Отменен нормативен акт

Обн. ДВ. бр.19 от 2 Март 1994г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 1995г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 1995г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 1996г., изм. ДВ. бр.56 от 2 Юли 1996г., доп. ДВ. бр.107 от 17 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.51 от 27 Юни 1997г., изм. ДВ. бр.15 от 6 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.102 от 15 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., попр. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.37 от 22 Април 2003г., изм. ДВ. бр.103 от 25 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2004г., отм. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.

Отменен с § 1, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗАДС, с изключение на чл. 11, ал. 9 и 10, чл. 12в, чл. 17а, ал. 10, § 2, т. 25 от допълнителните разпоредби, § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за акцизите (ДВ, бр. 110 от 2001 г.) и § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за акцизите (ДВ, бр. 118 от 2002 г.), които се прилагат до приемането на ЗБТ - ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2005 г., в сила от 01.07.2006 г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1995 г. и бр. 21 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) С акциз се облагат стоките и услугите от местно производство, посочени в Тарифата за акцизите, предмет на сделки на територията на страната, която включва географската територия на Р.Б, континенталния шелф и изключителната икономическа зона, с изключение на свободните зони, свободните складове и търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Подлежат на облагане с акциз и внасяните в страната стоки, посочени в Тарифата за акцизите, както и внасянето на спиртни напитки, тютюневи изделия и течни горива в свободните зони, в свободните складове и в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1995 г. и бр. 21 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) (1) Не се начислява акциз върху:

1. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) изнасяните от страната стоки;

2. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) стоки и услуги, за които вече е платен акциз;

3. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) производството от физически лица на ракии от собствени суровини и материали за лично потребление в размер на 2000 алкохолни градуса ракия годишно на семейство. На физическите лица се начислява акциз за произведените количества ракии в размери над определените и в случаите, когато последните са произведени за лично потребление;

4 отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

5 отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

6. (Нова - ДВ, бр. 21 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) сделките между регистрирани производители на вина - предмет на които са нестабилизирани виноматериали, включително за производство на оцет.

7. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) международни пощенски и други пратки, както и личния багаж на пътниците, когато посочените стоки се внасят в рамките на разрешения безмитен внос съгласно ЗМ;

8. (нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) горива, внасяни съгласно закон или международен договор, ратифициран и обнародван по съответния ред, в който е предвидено освобождаване при внос от косвени данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 1995 г., изм., бр. 21 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове са възстановени или опростени по реда на ЗМ и правилника за неговото прилагане.

Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 113 от 2004 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Производителите и вносителите на акцизни стоки, посочени в Тарифата за акцизите, са длъжни в 14-дневен срок от започване на съответната дейност да се регистрират за целите на този закон. Това не се отнася за физическо лице, което произвежда вино или ракия за лично потребление по чл. 2, т. 3, и за търговец, който внася автомобил за собствено потребление, не с цел търговия, което се посочва в митническата декларация.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Регистрацията се извършва от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите въз основа на писмена декларация и представлява неразделна част от общата регистрация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено териториалната дирекция за всяка промяна на данните в декларацията в 14-дневен срок от нейното настъпване.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Териториалната дирекция издава на регистрираното лице удостоверение в 14-дневен срок от датата на подаване на декларацията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Регистрацията се счита за извършена от датата на връчване на удостоверението.

(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато орган по приходите констатира, че лице отговаря на условията за задължителна регистрация, но не се е регистрирало, го регистрира по собствена инициатива. В този случай за дата на регистрацията се счита датата на връчване на акта.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., предишен текст на чл. 4, изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Дължимият акциз, включително и при внос, се определя:

1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 1995 г. и бр. 21 от 1996 г., изм. ДВ, бр. 56 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за пивото - като абсолютна сума в левове на хектолитър за градус плато;

2. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) за вината - като абсолютна сума в левове за 1 литър;

2а. (нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за междинните продукти - като абсолютна сума в левове за 1 хектолитър краен продукт;

3. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за спиртните напитки - като абсолютна сума в левове за хектолитър чист алкохол, измерен при температура 20° С;

4. (нова - ДВ, бр. 21 от 1996 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., отм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.);

5. (нова - ДВ, бр. 21 от 1996 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) за алкохолосъдържащи суровини - като абсолютна сума в левове за всеки алкохолен градус, а при производството на спиртни и алкохолни напитки от тези суровини акцизът се определя по т. 3, като платеният акциз за вложените суровини се възстановява за произведените спиртни и алкохолни напитки по ред, определен от министъра на финансите;

6. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) за цигари - като абсолютна сума в левове за 1 къс цигари, към която се прибавя процент от продажната цена на производител, съответно на вносител;

7. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

8. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) за тютюн за цигари, лула, дъвчене и смъркане - като абсолютна сума в левове за 100 грама тютюн, към която се прибавя процент от продажната цена на производител, съответно на вносител;

9. (нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) за пури и пурети - като абсолютна сума в левове за 1000 броя;

9а. (нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) за кафето - като абсолютна сума в левове за 1 кг;

9б. (нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) за употребявани пътнически автомобили, товаро-пътнически и състезателни автомобили за не повече от 9 човека, включително водача, с мощност на двигателя над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно 126 киловата (kW) по системата SAE като абсолютна сума в левове за 1 киловат, в зависимост от мощността на двигателя;

9в. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) за нови пътнически автомобили, товаро-пътнически и състезателни автомобили за не повече от 9 човека, включително водача, с мощност на двигателя над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно 126 киловата (kW) по системата SAE - като абсолютна сума в левове, към която се прибавя абсолютна сума в левове за 1 киловат за разликата над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно 126 киловата (kW) по системата SAE;

10. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) за течни горива по т. 14, 15, 16 и 17 от Тарифата за акцизите - като абсолютна сума в левове за 1000 литра, приведени при сравнителна температура 15 градуса по Целзий (15 °С);

10а. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) за течни горива по т. 16а от Тарифата за акцизите, за толуол и за нефтен газ и други газообразни въглеводороди - като абсолютна сума в левове за един тон;

11. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 21 от 1996 г., предишна т. 5, бр. 56 от 1996 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(точка 5. изм. - ДВ, бр. 58 от 1995 г., предишна т. 4, бр. 21 от 1996 г., предишна т. 6, бр. 56 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(точка 6. нова - ДВ, бр. 58 от 1995 г., предишна т. 5, изм., бр. 21 от 1996 г., предишна т. 7, бр. 56 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

12. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 58 от 1995 г., предишна т. 6, изм., бр. 21 от 1996 г., предишна т. 8, бр. 56 от 1996 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за произведените ракии от физически лица над размерите по чл. 2, т. 3 - като абсолютна сума в левове за всеки алкохолен градус произведена ракия;

13. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 58 от 1995 г., предишна т. 7, изм., бр. 21 от 1996 г., предишна т. 9, бр. 56 от 1996 г., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) в останалите случаи дължимият акциз се определя:

а) за стоки и услуги от местно производство - като процент върху продажната цена на производителя, невключваща акциз, когато договорената продажна цена не е по-ниска от пазарната;

б) (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) при внос на стоки - като процент върху митническата стойност по смисъла на ЗМ, определена в левове и увеличена с всички дължими по повод вноса митни сборове;

в) за стоки или услуги от местно производство, предмет на сделка между свързани лица - като процент върху пазарната цена на стоката или услугата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За течните горива по ал. 1, т. 10 обемът се привежда към сравнителна температура 15 °С чрез измерване на теглото в килограми и преизчисляването му в литри на базата на плътността при 15 °С.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Плътността при 15 °С се определя в съответствие с методите БДС EN ISO 3675 или БДС EN ISO 12185 и с таблиците съгласно БДС ISO 91-1.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1995 г.) (1) При производството на стоки с материали на клиента (ишлеме) акцизът се начислява, събира и внася от лицето, което произвежда стоката на ишлеме.

