Отменен нормативен акт

Обн. ДВ. бр.50 от 25 Юни 1991г., изм. ДВ. бр.32 от 16 Април 1996г., отм. ДВ. бр.46 от 10 Юни 1997г.

Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗБНБ - ДВ, бр. 46 от 10 юни 1997 г., в сила от 10.06.1997 г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Българската народна банка е централна банка на Р.Б. Тя е юридическо лице.

(2) Българската народна банка за своята дейност се отчита пред Народното събрание.

Чл. 2. (1) Основна задача на Българската народна банка е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. За тази цел тя разработва и провежда националната парична и кредитна политика и съдейства за създаване и поддържане на ефективни платежни механизми.

(2) Българската народна банка има изключително право да емитира банкноти в страната.

(3) Българската народна банка регулира и контролира дейността на другите банки в страната с оглед поддържане на стабилността на банковата система.

Чл. 3. При определяне на общите насоки на паричната и кредитната политика Българската народна банка и Министерския съвет се информират взаимно за своите намерения и действия.

Чл. 4. (1) Българската народна банка във връзка с изпълнението на функциите си може да изисква от банките и другите финансови институции да й предоставят всички документи и информация, както и да извършва съответни проверки.

(2) Българската народна банка не може да разгласява и да предава на други лица получената информация, представляваща банкова или търговска тайна за банките и другите участници в паричния оборот и кредитните отношения.

Чл. 5. Българската народна банка може да участва организационно и финансово в международни организации, които имат за цел развитието на международното сътрудничество в областта на валутната, паричната и кредитната политика, както и да участва от свое име в мероприятия на тези организации, когато Р.Б има интерес.

Чл. 6. (1) Седалището на Българската народна банка е в София. Тя може да има клонове и представителства.

(2) Българската народна банка има печат със своето наименование и с изображение на герба на Р.Б.

Глава втора.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Чл. 7. (1) Основният капитал на Българската народна банка 200 млн. лв.

(2) Сумата от собствените средства на банката, с която се надвишава определеният с ал. 1 размер на основния капитал към датата на влизане в сила на този закон, се отнася по фонд "Резервен" на банката.

Чл. 8. (1) Фонд "Резервен" се образува от отчисления в размер 25 на сто от годишното превишение на приходите над разходите на банката. Средствата от фонда се използват за покриване на загуби на банката.

(2) След отчисляване на сумата за фонд "Резервен" и за безнадеждни или съмнителни вземания от годишното превишаване на приходите над разходите на банката се заделят необходимите суми за фондовете със специално предназначение, учредени по решение на управителния съвет.

(3) Остатъкът от годишното превишение на приходите над разходите на банката се внася всяка година в приход на държавния бюджет в срок от 4 месеца след края на финансовата година.

Чл. 9. (1) Когато в баланса на Българската народна банка сумата на активите й спадне под сумата на нейните задължения и на изплатения основен капитал, министърът на финансите предоставя в собственост на банката прехвърляеми лихвоносни ценни книжа, издадени от Министерския съвет, на сума, необходима за покриване на недостига. Предоставените ценни книжа се изплащат от реализираното годишно превишение на приходите над разходите на банката.

(2) Редът по ал. 1 за покриване на недостига се прилага само в случаите, когато са изчерпани средствата по фонд "Резервен" на банката.

Глава трета.

УПРАВЛЕНИЕ, РЪКОВОДСТВО И СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 10. Управлението и ръководството на Българската народна банка се осъществява от Управителния съвет, Пленарен съвет и управител.

Чл. 11. Управителният съвет се състои от управител на банката, трима подуправители и петима ръководители на управления (директори) в банката. Членовете на Управителния съвет на банката могат да бъдат само български граждани.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 1996 г.) (1) Управителят и подуправителите на Българската народна банка се избират и освобождават от Народното събрание. Останалите членове на управителния съвет се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на управителя на Българската народна банка.

(2) Мандатът на управителя, на подуправителите и на останалите членове на управителния съвет на Българската народна банка е със срок пет години.

(2) Управителят не може да бъде избиран за повече от два мандата.

Чл. 13. (1) При встъпването в длъжност управителят, подуправителите и останалите членове на Управителния съвет полагат клетва да спазват законите, да съдействат за осъществяване на поверените на банката функции и да пазят банковата и търговската тайна.

(2) Управителят и подуправителите полагат клетва пред Народното събрание, а останалите членове на управителния съвет - пред управителя на банката.

Чл. 14. Членовете на управителния съвет не могат да извършват друга платена дейност освен като сътрудници в научни институти и преподаватели в учебни заведения.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 1996 г.) (1) Мандатът на управителя, на подуправителите или на останалите членове на управителния съвет се прекратява предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година;

3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;

4. смърт.

(2) Освен в случаите по ал. 1 мандатът на управителя или на подуправителите на Българската народна банка се прекратява предсрочно с решение на три пети от всички народни представители.

(3) Освен в случаите по ал. 1 мандатът на назначен от президента на републиката член на управителния съвет на Българската народна банка се прекратява предсрочно по предложение на управителя на Българската народна банка.

(4) При предсрочно прекратяване на мандата на управителя, на подуправител или на член на управителния съвет на Българската народна банка на негово място се избира, съответно назначава, друго лице за нов петгодишен мандат.

Чл. 16. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно. Той се свиква от управителя на банката или по искане най-малко на трима от членовете му чрез писмена покана.

(2) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от управителя на банката, а в негово отсъствие - от определен от него подуправител.

Чл. 17. Управителният съвет:

1. обсъжда и взема решения по провеждане на паричната и кредитната политика;

2. приема нормативни актове по дейността на банката;

3. определя лихвените проценти по операциите на банката;

4. определя процентите на минималните резерви, които банките трябва да дължат, и утвърждава условията и изискванията за изпълнението им;

5. определя нормативите и изискванията за регулиране на банковата дейност;

6. определя структурата на банката, задачите на нейните служби и компетенциите на служителите й;

7. взема решения за въвеждане и преустановяване на отделни дейности на банката и за издаване на ценни книжа;

8. открива и закрива клонове и представителства на банката;

9. приема решения за издаване на нови банкноти и определя сроковете, след които те престават да бъдат законно платежно средство и в които извадените от употреба банкноти следва да бъдат обменени;

10. определя вида на ценните книжа и условията, при които те могат да бъдат приемани за обезпечение;

11. определя реда и компетентностите за отнасянето в загуба на несъбираеми вземания на Българската народна банка;

12. приема решения за участие на Българската народна банка в международни организации и в мероприятия и действия, предприемани от такива организации;

13. приема решения за издаване и прекратяване на лицензи за извършване на банкова дейност в страната;

14. разглежда и решава и други въпроси от дейността на банката.

Чл. 18. (1) Управителният съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете му.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. При равенство на гласовете решаващ е гласът на управителя, а в негово отсъствие - на подуправителя, който председателства управителния съвет.

(3) Въздържане при гласуване не се допуска.

Чл. 19. (1) Пленарният съвет на Българската народна банка се състои от Управителния съвет на банката и шест изтъкнати специалисти във валутната, финансовата, стопанската и научната област, назначени от управителя на банката за срок от 3 години.

(2) Пленарният съвет на банката определя основните насоки на паричната и кредитна политика и одобрява годишния отчет и бюджета на банката.

(3) Пленарният съвет се свиква от управителя на банката или по искане на една трета от членовете му.

(4) Пленарният съвет може да заседава, ако присъстват две трети от членовете му.

(5) Разпоредбите на чл. 15, чл. 16, ал. 2 и чл. 18, ал. 2 се прилагат съответно и за пленарния съвет.

Чл. 20. Управителят на Българската народна банка организира, ръководи и контролира дейността на банката и я представлява в страната и в чужбина. Той може да предоставя упражняването на някои от правомощията си на други длъжностни лица.

Чл. 21. Управителният съвет може да създава постоянни или временни консултативни съвети, включващи в състава си представители на индустрията, селското стопанство, търговията и други стопански дейности.

Чл. 22. (1) Вътрешният контрол върху финансовата дейност на банката се осъществява от главен ревизор, назначен от Управителния съвет на банката след одобрение от председателя на Сметната палата.

(2) Главният ревизор:

1. проверява годишния финансов отчет и периодичните отчети, представяни от банката;

2. изготвя заключение по баланса на банката;

3. проверява счетоводните книжа, хранилищата и сейфовете на банката;

4. представя на управителния съвет докладите за извършените проверки и прави препоръки за отстраняване на констатираните нарушения.

Чл. 23. (1) Служителите на Българската народна банка при встъпване в длъжност подписват декларация, че с всичките се действия ще служат вярно на нейните интереси и ще пазят банковата и търговската тайна.

