Р Е Ш Е Н И Е

№ 270 22. 08. 2014 година град Бургас

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

АПЕЛАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Търговски състав

На двадесети август две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: EМИЛИЯ НАШЕВА

ЧЛЕНОВЕ : ЛУЧИЯ ДЕРЕЛИЕВА

НЕЛИ СЪБЕВА

Секретар ……………….

разгледа докладваното от съдия Събева

въззивно частно търговско дело № 233 по описа за 2014 година

Производството по делото е образувано по частната жалба от „Ж" О. , ЕИК ****, чрез адв. З. , против Решение № 216 от 18.07.2014 г., постановено по т.д. № 334/201 г. по описа на Окръжен съд – Бургас, с което е потвърден Отказ № 20140625****/27.06.2014 г. на длъжностното лице по регистрацията към Търговския регистър при А. по вписванията, в частта с която е отказано вписване по партидата на „Ж" О. на следните промени: прехвърляне на дружествените дялове чрез договор за покупко-продажба на починалия съдружник Д.В.Д. от неговите наследници по закон на съдружника Н.А.А. ; заличаване като съдружник на Д.В.Д. ; изменение на дружествения договор в този смисъл, включително увеличаване дяловете на съдружника Н. А. с новопридобитите 28 (двадесет и осем) дяла.

В жалбата се твърди, че обжалваният съдебен акт е неправилен поради нарушение на материалния закон, необоснован и немотивиран. Изложени са съображения за това: в конкретния казус е безспорно, че наследниците на починалия съдружник Д. не желаят да станат съдружници в „Ж" ООД. В закона не е изрично уредена хипотезата, в която дружественият дял е наследен от трето лице и поради това не следва да се тълкува като забрана за разпореждане с наследените дружествени дялове и/или прехвърляне само след приемането на наследниците за съдружници. Излагат се аргументи, че в противен случай, наследниците биха били поставени в зависимост от волята на ОС на дружеството. Неоснователни са доводите на първоинстанционния съд, наведени в обжалваното решение, че е необходима санкция от страна на дружествените органи при увеличаване дела на единия съдружник чрез прехвърляне на дяловете от наследниците на починал съдружник. Жалбоподателят твърди също, че съдът е игнорирал факта, че в конкретния случай, въпреки, че не е въведено законово изискване, сключеният договор за прехвърляне на дружествени дялове изрично е одобрен от съдружниците на ОС, проведено на 23.06.2014 г. Във връзка със становището на длъжностното лице по регистрацията при А. по вписвания, изразено в Отказ № 201406252***/27.06.2014 г., за поемане на освободените дялове на починалия съдружник от останалите съдружници, излага аргументи, че тази процедура не е законово регламентирана и не е в съответствие с целта на закона. Поддържа, че щом законът в чл.129, ал.1 ТЗ е предвидил възможността дружественият дял да се наследява, наред с възможността за прехвърлянето му, може да се направи извода, че в обема на това имуществено право се включва и правото на свободно разпореждане с него, независещо от волята и решенията на ОС на ООД.

В жалбата се настоява за отмяна на обжалваното решение на Окръжен съд – Бургас и даване на задължителни указания на длъжностното лице по регистрацията при А. по вписванията за вписване на заявените обстоятелства.

Апелативен съд - Бургас, след като се запозна с частната жалба и доказателствата по делото, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения срок, от лице с надлежна процесуална легитимация, поради което е допустима, а разгледана по същество – неоснователна.

Първоинстанционното производство е образувано по повод жалба от „Ж" О. , ЕИК *****, чрез адв. З. , против Отказ № 201406252**/27.06.2014 г. на длъжностното лице по регистрацията към Търговския регистър при А. по вписванията, в частта с която е отказано вписване по партидата на „Ж" О. на следните промени: прехвърляне на дружествените дялове чрез договор за покупко-продажба на починалия съдружник Д.В.Д. от неговите наследници по закон на съдружника Н.А.А. ; заличаване като съдружник на Д.В.Д. ; изменение на дружествения договор в този смисъл, включително увеличаване дяловете на съдружника Н. А. с новопридобитите 28 (двадесет и осем) дяла.

С Решение № 216 от 18.07.2014 г., постановено по т.д. № 334/201 г. по описа на Окръжен съд – Бургас, съдът е потвърдил Отказ № 201406252**/27.06.2014 г. на длъжностното лице по регистрацията към Търговския регистър при А. по вписванията в обжалваната част. В мотивите си, първоинстанционният съд е посочил, че наследниците на починал съдружник, след като не могат да наследят членствено правоотношение и не са приети за съдружници в дружеството, не могат да се позовават на нормата на чл.129, ал.1 ТЗ и да прехвърлят свободно на друг съдружник наследените си дялове; че след като законът повелява прехвърлянето на трети лица на дружествени дялове да става само при спазване изискванията за приемане на нов съдружник, то на още по-голямо основание това се отнася до трети лица, които прехвърлят наследени дружествени дялове, поради което за тях също следва да важи изискването за приемане на нов съдружник. В противен случай би се допуснало чужди на правния субект лица, които не са негови членове, да влияят директно на вътрешно-дружествените отношения, като увеличават дела на единия съдружник без санкцията на дружествените органи.

