Отменен нормативен акт

Обн. ДВ. бр.53 от 9 Юни 1995г., доп. ДВ. бр.85 от 24 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г., доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000г., отм. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000г.

Отменен с § 7, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЖП - ДВ, бр. 97 от 28 ноември 2000 г., в сила от 01.01.2002 г.

Глава първа.

ПРЕДМЕТ НА ЗАКОНА

Чл. 1. (1) С този закон се определят:

1. статутът, имуществото, дейността и управлението на Българските държавни железници;

2. правата и задълженията на Българските държавни железници по стопанисването и използването на предоставеното им имущество;

3. правата и задълженията на Българските държавни железници във връзка с развитието, ремонта и поддържането на железопътната инфраструктура и нейната експлоатация.

(2) С този закон се уреждат и взаимоотношенията между Българските държавни железници и българската държава в лицето на нейните органи, институции и ведомства, отнасящи се до възлагането и изпълнението на задължителни обществени услуги с железопътен транспорт.

Глава втора.

СТАТУТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Чл. 2. Образува се Национална компания "Български държавни железници" със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричана в закона "БДЖ", която е юридическо лице със седалище София.

Чл. 3. (1) Дейността на БДЖ се основава на принципите на търговското право.

(2) БДЖ отговаря за задълженията си със собственото си имущество.

(3) Държавата финансира развитието, ремонта и поддържането на железопътната инфраструктура и нейната експлоатация, като размерът на финансирането се определя ежегодно в рамката на дългосрочен договор между държавата и БДЖ.

(4) БДЖ участва във финансирането на дейностите по ал. 3 с приходите от стопанската си дейност.

(5) Държавата и общините компенсират БДЖ за всички загуби, понесени поради социални тарифи или задължения за предоставяне на задължителни обществени услуги, които те са им възложили.

Глава трета.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БДЖ

Чл. 4. (1) Основният предмет на дейност на БДЖ е извършване на товарни и пътнически превози на търговски принцип.

(2) БДЖ извършва задължителни обществени услуги при условията и по реда, определени с договор.

(3) БДЖ осъществява и други дейности, които осигуряват, продължават или допълват услугите, свързани с основния предмет на дейност.

Чл. 5. БДЖ извършва дейностите по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура въз основа на договор с държавата, представлявана от министъра на транспорта и от министъра на финансите.

Чл. 6. БДЖ осъществява международно научно-техническо сътрудничество, участва в специализирани международни организации и може да открива свои представителства в чужбина.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.)

Глава четвърта.

ИМУЩЕСТВО НА БДЖ

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Имуществото, предоставено на БДЖ, е частна държавна собственост, с изключение на това по чл. 9.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) (1) Земята и обектите на железопътната инфраструктура, предоставени на БДЖ за извършване на товарни и пътнически превози, са публична държавна собственост.

(2) БДЖ изготвя, поддържа и съхранява железопътен кадастър, съдържащ данните за земята и обектите по ал. 1, определени в правилника за прилагане на закона.

Глава пета.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. (1) Органи на управление на БДЖ са:

1. държавата, представлявана от министъра на транспорта съобразно отрасловата му компетентност;

2. Управителен съвет;

3. генерален директор.

(2) Орган за контрол на БДЖ е Контролният съвет.

Чл. 11. Министърът на транспорта:

1. провежда общата транспортна политика на държавата в областта на железопътния транспорт;

2. осъществява дадените му с този закон правомощия, свързани с дейността на БДЖ.

Чл. 12. (1) Управителният съвет се състои от девет членове, които се назначават от министъра на транспорта за срок пет години. Първият управителен съвет се назначава за срок три години.

(2) Петима от членовете на Управителния съвет са лица извън системата на БДЖ. Четирима от членовете на Управителния съвет са от системата на БДЖ.

(3) Министърът на транспорта сключва договор за управление с всеки един от членовете на Управителния съвет.

(4) Членовете на Управителния съвет не могат да извършват от свое или от чуждо име конкурентна дейност, да бъдат в договорни отношения с други предприятия, дружества и сдружения със сходен предмет на дейност.

(5) Не може да бъде член на Управителния или на Контролния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер, има висящо дело за имущество с БДЖ или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия и по сватовство до трета степен включително с друг член на Управителния или на Контролния съвет.

Чл. 13. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца.

(2) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват най-малко шестима от неговите членове.

(3) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 14. (1) Управителният съвет:

1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател;

2. избира измежду членовете си генерален директор и го предлага на министъра на транспорта за назначаване;

3. приема правилник за устройството и дейността на БДЖ;

4. по предложение на генералния директор назначава и освобождава заместник- генералните директори, главния ревизор по безопасността, главния счетоводител и главния юрисконсулт;

5. утвърждава годишните планове на БДЖ;

6. разработва и предлага на министъра на транспорта програма за развитието на железопътната инфраструктура;

7. разработва договорите между държавата и БДЖ за железопътната инфраструктура и за задължителните обществени услуги;

8. обсъжда годишния счетоводен отчет на БДЖ;

9. взема решение за продажба или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на движими или недвижими вещи в съответствие с действащите нормативни актове;

10. предлага на министъра на транспорта да разрешава участието на БДЖ в търговски и граждански дружества и в международни организации;

11. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) предлага на министъра на транспорта да предприеме действия по реда на чл. 6 от ЗДСлл;

12. упражнява правата по притежаваните от БДЖ дялове или акции в търговски дружества;

13. взема решения за ползване на кредити;

14. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) дава съгласие по чл. 49, ал. 2 от ЗДСлл за продажба на жилищата, управлявани от компанията, и решава отдаването им под наем;

15. определя реда и взема решения за подпомагане на нуждаещи се железничари и техните семейства и на пострадали при железопътни катастрофи и трудови злополуки в рамките на определените средства, както и от образувани за целта доброволни фондове;

16. изпълнява други функции, свързани с управлението на БДЖ, в съответствие с действащите нормативни актове.

(2) Решенията по ал. 1, точки 2, 9, 11, 12 и 15 се вземат с мнозинство от две трети от общия брой на членовете на Управителния съвет.

Чл. 15. Председателят на Управителния съвет, а в негово отсъствие заместник-председателят, организира и ръководи заседанията на Управителния съвет и контролира изпълнението на неговите решения.

Чл. 16. (1) Управителният съвет може да бъде освободен преди изтичане на срока на договорите за управление при нарушение на закона и при неизпълнение на икономическите показатели или на други условия, предвидени в тези договори.

(2) Управителният съвет се освобождава с акт на министъра на транспорта.

(3) С акта по ал. 2 се назначава временен управител, който изпълнява функциите на Управителния съвет до назначаването на нов Управителен съвет, но не за повече от един месец.

(4) Министърът на транспорта освобождава преди изтичане срока на договора за управление член на Управителния съвет, който:

1. без основателна причина не вземе участие в три последователни заседания на Управителния съвет;

2. не отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2, 4 и 5;

3. нарушава условията, предвидени в договора за управление;

4. е подал писмена молба за освобождаване.

Чл. 17. (1) Контролният съвет е контролен орган в състав от петима членове, от които най-малко двама са дипломирани експерт-счетоводители. Членовете му не могат да бъдат в трудови правоотношения с БДЖ и да са членове на Управителния съвет.

(2) Министърът на транспорта сключва с всеки член на Контролния съвет договор за срок пет години. С първия контролен съвет договорът се сключва за срок три години.

(3) Заседанията на Контролния съвет се ръководят от председател, избран с мнозинство от две трети от членовете на съвета. Председателят на Контролния съвет участва в заседанията на Управителния съвет без право на глас.

(4) Контролният съвет взема решения с обикновено мнозинство от броя на членовете си.

Чл. 18. Контролният съвет:

1. упражнява контрол по спазването на нормативните актове и на финансовата дисциплина в БДЖ;

2. упражнява контрол по опазването на имуществото на БДЖ;

3. дава заключение по годишния счетоводен отчет на БДЖ;

4. извършва проверки по искане на министъра на транспорта и на Управителния съвет на БДЖ.

Чл. 19. (1) Контролният съвет може да бъде освободен от министъра на транспорта преди изтичане на срока при нарушение на закона или когато не изпълнява възложените му задачи.

(2) Член на Контролния съвет се освобождава от министъра на транспорта преди изтичане на срока, когато не изпълнява задълженията си, при подадена писмена молба за освобождаване или когато не отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 5 и чл. 17, ал. 1.

Чл. 20. В случаи на освобождаване преди срока или смърт на член на Управителния или на Контролния съвет министърът на транспорта в срок от един месец назначава нов член до края на срока, за който е назначен съответният орган.

Чл. 21. Членовете на Управителния и на Контролния съвет са длъжни да пазят търговската тайна и търговския престиж на БДЖ.

Чл. 22. (1) Министърът на транспорта назначава генералния директор по предложение на Управителния съвет.

(2) Министърът на транспорта сключва с генералния директор договор за управление.

Чл. 23. Генералният директор:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на БДЖ;

2. утвърждава тарифи за железопътните превози и услуги;

3. сключва споразумения за железопътни услуги извън действащите тарифи в интерес на БДЖ;

4. назначава и уволнява работниците и служителите в БДЖ;

5. представлява БДЖ пред съдилищата, пред държавните органи и пред трети лица в страната и в чужбина;

6. отчита се за своята дейност пред Управителния съвет и пред министъра на транспорта;

7. може да делегира някои от правомощията по точки 1, 3, 4 и 5 на други компетентни лица по решение на Управителния съвет.

Чл. 24. Генералният директор се освобождава преди изтичане на срока от министъра на транспорта при нарушение на закона или на задълженията, предвидени в договора за управление.

