменяването й.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 2 от 10.01.2014 година по НДОХ № 1283/2012 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдими:С.Б.К.,ЕГН **********,С.К.С., ЕГН ********** и Б.В.Д.,ЕГН **********-***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2 от НПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1:

ЧЛЕНОВЕ :

2:

Ключови думи
No law branches!