Настоящата инстанция намира тези изводи на първоинстанционния съд за неправилни.

Дружественият дял представлява част от имуществото на дружеството с ограничена отговорност / чл.127 ТЗ/, а правото на членство е регламентирано като право на участие в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, право на сведение за хода на дружествените дела, на преглеждане на книжата на дружеството и на ликвидационен дял – чл.123 ТЗ. Налице е разграничаване в законодателството между притежаването на дружествен дял и членственото правоотношение. В нормата на чл. 129 ал.1 от ТЗ е предвидено наследяване на дружествен дял, наред с възможността за прехвърляне. Предмет на наследяване е единствено дружественият дял. Правото на наследяване възниква при настъпване на юридическо събитие/смърт на съдружника/ за разлика от прехвърлянето на дял, което е предмет на правна сделка. Наследяването винаги е право с имуществен характер. При смърт на съдружник в О. имуществените му права – дяловете на капитала се наследяват, но не и правото на членство. Наследникът се явява приобретател на дяловете като трето лице за дружеството по смисъла на чл.129, ал.1 ТЗ, поради което придобиването на членственото право се подчинява на реда за приемане на нови съдружници. В този случай наследникът не замества и не встъпва в членственото правоотношение на своя наследодател, а би могъл да придобие права на съдружник на собствено основание след решение на Общото събрание. Придобиването на дяловете по наследство обуславя правото на наследника да получи равностойността им по реда на чл. 125 ал.3 от ТЗ.

Наследяването на дяловете предпоставя възможност на наследника да се разпореди с имуществените права, формиращи дела. Разпоредбата на чл. 129 ал.1 от ТЗ има значение за качеството на приобретателя – дали същият е съдружник или трето лице. Хипотезата, при която дружественият дял е наследен от трето лице, което не е съдружник, не е изрично уредена в закона С оглед характеристиката на дружествения дял и направеното разграничение с членственото правоотношение, в този случай следва да се приложи нормата на чл. 129 ал.1 ТЗ - ако наследникът се разпореди с дяловете в полза на съдружник, то приобретателят увеличава размера на притежаваните дялове, независимо от волята на Общото събрание. Настоящият състав счита, че е налице именно такава хипотеза и прехвърлянето на наследения дружествен дял на съдружник в дружеството може да се извърши свободно, като то е законосъобразно и поражда своето правно действие. А видно и от представения протокол от проведеното събрание, налице одобряване на това прехвърляне и съгласие на съдружниците, формирано в поканата за събранието и взетите на него решения.

Преценката на длъжностното лице по регистрацията към А. по вписванията се състои в това, да установи наличието или не на съответните документи и при спазване на изискванията за представянето им, да извърши исканото вписване. В конкретния случай, към заявлението са представени договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите; протокол от Общо събрание на съдружниците; покани до съдружниците за свикване на Общо събрание; документ за внесена държавна такса; удостоверение за наследници; удостоверение за смърт на съдружник; актуален дружествен договор и декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства.

В приложения дружествен договор обаче към Заявление № 2* на А. по вписванията, със забележка е отбелязано, че 9 (девет) дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от 10 (десет) лева от капитала на дружеството принадлежи на починалата Р.И.Д. , ЕГН *****, са придобити по наследство от: И.И.Л. , ЕГН ***** и от Р.П.В. , ЕГН *****, съгласно удостоверение за наследници изх. № 94-01-18482/291.05.2014 г.на Община Б.. Наред с горното, в решенията на ОС починалата съдружничка е заличена като съдружник, а дяловете й са посочени като притежание на наследниците й и е взето решение за изплащането им.

Освен явната грешка в датата на посоченото удостоверение, настоящият състав счита, че обстоятелството за починал и друг съдружник изключва възможността да бъде проведено редовно общо събрание на дружеството, преди същия да бъде заличен от Търговския регистър и да бъде взето решение относно разпределението на неговия дял, съответно – съставен и нов дружествен договор, чието обявяване също ще бъде необходимо.

В случая, към момента на провеждането на общото събрание от 23.06.2012 г., дружеството не е привело законосъобразно своя капитал в съответствие с настъпилото прекратяване на членството на съдружника Р.И.Д. поради смърт. Това препятства спазване на изискванията на ТЗ за редовното свикване и провеждане на ОС на дружеството., със съставяне на нов дружествен договор, в който изрично следва да се впишат дяловете на съдружниците като разпределение и този договор се вписва. Не е допустимо вписването на дружествен договор с посочения по-горе текст - забележка към текста за разпределение на капитала. Броят на дяловете, притежаван от всеки от съдружниците, следва да формира целия капитал на дружеството и е недопустимо да останат неразпределени дялове, определени в този вид на дружествения договор, който подлежи на вписване. Поради това, след уреждане на отношенията с наследниците и на починалата Р. Д. , и окончателно разпределение на всички дялове по надлежния ред, подлежат на вписване промените в дружеството и самия дружествения договор.

Ето защо, настоящият състав намира, че макар и с различни мотиви, решението на Окръжен съд – Бургас следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, Апелативен съд – Бургас :

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 216 от 18.07.2014 г., постановено по т.д. № 334/2014 г. по описа на Окръжен съд – Бургас.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….. …….

ЧЛЕНОВЕ: . ………………….

…………………..