Р Е Ш Е Н И Е № 523

Гр. Пловдив, 1.09.2014 г.

ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД в закрито заседание на първи септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.И

ЧЛЕНОВЕ : К.А

Н.С

като разгледа докладваното от съдията В. Иванова търговско дело № 1023 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 25, ал.4, изр.2 от ЗТР.

Обжалвано е решение № 361, постановено в закрито съдебно заседание на 22.07.2013 г. от Окръжен съд-гр. Пловдив по т.д. № 346/2014 г., с което е потвърден отказ № 20140415175354-2/17.04.2014 г. на Агенцията по вписванията, постановен по заявление със същия входящ номер от 15.04.2014 г., с което е поискано вписването на промени в обстоятелствата в търговския регистър по партидата на „А“ЕОО№, ЕИК **********.

Ж. „А“ЕООД-гр. Пловдив моли решението да бъде отменено като незаконосъобразно, неправилно по съображения, изложени в жалбата, подадена в срок, на 30.04.2014 г.

Пловдивският апелативен съд провери законосъобразността на обжалвания акт във връзка с оплакванията на жалбоподателя, прецени обстоятелствата по делото и намери за установено следното:

На 17.04.2014 г. е постановен от длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията отказ по повод на заявление вх. № 20140415175354/15.04.2014 г., подадено от адвокат П.Т.Т. с изрично писмено пълномощно по електронен път, по направеното искане за вписване на промяна на регистрираните обстоятелства за „А“ЕООД-гр. Пловдив – вписване на промяна на едноличния собственик на капитала поради прехвърляне на всички дружествени дялове и заличаване на вписания единствен управител. В уведомителното писмо на АВ, с което жалбата е изпратена на окръжния съд, е посочено, че отказът е изпратен за връчване на 22.04.2014 г. и разписката за извършено връчване не е върната. На 30.04.2014 г. с вх. № 20140430104114 е постъпила в Агенцията по вписванията жалба, подадена от страна на търговското дружество „А“ЕООД-гр. Пловдив чрез И.Н.С. Жалбата следва да се приеме за подадена в срок с оглед нормата на чл. 25, ал.1 от ЗТР и от легитимирано лице с оглед определение № 1407/11.07.2014 г., постановено по ч.т.д. № 752/2014 г. на ПАС. Жалбата до окръжния съд, подадена на 30.04.2014 г., касае отказа, постановен по заявлението, подадено на 15.04.2014 г., с което е заявено искане за вписване на промяна на обстоятелства – промяна на едноличния собственик на капитала поради прехвърляне на всички дружествени дялове и заличаване на вписания единствен управител. С жалбата се твърди, че отказът е неправилен, тъй като неправилно длъжностното лице по регистрацията е приело, че в указания срок не са изпълнени указанията и не са представени решение на едноличния собственик на капитала за избиране на управител на дружеството, декларация от управителя за липсата на предвидените в чл. 141, ал.8 от ТЗ пречки и нотариално заверено съгласие и образец от подписа на избрания управител. Твърди, че едноличният собственик на капитала към момента не е избрал нов управител на дружеството, което обстоятелство не е пречка за вписване на променените обстоятелства. Посочва, че съгласно чл. 6 от ЗТР всеки търговец е длъжен да заяви за вписване в търговския регистър новите обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им, като фактът, че едноличният собственик на капитала все още не е избрал управител на дружеството не го освобождава от задължението му да заяви за вписване променените обстоятелства, като при незаявяване на управител може да бъде наложена санкция съгласно чл. 40, ал.1 от ЗТР. С обжалваното съдебно решение окръжният съд приема, че отказът е правилен, тъй като следва да има яснота кое е лицето, което ще осъществява представителни управителни функции по отношение на Е. , като с оглед нормата на чл. 147, ал.1 от ТЗ следва да има яснота дали едноличния собственик на капитала ще управлява и представлява дружеството лично, като това обстоятелство изрично се заяви за вписване и се представят изискуемите документи – декларации, съгласие и образец от подписа на същия. Посочва, че неправилно жалбоподателят се е позовавал на нормата на чл. 155, т.3 от ТЗ. За решението на окръжния съд жалбоподателят е уведомен на 28.07.2014 г. и на 4.08.2014 г. е подадена от него жалбата до ПАС. С нея се твърди, че решението на окръжния съд е неправилно, тъй като с подаденото заявление е поискано вписване на две промени в обстоятелствата, а именно промяна на едноличния собственик на капитала поради прехвърляне на дружествени дялове и заличаване на вписания управител на дружеството, като към заявлението са приложени всички изискуеми документи. Посочено е, че вписването на промяна на едноличния собственик на капитала не е свързано с вписването на нов управител на дружеството. Посочено е, че съгласно разпоредбата на чл. 147, ал.1 от ТЗ едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител, като неправилно съдът е приел, че това обстоятелство следва изрично да е заявено за вписване, като се представят и изискуемите за това документи. Посочено е още, че към момента на подаването на заявлението на 15.04.2014 г. едноличният собственик на капитала все още не е избрал управител на дружеството, което обстоятелство не се явява пречка за вписване на променените обстоятелства. Посочено е, че няма законоустановено задължение дружеството непременно да се представлява от управител.