(2) Служителите на банката са длъжни да пазят в тайна преговорите, сключваните сделки, размера на депозитите и операциите на клиентите, сведенията, получавани от банката, както и всички обстоятелства по работата на банката и на нейните клиенти, които са служебна и търговска тайна за тях.

(3) Трудовото възнаграждение на служителите на банката се определя от управителния съвет, но то не може да е по-ниско от средното възнаграждение на служители със съответни функции в други банки в страната.

Глава четвърта.

ПАРИЧНА ЕДИНИЦА, БАНКНОТИ И МОНЕТИ

Чл. 24. Паричната единица на Р.Б е левът, разделен на сто стотинки.

Чл. 25. (1) Българската народна банка има изключителното право да пуска в обращение банкноти и монети.

(2) Банкнотите, издадени от банката, са законно платежно средство и задължително се приемат за плащания в пълната им номинална стойност без ограничение.

(3) Българската народна банка осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети и сигурността и съхраняването на непуснати в обращение банкноти и монети, както и опазването и унищожаването на изтеглени от обращение банкноти и монети.

(4) Номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайнът на банкнотите и монетите, пускани в обращение от банката, се определят от Министерския съвет.

(5) Преди да пусне в обращение нова банкнота или монета банката обнародва в "Държавен вестник" и в други средства за масова информация точното й описание.

Чл. 26. Българската народна банка, след като информира предварително обществеността чрез "Държавен вестник" и други средства за масова информация, може да извади от обращение пуснати от нея банкноти и монети при заплащане на номиналната им стойност. Такива банкноти и монети след изтичане на определения от банката срок се смятат за излезли от обращение и престават да бъдат законно платежно средство.

Чл. 27. (1) Условията, при които могат да бъдат обменяни повредени банкноти по частична или пълна номинална стойност, се определя от банката.

(2) Монети, които са перфорирани, рязани, деформирани или на които е поставен частен знак, или чийто дизайн е неразличим, се обменят от банката по нейна преценка.

Чл. 28. Парите, пуснати в обращение от банката, изцяло се покриват от международния резерв по чл. 34, ал. 1 и от следните активи:

1. кредити, гарантирани от държавата;

2. ценни книжа в търговския портфейл на банката;

3. кредити на банки, отпуснати срещу залог;

4. чекове, притежавани и държани от банката за събиране.

Глава пета.

ОПЕРАЦИИ НА БАНКАТА

Чл. 29. Българската народна банка има право да извършва:

1. менително посредничество и сконтиране на чекове;

2. кредитни операции срещу обезпечение;

3. операции с ценни книжа, включително издаване и операции със собствени ценни книжа;

4. сделки с благородни метали;

5. сделки с чуждестранни валути;

6. сделки с депозити и финансови инвестиции;

7. операции, свързани с платежния оборот;

8. комисионни сделки;

9. банкови сделки с чужбина.

Чл. 30. (1) Българската народна банка може:

1. да сконтира представени й от банките и другите финансови институции търговски ценни книжа, които са платими в страната в срок от 3 месеца и носят подписите поне на две задължени лица с доказана платежоспособност;

2. да отпуска на банките и финансовите институции кредити за срок не по-дълъг от 3 месеца срещу залог на злато, ценни книжа, чуждестранна валута и други активи, определени от управителния съвет.

(2) Управителният съвет на банката определя вида на ценните книжа, приемани като обезпечение, условията, при които те се приемат, частта от номиналната стойност, която може да се покрие с кредит, и максималния размер на възможния кредит срещу обезпечение от един и същ вид ценни книжа. Той може да определя като основа за приемане на ценните книжа за обезпечение пазарната им стойност вместо номиналната.

(3) Българската народна банка може да предоставя на банките необезпечени краткосрочни кредити при условия, определени от управителния съвет, само когато такъв кредит е изключително необходим за посрещане на изискванията за ликвидност на банката кредитополучател.

Чл. 31. Българската народна банка има право да откаже сконтирането на ценни книжа или отпускането на кредит срещу обезпечаване, без да дава обяснение за причините на отказа.

Чл. 32. (1) Ако кредитът срещу обезпечение не бъде върнат в срок, Българската народна банка има право без съдебна намеса да продаде полученото обезпечение. От реализираните от продажбата суми се удовлетворяват всички вземания на банката относно кредита, лихвите и разноските, а разликата се отнася по текуща сметка на кредитополучателя.

