Р Е Ш Е Н И Е

№ 239/ 09.09.2014г., гр.Варна

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

на девети септември Година 2014

в публично заседание в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

А.Братанова

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 854 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството по делото е по реда на чл.250 ГПК.

Образувано е по подадена молба от Ж.М.Л. и Н.Д., чрез процесуалния им представител адв.И.Т., с вх.№ 4286/24.07.2014г., за допълване на постановеното решение № 210/14.07.2014г. на Варненския апелативен съд по в.т.д. № 854/2013г., като съдът се произнесе по направеното в с.з. от 10.06.2014г., след даване ход по съществото на делото, искане длъжникът „Б Д” ЕООД, гр.Варна да бъде обявен в несъстоятелност по реда на чл.630 ал.2 ТЗ. Считат, че искането им не е преклудирано, тъй като съгласно чл.630 ал.2 ТЗ то може да бъде направено до изтичане на срока за предлагане на оздравителен план по чл.696 ТЗ. Доводите за основателност на искането си извеждат от коефициентите за ликвидност на дружеството, които съгласно приетите пред двете инстанции заключения на ССчЕ са многократно под нормативно установения минимум, както и от пасивното процесуално поведение на длъжника.

В законоустановения срок, въпреки дадената процесуална възможност, не е постъпил отговор от ответната по молбата страна.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Искането за допълване на решението е направено в срока по чл.250 ал.1 ГПК, поради което е процесуално допустимо.

Разгледано по същество, същото е неоснователно, по следните съображения :

Съгласно задължителната практика на ВКС, ТК, постановена по реда на чл.290 ГПК, в разпоредбата на чл. 630, ал. 2 ТЗ са уредени две хипотези за обявяване на длъжника в несъстоятелност заедно с прекратяване на дейността му: 1/ едновременно с откриване на производството по несъстоятелност и 2/ след постановяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност, но преди да е изтекъл срокът за предлагане на план по чл. 696 ТЗ. И в двата случая според касационната инстанция следва да е налице направено изрично искане от лицата, посочени в хипотезиса на правната норма - длъжника, ликвидатора, синдика, Националната агенция на приходите или кредитор. В разпоредбата на чл. 630, ал. 2 ТЗ е регламентирана и основната предпоставка за обявяване на длъжника в несъстоятелност с прекратяване на дейността му: когато е очевидно, че продължаването на дейността му би увредило масата на несъстоятелността, като преценката за това увреждане е не само обективна, но и субективна, предпоставяща извод за възможност от бъдеща увреда – реш.№ 44/27.05.2014г. по т.д. № 3286/2013г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.

В процесния случай е налице надлежно направено искане от оправомощено за това лице – кредитор на несъстоятелния длъжник. Липсва обаче изискуемата от чл.630 ал.2 ТЗ материалноправната предпоставка за постановяване на решение по този ред - безспорно установено от фактическа страна е, че дружеството не е извършвало търговска дейност от 2006г. насам. Липсват данни за сключени увреждащи или неизгодни сделки, както и за действия, водещи до разпиляване или намаляване на имуществото му. Единственият негов актив – поземлен имот с площ от 10 дка в землището на с.Ген.Кантарджиево, община Аксаково е възложен с постановление за възлагане на недвижим имот от 02.10.2012г. по изп.дело № 20117160400553 на Н.Г. с рег.№ 716 на КЧСИ на присъединения по делото кредитор Д.Д.С.. При тази фактическа установеност съдът прави извода за липсата на доказателства както за настояща, така и за бъдеща увреда на масата на несъстоятелността, произтичаща от продължаване дейността на длъжника, поради което искането за постановяване на решение по чл.630 ал.2 ТЗ, направено в хипотезата на допълване на решението по чл.630 ал.1 ТЗ, следва да бъде оставено без уважение. Ниските стойности на коефициентите за ликвидност на дружеството са основание за друг правен извод, различен от предложения от молителите.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решение № 210/14.07.2014г. на Варненския апелативен съд, постановено по в.т.д. № 854/2013г. в следния смисъл :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ж.М.Л. и Н.Д., направено чрез процесуалния им представител адв.И.Т. за обявяване на длъжника „Б Д” ЕООД, гр.Варна в несъстоятелност по реда на чл.630 ал.2 ТЗ.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :