Р Е Ш Е Н И Е

Номер 520 Дата 19.08. 2014 година

Пловдивски апелативен съд търговско отделение

в състав Председател: В.И

Членове: К.К

С.К

в закрито заседание разгледа докладваното от К. Коларов

търговско дело № 964/2014 г.

и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 606 ГПК.

Обжалвано е Решение № 223 от 01.07.2014 г., постановено от Пловдивския окръжен съд по ф. д. № 3458/1998 г.

С това решение съдът е отказал да впише в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел промени във вписани обстоятелства по партидата на С. „А. на общини от Ю. централен район Х. “, поискани със заявление вх. № 312 (15917) от 04.06.2014 г.

Предмет на искането за вписване са решения на общото събрание от 28.03.2014 г. – промени в устава и избор на нови членове на управителния съвет.* съображенията на съда за постановения отказ са, че общото събрание е било свикано на нередовно проведено заседание на управителния съвет.

Решението е правилно. По делото е представен „Протокол от неприсъствено заседание на управителния съвет“ (л. 434), който не отговаря на изискванията, поставени с чл. 45, ал. 3 от устава на сдружението. Според тази разпоредба, за провеждане на неприсъствено заседание е било необходимо, всички членове на управителния съвет да са „уведомени писмено за този начин на гласуване“, а доказателства за такова уведомяване по делото няма, защото – според правилата на доказване по ГПК – получаването на писма чрез елeктронна поща е недоказуемо, като в протокола на Управителния съвет дори не са посочени имената на т. н. „упълномощени представители“, с които били проведени „телефонни разговори“. От представените документи не е и ясно, защо на датата 28.03.2014 г. членовете на сдружението са единадесет, след като – към 01.02.2015 г. – са били петнадесет, вж. Протокола от проведеното на тази дата общо събрание (л. 393), а това е пречка за проверка на кворума, изискван от разпоредбата по чл. 37 от устава на сдружението

О. доверие в публичния регистър изключва възможността за вписване на решения, които са резултат от ненадлежно формирана и/или недоказано съществуваща воля на членовете на сдружението, затова обжалваното решение е законосъобразен отговор на поставеното пред съда искане и – като правилно – то ще следва да бъде потвърдено.

Ето защо Пловдивският апелативен съд

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 223 от 01.07.2014 г., постановено от Пловдивския окръжен съд по ф. д. № 3458/1998 г.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.