(2) Банката може да не продаде обезпечението по неизплатен дълг и вместо това да заведе иск срещу длъжника, който отговаря с цялото си имущество за дължимата сума.

Чл. 33. Българската народна банка при провеждане на своята парична и кредитна политика може:

1. да купува и продава на открития пазар ценни книжа, надлежно пуснати в обращение, включително ценни книжа на държавата и общините, допуснати от управителния съвет за еквивалент по сделките на банката на открития пазар;

2. да пуска в обращение за нуждите на операциите си на открития пазар свои ценни книжа.

Чл. 34. (1) Българската народна банка установява и поддържа при условия, периодично определяни от управителния й съвет, международен резерв, който се състои от всички или от някои от следните активи:

1. злато;

2. чужда валута в налични банкноти и монети или банкови салда, държани зад граница, във валута и в страни, установени от Управителния съвет на банката;

3. международно признат резервен актив;

4. определени от Управителния съвет на банката менителница и записани на заповед, изразени в чужда валута, както и съкровищни билети и други ценни книжа в чужда валута, издадени или гарантирани от други държави;

5. други подобни активи, определени за тази цел от управителния съвет.

(2) Резервът по ал. 1 се поддържа на равнище, което съответства на международните сделки на държавата.

(3) Ако резервът е намалял или по мнение на банката е застрашен от намаляване до такава степен, че ще се наруши необходимото съответствие, банката внася в Министерския съвет доклад за състоянието на резерва и за причините, които са довели или могат да доведат до такова намаление, заедно с препоръки за мерките, които тя смята, че са необходими за предотвратяване или отстраняване на намалението.

(4) Банката внася периодично доклади и препоръки по ал. 3 до привеждане на резерва в необходимото съответствие.

Чл. 35. (1) Всички печалби на банката, възникващи от изменения в оценката на банковите активи или задължения в злато или изразени в злато или чужди валути в резултат на промяна в цената или в обменните курсове на златото или чуждата валута по отношение на лева, се отнасят по специалната резервна сметка.

(2) Загубите, възникващи от промените по ал. 1, се погасяват с кредитното салдо по специалната резервна сметка, а ако салдото по тази сметка и по сметката на фонд "Резервен" е недостатъчно за покриване на такива загуби, Министерският съвет предоставя в собственост на банката олихвяеми и прехвърляеми ценни книжа в размер на недостига. Предоставените ценни книжа се изплащат от годишното превишение на приходите над разходите на банката.

Чл. 36. Българската народна банка може:

1. да купува и продава златни монети, кюлчета или други благородни метали;

2. да купува, продава или сключва сделки в чужди валути, като използва за тази цел всички средства, обичайно ползвани за такива сделки;

3. да открива и поддържа сметки при международни финансови институции извън страната;

4. да открива и поддържа сметки и да действа като представител или кореспондент на международни финансови институции, централни банки и други финансови институции извън страната.

Чл. 37. Българската народна банка приема за съхранение при условия, определени от Управителния съвет, благородни метали, ценни книжа и други ценности. Тя има право да прекрати едностранно задълженията си на депозитар, като уведоми с писмено предизвестие от 14 работни дни депонента, след което може да прехвърли за негова сметка и риск неизтеглените от съхранение ценности в общите публични складове.

Чл. 38. (1) Българската народна банка приема от банките, финансовите институции, Министерския съвет и общините парични депозити по текущи или срочни сметки при условия, обявени от Управителния съвет.

(2) Банката може да отклони искане за откриване на текущи или депозитна сметка, както и да закрие такава сметка след писмено предизвестие до титуляра със срок 14 работни дни, без да обяснява причините за своите действия.

Чл. 39. (1) С цел да улесни безналичните плащания Българската народна банка може да организира или да участва в организирането на клирингова служба и да утвърди правила за нейната работа.

(2) Банката има право като комисионер да извършва инкасови сделки.

Глава шеста.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ

Чл. 40. (1) Българската народна банка:

1. определя задължителните минимални резерви, които банките са длъжни да поддържат при нея, в размер до 15 на сто от всички активи, както и метода за изчисляването им;

2. утвърждава други условия и изисквания с оглед поддържане на стабилността на кредитната система.

(2) Банка, която не поддържа определените задължителни минимални резерви, заплаща наказателни лихви върху сумата на недостига за времето до неговото покриване в процент не по-голям от двойния размер лихвения процент, по който Българската народна банка предоставя кредити на другите банки.

Чл. 41. Българската народна банка има право да поиска и проучи сметките, деловодството и книжата на всяко лице, за което има основание да смята, че е отпускало или отпуска кредити.

Чл. 42. Българската народна банка определя:

1. правила, регулиращи банковите операции със злато и чужда валута, в съответствие с валутното законодателство в страната с оглед защитата на националната валута;

2. таван на активите в злато и чужда валута, които институциите, упълномощени да работят с чужда валута, могат да държат на депозит при тях;

3. максимално допустимия размер на откритите валутни позиции на банките и другите финансови институции, реда и начина за изчисляване и превеждане по безлихвени сметки при нея на минимални задължителни резерви, обезпечаващи тези позиции;

4. курсовете, по които купува, продава или сключва сделки за злато и чужди валути и фиксира централния курс на валутите към лева.

Чл. 43. (1) Българската народна банка съставя платежния баланс на страната, във връзка с което следи международните плащания, извършването и състоянието на преките инвестиции на чуждестранни лица в страната и на местни лица в чужбина.

Чл. 44. (1) Българската народна банка осъществява надзора върху банковата система и кредитното дело. Тя събира информация, следи работата на банките и извършва периодични ревизии и целеви проверки в банките и другите финансови институции, които са необходими за изпълнението на нейните задачи по банковия надзор. Обнародваните от нея статистически данни не могат да съдържат сведения за единични сделки и операции.

(2) Във връзка с упражняването на банков надзор Българската народна банка може да предприеме всички необходими действия за осигуряване на стабилността на банковата система.

Глава седма.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА И ДЪРЖАВАТА

Чл. 45. (1) Българската народна банка е официален депозитар на държавните парични средства.

(2) Банката организира и осъществява касовото изпълнение на държавния бюджет чрез търговските и другите банки. Операциите по касовото изпълнение на бюджета се извършват от банките безплатно.

(3) Банката при договорени с министъра на финансите условия издава и управлява ценни книжа на държавата или ценни книжа, гарантирани от държавата, които представляват публична емисия.

(4) Банката може да действа като представител на Министерския съвет за цели и при условия, определени от нея и от Министерския съвет.

Чл. 46. Българската народна банка може да предостави на държавата временни кредити (аванси) със срок за изплащане до 3 месеца, но не по-късно от края на календарната година. Максималната сума на временните кредити, които могат да бъдат неиздължени във всеки един момент, не може да е по-голяма от 5 на сто от годишния приход на държавния бюджет, както и от сумата на внесения основен капитал и средствата по фонд "Резервен".

Чл. 47. Банката е независима от указания на Министерския съвет и на други държавни органи при изпълнение на дейността си.

Чл. 48. Българската народна банка може да купува и продава ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, които съставляват част от публична емисия.

Чл. 49. Освен в предвидените в този закон случаи банката не може пряко или косвено да придобива държавни ценни книжа или да предоставя каквито и да са кредити на държавата или на общините.

Глава осма.

ОТЧЕТНОСТ И БАЛАНС

Чл. 50. Финансовата година на Българската народна банка започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Чл. 51. (1) Разходите на Българската народна банка се извършват съобразно годишния бюджет, приет от Пленарния съвет на банката.

(2) Разходите по управлението се извършват по решение на управителния съвет.

(3) Отчетите по бюджетните разходи на банката заедно с надлежните оправдателни документи се проверяват от комисия, назначена от председателя на Сметната палата, която изготвя специален доклад за резултатите от проверката. Отчетът по бюджетните разходи на банката се представя в Народното събрание едновременно с годишния й отчет.

Чл. 52. (1) Българската народна банка обнародва в "Държавен вестник":

1. състоянието на активите и пасивите си при приключване на всеки месец;

2. годишният счетоводен баланс и сметка "Печалби и загуби" на банката в срок до 4 месеца след края на финансовата година.

(2) Месечният счетоводен баланс на банката включва:

1. по отношение на активите:

а) наличност в български монети;

б) наличност в чужда валута;

в) участие в международни институции;

г) наличност в чуждестванни ценни книжа;

д) кредити, предоставени на банки;

е) кредити, предоставени на държавата;

ж) ценни книжа;

з) други активи;

2. По отношение на пасивите:

а) основен капитал;

б) резервни и други фондове;

в) банкноти в обращение;

г) текущи и депозитни сметки;

д) други пасиви.

3) Годишният счетоводен баланс на банката се съставя в левове към 31 декември на съответната година. Металната наличност и активните пера в чужда валута се пресмятат по пазарните им курсове на 31 декември, а всички ценни книжа - по цени, които не надминават както цената, по която са придобити, така и пазарната цена на 31 декември.

Чл. 53. Българската народна банка представя на Народното събрание два пъти годишно и обнародва отчет, който:

1. обосновава паричната политика, която ше се провежда през следващите 6 месеца;

2. описва принципите, които банката възнамерява да следва при разработване и провеждане на паричната политика през следващите 2 години или за друг по-дълъг период, определен от банката;

3. прави преглед и оценка на проведената парична политика през предходния 6-месечен период.

Чл. 54. Българската народна банка представя в Народното събрание годишния отчет за своята дейност, баланса и отчета за изпълнението на бюджета си в срок не по-късно от 30 април на следващата година.

Глава девета.

ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 55. (1) При установени нарушения на правилата за банковите операции, за задължителните минимални резерви и на другите определени от банката нормативи и установената отчетност Българската народна банка налага на банките и другите финансови институции имуществени санкции в размер от 10 хил. до 250 хил. лв.

(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени повторно в течение на 1 година или са довели до значителни вредни последици, имуществената санкция е от 20 хил. до 500 хил. лв.

Чл. 56. Лицата, извършили нарушения по този закон, ако деянието не съставлява престъпление, се наказват с глоба до 10 хил. лв.

Чл. 57. (1) Актовете за констатираните нарушения по чл. 55 и 56 от този закон се съставят от органите за банков надзор, а наказателните постановления се издават от управителя на Българската народна банка или от оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на ЗАНН.

Глава десета.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 58. Налагането на запор, извършването на принудителни действия и учредяването на залог върху съхраняваните в Българската народна банка пари и ценни книжа се допускат само ако не засягат права на банката, свързани с това имущество.

Чл. 59. Българската народна банка може да извършва прихващания със свои вземания, срокът на които не е настъпил, когато банка или друга финансова институция е започнала ликвидиране на своята дейност или е прекратила плащанията по задълженията си, както и в случаите, когато Българската народна банка има право да събира предсрочно вземанията си.

Чл. 60. (1) Българската народна банка не може да придобива недвижими имоти и вещни права освен за:

1. задоволяване на служебните си нужди и за жилища на своя персонал;

2. предпазване от загуби във връзка с кредитни сделки.

(2) Банката е длъжна да се освободи от собствеността върху недвижимите имоти по т. 2 на ал. 1 в срок от 5 години.

Чл. 61. Българската народна банка се освобождава от заплащане на държавни и местни данъци и такси, както и от мита по вноса и износа.

Чл. 62. Българската народна банка издава правилник за прилагането на този закон, както и наредби по прилагането на глави четвърта, пета, шеста и осма.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Финансовата институция по смисъла на този закон освен банките е всяка институция, която привлича средства от други лица чрез приемане на парични депозити или посредством продажба или пласиране на облигации, сертификати, полици и други ценни книжа и използва тези средства изцяло или частично за отпускане на заеми или за инвестиции за своя сметка и на собствен риск.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Всички операции, започнати към датата на приемане на този закон, които противоречат на неговите разпоредби, задължително се приключват в срок до 5 години от датата на влизането му в сила.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 1996 г.) Мандатът на управителя и подуправителите изтича на 29 юни 1996 г., пет години след влизането в сила на ЗБНБ.

§ 3. Този закон отменя:

1. Устава на Българската народна банка (обн. Изв., бр. 94 от 1956 г.; изм. и доп., бр. 11 от 1957 г., бр. 104 от 1958 г., бр. 32 от 1959 г., бр. 20 от 1961 г., ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 65 от 1965 г. и бр. 48 от 1989 г.)

2. Указа за реорганизация на банковата система (ДВ, бр. 3 от 1967 г.)

3. Указа за правата на Българската народна банка при ликвидиране на вземанията й и за наказанията за нарушаване на правителствените разпореждания по дейността на банката (обн., Изв., бр. 51 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 12 от 1952 г., бр. 94 от 1956 г., бр. 5 от 1957 г. и бр. 57 от 1961 г.).

§ 4. Изпълнението на този закон се възлага на Управителния съвет на Българската народна банка.

Ключови думи
No law branches!