(2) Когато дължимият акциз не е определен като абсолютна сума в левове, той се определя като процент върху пазарната цена на съответната стока.

(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Физическите лица, производители на плодове и грозде, могат да ги предоставят за обмен срещу произведени вина и спиртни напитки или за преработка на ишлеме на регистрирани и лицензирани производители на вина и спиртни напитки, като получените спиртни напитки се бутилират, облагат се по раздел I от Тарифата за акцизите и се облепват с бандерол. Лицензираните производители водят отчетност за количествата на получените грозде и плодове и количествата на предадените ракии. Отчетността се води за всяко физическо лице отделно.

(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Не могат да ползват облекченията по чл. 2, т. 3 физическите лица, които продават плодове и грозде на регистрирани и лицензирани производители на вина и спиртни напитки.

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) (1) При сделки със стоки и услуги, подлежащи на облагане с акциз, осъществени между свързани лица, и при случаите, когато между страните по сделката се уговарят условия, различни от обичайните, акциз се дължи на база пазарната цена на съответната стока или услуга.

(2) Производител на акцизна стока или услуга и вносител на акцизна стока, който използва или предоставя тази стока за представителни мероприятия, реклама, заплащане в натура или безвъзмездно, начислява и дължи акциз за тях.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1995 г. и бр. 21 и 56 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Лицата, които произвеждат стоки или извършват услуги по тарифата, начисляват акциз на датата на издаване на фактура. Фактурата се издава на по-ранната от двете дати - датата на прехвърляне на правото на собственост върху стоката или извършване на услугата или датата на плащането.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) При внос на стоки акцизът се начислява от митническите органи, като определеният размер на дължимия акциз се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 51 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) При поставяне на стоки под митнически режими с отложено плащане или при временно складиране на стоки пълният размер на дължимия акциз се обезпечава с депозит в пари или с банкова гаранция в съответствие с определения със ЗМ и правилника за неговото прилагане ред за обезпечаване на митните сборове.

(5) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Лицето, получило разрешение за откриване и управление на склад под митнически контрол (складодържател) по смисъла на ЗМ е солидарно отговорно с вложителя на стоките в склада за дължимия акциз при отклонение на стоките от митническия режим по време на тяхното съхранение в склада.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 51 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) При транзит на стоки акцизът се обезпечава в размерите и по реда за обезпечаване на митните сборове.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 51 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2003 г.) Когато в международен договор, по който Р.Б е страна, ратифициран и обнародван по установения ред, е предвидено освобождаване от косвени данъци, налози или вземания с еквивалентен на косвен данък ефект при внос на моторни превозни средства и същите остават под митнически надзор, такова освобождаване от данък се прилага и ако в срока на митнически надзор моторните превозни средства, внесени от лица, ползващи привилегии съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, Виенската конвенция за консулските отношения, консулски конвенции или други международни договори, по които Р.Б е страна, са противозаконно отнети или откраднати и това е установено от компетентните органи по предвидения за това ред.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Събирането на акциза от производителите - регистрирани лица, се извършва едновременно с получаване на плащането по сделката или от митническите органи по реда за събиране на митните сборове.

(2) отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) При внос на стоки, облепени с български акцизен бандерол, митническите органи не събират акциз, ако той е внесен или обезпечен на базата на документи, определени с правилника за прилагане на закона. Акцизът се включва в базата за облагане с данък върху добавената стойност.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Лицата, които произвеждат стоки или извършват услуги по тарифата, внасят в републиканския бюджет начисления през месеца акциз до 14-о число на следващия месец.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(4) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За стоките, за които е предвидено използването на бандерол, производителите и вносителите обезпечават сумите на акциза с банкова гаранция в размер на дължимия акциз за срок от 60 дни. При реализация на стоките преди изтичане на срока на банковата гаранция акцизът се внася в срока по ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите органи акциз, както следва:

1. в републиканския бюджет по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса;

2. в републиканския бюджет по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса, или касата на митническото учреждение, когато вносител е нерегистрирано по този закон физическо лице, което не е едноличен търговец.

(6) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Акцизът по ал. 5 не може да се прихваща от органите по приходите или митническите органи с други задължения.

(7) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на начисления дължим акциз по реда, определен за митническото задължение.

(8) (Нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Митническата администрация предоставя на Националната агенция за приходите информация за приетите митнически декларации и получените плащания на акциза при внос по електронен път в срок до 14 дни от изтичането на всеки календарен месец. Информацията се предоставя при условия и по ред, определени със заповед на министъра на финансите.

(9) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава с разпореждане на териториалния директор, ако преди изтичане на 60-дневния срок от издаването й бъде изплатено задължението за продадените бандероли.

(10) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) След изтичането на 40 дни, считано от датата на издаване на банковата гаранция по ал. 4 териториалната дирекция предприема действия за събирането й, като изпраща писмено уведомление до банката за неизпълнение на задължението. Банката, издала банковата гаранция, е длъжна да преведе дължимата от лицето сума за акциза по сметка на териториалната дирекция в 3-дневен срок от получаване на уведомлението.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1995 г.) (1) отм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Производството от физически лица на ракии за лично потребление се извършва при условията и по реда на чл. 4а или в пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия, регистрирани съгласно изискванията на ЗВСН. Кметовете на общините в 7-дневен срок от регистрацията на пунктовете изпращат в централното управление на Националната агенция за приходите копие от удостоверението за регистрация за вписване в регистъра.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) За изваряване на ракия се съставя производствен лист от отговорника на пункта по ракиеизваряването, който събира и внася акциза за количествата ракии над размерите по чл. 2, т. 3 в бюджета на съответната община най-късно 7 дни след издаването на производствения лист.

(4) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Лицата, извършващи дейност в пунктовете по ал. 2, водят отчетност по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1996 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Когато лице изнесе, включително и в свободна зона и свободен склад, стока, за която е внесен акциз в републиканския бюджет, той се възстановява в не повече от 30-дневен срок, считано от датата, на която лицето е подало справката-декларация за възстановяване на акциз заедно с документите, удостоверяващи износа, по ред, определен с правилника за прилагане на закона. За закъснението се дължи законна лихва.

(2) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Не се възстановява внесеният в републиканския бюджет акциз за спиртни напитки, тютюневи изделия и течни горива, когато се доставят в свободните зони, в свободните складове и в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия. Ако те се изнесат от страната, акцизът се възстановява по реда на ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Не се възстановява платеният акциз за, спиртните напитки и тютюневите изделия, облепени с български акцизен бандерол и предназначени за задоволяване на личните нужди на екипажите на корабите, извършващи международен рейс.

(4) (Нова - ДВ, бр. 21 от 1996 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) При зареждане на въздухоплавателни средства и плавателни съдове, с които се извършват международни пътувания, както и за вътрешния въздушен пътнически транспорт и агроуслуги от селскостопанската авиация с авиационен бензин, керосин и дизелово гориво за корабни двигатели платеният акциз или депозитът в пари се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.

