Отменен нормативен акт

Обн. ДВ. бр.248 от 25 Октомври 1947г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Март 1949г.

Загубил значение - изтекъл срок на действие

Чл. 1. Преселниците от Б.Т - бежанци от Тракия, които са се завърнали в старите си местожителства, могат да искат в срок от шест месеца след влизане в сила на настоящия закон, да си възвърнат владението на недвижимите имоти, които те са отстъпили с устни или писмени частни договори за продажба или обещание за продажба, като върнат на купувачите по тия договори всичко онова, което са получили от тях по договора, както и стойността на направените подобрения върху имотите.

Същите имоти подлежат на връщане и когато те се намират във владение на трети лица. Последните, за броените от тях суми и направени подобрения върху имота, се удовлетворяват от сумите, дължими от преселника, съгласно предходната алинея, за разликата в повече на цената, за която е купен имотът, отговаря лицето, с което те пряко са договаряли.

Забележка. (Нова - ДВ, бр. 51 от 1949 г.) Не подлежат на връщане непокритите имоти, отстъпени с такива договори, ако продавачът-преселник не е земеделец по занятие или макар и да е такъв към 25 октомври 1947 година е притежавал друга земя повече от средния тип частно трудово стопанство. Ако преселникът не притежава земя до този размер, той може да иска да му се върне само толкова земя, колкото е необходимо, за да се допълни земята му до казания размер.

Не подлежи на връщане и жилищно помещение, ако продавачът-преселник към казаната дата е притежавал друго жилище в страната или ако той няма местожителство в местонахождението на този имот.

Купувач, който притежава собствени земи над средния тип земеделско стопанство или жилищно помещение, не може да се възползува от предходните две алинеи.

Чл. 2. Подлежат на връщане, по реда на настоящия закон, и онези имоти, които само купувачите по предходния член са отстъпили с устни или писмени частни договори за продажба или обещание за продажба на трети лица, за да се сдобият със средства за купуване на имотите от преселника. Исковете по този член могат да се предявят в шестмесечен срок от датата, на която е влязло в законна сила решението по иска на преселника.

Забележка. (Нова - ДВ, бр. 51 от 1949 г.) Купувачите в предходните два члена, които са върнали процесните жилищни помещения и ако нямат собствени такива, се одворяват с предимство по реда на Закон за трудовата поземлена собственост.

Чл. 3. Молбата се подава до околийския съдия, който я разглежда преди всички други дела, след като събере доказателства по начин, какъвто намери за добре. В случая на чл. 2 ищецът трябва да потвърди под клетва, че е отстъпил процесните имоти, за да се сдобие със средства, за да заплати купените от преселника имоти.

Решението подлежи на изпълнение по административен ред от общинския кмет, въз основа на заповед от околийския съдия, след като ищецът депозира в съда или представи доказателства, че е заплатил дължимите по чл. 1 суми. Ако в шестмесечен срок от влизане в законна сила на решението не се поиска възстановяването по административен ред, решението се обезсилва.

Решението може да се обжалва в седмичен срок от съобщението пред областния съд, чието решение не подлежи на обжалване. Обжалването не спира изпълнението на решението, даже и срещу обезпечение.

Производството е безплатно.

Забележка. (Нова - ДВ, бр. 51 от 1949 г.) Съдът, който е постановил влязлото в законна сила решение, може да го отмени или измени, за да го съобрази с ал. 1 на чл. 1 и забележката към същия член, ако това се поиска от заинтересуваната страна в 6-месечен срок от влизането на този закон в сила.

Чл. 4. С влизане на решението в законна сила сключеният договор за продажба или обещание за продажба на недвижимия имот се счита унищожен, ако ищецът заплати или депозира получените по този договор суми.

Чл. 5. Разпоредбите по този закон не се отнасят до имотите, които са отчуждени с нотариален акт или с частен акт, вписан съгласно чл. 25 от Закона против спекулата с недвижими имоти, както и за случаите, когато стойността на направените подобрения надминава стойността на купения имот по пазарни цени, в момента на завеждане на иска.

Чл. 6. Настоящият закон отменя 17-то постановление на Министерския съвет от 11 май 1945 г. (ДВ, бр. 114 от 1945 г.) и 19-то постановление на Министерския съвет от 12 октомври 1945 г. (ДВ, бр. 243 от 1945 г.).

Ключови думи
No law branches!