Р Е Ш Е Н И Е №524

гр. ПЛОВДИВ 02.09.. 2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание от 02.09.2014 г. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА АНГЕЛОВА

НЕСТОР СПАСОВ

като разгледа докладваното от съдията СПАСОВ т. дело № 968 по описа на ПАС за 2014 г., установи следното:

Производство по реда на чл. 274 и сл. от ГПК вр. с чл. 25, ал. 4 от ЗТР.

Повод за започването му е изходяща от „С.„А.” ЕООД, гр. П. жалба против постановеното по т. дело № 486/2014 г. от ПОС решение, с което жалбата против отказ № 20140604094230-2/10.06.2014 г. на длъжностното лице от ТР при Агенция по вписванията да се впишат нови обстоятелства по партидата на дружеството е оставена без уважение.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на решението, поискана отмяна на същото ведно с отказа и даване на задължителни указания за извършване на вписването.

Съдът след като се запозна с акта предмет на обжалване и събраните по делото доказателства намери за установено следното:

На 04.06.2014 г. в АВ е постъпило заявление с вх. № 20140604094230.

С него е поискано вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на „А.” ЕООД, гр. П. свързани с прехвърляне на всички дружествени дялове от съдружника и едноличен собственик А Н Д на К.Л.М., избирането за нов управител на дружеството на К.Л.М., промяна на седалището и адреса на управление на гр. С., район С. , ул. „Ц.” № 41, ет.*, ап.*, приемането на нов учредителен акт и т.н.

Със заявлението са представени договор за прехвърляне на дялове сключен в предвидената от закона форма, протокол удостоверяващ вземането на решения от стария едноличен собственик на капитала във връзка с прехвърлянето на дяловете, протокол удостоверяващ решенията на новия едноличен собственик относно приемането на нов учредителен акт, избор на нов управител и промяна на седалището и адреса на управление.

От страна на длъжностното лице от Агенцията след запознаване с тези документите е формиран извод за липса на решение за освобождаване на стария управител и за допусната в договора за прехвърляне на дялове техническа грешка в името на фирмата дяловете, от която се прехвърлят.

На тази база са дадени указания за отстраняване на тези нередовности.

Отстраняване не е последвало и от страна на Агенцията е постановен отказ № 20140604094230-2/10.06.2014 г.

Недоволен от същия заявителят е подал жалба до Пловдивския окръжен съд.

От съда е било постановено решение, с което отказът е потвърден. Изложените в тази връзка мотиви са свързани с това, че грешката в договора не е отстранена, а за заличаване на един управител е необходимо решение за освобождаването му.

Оставяне на жалбата без уважение е станало причина актът на ПОС да се обжалва и пред настоящата инстанция .

Жалбата е основателна.

Договорът с оглед разпоредбите на ЗЗД е съвпадение на две насрещни волеизявления.

В случая при процесния те следва да са свързани с прехвърлянето на дялове от едно търговско дружество. От съдържанието на представения със заявлението договор съвпадение на волеизявления в тази насока е налице. В него действително на едно место има допусната техническа грешка в изписването фирмата на дружеството дяловете, от което се прехвърлят. Това обаче не води до неяснота във волята на двете страни по причина, че фирменото наименование е изписано на още едно место и там грешка няма.

Така за ПАС от цялостното съдържание на договор(сключен в предвидената в ТЗ форма) безспорно става ясно, че се касае за прехвърляне на дяловете на А Д от С. фирма „А.” ЕООД, гр. П.. По тази причина не може да се говори за липса на предвидените в чл. 129 ТЗ предпоставки. Налице е и решение на стария едноличен собственик за споменатото прехвърляне.

Има и протокол удостоверяващ вземането на решения от преобретателя на дяловете за приемане на нов учредителен акт, промяна седалището и адреса на управление, както и за това, че за напред управител на дружеството ще бъде К.Л.М..

Т. обстоятелства са преповторени и в новия учредителен акт. По тези причини за настоящата инстанция е достатъчно да се направи заключение, че с израза „дружеството ще се управлява и представлява пред трети лица от К.Л.М.” е изразена воля и за освобождаването на досегашния управител.

Казаното води до извод за незаконосъобразност на отказа на Агенцията и респективно на решението на ПОС, с което той е потвърден.

Тези актове с оглед чл. 25, ал.5 от ЗТР следва да бъдат отменени и съответно да се дадат задължителни указания за извършване на поисканото вписване.

Водим от това съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ постановеното по т. дело № 486/2014 г. на ПОС решение и потвърдения с него отказ № 20140604094230-2/10.06.2014 г. на длъжностното лице от ТР при Агенция по вписванията да се впишат нови обстоятелства по партидата на „С.„А.” ЕООД, гр. П..

У. на длъжностното лице по вписванията от ТР при Агенция по вписванията да впише по партидата на „С.„А.” ЕООД, гр. П. заявените със заявление с вх. № 20140604094230 от 04.06.2014 г. обстоятелства.

Решението окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.