(Нова - ДВ, бр. 21 от 1996 г., предишна ал. 3, отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Когато лице изнесе извън страната, с изключение на свободни зони или свободни складове, хранителни стоки, при производството на които са вложени алкохолосъдържащи суровини, то има право да му се възстанови платеният от него акциз за тези суровини по ред, определен с правилника за прилагане на закона, в срока по ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Възстановяването на платен акциз за бензин и дизелово гориво за зареждане на моторните превозни средства на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и на членовете на техния персонал се извършва при условия и по ред, определени от министъра на финансите и от министъра на външните работи.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Когато в международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Р.Б е страна, ратифицирани и обнародвани по установения ред, е предвидено освобождаване от косвен данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект по повод придобиването на горива, освобождаването или възстановяването на платен данък по повод придобиването на горива в изпълнение на тези договори, се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на този закон.

(2) Данъкът по ал. 1 се възстановява в 45-дневен срок, считано от датата, на която лицето е подало справката-декларация за възстановяване на данъка по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата по чл. 3, ал. 1 водят отчетност в съответствие с изискванията на ЗСЧ и попълват справка-декларация. Справката-декларация се подава в териториалната дирекция по мястото на регистрацията в 14-дневен срок от изтичането на месеца.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) При сделка със стоки, подлежащи на облагане с акциз, лицата по чл. 3, ал. 1 издават фактура, в която се посочват продажната цена и сумата на начисления акциз.

(3) За внасяните стоки, подлежащи на облагане с акциз, размерът на начисления акциз се вписва в митническата декларация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Министърът на финансите определя реда за документиране и отчитане на сделките със стоки и услуги по чл. 1, ал. 1 и утвърждава образеца, формата и реквизитите на документите по този закон с правилника за прилагането на закона. Образците на бандерол и бандеролен знак (стикер) се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., попр. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Бутилираните спиртни напитки, предназначени за местния пазар, се продават само в бутилки до 1,5 л, облепени с бандерол. При използване на опаковки над 1,5 л за спиртни напитки от внос същите се облепват с бандерол по специален ред, определен от министъра на финансите. Редът и начинът за въвеждане на бандеролите за спиртни напитки се определят от Министерския съвет.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За стоките, за които е предвидено използването на бандерол, производителите и вносителите заявяват пред териториалната дирекция по месторегистрацията си необходимото количество бандероли и продажната цена на съответните стоки. Териториалните дирекции предоставят бандеролите за спиртните напитки на заявителите в срок до 60 дни от заявяването им, а за тютюневите изделия - в срок до 30 дни от заявяването им.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Към датата на влизане в сила на нов размер на акциза по т. 4 от Тарифата за акцизите производителите и вносителите на тютюневи изделия декларират в съответната териториална дирекция наличните количества тютюневи изделия, облепени с бандерол, по ред, определен с правилника за прилагане на закона. За наличните количества тютюневи изделия се извършва допълнително облагане, като начисленият допълнително акциз се внася в срока по чл. 7.

(5) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Забранява се облепването на бутилирани спиртни напитки с бандероли, на които е указан алкохолен градус, по-нисък от съдържанието на алкохол в съответната напитка.

(6) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Заявените и получени бандероли от производители, съответно от вносители, могат да бъдат върнати на съответната териториална дирекция само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани спиртни напитки или тютюневи изделия, като се съставя констативен протокол, в който се отразяват видът, емисията или серията, общият брой, поредността на номерацията, както и други характерни белези за съответните бандероли. В тези случаи акцизът се възстановява чрез извършване на прихващане от дължим акциз или други данъчни задължения, но не по-късно от 60 дни от датата на съставяне на констативния протокол.

(7) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато на производител, съответно вносител, се наложи поради изтичане на срока на годност да унищожи произведени, но нереализирани стоки, облепени с бандерол, платеният акциз при закупуване на бандеролите се признава за разход на база документите, доказващи изтичането на годността на стоките, като унищожаването се извършва под контрола на органите по приходите.

(8) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.04.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.).

(9) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Бутилираните спиртни напитки, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската опаковка бандерол, на който е написано: "Duty Free".

(10) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Тютюневите изделия, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската опаковка надпис, който задължително съдържа думите "duty free".

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.) (*) Лицензираните производители на спирт и спиртни напитки са длъжни да притежават контролно-измервателни уреди, одобрени и регистрирани от Българския институт по метрология. Лицата, извършващи дейности в пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали, предназначени за производство на ракия, са длъжни да притежават контролно-измервателни уреди, определени с правилника за прилагане на закона. Изискванията към тези измервателни уреди и контролът се определят от министъра на финансите и от председателя на Българския институт по метрология.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Органите по приходите контролират вината, спиртните напитки и алкохолосъдържащите суровини по количество и алкохолен градус чрез пряко измерване на фактическите наличности, съхранявани от производителите.

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 1996 г., предишен чл. 11а - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Платеният акциз за алкохолосъдържащи суровини, вложени в производството на лекарствени средства, за които производителите са получили разрешение, се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Платеният акциз на алкохолосъдържащи суровини, вложени в производството на други алкохолосъдържащи суровини, се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.

Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) (1) Платеният акциз за алкохолосъдържащи суровини, подлежащи на влагане в производството на стоки, с изключение на спиртни напитки, лекарствени средства и хранителни стоки, се възстановява след денатурирането на тези суровини и реализацията на стоките, в които са вложени. Платеният акциз за алкохолосъдържащи суровини, вложени в спиртни напитки, лекарствени средства и хранителни стоки, се възстановява, без да се прилага процедурата по денатуриране.

(2) Платеният акциз по ал. 1 се възстановява в срок до 30 дни от представяне на документите, удостоверяващи реализацията на стоките, в които са вложени денатурираните алкохолосъдържащи суровини.

(3) Алкохолосъдържащите суровини в случаите по ал. 1 задължително се денатурират чрез добавяне на примеси, определени по вид и концентрация за съответното производство с приложение към правилника за прилагане на закона.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Добавянето на примеси по ал. 3 се извършва задължително в присъствието на орган по приходите. За удостоверяване на денатурирането след всяка добавка се вземат най-малко по две проби, които се подлагат на анализи от лабораторията на данъчно задълженото лице и от лаборатория, посочена от органа по приходите, за сметка на данъчно задълженото лице. С издадените документи от тези анализи следва да се констатира по безспорен начин съставът на алкохолосъдържащата суровина след добавката на примеси, както и удостоверяването на денатурирането й.

(5) Забранява се извличане, предлагане на пазара, търговия или влагане в хранителни стоки или напитки на денатуриран продукт, изцяло или частично денатуриращо средство, или да се прибавят вещества, които оказват отрицателно въздействие върху действието на денатуриращите средства.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При поискване от органа по приходите данъчно задълженото лице е длъжно да предостави допълнителни проби за анализ във всеки момент. Анализът се заплаща от данъчно задълженото лице.

Чл. 11д. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) (1) Платеният акциз за алкохолосъдържащи суровини, вложени в производството на хранителни стоки, се възстановява на производителя след реализацията на тези хранителни стоки в срок до 30 дни от подаване на молба за възстановяване.

(2) Алинея 1 се прилага само за вложени алкохолосъдържащи суровини, определени на базата на Българския държавен стандарт (БДС), отраслови и заводски нормали или с технологичната документация за съответното производство.

(3) При предоставяне на алкохолосъдържаща суровина, получена на определен технологичен етап от производството на продукти за хранителната промишленост с цел извличане на спирт от нея, лицето, което я предоставя, има право да си възстанови начисления му акциз за получения спирт в резултат на тази преработка. Правото на възстановяване възниква само ако така полученият спирт се влага в същия технологичен процес, в резултат на който е получена преработената алкохолосъдържаща суровина.

(4) Възстановяването на акциза по ал. 3 се извършва в срок до 30 дни от подаване на молба за възстановяване, към която се прилагат документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3.

Чл. 11е. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Лицензираните производители и вносители на спирт могат да го продават само на лица за влагане в производството.

Чл. 11ж. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) При влагане на алкохолосъдържащи суровини в производството на стоки се признават само фири и технологичен брак в размери, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 11з. (1) (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г., предишен текст на чл. 11з - ДВ, бр. 113 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Платеният акциз за нискооктанов бензин, вложен в производството на етилен, се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Платеният акциз за предназначени за преработка тежки масла с кодове по КН 2710 19 71 0 и 2710 19 75 0 и за предназначени за преработка тежки горива с кодове по КН 2710 19 51 0 и 2710 19 55 0, претърпели специфична или химическа преработка в крайни продукти, се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 13.12.2005 г.) Платеният акциз за етилен, вложен при производството на етилендихлорид (код по КН 290315000 1,2 етилендихлорид), се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 13.12.2005 г.) Платеният акциз за предназначени за преработка газове с кодове по КН 290124100, 271114000, 290122000 и 290121000, претърпели специфична или химическа преработка в крайни продукти, се възстановява по ред, определен от министъра на финансите.

Чл. 11и. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) Производителите на течни горива по чл. 4, ал. 1, т. 10 са длъжни за всяка произведена партида:

1. да определят количествата в литри с помощта на средства за измерване от одобрен тип, вписани в регистъра на одобрените за използване средства за измерване и подлежащи на контрол по реда на ЗИ;

2. да издават анализен сертификат, съдържащ показателя при 15 °С "плътност в kg/m3".

(2) При внос на течни горива по чл. 4, ал. 1, т. 10 вносителите са длъжни да представят анализния сертификат по ал. 1, т. 2 за всяка партида.

Чл. 11к. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) При установяване на липси или при бракуване на стоки се начислява акциз, когато такъв не е бил начислен, платен или е бил възстановен.

(2) Акцизът по ал. 1 се начислява на датата, на която е установена липсата или е бракувана стоката.

(3) Акцизът по ал. 1 не се начислява при:

1. липси и брак, причинени от непреодолима сила;

2. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни размери на естествените фири, и липси на стоково-материални ценности при тяхното съхранение и транспортиране съгласно утвърдените стандарти, нормали и други нормативни актове;

3. технологичен брак в допустимите норми, определени на базата на действащите държавни стандарти, отраслови и заводски нормали и с технологичната документация за съответното производство или дейност.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лице, регистрирано по чл. 3, ал. 1, което преустанови производството или вноса на акцизни стоки или извършването на акцизни услуги, е задължено в 14-дневен срок след преустановяването да уведоми за това териториалната дирекция, в която е регистрирано.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За прекратяване на регистрацията по този закон регистрираното лице подава декларация в териториалната дирекция, която извършва проверка или ревизия и издава ревизионен акт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При определяне на дължимия акциз се приема, че към датата на започване на проверка или ревизия регистрираното лице реализира наличните стоки по пазарни цени.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Регистрираното лице внася определения с ревизионния акт акциз в 14-дневен срок от връчването на акта, с което регистрацията се счита за прекратена.

(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Регистрацията по закона на лице, което не е изпълнило задълженията си по ал. 1 и 2 или не може да бъде открито по реда на ДОПК от органите по приходите на адреса за кореспонденция, се прекратява по инициатива на органа по приходите. Датата на прекратяване на регистрацията е датата на връчване на акта, с който регистрацията на лицето е прекратена по инициатива на органа по приходите.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Министърът на финансите издава наредба, с която определя условията и реда за разпореждане с отнетите в полза на държавата акцизни стоки.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 1996 г.) Производството, съхранението и транспортирането на вина и ракии, получавани от физически лица от собствено произведени плодове и грозде, се извършват по ред, определен от Министерския съвет.

Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 21 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Безмитна търговия със стоки в обекти, разположени в зоните за митнически контрол на аерогарите, пристанищата, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове по суша, самолетите, корабите и влаковете в международен рейс, както и в специализираните магазини за обслужване на Дипломатическия корпус, се осъществява само от местно юридическо лице - търговско дружество, с внесен капитал най-малко от 250 хил. лева след получаване на разрешение от министъра на финансите за всеки отделен обект, което лице:

1. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

2. няма изискуеми и ликвидни публични задължения над 3 хил. лева;

3. няма влезли в сила наказателни постановления за нарушаване на митническото и данъчното законодателство с наложена имуществена санкция над 2 хил. лева;

4. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

б) не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(2) Броят, видът и местоположението на обектите за безмитна търговия се определят от министъра на финансите, съгласувано с министъра на вътрешните работи, за всеки граничен контролно-пропускателен пункт, аерогара или пристанище. За обектите се организира надзор така, че да не се допускат лица и превозни средства на територията на страната без митнически контрол. Обектите за обслужване на Дипломатическия корпус се определят съвместно от министъра на финансите и министъра на външните работи.

(3) Правото за извършване на безмитна търговия на борда на самолети, кораби и влакове, както и на територията на аерогари и пристанища, принадлежи на лицето, което ги експлоатира, като то е длъжно да докаже, че отговаря на условията по ал. 1, като представи необходимите писмени документи. Това право може да бъде упражнено чрез трето лице, което отговаря на условията по ал. 1 и докаже съответствието си с тях. Договорът и доказателствата за съответствие се обявяват в Министерството на финансите.

(4) Обектите за безмитна търговия в зоната на сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове, на аерогарите и на пристанищата въз основа на конкурс се отдават за ползване на търговските дружества по ал. 1 от министъра на финансите за срок до 10 години с разрешението.

(5) Редът за разрешаване и организиране на безмитна търговия и контролът върху продажбата на стоки в тези обекти, включени в разрешението за безмитна търговия, се определят с наредба на министъра на финансите.

(6) За участие в конкурс, за издаване на разрешение за извършване на дейност като безмитен оператор и за издаване на разрешение за опериране на обект за безмитна търговия се събират държавни такси в размери, определени от Министерския съвет.

(7) Контролът по спазване реда и правилата за дейността в обектите за безмитна търговия се осъществява от митническите органи, които заверяват 24-часовия отчет за обекта, към който се прилагат копия от издадените фискални бонове. Митническите органи осъществяват контрол за спазване на нормите за безмитен внос. Влизащите в страната автомобили, независимо от вида им, могат да зареждат безмитно горива само в нормалните им резервоари, като номерът на превозното средство се посочва във фискалния бон.

(8) Разрешението за безмитна търговия се отнема от министъра на финансите, когато безмитният оператор допусне съществени нарушения на условията в разрешението или не отговаря на изискванията по ал. 1, точки 1-4. Несъответствията по ал. 1, т. 2 и 4 могат да бъдат отстранени в срока, необходим за съответното действие.

(9) Разрешението за обекти за безмитна търговия се обезсилва, независимо от срока, за който е издадено, когато това произтича от ангажимент от страна на Р.Б за съответствие с изискванията на Европейския съюз.

(10) Конкурсите за безмитни оператори се провеждат два пъти годишно:

1. през втората седмица на януари и

2. през втората седмица на юли.