Глава шеста.

СЧЕТОВОДСТВО НА БДЖ

Чл. 25. БДЖ организира и осъществява счетоводството както общо за държавното предприятие БДЖ, така и поотделно за:

1. експлоатационната дейност, включително задължителните обществени услуги и други търговски дейности;

2. ремонта, поддържането и развитието на железопътната инфраструктура.

Глава седма.

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Чл. 26. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в БДЖ се уреждат въз основа на специалните нормативни актове за службата в железниците и общото трудово законодателство.

Чл. 27. В съответствие със специалните нормативни актове за службата в железниците БДЖ организира и провежда обучение за придобиване на професионална квалификация и правоспособност, за преквалификация и повишаване на квалификацията и издава съответните документи.

Глава осма.

КОНТРОЛ ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 28. (1) Държавният контрол по техническата експлоатация и безопасността на движението по железните пътища в Р.Б се осъществява от министъра на транспорта чрез Държавната железопътна инспекция и нейните органи по места.

(2) Министърът на транспорта утвърждава правилата за техническата експлоатация и безопасността на движението по железните пътища в Р.Б.

Глава девета.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА БДЖ С ДЪРЖАВАТА

Чл. 29. Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта приема дългосрочна програма за развитието на железопътния транспорт, както и решения за модернизация и развитие на съществуващата железопътна мрежа, включително и за изграждане на нови жп линии.

Чл. 30. (1) БДЖ извършва задължителни обществени услуги въз основа на план-договори с държавата, представлявана от министъра на транспорта и министъра на финансите, които се актуализират ежегодно.

(2) В договорите по ал. 1 се определят видовете на услугите, периодичността, качеството и обемът на превозите, тарифите и специалните тарифни облекчения и свързаните с тях компенсационни механизми.

Чл. 31. Народното събрание чрез държавния бюджет определя размера на средствата за финансиране на дейностите, възложени на БДЖ с договорите по чл. 30, за:

1. развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфра-структура;

2. компенсиране на намалените приходи от прилагането на социални пътнически тарифи;

3. учебна дейност в областта на железопътния транспорт и за инженерингова дейност по железопътната инфраструктура;

4. изграждане и поддържане на жп обекти, съхраняване и поддържане на мощности и материални средства и осъществяване на отбранително-мобилизационната подготовка, необходими на страната.

Чл. 32. Общините и други юридически лица могат да предоставят средства и да сключват договори с БДЖ за осъществяване на железопътни превози, имащи характер на обществена услуга с местно значение.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Железопътна инфраструктура" означава железния път, прилежащите и принадлежащите към него терени, сгради, съоръжения, инсталации и технически средства на службите по пътното стопанство, електро- и енергостопанствата и движението, както и сградния фонд, който ги обслужва.

2. "Експлоатация на железопътната инфра-структура" означава дейността по управлението и осигуряването на движението на влаковете по железопътната мрежа.

3. "Задължителна обществена услуга" означава извършване на превози на пътници и товари, определени в нормативните актове и възложени с план-договор по чл. 30.

4. "План-договор" означава дългосрочен договор, който определя отговорностите на държавата като възложител и на БДЖ като изпълнител на дейностите, свързани с инфра-структурата или имащи характер на задължителни обществени услуги, плановите показатели за всяка дейност и условията за заплащане на услугите на БДЖ от държавата.

§ 2. Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта преустановява експлоатацията, закрива и ликвидира железопътни линии.

§ 3. Обектите на железопътната инфраструктура, гарите и влаковете се охраняват от Националната полиция и от Националната служба за противопожарна охрана.

§ 4. Войските на Министерството на транспорта участват в работите по възстановяването на железопътната инфраструктура при обстоятелства на непреодолима сила.

§ 4а. (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2000 г.) Не се дължат данък върху добавената стойност, акциз, такси и мита при внос на стоки за изпълнение на проекти, свързани с Българските държавни железници, финансирани пряко от безвъзмездна помощ и/или със заеми от международни финансови институции, когато гарант по заема е Р.Б, както и когато стойността на дължимите данък върху добавената стойност, акциз, такси и мита при внос на стоки за изпълнение на проекти, свързани с Българските държавни железници, се признава от съответната финансираща организация за кофинансиране от страна на Р.Б.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 5. БДЖ е правоприемник на държавна фирма "Български държавни железници" и поема активите и пасивите й по баланса към 1 юли 1995 г.

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.)

§ 7. В срок три месеца от влизането на този закон в сила Министерският съвет приема правилник за неговото прилагане.

§ 8. Заварените подзаконови нормативни актове, които уреждат статута на работещите в железопътния транспорт, редът и условията за превоз на пътници и товари с железопътен транспорт, доколкото не противоречат на този закон, се прилагат до изричната им отмяна.

§ 9. Изпълнението на закона се възлага на министъра на транспорта.

Ключови думи
No law branches!