С решение на едноличния собственик на капитала на „А“Е. – гр. П., изпратено от АВ в копие, е решена продажба на всички дружествени дялове от И. С. на А.П.С. Представен е договор за прехвърляне на дружествени дялове по чл. 129 от ТЗ от И. С. на А.С.П е решение от 15.04.2014 г. на новия едноличен собственик на капитала А. С. за освобождаване на досегашния управител И.С.И. за приемане на нов устав на ЕООД. Приложен е учредителен акт на Е. от 15.04.2014 г., изготвен и подписан от новия едноличен собственик на капитала на дружеството А. С. , съгласно т.7.3 от който едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Безспорно е, че новият едноличен собственик на капитала А. С. не е взел решение относно назначаването на нов управител. Видно от предсатвените документи и от посочения текст на т.7.3 от дружествения договор, той не е взел решение и лично да представлява ЕООД. Съответно, в търговския регистър е поискано вписване на промяна на едноличния собственик на капитала поради прехвърляне на всички дружествени дялове и заличаване на вписания единствен управител. В търговския регистър не е поискано вписване относно обстоятелството кой конкретно ще управлява и представлява Е. занапред, като не е ясно дали това ще бъде едноличният собственик на капитала или управител. И в двата случая обстоятелството следва да бъде вписано в търговския регистър след съответно взето от едноличния собственик на капитала решение по чл. 147, ал.1 от ТЗ. Не е спазена и разпоредбата на чл. 141, ал.3 от ТЗ за представяне на доказателства относно името на управител, нито е представено нотариално заверено съгласие с образец от подписа на лицето, което ще управлява и представлява дружеството, било то едноличният собственик на капитала или определен от него управител. Липсва и декларация по чл. 141, ал.8 от ТЗ. В случая следователно поради незаконосъобразните действия на заявителя не може да бъде изпълнена разпоредбата на чл. 119, ал.2 във вр. с ал.1, т.2 от ТЗ, поради което и не може да бъде вписано освобождаването на досегашния управител. Доколкото съществува неяснота относно статута на дружеството, тъй като има воля за прехвърляне на дялове, промяна на едноличния собственик на капитала на Е. и освобождаване на вписания управител, но няма воля на новия едноличен собственик на капитала относно осъществяването на управлението и представителството на дружеството, включително липсва такава и в представения нов учредителен акт, но е несъмнено, че той не желае дружеството да бъде управлявано и представлявано от досегашния управител И.С,. то всички посочени от заявителя обстоятелства не следва да бъдат вписвани. Съответно следователно правилно с обжалваното съдебно решение от 22.07.2014 г. окръжният съд приема, че подадената срещу отказа жалба е неоснователна и я отхвърля.становява се следователно, че подадената до ПАС жалба се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена, като се потвърди обжалваното решение на ОС-гр. Пловдив.

С оглед на гореизложеното съдът

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 361, постановено в закрито съдебно заседание на 22.07.2014 г. от Окръжен съд – гр. П. по т.д. 346/2014 г.

Решението съгласно разпоредбата на чл. 25, ал.4, изр.2 от ЗТР е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ : (1)

(2)