Чл. 12г. (Нов - ДВ, бр. 56 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) (1) Забранява се продажбата на наливни (небутилирани) спиртни напитки.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за продажби между лицензирани производители на спиртни напитки.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г.) (*) Забранява се продажбата на спиртни напитки в пластмасови опаковки (бутилки).

(4) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (*) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага за продажба на спиртни напитки в опаковки (бутилки) до 0,5 литра.

Чл. 12д. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Митническите органи и органите по приходите имат право да инсталират технически устройства за осъществяване на контрол върху движението на акцизните стоки по този закон.

Чл. 12е. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Тарифните позиции по Комбинираната номенклатура на Р.Б за стоките, включени в Тарифата за акцизите, се уточняват в правилника за прилагане на закона.

Чл. 12ж. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Държавните и местните органи са длъжни, когато това е поискано от орган на Националната агенция за приходите, да оказват съдействие при проверката и издирването на обстоятелства или установяването на факти, пряко свързани със задълженията и правата на задължените по този закон лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Органите на прокуратурата и на Министерството на вътрешните работи, сезирани от орган на Националната агенция за приходите за наличие на доказателства за нарушение на този закон или на данни за извършване на престъпление, свързано с този закон, уведомяват писмено органа за предприетите действия или за отказа да предприемат такива действия в срок един месец от получаването на преписката.

Чл. 12з. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Българската приходна или митническа администрация има право да използва информация, получена от приходна или митническа администрация на друга страна в резултат на официално запитване, при определяне на правата и задълженията на лицата по този закон, както и да използват тази информация като доказателство при административни и съдебни процедури.

(2) Събраната по реда на ал. 1 информация се счита за ново обстоятелство при определяне на правата и задълженията на лицата по този закон.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1997 г., предишен текст на чл. 13, доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Който, като е задължен, не се регистрира в срока по чл. 3, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. за физическите лица, а за юридическите лица или едноличните търговци - имуществена санкция в същия размер.

(2) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) В случаите по ал. 1 освен наказанието лицата дължат и сумата на неначисления акциз за произведените или внесените акцизни стоки или извършени услуги до датата на регистрация по този закон.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1997 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Който не подаде справка-декларация в срока по чл. 10, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 2 500 лв. за физическите лица, а за юридическите лица или едноличните търговци - имуществена санкция в същия размер.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За извършено повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Който не начисли акциз по чл. 5, чл. 11к или не издаде фактура по чл. 10, ал. 2, се наказва с глоба или имуществена санкция в двоен размер на неначисления акциз, но не по-малко от 500 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Физическо лице, което държи на склад или в търговско помещение или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или бандерол с изтекъл срок на валидност, както и в случаите, когато физическо лице не притежава лиценз или разрешение за извършване на съответната дейност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. при първо нарушение и от 5000 лв. при повторно нарушение.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) На юридическо лице или едноличен търговец, което държи на склад или в търговско помещение или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или бандерол с изтекъл срок на валидност, както и в случаите, когато същото не притежава лиценз или разрешение за извършване на съответната дейност, се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. при първо нарушение и от 5000 лв. при повторно нарушение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато юридическо лице или едноличен търговец, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки, установи при получаване на доставката наличието на акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, изготвя опис на стоките по образец, утвърден от министъра на финансите, и писмено уведомява в тридневен срок, считано от датата на приемане или получаване на стоката, териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация. В тези случаи на лицето, уведомило компетентния орган, не се налагат санкциите по ал. 2.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Санкциите по ал. 1 и 2 се налагат на лице, което държи на склад или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или бандерол с изтекъл срок на валидност, в случаите, когато не може да се открие собственикът.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) На производител или вносител, който облепва с неистински или подправени бандероли или с бандероли с изтекъл срок на валидност акцизни стоки, както и в случаите, когато не притежава лиценз или разрешение за извършване на съответната дейност, се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 5000 лв. при първо нарушение и от 10 000 лв. при повторно нарушение.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато орган по приходите установи, че лице е нарушило или нарушава в момента забраната по чл. 11, ал. 5, му налага глоба или имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лв.

(7) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение, различно от търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, бутилирани спиртни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол по чл. 11, ал. 9, съответно с надпис по чл. 11, ал. 10, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и не по-малко от 2000 лв. при повторно нарушение.

(9) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) При установяване на тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол, или с бандерол с изтекъл срок на валидност, или с надпис по чл. 11, ал. 10 в автомати за продажба на тютюневи изделия санкциите по ал. 1 и 2 се налагат на лицето, което е получило разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати, съгласно българското законодателство.

(10) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Лице, което продава или съхранява в търговски обект, лицензиран за безмитна търговия, бутилирани спиртни напитки без бандерол по чл. 11, ал. 9 или тютюневи изделия без надпис по чл. 11, ал. 10, се наказва с имуществена санкция в размер 5000. лв. при първо нарушение и 10 000 лв. при повторно нарушение.

(11) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Стоките по ал. 1-10 се отнемат в полза на държавата.

Чл. 17б. (1) (Нов - ДВ, бр. 56 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишен текст на чл. 17б - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) При реализация на стоки, за които е предвидено използването на бандерол, по продажни цени, по-високи от цените, върху които е начислен и внесен акцизът, вкл. и на случаите на чл. 11, ал. 4, на производителите и вносителите се отнема лиценза или разрешението за производство или продажба и стоките се отнемат в полза на държавата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Лице, което наруши реда или начина за въвеждане на бандероли за бутилирани спиртни напитки по чл. 11, ал. 2, както и лице, което продава тези напитки, се наказва с глоба - за физическите лица, съответно с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 2000 лв. при първо нарушение и 5000 лв. при повторно нарушение.

Чл. 17в. (Нов - ДВ, бр. 56 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Лица, които извършват търговия с наливни спиртни напитки, се наказват с глоба или имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лв. и наливните спиртни напитки заедно със съдовете се отнемат в полза на държавата.

Чл. 17г. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Лице, което произвежда спирт или спиртни напитки, без да притежава необходимите измервателни уреди съгласно чл. 11а, както и лице, което не спазва изискванията към тези измервателни уреди, се наказва с глоба или имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 50 000 лв. и отнемане на лиценза.

Чл. 17д. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Лице, което наруши разпоредбата на чл. 11е, се наказва с глоба или имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 50 000 лв.

Чл. 17е. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Ако орган по приходите констатира, че лице, на което е възстановен платеният от него акциз за алкохолосъдържащи суровини на основание чл. 11г, е нарушило или нарушава в момента забраната по чл. 11г, ал. 5, му налага глоба или имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 50 000 лв.

Чл. 17ж. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) За неизпълнение на задължението по чл. 7, ал. 10, изречение второ наред с дължимата от банката лихва за забава се налага и глоба на виновното длъжностно лице от 1 000 до 5 000 лв.

Чл. 17з. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Физическо лице, което държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки по т. 1, 2, 5 и т. 14 - 18а от Тарифата за акцизите без документ, отговарящ на изискванията по чл. 10, ал. 2 или 3 от закона или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение.

(2) На юридическо лице или едноличен търговец, което държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки по т. 1, 2, 5 и т. 14 - 18а от Тарифата за акцизите без документ, отговарящ на изискванията по чл. 10, ал. 2 или 3 от закона, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение.

Чл. 17и. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Лице, което наруши разпоредбата на чл. 11и, се наказва с имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв. при първо нарушение и от 100 000 до 500 000 лв. при повторно нарушение.

Чл. 17к. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Административно наказание "лишаване от право да се упражнява определена дейност или дейности" се налага за срок от един месец независимо от предвидените глоби или имуществени санкции на задължено лице, което:

1. държи на склад, в търговско помещение или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато той е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или бандерол с изтекъл срок на валидност;

2. е производител или вносител, който облепва акцизни стоки с неистински или подправени бандероли или с бандероли с изтекъл срок на валидност;

3. продава или съхранява в търговско помещение, различно от търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, акцизни стоки, предназначени за безмитна търговия;

4. държи на склад или в търговско помещение или продава акцизни стоки без документ, отговарящ на изискванията на чл. 10, ал. 2 или 3, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите на ал. 1, т. 1, 2 и 3 органите по приходите изземват и унищожават акцизните стоки без бандерол, когато той е задължителен, и облепените с неистински или подправен бандерол. Разноските са за сметка на задълженото лице.

(3) Когато в срок от 24 месеца от влизане в сила на наказателното постановление по ал. 1 бъде извършено нарушение от същия вид, нарушителят се лишава от правото да упражнява определената дейност или дейности за срок от 2 до 6 месеца.

(4) Наказанието по ал. 1 и 3 се налага за обекта или обектите, където са констатирани нарушенията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнението на административното наказание по ал. 1 и 3 се прекратява от органа, който го е наложил, по молба на задълженото лице и след като бъде доказано от него, че наложената имуществена санкция или глоба е заплатена изцяло.

Чл. 17л. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите на налагане на административно наказание по чл. 17к се налага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите на задълженото лице и забрана на достъпа до тях, а наличните стоки в тези обекти и прилежащите към тях складове се отстраняват от данъчния субект или от оправомощено от него лице. Мярката се налага за обекта или обектите, където са констатирани нарушенията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаи, когато отстраняването е свързано със значителни затруднения за органите по приходите и/или със значителни разходи за задълженото лице, постановилият запечатването орган може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговорно пазене от задълженото лице. Разпореждането не се отнася за стоките - предмет на нарушението по чл. 17к, ал. 1, т. 1 - 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите на ал. 1, когато отстраняването на стоките не се осъществи в указания срок, органът по приходите ги отстранява, като ги разполага пред обекта, без задължение да ги пази, за сметка на задълженото лице и не носи отговорност за тяхното повреждане, похабяване или загуба.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите на чл. 17к, ал. 5 едновременно с прекратяване изпълнението на административното наказание органът по приходите постановява и отпечатване, което се извършва при задължение за съдействие от страна на задълженото лице.

Чл. 17м. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Наказателните постановления по чл. 17к, както и принудителната мярка по чл. 17л подлежат на предварително изпълнение, освен ако съдът не разпореди друго.

Чл. 17н. (Нов - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Митнически служител, който не изпълни задължението си по чл. 7, ал. 8, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторност от 500 до 1000 лв.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Установяването на нарушенията, издаването на наказателните постановления и обжалването им, както и обжалването на постановленията по чл. 17к, ал. 5 се извършва по реда на ЗАНН.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Актовете за нарушения се съставят от органите по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Сумите по наложените глоби и имуществени санкции се събират по реда на Закон за събиране на държавните вземания.

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) За нарушение по чл. 11г, ал. 5 лицензът за производство и/или търговия се отнема по установения ред.

Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Орган по приходите, който при наличие на условията по този закон за възстановяване не възстанови акциз в предвидения срок, се наказва с глоба от 250 до 1 000 лв.

Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Митнически орган, който не изпълни задължението си по чл. 12в, ал. 7, се наказва с глоба от 250 до 1000 лв.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на този закон "свързани лица" са:

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, и по съребрена линия - до четвърта степен включително;

2. работодател и работник;

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. съдружниците;

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

(2) "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1996 г.) По смисъла на този закон:

1. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01. 01. 2002 г.) "Износ на стоки" е превозването им извън територията на страната или въвеждането им в свободни зони, свободни складове или в търговски обекти, лицензирани за безмитна търговия. В тези случаи се прилагат общите правила за документиране на износа по реда на ЗМ и правилника за прилагането му и правилата на този закон по отношение износа на стоки.

2. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Внос на стоки" е въвеждането на стоки на митническата територия на страната, а така също и въвеждането на стоки от територията на свободна зона или свободен склад на територията на страната. В тези случаи се прилагат общите правила за документиране на вноса по реда на ЗМ и правилника за прилагането му и правилата на този закон по отношение на вноса на стоки.

3. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Пазарна цена" е сумата, без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани. Пазарната цена на услугите се определя според условията на пазара, от който произлизат, а на стоките - според условията на пазара, на който се реализират. Пазарните цени се определят чрез:

а) метода на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;

б) метода на пазарните цени, където обичайната цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;

в) метода на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба;

г) когато стоката има борсова цена, пазарната цена не може да бъде по-ниска от борсовата.

4. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Продажна цена на производител (вносител)" е цената, по която производителят (вносителят) реализира своята продукция на вътрешния пазар, включително акциз и данък върху добавената стойност.

5. (Предишна т. 4 - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Бандерол" или "бандеролен знак (стикер)" е държавна ценна книга, която се закупува от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.

6. (Нова - ДВ, бр. 21 от 1996 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Нестабилизирани виноматериали" са вина, непреминали цикъла на стабилизация;

7. (Нова - ДВ, бр. 21 от 1996 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Алкохолосъдържащи суровини" са: етилов алкохол; гроздови и плодови концентрати с алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1 % vol; гроздови и плодови сокове с алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1 % vol; гроздова мъст с алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1 % vol; мистел; винен, плодов, ромов и уисков дестилат; винени и плодови утайки; спиртована вина са; спиртована меласа; неректифициран дестилат (сирец); водно-алкохолни смеси и екстракти.

8. (нова - ДВ, бр. 15 от 1998 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Антрепозитен склад" е митнически склад, открит и управляван по реда на чл. 104 -117 от ЗМ.

9. (Нова - ДВ, бр. 15 от 1998 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Безмитни зони" са свободните зони и свободните складове, открити и управлявани по реда на чл. 166-179 от ЗМ.

10. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

11. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Спиртни напитки" са всички продукти, включени в код по Комбинираната номенклатура (КН) 2208 с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, както и продуктите, включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206 с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol, и които:

а) са предназначени за консумация;

б) имат специфични органолептични характеристики.

12. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Вина" са следните продукти:

а) "тихи вина" - всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на буква "б", и:

- с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, а при условие, че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация, или

- с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol, но непревишаващо 18 % vol, при условие, че са били произведени без каквото и да е обогатяване и при условие, че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;

б) "шумящи вина" - всички продукти, включени в кодове КН 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 0 и 2205, които:

- се съхраняват в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки, или които имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на 3 бара или повече, и

- са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие, че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.

12а. (нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Ферментирали напитки, различни от виното и пивото (други ферментирали напитки)", са следните продукти:

а) "други тихи ферментирали напитки" - всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на т. 12, и продуктите, включени в код по КН 2206, но непопадащи в обхвата на буква "б" и т. 16, и:

- с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 10 % vol, или

- с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 10 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие, че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;

б) "други шумящи ферментирали напитки" - всички продукти, включени в кодове по КН 22060031 0, 22060039 0, както и продуктите, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10 0, 2204 29 10 0 и 2205, но непопадащи в обхвата на т. 12, които:

- се съхраняват в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки, или имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на 3 бара или повече, и

- са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 13 % vol, или

- са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие, че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.

12б. (нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Междинни продукти" са всички крайни продукти с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 22 % vol, включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, но непопадащи в обхвата на т. 12, 12а и 16.

13. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Действително алкохолно съдържание" е наличното съдържание на чист етилов алкохол при температура 20 градуса по Целзий, изразено в обемни проценти.

14. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Денатуриране" е процес, при който към спирта се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества, което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.

15. (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) "Наливни (небутилирани) спиртни напитки" са спиртни напитки, които не са бутилирани и не са облепени с бандерол от производителя или вносителя.

16. (нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Пиво" е всеки продукт включен в код по КН 2203 или всеки продукт, представляващ смес от пиво и безалкохолни напитки, включен в код по КН 2206, с действително алкохолно съдържание и в двата случая, превишаващо 0,5 обемни процента.

17. (нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Специални бензини, бензинови фракции за преработка и производство на автомобилни бензини и други въглеводородни смеси" са продуктите, различни от бензините за двигатели, включени в позиция 2710 и отговарящи на дефинициите за "леки масла и препарати", "специални бензини" и "минерален терпентин" към глава 27 и продуктите, описани в позиции 2707 50 и 2707 99 като "други смеси на ароматни въглеводороди" и "сурови масла" на Комбинираната номенклатура на Р.Б.

18. (нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Средни масла, включително керосинът за реактивни двигатели и осветителният керосин" са продуктите, включени в позиция 2710 и отговарящи на дефиницията за "средни масла" към глава 27 на Комбинираната номенклатура на Р.Б.

19. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Тежки горива" са продуктите, включени в код по КН 2710, с описание на стоката по Комбинираната номенклатура на Р.Б "тежки горива (fuel olis)" и "други тежки горива".

20. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Газьол" са продуктите, включени в код по КН 2710, с описание на стоката по Комбинираната номенклатура на Р.Б "газьол".

21. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Котелни горива (мазути)" са:

а) тежки горива (дестилатни, остатъчни или смесени), предназначени за изгаряне в корабни и стационарни горивни уредби, за промишлени цели и други, включени в код по КН 2710, които:

- при дестилация по метода ASTM D 86 до 250 °С дестилират по-малко от 10 обемни процента или за които процентът на дестилация при 250 °С не може да бъде определен по този метод, и

- имат кинематичен вискозитет при 50 °С, определен по метода ASTM D 445, превишаващ 8 mm2/s, или за които кинематичният вискозитет при 50 °С не може да бъде определен по този метод;

б) котелни горива от каменовъглен катран, включени в код по КН 2707.

22. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Тежки масла" са продуктите, включени в код по КН 2710, с описание на стоката по Комбинираната номенклатура на Р.Б "газьол", "тежки горива" и "други тежки масла".

22а. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Течни горива" са продуктите, включени в т. 14, 15, 16, 16а и 17 от Тарифата за акцизите, различни от смазочни материали, индустриални масла и сродни продукти (клас L по БДС ISO 6743/0).

22б. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Предназначени за преработка" са продуктите, предназначени да претърпят специфична или химическа преработка по смисъла на забележките към глава 27 от Комбинираната номенклатура на Р.Б.

23. (нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Толуоли" са продуктите, съдържащи повече от 50 % толуен, от позиция 2707 20 и толуен, представен самостоятелно като съединение с определен химичен състав от позиция 2902 30 на Комбинираната номенклатура на Р.Б.

24. (нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., в сила от 22.06.2004 г.) "Нефтен газ и други газообразни въглеводороди" са въглеводородни газове и техните смеси, включени в кодовете по Комбинираната номенклатура на Р.Б 2901 и 2711.

25. (нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) "Безмитна търговия" е продажбата на дребно на стоки, за които не са заплатени мита, акциз и данък върху добавената стойност, а заплатените се възстановят по ред, определен в съответните нормативни актове.

26. (нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Код по КН" са тарифни позиции, подпозиции и тарифни номера по Комбинираната номенклатура на Р.Б.

27. (нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) "Вносител" е лице, извършващо внос на стоки по смисъла на т. 2.

28. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Тютюневи изделия" са:

а) пури и пурети - годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които:

- са съставени изцяло от естествен тютюн, или

- са обвити изцяло с покриващ лист от естествен тютюн, или

- имат ситно нарязан пълнеж и покриващ и обвиващ лист, и двата от възстановен тютюн, като покриващият лист е с нормалния цвят на пурите и обвива изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука, е равно или по-голямо от 1,2 грама и че покриващият лист е спирално навит под остър ъгъл не по-малък от 30° спрямо надлъжната ос на изделието, или

- имат силно нарязан пълнеж и покриващ лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пурите, обвиващ изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука, е равно или по-голямо от 2,3 грама и че техният периметър, поне в една трета от дължината на изделието, е равен или по-голям от 34 мм.

Като "пури и пурети" се смятат и изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюна, но отговарящи на дефинициите за "пури и пурети", при условие че са снабдени съответно със:

- един покриващ лист от естествен тютюн;

- един покриващ и един обвиващ лист - и двата от възстановен тютюн;

- един покриващ лист от възстановен тютюн;

б) цигари - годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които:

- не отговарят на условията за пури и пурети, посочени в буква "а";

- чрез проста неиндустриална обработка са вкарани в цигарени хартиени рула;

- чрез проста неиндустриална обработка са увити в цигарена хартия.

Като "цигари" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в дефинициите за цигари.

Цилиндрични тела от тютюн, посочени в тази буква, се смятат като две цигари за целите на облагане с акциз, ако без филтъра и мундщука са по-дълги от 9 см, но не по-дълги от 18 см, съответно като три цигари, ако без филтъра и мундщука са по-дълги от 18 см, но не по-дълги от 27 см;

в) тютюн за пушене (за лула и цигари):

- тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и който може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;

- отпадъци от тютюн, годни за пушене и пригодени за продажба на дребно, при условие че не отговарят на дефинициите за пури, пурети и цигари;

- фино нарязан тютюн за свиване на цигари, при който повече от 25 на сто от теглото на тютюневите частици имат широчина на нарязване по-малка от 1 мм.

Като "тютюн за пушене" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в дефинициите за тютюн за пушене;

г) тютюн за дъвчене е тютюн във формата на ролки, ленти, кубчета или блокчета, пригоден за продажба на дребно, който е специално приготвен за дъвчене, но не и за пушене;

д) тютюн за смъркане е тютюн на прах или на гранули, който е специално приготвен за смъркане, но не и за пушене.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Този закон отменя:

1. Закон за данък върху оборота и акцизите (обн., Изв., бр. 91 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 62 от 1956 г., бр. 76 и 91 от 1957 г., бр. 12 от 1958 г., бр. 11 от 1960 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 19 и 82 от 1991 г., бр. 66 и 105 от 1992 г., бр. 69 и 90 от 1993 г.).

2. Алинея 2 на чл. 25 от ЗТТИ (ДВ, бр. 101 от 1993 г.).

§ 4. Лице, което произвежда акцизна стока или извършва акцизна услуга, е длъжно да се регистрира за целите на този закон до влизането на закона в сила.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 56 от 1996 г.) (1) Действащите бандероли могат да бъдат използвани от лицензираните производители и вносители до 30 септември 1996 г. За разликата между платения акциз с тези бандероли и дължимия акциз по тарифата към закона се извършва допълнително облагане и внасяне на дължимия акциз в сроковете по чл. 7 от закона.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) След изтичането на срока по ал. 1 за наличните стоки, облепени със стар бандерол, производителите и вносителите в 30-дневен срок извършват инвентаризация и декларират наличните количества пред съответната териториална данъчна дирекция. За тези количества облагането се извършва по реда на чл. 11, ал. 3 и 4, като акциз се заплаща само за разликата между внесения и дължимия.

§ 6. (Нов - ДВ, бр. 56 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) Лицата, извършващи търговия със стоки, за които е предвидено използването на бандерол, могат да реализират продукция, облепена с действащите бандероли, до изчерпването й, но не по-късно от 31 декември 1997 г. За наличните стоки лицата представят в съответната териториална данъчна дирекция инвентаризационен опис на стоките по вид и количество, а при проверка представят документи, доказващи доставените и реализирани количества за съответния период от време.

(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 1997 г.) Лицата, извършващи търговия със стоки, за които е предвидено използването на бандерол, могат да реализират продукция, облепена с бандероли, чийто срок на действие е изтекъл или са невалидни, по ред определен от Министерския съвет.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 51 от 1997 г.) При неспазване на разпоредбите по ал. 1 на юридическото лице или на едноличния търговец се отнема лицензът и стоките се отнемат в полза на държавата.

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 56 от 1996 г.) "Действащи бандероли" са бандеролите, отпечатани до 1 юли 1996 г.

§ 8. (Предишен § 5. - ДВ, бр. 56 от 1996 г.) Министърът на финансите издава правилник за прилагането на закона в срок 1 месец от неговото приемане.

§ 9. (Предишен § 6. - ДВ, бр. 56 от 1996 г.) Изпълнението на този закон се възлага на министъра на финансите.

§ 9а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Количествата бутилирани спиртни напитки и тютюневи изделия, намиращи се на склад и в търговските обекти, предназначени за безмитна търговия и заявени от официалните дистрибутори, потвърдени писмено от доставчиците, могат да се реализират в обектите, лицензирани за безмитна търговия без бандерол по чл. 11, ал. 9, съответно надпис по чл. 11, ал. 10 в срок до 1 юли 2002 г. В едноседмичен срок от влизане в сила на тези изменения на закона данъчната администрация прави инвентаризация на обектите за безмитна търговия.

§ 10. (Предишен § 7. - ДВ, бр. 56 от 1996 г.) Законът влиза в сила от 1 април 1994 г. с изключение на § 4.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 1996 Г.)

§ 13. Новите размери на акцизите за хазартните игри влизат в сила от 1 април 1996 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 1996 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от 1 юли 1996 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 1997 Г.)

§ 11. Новите размери на акцизите за хазартните игри влизат в сила от 1 юли 1997 г.

§ 12. Разпоредбите на § 1, т. 2 (изменението на чл. 4, т. 4, буква "а") влизат в сила от 1 септември 1997 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 118 ОТ 2002 Г.)

§ 19. Отнетите в полза на държавата акцизни стоки за нарушения по закона, с изключение на автомобили и горива се унищожават, ако до влизането в сила на този закон е изтекла една година от датата на влизането в сила на наказателното постановление.

§ 20. (1) Заварените оператори на обекти за безмитна търговия са длъжни да внесат и заявят за вписване в търговския регистър капитала си в съответствие с изискванията на чл. 12в, ал. 1 при кандидатстването за ново разрешение. Новото разрешение се издава след като капиталът бъде вписан.

(2) Безмитни оператори, на които с акт на министъра на финансите са предоставени права по предходни разрешения, за подновяването на договорите могат да упражнят тези права и да получат ново разрешение за съответните обекти до края на 2003 г. Срокът на новото разрешение започва от изтичане на срока на заварения договор.

(3) Първият конкурс за безмитни оператори се провежда в срок 45 дни от влизането на този закон в сила.

§ 21. Бутилираните спиртни напитки над 1,5 л, предназначени за местния пазар и облепени с бандерол, се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 30 юни 2003 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 112 ОТ 2003 Г.)

§ 17. Кметовете на общините в едномесечен срок от влизане в сила на този закон уведомяват Главна данъчна дирекция за издадените удостоверения по чл. 8, ал. 2.

§ 18. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на § 9, относно задължението за притежаване на контролно-измервателни уреди, който влиза в сила от 1 август 2004 г., и § 11, относно забраната за продажба на спиртни напитки в пластмасови опаковки, освен до 0,2 литра, който влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на:

1. параграф 13, т. 2, буква "в", относно чл. 147, ал. 3, която влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

2. параграф 16, който влиза в сила от 1 октомври 2004 г.;

3. параграф 11, т. 3, относно чл. 59, т. 1, § 17 и § 18, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 113 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 1 относно чл. 2б, който влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 91 от 2005 Г.)

§ 1. (1) (В сила от 01.07.2006 г.) Този закон отменя Закон за акцизите (обн., ДВ, бр. 19 от 1994 г.; изм., бр. 58 и 70 от 1995 г., бр. 21, 56 и 107 от 1996 г., бр. 51 от 1997 г., бр. 15, 89 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 45 и 118 от 2002 г.; попр., бр. 9 от 2003 г.; изм., бр. 37, 103 и 112 от 2003 г., бр. 53 и 113 от 2004 г.), с изключение на чл. 11, ал. 9 и 10, чл. 12в, чл. 17а, ал. 10, § 2, т. 25 от допълнителните разпоредби, § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за акцизите (ДВ, бр. 110 от 2001 г.) и § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за акцизите (ДВ, бр. 118 от 2002 г.), които се прилагат до приемането на ЗБТ.

(2) (В сила от 15.11.2005 г.) Лицата по § 20, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за акцизите (ДВ, бр. 118 от 2002 г.) с разрешения, чиито срок е изтекъл след 31 юли 2005 г., продължават дейността си на безмитни оператори до приемането на ЗБТ.

(3) (В сила от 01.07.2006 г.) Продажбата на стоки в обектите по чл. 12в от Закон за акцизите и § 3а от преходните и заключителните разпоредби на Указ № 2242 за свободните зони (ДВ, бр. 55 от 1987 г.; изм., бр. 4 от 1989 г., бр. 84 от 1993 г., бр. 26 от 1996 г., бр. 15, 89 и 153 от 1998 г., бр. 53 и 113 от 2004 г.) се смята за износ и обезпеченият, съответно платеният акциз се възстановява в срок до 30 дни, считано от датата, на която е подадена справката декларация за възстановяване на акциз, заедно с документите, удостоверяващи износа по реда на правилника за прилагане на закона.

§ 2. (1) За задълженията и сроковете за внасяне на акциз, начислен до 30 юни 2006 г. включително, както и за започналите до тази дата производства по възстановяване на акциз, се прилагат разпоредбите на Закон за акцизите.

(2) До 1 юли 2006 г. контролът върху акцизните стоки се осъществява от данъчната администрация по реда на Закон за акцизите.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:

1. разпоредбите на чл. 1 - 46 и чл. 59 - 128, и § 1, ал. 1 относно отмяната на Закон за акцизите, както и § 1, ал. 3, които влизат в сила от 1 юли 2006 г.;

2. разпоредбите на § 1, ал. 2, § 4 и § 10, т. 2, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2006 Г.)

§ 66. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 48 и 49, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2005 Г.)

§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на § 6, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ДОПК

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Ключови думи
No law branches!