Отменен нормативен акт

Обн. ДВ. бр.81 от 9 Октомври 1990г., изм. ДВ. бр.62 от 5 Август 1997г., отм. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г.

Отменен с § 4, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЗП и за правилата за търговия - ДВ, бр. 30 от 2 април 1999 г., в сила от 03.07.1999 г.

Чл. 1. Този закон определя формите на спекулативната стопанска дейност, които съставляват административни нарушения, и наказанията, които се налагат за тях.

Чл. 2. (1) По смисъла на този закон спекулативна стопанска дейност е:

1. продаването на стоки и извършването на услуги по цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред;

2. извършването на търговска дейност без надлежно регистриране, когато такова се изисква;

3. извършването на търговска дейност на места, забранени за това от общинските народни съвети или кметствата;

4. укриването или отклоняването на стоки.

(2) Укрити са стоките, които са закупени за продажба или за влагане при извършване на услуга, но не се предлагат до изчерпването им.

(3) Отклонени са стоките, които са продадени или заменени от производители или търговци не по установения ред.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) За нарушение по чл. 2 на нарушителя се налага глоба от 50 до 10 хиляди лева, освен ако в закон не се предвижда по-тежко наказание. Когато в закон е предвидено по-леко наказание за същото административно нарушение, прилагат се разпоредбите на този закон.

(2) В случаите по ал. 1, когато стойността на стоките, предмет на нарушението, е под хиляда лева, глобата е в размер, равен на стойността на стоките.

(3) Когато предмет на спекулативна стопанска дейност са лекарствени средства или стоки, предназначени за малолетни или непълнолетни лица, максималният размер на глобите по ал. 1 и 2 се увеличава два пъти.

(4) Стоките, предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата.

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) За нарушение по чл. 2 наказващият орган може да постанови и лишаване от правото да се упражнява съответна професия или дейност за срок от три месеца до две години.

(2) Когато спекулативната стопанска дейност е осъществена от търговец, наказващият орган освен наказанието по ал. 1 може да постанови и затваряне на обекта за същия срок.

(3) При повторно нарушение по чл. 2 срокът на лишаването от правото да се упражнява съответна професия или дейност по ал. 1 и 2 е от една до две години.

(4) В случаите по ал. 2 наказващият орган уведомява органа, издал разрешението (лицензията) за извършване на съответната дейност.

(5) Търговски обект, затворен въз основа на наказателно постановление, издадено от наказващия орган, може да бъде отворен при промяна на търговеца или след изтичане на срока на наказанието по ал. 2 и 3.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Разпореждането с отнетите в полза на държавата стоки по този закон се извършва по ред, определен с наредба на Министерския съвет.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който не прекрати трудово правоотношение с лице, след като е лишено от правото да упражнява професия или дейност по реда на този закон, се наказва с глоба от 10 до 500 лева.

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Контролът по спазването на закона се възлага на министъра на вътрешните работи, на министъра на търговията и туризма, на министъра на финансите, на специализирания орган за контрол по цените към Министерството на търговията и туризма и на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Чл. 11. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от ЗАНН.

Допълнителни разпоредби

(Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.)

§ 1. По смисъла на закона "повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

Заключителни разпоредби

§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

Законът е приет от Великото народно събрание на заседание на 4 октомври 1990г. и е подпечатан с държавния печат.

Ключови думи
No law branches!