№ 128

22.08.2014 г., гр. Варна

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на 22 август, две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Х

ЧЛЕНОВЕ:П.П

С.К

Секретар:

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова въззивно гр.д. № 388 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 250 ГПК и е образувано по въззивна жалба на Й.В.А., подадена чрез адв.Т.Т., против решение № 929/17.06.2014 г., постановено по гр.д. № 2154/2013 г. по описа на ВОС, с което е оставена без уважение молбата й за допълване на решение № 677/07.05.2014 г. по гр.д. № 2154/2013 г. по описа на ВОС.

Жалбоподателката е навела оплаквания, че изводите на окръжния съд за липсата на непълнота в решението му са неправилни, защото той е трябвало да се произнесе по всички предявени искове, а такова произнасяне по евентуалните искове за прогласяване недействителността на сключените от пълномощник процесни договори, поради липса на представителна власт и на потвърждение от продавач, на основание чл.42, ал.2 от ЗЗД, по твърдения за липса на съществени елементи в упълномощителната сделка, липсвало. Молила е за отмяна на решението на първата инстанция.

Насрещната страна А.В.К. и С.В.К., чрез адв. А.П., са подали писмен отговор, с който са оспорили жалбата по съображения за недопустимостта и, предвид подадена от жалбоподателката предходна молба за оттегляне на молбата й за допълване на решението, както и евентуално поради неоснователност на мобата за допълване, предвид правилното становище на окръжния съд за липсата на непълнота в постановеното по делото решение.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, с което не е уважена молбата му за допълване на постановеното по делото решение, като неизгодно за него, редовна е и допустима.

Възраженията на насрещната страна за недопустимостта на жалбата, поради оттегляне на молбата за допълване не могат да бъдат споделени, предвид становището на жалбоподателката, че молбата за оттегляне не изхожда от нея, че поддържа искането си за допълване /обективирани и в частна жалба № 18851/27.06.2014 г./ както и с подаването на настоящата жалба срещу отказа на съда да допълни решението си.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 250 от ГПК, страната може да поиска да бъде допълнено решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане. На допълване подлежи това съдебно решение, чийто диспозитив не съдържа произнасяне по целия предмет на спора, с който съдът е сезиран.

В случая, видно от диспозитива на решение № 677/07.05.2014 г., постановено по гр.д. № 2154/2013 г. на ВОС, съдът е отхвърлил предявените от Й.А. срещу А.К. и С.К. искове: за прогласяване недействителността на сключения договор за покупко – продажба на недвижим имот с нотариален акт № 24,т.I, рег.№ 1903, дело №21/2013 г. на нотариус Л.Г, поради липса на представителна власт и потвърждение от продавача на осн. чл.42, ал.2 от ЗЗД, както и за прогласяване на недействителност на сключения договор за замяна на недвижим имот за движима вещ по нотариален акт № 25, том , рег.№ 1913, дело № 22/2013 г. на нотариус Гонова, поради липса на представителна власт и потвърждние от продавача на осн. чл. 42, ал.2 ЗЗД. Горното означава, че съдът се е произнесъл по исковете на ищцата и решението не е непълно.

В мотивите на решението съдът е направил заключение, че упълномощаването е „редовно”. Липсата на подробно обсъждане в мотивите, на сочените от ищцата в жалбата обстоятелства по действителността на упълномощаването, не съставлява непълнота на решението по смисъла на чл.250 от ГПК и не подлежи на поправяне.

По изложените съображения, като е достигнал до извода за неоснователност на молбата за допълване на решението, окръжният съд е процедирал правилно и решението му за отхвърлянето й следва да бъде потвърдено.

С оглед на това, Апелативен съд гр.Варна,

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 929/17.06.2014 г., постановено по гр.д. № 2154/2013 г. по описа на ВОС, с което е оставена без уважение молбата на Й.В.А. за допълване на решение № 677/07.05.2014 г. по гр.д. № 2154/2013 г. по описа на ВОС.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ, в едномесечен срок от връчването на препис от него на страните и при условията на чл.280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: