Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда отношенията между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в Р.Б.
(2) Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.
(3) Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите.

Чл. 2. Този закон цели:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на представителни за Р.Б и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична мрежа;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на Р.Б, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;
3. опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън естествената им среда;
4. регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и животински видове в природата;
5. регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна;
6. опазването на вековни и забележителни дървета.

Глава втора.НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА
Раздел I.Общи положения
Чл. 3. (1) Държавата изгражда Национална екологична мрежа, включваща:
1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", в които могат да участват защитени територии;
2. защитени територии, които не попадат в защитените зони.
3. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места.

Чл. 4. Националната екологична мрежа цели:
1. дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие;
2. осигуряването на достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни;
3. създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове;
4. участието на Р.Б в европейските и световните екологични мрежи;
5. ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии.

Раздел II.Защитени зони
Чл. 5. Защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния естествен район на разпространение.

Чл. 6. (1) Защитени зони се обявяват за:
1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазване на типовете природни местообитания по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, посочени в приложение № 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазване на местообитания на видове по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - за видовете животни и растения, посочени в приложение № 2;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазване на местообитания на видове по Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици - за видовете птици, посочени в приложение № 2;
4. опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Застрашените от изчезване типове природни местообитания, включени в приложение № 1 и означени със знак (*), са приоритетни за опазване.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Застрашените от изчезване растителни и животински видове, включени в приложение № 2 и означени със знак (*), са приоритетни за опазване.

Чл. 7. (1) Териториите, включващи типове природни местообитания от приложение № 1, се подлагат на оценка въз основа на следните показатели:
1. степен на представеност на природния тип местообитание за съответната територия;
2. площ на територията, заета от природния тип местообитание в сравнение с общата площ, заета от същия тип природно местообитание в границите на Р.Б;
3. степен на съхраненост на структурата и функциите на съответния тип природно местообитание и възможности за тяхното възстановяване;
4. обща оценка на значението на територията за съхранението на съответния тип природно местообитание, въз основа на величината на показателите по т. 1, 2 и 3.
(2) Териториите, включващи местообитания на видовете от приложение № 2, се подлагат на оценка въз основа на следните показатели:
1. размер и плътност на популацията на вида, обитаваща територията, в сравнение с размерите и плътността на популацията на същия вид в Р.Б;
2. степен на съхраненост на характерните черти на местообитанието, които са от значение за съответния вид и възможности за тяхното възстановяване;
3. степен на изолираност на популацията, обитаваща територията по отношение на основния район на разпространение на вида;
4. обща оценка на значението на територията за съхранението на съответния вид, въз основа на величината на показателите по т. 1, 2 и 3.
(3) Териториите, включващи местообитания на видовете птици от приложение № 2, и териториите по чл. 6, ал. 1, т. 4 се подлагат на оценка въз основа на следните показатели:
1. размер и/или плътност на популацията на вида по време на гнездене, зимуване или миграция в сравнение с размера и/или плътността на популацията на същия вид в Европа и в Р.Б;
2. степен на представеност на местообитанието от значение за вида в съответната територия;
3. обща оценка на значението на територията за съхранението на съответния вид въз основа на величината на показателите по т. 1 и 2.

Раздел III.Обявяване и промени в защитените зони
Чл. 8. (1) Министерството на околната среда и водите осигурява проучването, оценката и изготвянето на документации за териториите по чл. 7, които съдържат:
1. наименование;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) предмет и цели на опазване на защитената зона;
3. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) попълнени стандартни формуляри с данни и оценки;
5. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) картен материал и координатен регистър на границата на защитената зона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Предложения за териториите - предмет на проучване по ал. 1, могат да правят държавни органи, научни и обществени организации.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общините предоставят на Министерството на околната среда и водите данните по ал. 1, т. 5 срещу заплащане само на разходите за копия от съответната документация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Министерството на околната среда и водите уведомява обществеността за началото на проучването по ал. 1 и организациите, които ще го провеждат, чрез съобщение на интернет страницата си и най-малко в един ежедневник.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В процеса на подготовка на документациите по чл. 8, ал. 1 и преди обявяването на защитени зони Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните обезпечават провеждането на национални и регионални обществени кампании за разясняване на предназначението и целите на защитените зони.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) На основание на постъпили документации по чл. 8, ал. 1 Министерството на околната среда и водите изготвя списък на защитени зони, който заедно с документациите се внася за разглеждане на заседание на Националния съвет по биологичното разнообразие.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Националният съвет по биологичното разнообразие се свиква на заседание не по-късно от 6 месеца от постъпването на документите по ал. 1. В резултат от обсъждането той предлага на министъра на околната среда и водите да внесе списъка по ал. 1 изцяло или отчасти за разглеждане от Министерския съвет, отпадането на определени територии от списъка или отлагане на разглеждането им за извършване на допълнителни проучвания. При представяне на мотивирано особено мнение от член на съвета министърът на околната среда и водите взема окончателното решение по списъка за внасяне в Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В срок до три месеца от произнасянето на Националния съвет по биологичното разнообразие министърът на околната среда и водите внася за разглеждане в Министерския съвет списък на защитените зони в съответствие с ал. 2 заедно с особените мнения.
(4) Решението на Министерския съвет и списъкът се обнародват в "Държавен вестник".
(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Решенията по ал. 2 и 4 се основават единствено на научната информация в документациите по чл. 8, ал. 1 и на целите по чл. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Министерството на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия за одобрение списъка на защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, приет от Министерския съвет. На Европейската комисия се изпраща за одобрение и финансова оценка за необходимото съфинансиране от Европейската общност на предвидените мерки за опазване и/или възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания и видове в защитените зони по чл. 6, ал. 1, приети с решението по ал. 4.

Чл. 11. (1) За защитени зони се обявяват територии, включени в списъка по чл. 10, ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Обявяването на защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 се извършва от министъра на околната среда и водите в срок до шест години след получаване на одобрение по чл. 10, ал. 6 на списъка на защитените зони.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Обявяването на защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 се извършва от министъра на околната среда и водите в срок до една година след обнародване на решението на Министерския съвет по чл. 10, ал. 4.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) Министерството на околната среда и водите изготвя проект на заповед за обявяване на всяка защитена зона, включена в списъка по чл. 10, ал. 4.
(2) В проекта на заповедта по ал. 1 се посочват:
1. основанието за нейното издаване;
2. наименованието и местоположението на защитената зона;
3. предметът и целите на защитената зона;
4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) общата площ, както и опис на имотите, включени в защитената зона, и/или координатен регистър на границите на защитената зона;
5. забрани или ограничения на дейности, противоречащи на целите за опазване на защитената зона.
(3) Министерството на околната среда и водите съобщава на обществеността за изработения проект на заповед с обявление, публикувано най-малко в един ежедневник и на Интернет страницата му. В обявлението се посочват мястото и условията за достъп до пълния текст на проекта на заповед.
(4) Пълният текст на проекта на заповед се публикува на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и се оставя на разположение в административните сгради на регионалните инспекции по околната среда и водите, в чийто териториален обхват попада защитената зона.
(5) В едномесечен срок от обявлението по ал. 3 заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по проекта на заповед само относно забраните или ограниченията по ал. 2, т. 5.
(6) В едномесечен срок след изтичане на срока по ал. 5 министърът на околната среда и водите взема окончателно решение по постъпилите становища, възражения или предложения и издава заповед за обявяване на съответната защитена зона.
(7) Заповедта по ал. 6 е окончателна и не подлежи на обжалване.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Обявяването на защитената зона не променя собствеността върху земите, горските територии и водните площи в тях.

Чл. 14. За защитените територии, попадащи в границите на защитени зони, се прилага Законът за защитените територии.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) За културните ценности, попадащи в границите на защитени зони, се прилага Законът за културното наследство.

Чл. 16. (1) Промените в защитените зони са:
1. увеличение на площта;
2. намаление на площта;
3. заличаване;
4. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) промяна на забраните или ограниченията на дейностите;
5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) промяна на предмета и/или целите на опазване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За промените по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат чл. 10 и 12.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За промените по ал. 1, т. 4 се прилага разпоредбата на чл. 12.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За промените по ал. 1 министърът на околната среда и водите издава заповед.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Обявяване на нови защитени зони се извършва по реда на чл. 8, 10, 11 и 12.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Промяна по ал. 1, т. 5 е допустима при възникване на нови данни, установени след обявяване на защитена зона по реда на чл. 12, ал. 6, и се извършва само след отразяването им в стандартния формуляр на зоната по чл. 8, ал. 1, т. 4. Министърът на околната среда и водите издава инструкция за реда и начина на отразяване на нови данни в стандартните формуляри по чл. 8, ал. 1, т. 4.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Заповедите по чл. 12, ал. 6 и чл. 16, ал. 4 се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За обявените защитени зони и промените в тях Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите водят публични регистри.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., предишен текст на чл. 19, изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Когато съществува опасност от увреждане на територии от списъка по чл. 10, ал. 2, преди да са обявени за защитени зони, министърът на околната среда и водите със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", забранява или ограничава отделни действия в тях за срок до две години, с изключение на обектите, предоставени за отбраната и въоръжените сили.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й.

Раздел IV.Буферни зони (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)
Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Раздел V.Планове за управление и устройствени планове и проекти
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 могат да се разработват планове за управление.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Плановете за управление на защитени зони се разработват и утвърждават при условия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет.
(2) Плановете за управление се актуализират на всеки 10 години, а за защитени зони, които в преобладаващата си част са влажни зони - на всеки 5 години.

Чл. 29. (1) В плановете за управление по чл. 27 се предвиждат мерки, които целят предотвратяване на влошаването на условията в типовете природни местообитания и в местообитанията на видовете, както и на застрашаването и обезпокояването на видовете, за опазването на които са обявени съответните защитени зони.
(2) Мерките по ал. 1 включват:
1. забрана или ограничаване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти - предмет на защита;
2. превантивни действия за избягване на предсказуеми неблагоприятни събития;
3. поддържащи, направляващи и регулиращи дейности;
4. възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове или на популации на растителни и животински видове;
5. осъществяване на научни изследвания, образователна дейност и мониторинг.
(3) При определяне на мерките по ал. 2 при възможност се вземат предвид:
1. регионалните и местните особености, освен тези за опазване на биологичното разнообразие, както и изискванията на обществото;
2. устойчивото ползване на възобновимите ресурси.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) В защитени зони, за които е предвидено съфинансиране по чл. 10, ал. 6 и са определени мерки по ал. 1, но изпълнението им е отложено поради забавяне на съфинансирането, не се прилагат нови мерки, които могат да доведат до влошаване на състоянието на съответната защитена зона.

Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Устройствените планове, областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските планове и програми, националните и регионалните програми, разработвани по реда на други закони, задължително се съобразяват със заповедта по чл. 12, ал. 6, чл. 16, ал. 4 и с мерките по чл. 29.
(2) За осигуряване на връзките между защитените зони в плановете и проектите по ал. 1 се включват мерки и дейности за опазване на елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове.
(3) Основни елементи на ландшафта по ал. 2 са:
1. реки и техните брегове и оводнени стари речни корита;
2. естествени блата, езера, преовлажнени ливади и други влажни зони;
3. пещери, скални венци и стени и дюни;
4. седловини и други естествени територии, свързващи отделни планински масиви;
5. полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища;
6. заливни речни тераси и крайречна растителност;
7. гори, разположени до 500 м надморска височина.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г.) Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва за защитените зони, които са:
1. разгледани и одобрени по принцип от Националния съвет по биологичното разнообразие, независимо дали са отложени за допълнително проучване и разглеждане, или са включени в списъка по чл. 10, ал. 3 за внасяне в Министерския съвет за приемане, или
2. включени в списъка по чл. 10, ал. 4, обнародван в "Държавен вестник", или
3. обявени със заповед по чл. 12, ал. 6.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г.)
(4) За плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на Закона за опазване на околната среда, оценката по ал. 1 се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на този закон и наредбата по чл. 31а.
(5) Извън случаите по ал. 4, оценката по ал. 1 на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения се извършва чрез процедура, определена в наредбата по чл. 31а.
(6) В случаите по ал. 4 при извършване на задължителна екологична оценка или оценка на въздействието върху околната среда, както и при преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка или от оценка на въздействието върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда, когато прецени, че няма вероятност планът, програмата или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при постановяване на съответното решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г.) В случаите по ал. 5, когато прецени, че няма вероятност планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган го съгласува с решение като може да определи конкретни условия, изисквания и мерки за опазване на защитената зона при осъществяване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.
(8) В случаите по ал. 4 при преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка или от оценка на въздействието върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда, когато прецени, че има вероятност планът, програмата или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган издава решение да се извърши екологична оценка или оценка на въздействието върху околната среда.
(9) В случаите по ал. 8 и когато за плана, програмата или инвестиционното предложение се извършва задължително екологична оценка или оценка на въздействието върху околната среда и компетентният орган прецени, че има вероятност те да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, в екологичната оценка или в оценката на въздействието върху околната среда се включва оценка на степента на въздействие на плана, програмата или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.
(10) В случаите по ал. 5, когато прецени, че има вероятност планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган издава решение да се извърши оценка на степента на въздействие на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Оценката по ал. 10 завършва с решение на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите. Ако в продължение на 5 години от датата на издаване на решението възложителят не започне действия по осъществяване на инвестиционното предложение или проект или по одобряване на плана или програмата, решението по ал. 12, т. 1 автоматично прекратява действието си.
(12) С решението по ал. 11 съответният компетентен орган:
1. съгласува плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение по ал. 5, като определя конкретни условия, изисквания и мерки за опазване на защитената зона при осъществяване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение;
2. не съгласува плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение по ал. 5, като излага мотивите за това.
(13) При обективна невъзможност за събиране на достатъчно информация за извършване на оценката по ал. 10 или при неяснота относно степента на увреждане на защитената зона компетентният орган прекратява процедурата, за което уведомява възложителя.
(14) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г.) В случаите по ал. 7 и ал. 12, т. 1 условията, изискванията и мерките в решението на компетентния орган са задължителни за възложителя на инвестиционното предложение, плана, проекта или програмата и за съответните компетентни органи по тяхното одобряване съгласно други закони.
(15) Разпоредбите на ал. 13 и 14 се прилагат и в случаите по ал. 4.
(16) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Влязлото в сила решение по ал. 7 или по ал. 12, т. 1 е задължително за одобряване на плана, проекта, програмата или инвестиционното предложение от съответните компетентни органи съгласно други закони.
(17) (Предишна ал. 16 - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) В случаите по ал. 12, т. 2 и ал. 13 инвестиционното предложение, планът, проектът или програмата не могат да бъдат одобрени от съответните компетентни органи съгласно други закони. В тези случаи започнатите процедури се прекратяват.
(18) (Предишна ал. 17 - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) В случаите по ал. 5 в срок до 7 дни от издаването на решение по ал. 7, 10, 11 или 13 компетентният орган го предоставя на възложителя и го оповестява на интернет страницата си.
(19) (Предишна ал. 18 - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Решенията на компетентния орган може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(20) (Предишна ал. 19 - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) За извършване на оценката по ал. 1 възложителят на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение заплаща такса в размер, определен с тарифа, приета от Министерския съвет.
(21) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г., предишна ал. 20 - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) В случаите по ал. 9 и 10 оценката на степента на въздействие на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете - предмет на опазване в защитената зона, се възлага от възложителя на колектив от експерти с опит в областта на опазване на местообитанията и/или видовете, като най-малко един от тях е с образование по някоя от специалностите в професионално направление "биологически науки". Експертите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено висше образование, степен "магистър";
2. да имат стаж по съответната специалност най-малко 5 години;
3. да извършват или да имат опит в научна дейност и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични анализи и други в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2;
4. да познават действащото българско и европейско законодателство в областта на опазване на околната среда и при работата си по оценките по ал. 9 и 10 да се позовават и да се съобразяват с тези изисквания и с наличните методически документи;
5. да не са лично заинтересувани от реализацията на съответния план, проект, програма или инвестиционно предложение - обект на процедурата по оценка за съвместимост;
6. да не са свързани лица по смисъла на Търговския закон;
7. да не се намират с възложителя или с компетентния орган в отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхното безпристрастие.
(22) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г., предишна ал. 21, изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Компетентният орган по своя преценка или при поискване от възложителя може да изиска колективът по ал. 21 да включва експерти с определена компетентност, съобразена със спецификата на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.
(23) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Решението по ал. 7 губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не започне действия по осъществяването на проекта или инвестиционното предложение или по одобряване на плана или програмата.
(24) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Компетентният орган прекратява процедурата, когато установи, че планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение засягат поземлени имоти в границите на зона "А", зона "Б" или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона "А" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.

Чл. 31а. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) Условията и редът за извършване на оценката по чл. 31 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В наредбата по ал. 1 задължително се определят:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) особеностите на съвместяване с процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда в случаите по чл. 31, ал. 4;
2. критериите за определяне на компетентния орган;
3. плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения по чл. 31, ал. 1;
4. изискванията към обхвата и съдържанието на информацията, необходима за извършване на оценката, включително за алтернативните решения;
5. изискванията към обхвата, съдържанието и формата на представяне на оценката, както и редът за извършването й;
6. критериите за определяне в оценката на вида и степента на въздействие или увреждане на защитената зона в резултат на реализирането на плана, програмата или инвестиционното предложение;
7. етапите на процедурата, включително изискванията за консултации и участието на обществеността;
8. изискванията към формата и съдържанието на решението;
9. редът за издаването на решение по оценката и контролът по изпълнението му;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) условията и реда за издаване на решения за прекратяване на процедурата по оценка за съвместимост.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Компетентният орган съгласува по чл. 31, ал. 12, т. 1 плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение само когато заключението на оценката по чл. 31, ал. 10 е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден.
(2) Степента на увреждане по ал. 1 се оценява най-малко като отношение на площта на местообитанията - предмет на опазване, която ще се увреди, спрямо тяхната площ в дадената защитена зона и в цялата мрежа от защитени зони.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Изискването на ал. 1 и 2 се прилага и в случаите, когато оценката по чл. 31, ал. 1 се извършва чрез екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда.

Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Изключение от разпоредбата на чл. 32, ал. 1 се допуска само по причини от първостепенен обществен интерес и когато не е налице друго алтернативно решение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Ако съответната защитена зона включва приоритетен тип природно местообитание и/или местообитание на приоритетен вид, то за осъществяване на изключението по ал. 1 могат да бъдат валидни само съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда, а когато такива не са налице, изключение по ал. 1 може да бъде допуснато само при получаване на положително становище от Европейската комисия.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В случаите по чл. 33 възложителят на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение взема компенсиращи мерки за осигуряване на целостта на Националната екологична мрежа, преди реализацията на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.
(2) Мерките по ал. 1 се състоят в опазване или възстановяване на същия тип природно местообитание или местообитание на същия растителен или животински вид:
1. на друго място в увредената защитена зона;
2. в разширение на същата или разширение на друга защитена зона;
3. в нова защитена зона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Разходите по осъществяване на мерките по ал. 1 се поемат от възложителя на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В случаите по чл. 33 Министерството на околната среда и водите уведомява Европейската комисия за допуснатите изключения от разпоредбата на чл. 32, ал. 1 и за взетите компенсиращи мерки по чл. 34.

Глава трета.ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ И ГЪБНИ ВИДОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2007 Г.)
Раздел I.Общи положения
Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на Р.Б се опазват в естествената им среда чрез:
1. съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа;
2. поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване;
3. поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно екологичните изисквания на съответния вид;
4. разработване и прилагане на планове за действие за видове с различна степен на застрашеност;
5. повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на редки и застрашени видове;
6. контрол и регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат въведени целенасочено или случайно в природата и застрашават местни видове.

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Опазването на местообитания на растителни, животински и гъбни видове от приложение № 2а, както и на видовете от приложение № 3, се извършва чрез защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии.

Чл. 36. В допълнение към мерките по чл. 35 се прилагат и мерки за опазването на растителните и животинските видове от дивата флора и фауна извън естествената им среда чрез отглеждане на екземпляри и съхраняване на генетичен материал при контролирани от човека условия.

Раздел II.Защитени растителни и животински видове
Чл. 37. За защитени на територията на цялата страна се обявяват дивите животински и растителни видове, посочени в приложение № 3.

Чл. 38. (1) За животинските видове от приложение № 3 се забраняват:
1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;
5. вземане на намерени мъртви екземпляри;
6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 са валидни за всички жизнени стадии от развитието на животните.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение № 3, е длъжно при спазване на разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 5 да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) По преценка на регионалния орган по ал. 1 и в зависимост от състоянието му екземплярът:
1. се пуска на свобода в подходящ район;
2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) се изпраща за лечение или отглеждане в спасителен център, ветеринарна клиника или зоологическа градина;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) се предоставя на научна организация или училище или природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки;
4. се оставя на мястото, където е намерен или убит.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) За разпореждането с екземпляра по ал. 2 се съставя протокол, който се изпраща в Министерството на околната среда и водите, в 10-дневен срок от датата на съставянето му, а в случаите, когато е съставен от регионалните структури на Изпълнителната агенция по горите - и копие, което се изпраща до регионалните инспекции по околната среда и водите.

Чл. 40. (1) За растителните видове от приложение № 3 се забраняват:
1. брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение;
2. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.
(2) Забраните по ал. 1 са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията.

Раздел III.Регулирано ползване на растителни и животински видове
Чл. 41. (1) Под режим на опазване и регулирано ползване от природата се поставят видовете диви животни и растения, посочени в приложение № 4.
(2) В зависимост от състоянието на популациите и биологичните изисквания на отделните видове от приложение № 4 режимите и условията за ползването им обхващат:
1. предписания за достъп до определени райони;
2. временна или местна забрана за ползване на вида или определени популации;
3. срокове, правила и методи за ползване;
4. въвеждане на разрешителен режим или определяне на квоти за ползване на екземпляри;
5. условия за покупка, продажба, притежаване, предлагане за продажба или транспортиране с цел продажба или изнасяне зад граница на екземпляри или части от тях;
6. условия за отглеждане и размножаване на животински и растителни видове при контролирани от човека условия.
(3) За видовете птици от приложение № 4 се забраняват:
1. ловуването и обезпокояването в сезона на размножаване и отглеждане на малките, както и по време на завръщане на мигриращите птици в местата на отглеждане на малките;
2. разрушаването, увреждането или преместването на гнезда;
3. унищожаването, както и събирането и задържането на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени.

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Забраните по чл. 38, ал. 1, т. 7, с изключение на забраната за търговия, не се отнасят за екземпляри от видове от приложение № 4а, отбелязани със знак "+", законно придобити на територията на съответната държава - членка на Европейския съюз, съгласно националното й законодателство.
(2) Копие от документа за придобиване на екземпляр по ал. 1, издаден от компетентния орган в държавата на придобиване, се представя в регионалната инспекция по околната среда и водите в едномесечен срок от издаването му.

Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Режимите и условията по чл. 41, ал. 2, отнасящи се за риби, водни животни и ловни видове от приложение № 4, се въвеждат със съвместни заповеди на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите, които се обнародват в "Държавен вестник".
(2) За останалите животински и растителни видове от приложение № 4 режимите и условията за опазване и ползване по чл. 41, ал. 2 се въвеждат със заповеди на министъра на околната среда и водите, които се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 43. Заповедите по чл. 42 се издават след обсъждане със заинтересуваните централни ведомства, обществени организации и браншови организации на ползватели, а в случаите на регионална или местна забрана за ползване - и със съответните областни управители и кметове на общини.

Раздел III."а" Забрани за внос на екземпляри от животински видове (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)
Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Забранява се вносът с търговска цел на територията на Р.Б на кожи от малки на видовете тюлени, посочени в приложение № 4, и продукти, получени от тях с изключение на тези, добити в резултат от традиционното ловуване на инуитските народи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Вносът и търговията с продукти от видове тюлени извън посочените в ал. 1 се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно търговията с тюленови продукти (OB, L 286/36 от 31 октомври 2009 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Внасянето на продукти по ал. 1, които са добити в резултат от традиционното ловуване на инуитските народи се допуска само при представяне на разрешително за внос, издадено от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него лице.
(4) Лицето, което иска да получи разрешение, подава заявление до министъра на околната среда и водите, в което посочва:
1. име/наименование и адрес/седалище на лицето-вносител;
2. адресите на получателя и изпращача;
3. вида и количеството на екземплярите;
4. държава на произход;
5. цел на вноса.
(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат:
1. документ за произхода на кожата, съответно продукта;
2. копие от документ за самоличност на кандидата;
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър.

Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) При спазване на всички условия по чл. 43а, ал. 4 и 5 разрешителното по чл. 43а, ал. 3 се издава в срок до 5 работни дни, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 43а, ал. 4.

Раздел IV.Забранени методи, уреди и средства за улавяне и убиване
Чл. 44. (1) При улавяне или убиване на екземпляри от видове от приложение № 4 се забранява използването на неселективните уреди, средства и методи, посочени в приложение № 5.
(2) Забраната по ал. 1 важи и за животинските видове от приложение № 3 и видовете птици по чл. 45 в случаите на разрешено изключение по реда на чл. 49.

Раздел V.Опазване на птици, срещащи се в диво състояние
Чл. 45. Всички видове птици извън тези по приложения № 3 и 4, естествено срещащи се в диво състояние на територията на Р.Б, подлежат на опазване и контрол с оглед поддържане популациите им в благоприятно състояние.

Чл. 46. За птиците по чл. 45 се забраняват:
1. улавянето или убиването на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
2. задържането на екземпляри;
3. разрушаването, увреждането или преместването на гнезда;
4. унищожаването, както и събирането и задържането на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени;
5. обезпокояването, особено през периода на размножаване и отглеждане на малките.

Чл. 47. (1) За всички видове диви птици извън тези по приложение № 3 се забраняват задържането с цел търговия, транспортът с цел търговия, предлагането за продажба и продажбата на живи или умрели птици или каквито и да е различими части или продукти от такива птици.
(2) Алинея 1 не се отнася за видовете птици, посочени в приложение № 6, като дейностите по ал. 1 могат да се извършват само при доказване, че птиците са били законно убити, уловени или придобити по друг законен начин.

Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За видовете птици по чл. 35 министърът на околната среда и водите изготвя:
1. национален списък на застрашените видове, като се има предвид географското им разпространение;
2. списък и екологично описание на териториите, които са от съществено значение за мигриращите видове по техните миграционни маршрути и като места за зимуване и гнездене;
3. база данни за състоянието на популациите на мигриращите видове по техните миграционни маршрути и на местата за зимуване и гнездене;
4. база данни за състоянието на популациите на мигриращите видове въз основа на информация от опръстеняването;
5. оценка на въздействието на методите за използване на диви птици върху състоянието на популациите;
6. екологосъобразни методи за предотвратяване на вредите, причинени от птици;
7. списък на видовете, които да служат като индикатори за замърсяване;
8. анализ за неблагоприятния ефект от химическото замърсяване върху състоянието на птичите популации.

Раздел VI.Изключения
Чл. 48. (1) Изключения от забраните по чл. 38, 40, чл. 41, ал. 3, чл. 44, 46 и чл. 47, ал. 1 се допускат само когато няма друго алтернативно решение и при условие, че популациите на засегнатия вид не са увредени в областта на естественото им разпространение и са в благоприятно състояние.
(2) Изключенията по ал. 1 се допускат в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) в интерес на защитата на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания;
2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници, дивечовъдни ферми и други видове имоти;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) в интерес на общественото здраве и безопасност;
3а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда;
4. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) в интерес на безопасността на въздушния транспорт;
5. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) за целите на научните изследвания и обучението, при въвеждане или повторно въвеждане на видове и изкуственото размножаване на растения.
(3) В случаите по ал. 2, когато се засягат видове от приложение № 3, изключенията се допускат само за ограничен брой екземпляри.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Изключенията по ал. 2, т. 3а не се отнасят за дивите птици.

Чл. 49. (1) Изключенията по чл. 48 се допускат с писмено разрешение на:
1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) министъра на околната среда и водите или оправомощен от него заместник-министър - за видовете от приложение № 3 без мечка;
2. (нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) министъра на земеделието и храните - за мечката;
3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите - за ловните видове от приложение № 4 след съгласуване с министъра на околната среда и водите или оправомощен от него заместник-министър;
4. (нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) министъра на земеделието и храните - за рибите по приложение № 4, след съгласуване с министъра на околната среда и водите;
5. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 89 от 2010 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) министъра на околната среда и водите или оправомощен от него заместник-министър - за останалите видове от приложение № 4 и за птиците по чл. 45.
(2) В разрешителното по ал. 1 се определят видовете, броят на екземплярите, времето и мястото, уредите, средствата и методите, начинът за разпореждане с екземпляра и други условия, при които се допуска изключението, както и органът или лицето, натоварено да осъществява контрола по спазването на условията.

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.)

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за издаване на разрешителните по чл. 49, ал. 1 се определят с наредба, утвърдена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

Раздел VII.Планове за действие за растителни и животински видове
Чл. 52. Планове за действие за растителни и животински видове се разработват задължително, когато се установи, че:
1. видът е застрашен в международен мащаб и за опазването му са необходими мерки в цялата област на неговото естествено разпространение;
2. състоянието на популацията на вида в Р.Б или в отделни региони не е благоприятно;
3. въведен в природата неместен вид въздейства неблагоприятно върху условията на природните местообитания или върху състоянието на местни видове от дивата флора и фауна.

Чл. 53. При условията на чл. 52 с предимство се разработват планове за действие за:
1. приоритетни видове от приложение № 2;
2. защитени растителни и животински видове от приложение № 3;
3. видове - предмет на регулирано ползване от приложение № 4;
4. видове - предмет на повторно въвеждане в природата.

Чл. 54. (1) (Предишен текст на чл. 54 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Плановете за действие обхващат:
1. описание на биологичните особености и екологични изисквания на вида;
2. оценка на разпространението и състоянието на популациите на вида, както и на условията в неговите природни местообитания;
3. данни за заплахите и лимитиращите фактори;
4. възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива;
5. възстановителни или поддържащи мерки за местообитанията на вида - предмет на плана;
6. мерки за наблюдение и контрол върху изпълнението и ефекта от осъществените дейности;
7. бюджет и график за реализиране на дейностите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Плановете за действие могат да обхващат два или повече вида по чл. 53, които:
1. имат близки изисквания към хабитата;
2. изискват едни и същи мерки за опазването им.

Чл. 55. (1) Изготвянето на планове за действие може да се възлага от:
1. министъра на околната среда и водите;
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или ръководителите на други заинтересувани държавни органи;
3. неправителствени организации.
(2) Органите и организациите по ал. 1, т. 2 и 3 съгласуват с Министерството на околната среда и водите заданията и проектите на плановете за действие.

Чл. 56. (1) Плановете за действие се внасят за разглеждане в Националния съвет по биологичното разнообразие.
(2) Плановете за действие се утвърждават от съответния компетентен орган по чл. 49, ал. 1 след положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за разработване на планове за действие за видове се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

Раздел VIII.Опазване на растителни и животински видове извън естествената им среда
Чл. 58. (1) Опазването на видовете извън естествената им среда включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) отглеждане и размножаване на животни и растения при контролирани условия във вивариуми, зоологически или ботанически градини, дендрариуми, живи колекции и в центрове за размножаване и отглеждане на защитени видове;
2. създаване на банки за семена, полен, гамети, ембриони, тъканни и клетъчни култури и други колекции за съхраняване на растителни и животински генетични ресурси при специални условия.
(2) Действията по ал. 1 не включват прилагане на техники и методи, които водят до генетични изменения.

Чл. 59. Опазването по чл. 58, ал. 1 се прилага приоритетно за видове и други таксони, които са:
1. непосредствено застрашени от изчезване от естествените им местообитания на местно, национално или международно ниво;
2. от особен икономически интерес;
3. диви предшественици на културни сортове растения или примитивни породи животни;
4. подходящи за използване при повторно въвеждане в природата;
5. от специфичен интерес за науката - ендемити, реликти и други;
6. подходящи за привличане на обществения интерес към проблемите на опазването на биологичното разнообразие.

Чл. 60. (1) Опазването по чл. 58, ал. 1 може да се извършва от научни организации, юридически и физически лица.
(2) Организациите и лицата по ал. 1 са длъжни да:
1. документират образците/екземплярите, както и техния произход;
2. етикетират и маркират образците/екземплярите, когато това е възможно;
3. събират и поддържат информация по определени показатели за състоянието на колекциите, както и за технологиите и техниките за тяхното отглеждане и поддържане;
4. организират или участват в научни и други изследвания от значение за опазване и отглеждане на видовете, включително такива, свързани с повторното въвеждане в природата на диви видове;
5. предоставят размножителни материали от застрашени видове за възстановяване или повторно въвеждане в природата;
6. предоставят при договаряне размножителни материали от застрашени видове за създаване на насаждения за култивирано отглеждане на растения и ферми за отглеждане на животни;
7. обменят информация с други институции с подобно предназначение и цели;
8. осигуряват обществен достъп до колекциите, информация за обществеността, свързана с видовете от колекциите, техните естествени местообитания и опазване на биологичното разнообразие;
9. провеждат образователна и възпитателна дейност;
10. подават необходимата информация за попълване и поддържане на регистрите по чл. 63.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Освен задълженията по ал. 2 зоологическите градини и в центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни са длъжни да:
1. настаняват животните при условия, които удовлетворяват техните биологични изисквания и изискванията за запазването и размножаването им;
2. осигуряват подходяща за отделните видове обстановка в местата, където те са затворени;
3. поддържат високо ниво на превантивни и лечебни ветеринарни грижи и хранене при отглеждането и развъждането на животните;
4. предприемат необходимите мерки за предотвратяване бягството на животни, за да бъдат избегнати възможни екологични заплахи за местните видове.

Чл. 61. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Минималните изисквания и условия, при които се отглеждат животни в зоологическите градини и в центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.
(2) В случай на прилагане на принудителната мярка по чл. 122, ал. 1, т. 3 Министерството на околната среда и водите разпорежда поставянето на животните в други зоологически градини или места, където са осигурени условията в наредбата по ал. 1 и по чл. 60, ал. 2 и 3.

Чл. 62. (1) Дейността в зоологическите градини се извършва въз основа на лиценз, издаден от Министерството на околната среда и водите, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на околната среда и водите.
(2) Лицензът по ал. 1 се издава само при спазване на изискванията на чл. 60, ал. 2 и 3 и тези в наредбата по чл. 61, ал. 1.
(3) При установяване на дейност на зоологическа градина без лиценз или в нарушение на изискванията и условията, при които е издаден лицензът, министърът на околната среда и водите:
1. предписва мерки и определя срок не по-дълъг от 2 години, в който зоологическата градина трябва да отстрани нарушенията, и/или
2. налага принудителната мярка по чл. 122, ал. 1, т. 3.
(4) При неизпълнение на предписанията в определения по ал. 3, т. 1 срок министърът на околната среда и водите налага принудителната мярка по чл. 122, ал. 1, т. 3 и/или т. 4.

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието и храните могат със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", да забраняват вноса, развъждането и отглеждането извън зоопарковете, центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни и спасителните центрове на местни или чужди диви животински видове, които представляват опасност за хората или са неподходящи за отглеждане като животни компаньони, и на световно застрашени видове животни.

Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Центровете за отглеждане и размножаване на защитени видове животни подлежат на регистрация в Министерството на околната среда и водите.

Чл. 63. (1) Министерството на околната среда и водите води регистър на организациите и лицата, които притежават и поддържат колекции от диви видове от местната или чуждата флора и фауна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните води ведомствен регистър на организациите и лицата, които притежават и поддържат колекции от видове от културната флора и фауна, както и на специализирани колекции от диви дървесни и храстови видове или ловни видове от местната или чуждата флора и фауна.

Чл. 64. Специализираните организации, които създават и поддържат "национални колекции", се определят с акт на Министерския съвет, когато:
1. изпълняват и/или координират дейности по национални или международни програми, свързани с генетични ресурси;
2. колекциите са предназначени за опазване и поддържане на значително таксономично разнообразие от световната флора и фауна, включително диви родственици на културни растения или примитивни породи и/или представляват стратегически ресурс поради значителното разнообразие от видове, сортове, породи, форми, линии, включително такива с местен произход и/или са еталонни по прилагане на поети от Р.Б международни задължения.

Чл. 65. Условията и редът за попълване, поддържане и обслужване на колекции, с изключение на тези, принадлежащи на физически лица, се определят с актове, издадени от ръководителите на организациите и юридическите лица по чл. 60, ал. 1.

Чл. 66. (1) Държавата е собственик на генетичните ресурси от естествената флора и фауна на Р.Б.
(2) Достъпът до ресурсите се осъществява при спазване на разпоредбите на този закон, а когато те са защитени от патент или други права на интелектуална собственост - и на специалното законодателство в тази област.
(3) Генетичните ресурси могат да бъдат предоставяни за използване от други държави въз основа на предварително договаряне в писмена форма на условията и начина за разпределение на ползите от него при взаимноизгодни условия, включващи:
1. цитиране на естествения произход на материала;
2. предоставяне от държавата ползвател на получени, свързани с тях или произтичащи от тях научни резултати и технологии;
3. възвръщане на част от средствата, получени при използване на материала, както и на продукти или изследвания, произтичащи от него с търговска цел;
4. участие в съвместни научни изследвания.
(4) Договарянето може да предвиди безвъзмездно предоставяне на генетични ресурси, когато те са предназначени за нетърговски цели: научни изследвания, обучение, опазване на биологичното разнообразие или на общественото здраве.
(5) Предоставянето на материалите за ползване от трети лица се извършва с писмено съгласие на собственика при спазване на разпоредбите на ал. 2, 3 и 4.
(6) Условията и редът за предоставяне на достъп до генетични ресурси се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Раздел IX.Въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата
Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Въвеждането в природата, както и вносът, развъждането и отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети се допускат, ако това не уврежда природни местообитания в тяхната естествена област на разпространение или местни видове от дивата флора, фауна и микота или техни популации.
(2) Дейностите по ал. 1 се разрешават въз основа на разработена програма само след положителна научна експертиза, възложена от съответния компетентен орган по ал. 3 и след положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие.
(3) Дейностите по ал. 1 се извършват с писмено разрешение на:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите - за дървесни, храстови и ловни видове;
2. министъра на околната среда и водите - за всички останали видове.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Органите по ал. 3 могат със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", да забранят:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) въвеждането в природата на неместни видове, включително подвидове и вариетети, които биха застрашили естествени природни местообитания или местни видове от дивата флора, фауна и микота;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) вноса, развъждането и отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети, ако случайното им освобождаване в дивата природа ще застраши съществуването на местни видове от дивата флора, фауна и микота.

Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Министерството на околната среда и водите организира и ръководи дейностите по отстраняването на навлезли в страната неместни видове, включително подвидове и вариетети, които биха застрашили естествени природни местообитания или местни видове от дивата флора и фауна.

Чл. 68. (1) Повторно въвеждане в природата на местни животински и растителни видове се извършва по начин, който би допринесъл за трайно възстановяване на видовете в благоприятно състояние.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват с писмено разрешение на съответния компетентен орган по чл. 67, ал. 3 съгласувано със заинтересуваните централни ведомства и след отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане на вида.

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за издаване на разрешителните по чл. 67, ал. 3 и чл. 68, ал. 2 и за отчитане мнението на обществеността се определят с наредби, съответно на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието и храните.

Глава четвърта.ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА
Раздел I.Общи положения
Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Разпоредбите на тази глава се прилагат за екземпляри от видове, включени в приложения А, В, C и D към чл. 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, наричан по-нататък "Регламент 338/97".

Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Министерството на околната среда и водите е ръководното ведомство по прилагане на изискванията на Регламент 338/97.
(2) Министърът на околната среда и водите със заповед определя местата, изпълняващи функции на спасителни центрове по чл. 104, ал. 1, т. 1.
(3) Дейността на спасителните центрове по ал. 2 се определя с правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Министърът на околната среда и водите отменя заповедта по ал. 2, когато установи:
1. че в спасителния център не се полагат необходимите грижи при престоя на екземплярите, вследствие на което възниква заплаха за тяхното общо състояние или оцеляване;
2. системни нарушения при дейността на спасителния център;
3. системно неспазване на правилника за дейността на спасителните центрове по ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Системни нарушения по смисъла на ал. 4, т. 2 и 3 са три или повече нарушения на законите и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, извършени в продължение на две години.

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Българската академия на науките със своите специализирани институти, щатен научен персонал и асоциирани експерти е научният консултативен орган по прилагане на Регламент 338/97.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Органът по ал. 1 предлага на министъра на околната среда и водите списък на експертите, които изпълняват функции по чл. 84 и чл. 87, ал. 1. Предложените експерти писмено декларират, че не са лично заинтересовани от вноса или износа на диви видове.
(3) В списъка по ал. 2 се посочват имената, адресът и начините за връзка, сферата на компетентност и районът на действие на експертите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) В списъка по ал. 2 могат да бъдат включвани само лица, които имат образователно-квалификационна степен по специалността, придобита във висше училище, и са осъществявали в продължение най-малко на три години някоя от следните дейности, свързани с опазване на флората и фауната:
1. преподавателска дейност във висши училища или научна дейност;
2. ex situ отглеждане на диви видове в зоологически и ботанически градини;
3. контролна дейност по опазване на флората и фауната.
(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице регистрира в служебен регистър експертите по ал. 2, като вписва данните по ал. 3 или мотивирано отказва регистрация, за което уведомява писмено органа по ал. 1 в 15-дневен срок.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) В 15-дневен срок от вписването по ал. 5 министърът на околната среда и водите издава поименно удостоверение за вписване в регистъра.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Удостоверението по ал. 6 има валидност 5 години.
(8) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) От регистъра по ал. 5 се изключват експертите, за които е доказано, че в практиката си по определяне на видове:
1. три пъти са представяли невярна идентификация;
2. са представили невярна декларация по ал. 2 и това е доказано по съответния ред.
(9) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) В случаите по ал. 8 министърът на околната среда и водите отнема удостоверението по ал. 6.
(10) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Редът за провеждане на проверките по чл. 84 и на идентификациите по чл. 87, ал. 1, както и заплащането на експертите се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.

Раздел II.Пренасяне през границата на Р.Б
Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Внасянето и изнасянето на екземпляри от видове по чл. 70 се извършва съгласно изискванията на Регламент 338/97, на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, наричан по-нататък "Регламент 865/2006", на този закон, на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митническия кодекс на Общността и Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митническия кодекс на Общността, на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на растенията.
(2) Превозването на живи животни от видовете по ал. 1 се извършва съгласно изискванията за транспортиране на живи животни, публикувани от Секретариата на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), съставена във Вашингтон на 3 март 1973 г. (ратифицирана с решение на ВНС - ДВ, бр. 103 от 1990 г.) (ДВ, бр. 6 от 1992 г.), наричана по-нататък "Конвенцията", а при въздушен транспорт - съгласно изискванията, установени с Резолюция 620, Приложение "А" на Международната организация на авиационните превозвачи (IATA).

Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 79. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Кандидатът за разрешителни и сертификати по чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 5, ал. 1 и 4, чл. 8, ал. 3 и чл. 9, ал. 1 от Регламент 338/97 и по чл. 30, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Регламент 865/2006 подава писмено заявление до министъра на околната среда и водите съгласно изискванията на чл. 20, 26, 34, 41 и 50 от Регламент 865/2006.

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Към заявлението по чл. 20 от Регламент 865/2006 се прилагат:
1. за българските юридически лица - актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
2. за чуждестранните юридически лица - документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;
3. адрес и описание на условията, при които ще се отглеждат внасяните живи екземпляри.

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Към заявлението по чл. 26, 34, 41 и 50 от Регламент 865/2006 се прилагат:
1. документ за произход - в случаите, когато екземплярът не подлежи на регистрация по чл. 90;
2. документ за регистрация съгласно чл. 91 или чл. 96, ал. 1;
3. данни за самоличността на заявителя;
4. за българските юридически лица - актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
5. за чуждестранните юридически лица - документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;
6. в случаите на изнасяне на екземпляри, размножени и отгледани на затворено - кратко описание на рода или културата, от което да личи произходът на отделните екземпляри, формиращи оста на този род или култура, и номерът на полученото генетично поколение.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 4 не се прилагат в случаите по чл. 96, ал. 1.
(3) За видове съгласно приложение № 4 на този закон, които попадат в приложения А, B и C от Регламент 338/97, към заявлението по ал. 1 се прилагат и копия от следните документи:
1. разрешително за лов на името на ловеца;
2. регистрация по чл. 110, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 58 от 2001 г.; бр. 43 от 2002 г. - Решение № 3722 на Върховния административен съд от 2002 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2003 г.; бр. 10 от 2004 г. - Решение № 654 на Върховния административен съд от 2004 г.; изм., бр. 62 от 2007 г.) или разплащателен протокол по чл. 112, ал. 1, т. 2 от същия правилник.

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) В 5-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 80 за издаване на разрешително за внасяне, изнасяне или сертификат за реекспорт на екземпляри от видове съгласно приложения А и B от Регламент 338/97 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изисква становище от научния консултативен орган по чл. 72.
(2) За износ на екземпляри от видове съгласно приложение № 4 на този закон, които попадат в приложения А, B и C от Регламент 338/97, становището по ал. 1 се изисква еднократно и е валидно за целия ловен сезон.
(3) Становището по ал. 1 не се изисква за износ на екземпляри, които са обект на предварително определена национална квота, публикувана от Секретариата на Конвенцията.

Чл. 84. (1) Научният консултативен орган представя на Министерството на околната среда и водите становище в 15-дневен срок от получаване на искането по чл. 83, ал. 1.
(2) При необходимост от проверка на място тя се извършва от експерт от списъка по чл. 72, ал. 2.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешителните и сертификатите по чл. 80 в срок до 5 работни дни от получаването на становището по чл. 84, ал. 1 съгласно изискванията на Регламент 338/97, Регламент 865/2006 и на този закон.

Раздел III.Митнически надзор и контрол
Чл. 86. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Митническите органи осъществяват митнически надзор и контрол при внасяне и изнасяне на екземпляри от видове по чл. 70 на и извън митническата територия на Р.Б в съответствие с този закон, митническото законодателство и изискванията на Регламент 338/97 и на Регламент 865/2006.

Чл. 87. (1) (Предишен текст на чл. 87 - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) При проверка на пратки с екземпляри по чл. 70 митническите органи изискват от граничната ветеринарна и фитосанитарна служба да установи в срок до 2 часа от началото на проверката дали екземплярите отговарят на данните, определени в придружаващите ги документи, съгласно изискванията на Регламент 338/97 и Регламент 865/2006. В случай че тази идентификация не може да бъде извършена, митническите органи се обръщат за идентификация на екземплярите към съответен експерт от списъка по чл. 72, ал. 2, който е длъжен да се яви на граничния пункт в срок до 6 часа от повикването.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Митническите органи осигуряват помещения за временно настаняване на живите екземпляри до приключване на експертизата по ал. 1.

Чл. 88. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) При установяване на нарушение на изискванията на този закон и Регламент 338/97 или в случаи на съмнение за нарушение митническите органи задържат екземплярите и вещите, послужили за извършване на нарушението, и незабавно уведомяват Министерството на околната среда и водите или съответната регионална инспекция по околната среда и водите, които осигуряват поставянето на екземплярите при подходящи за тях условия в спасителни центрове.

Чл. 89. Съответните регионални инспекции по околната среда и водите и спасителни центрове оказват пълно съдействие на митническите органи за изясняване на случаите по чл. 88 и вземане на решение по тях.

Раздел IV.Регистрация
Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) На регистрация подлежат всички екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и B от Регламент 338/97, с изключение на:
1. хранителни продукти, получени от тях;
2. видове - предмет на Закона за лова и опазване на дивеча;
3. цветни мутации на видовете птици, които не притежават естествената окраска на дивите форми;
4. дребни кожени изделия;
5. риби;
6. екземпляри от видове по чл. 57, т. 5, буква "а" от Регламент 865/2006.
(2) Екземплярите от видове съгласно приложения А и B от Регламент 338/97, за които е издадено разрешително за внос и за които има оригинално разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издадено от трета държава, се регистрират служебно от регионалните инспекции по околната среда и водите без заявление на собственика по реда на чл. 92.
(3) В 7-дневен срок от получаването на документите по ал. 2 Министерството на околната среда и водите изпраща копия от тях в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за регистрация.

Чл. 91. (1) (Предишен текст на чл. 91, изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната регионална инспекция по околната среда и водите по постоянния адрес на собственика на екземпляра - физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Регистрационната карта по ал. 1 може да бъде два типа:
1. за регистриране на единични екземпляри;
2. за регистриране на група екземпляри.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Картата по ал. 2, т. 2 се използва само за групи екземпляри от видове по приложения А и B от Регламент 338/97, при които индивидуалното маркиране е невъзможно.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Регистрационна карта не се издава в случаите, когато за екземплярите е издаден сертификат съгласно чл. 8, т. 3 и чл. 9, ал. 2, буква "б" от Регламент 338/97 на името на собственика.

Чл. 92. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За регистрацията по чл. 91 собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40-дневен срок от получаване на поколение от видове по приложения А и B от Регламент 338/97 внася в регионалната инспекция по околната среда и водите заявление, в което посочва:
1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) лични данни - за физически лица, за български юридически лица - наименование, седалище, адрес и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците, а за чуждестранните юридически лица - документ, удостоверяващ правния статус на заявителя, издаден в съответствие с националното му законодателство до три месеца преди подаване на заявлението;
2. данни за екземпляра - вид и състояние (жив, мъртъв, част от екземпляр или продукт);
3. адрес на отглеждане - при придобиване на жив екземпляр;
4. начин на придобиване - внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, намерен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Към заявлението по ал. 1 в зависимост от случая се прилагат:
1. документи, указващи законния произход на екземпляра:
а) оригинален документ за регистрация, издаден от съответната регионална инспекция по околната среда и водите - при покупка на регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна карта в случай на регистрация по чл. 91, ал. 2;
б) документ за регистрация от друга държава - членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава;
в) оригинален валиден сертификат за екземплярите, издаден на името на продавача съгласно чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97, и документ за продажбата на екземпляра;
г) копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от трета държава;
д) фактура по чл. 102б, ал. 3, буква "к";
е) оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването му;
2. информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката;
3. номер на регистрирана дейност по чл. 97, ал. 1 и 2.

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Регионалните инспекции по околната среда и водите издават документа за регистрация по чл. 91 в срок до 5 работни дни от постъпване на документацията по чл. 90, ал. 3 и в срок до 20 работни дни при необходимост от проверка за уточняване на вида или обстоятелствата по придобиването на екземпляра в случаите на постъпване на заявление по чл. 92.

Чл. 94. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Собственикът на регистриран екземпляр е длъжен писмено да уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите при:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра - смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра;
2. унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.
(2) Регионалните инспекции по околната среда и водите:
1. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) отразяват промените по ал. 1 в регистъра по чл. 95 и в документа за регистрация по чл. 91;
2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) издават нов документ за регистрация в случаите по ал. 1, т. 1 и т. 2;
3. уведомяват Министерството на околната среда и водите за случаите на кражба или изгубване на екземпляр или документ за регистрация.

Чл. 95. Регионалните инспекции по околната среда и водите водят регистър на екземплярите по чл. 90.

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Регистрацията на екземпляри по чл. 90 не се отнася за колекции в зоологически градини, музеи, университети, институти на Българската академия на науките и други научни и академични институти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Лицата по ал. 1 представят в Министерството на околната среда и водите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите списък на наличните екземпляри по видове, като в началото на всяка текуща година внасят информация за настъпилите в списъка промени през изтеклата година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Списъкът по ал. 2 съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) вида на животното, посочен на български и латински език;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) данни за екземпляра - вид и състояние (жив, мъртъв, препариран, част или продукт);
3. начина на придобиване - внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, оставен по разпореждане съгласно чл. 39, ал. 2;
4. номера и вида на документа, с който е придобит екземплярът;
5. номера на регистрационната карта в случай на регистрация по чл. 91.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Не се издават разрешителни и сертификати по чл. 80 от този закон и етикети по чл. 52, т. 2 от Регламент 865/2006 на лицата по ал. 1, които не са изпълнили задължението си по ал. 2.

Чл. 97. (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Физически и юридически лица със съдебна или търговска регистрация в Р.Б имат право чрез Министерството на околната среда и водите да регистрират в Секретариата на Конвенцията дейности по:
1. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) размножаване и отглеждане с търговска цел на екземпляри от видове съгласно Приложение I от Конвенцията;
2. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) производство, преработка, пакетиране, препакетиране, износ и реекспорт на продукти от есетрови риби.
(2) За регистрацията по ал. 1 лицата подават в Министерството на околната среда и водите заявление, в което посочват:
1. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) име и единен граждански номер - за физически лица, а за юридически лица - наименование, седалище и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) адреса, където ще се извършва дейността;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) научното наименование на видовете и условията за тяхното размножаване и отглеждане;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) доказателства за законното придобиване на изходния размножителен материал;
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) регистрация по Закона за рибарството и аквакултурите на лицата по ал. 1, т. 2.

Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Юридическите лица по чл. 97, ал. 1 могат да се регистрират за ползване на опростени процедури по чл. 18 и 19 от Регламент 865/2006.
(2) За регистрацията по ал. 1 лицата подават до министъра на околната среда и водите заявление, в което посочват:
1. наименование, седалище и БУЛСТАТ или единен идентификационен код за търговците;
2. научното наименование на видовете, за които ще се ползва опростената процедура;
3. доказателства за законното придобиване на изходния материал.
(3) Министърът на околната среда и водите упълномощава лицата по ал. 1 да попълват специфичната информация в разрешителните съгласно чл. 18, ал. 1, буква "в" и чл. 19, ал. 1, буква "г" от Регламент 865/2006.

Чл. 98. (1) В 15-дневен срок от постъпване на заявлението Министерството на околната среда и водите извършва проверка на обстоятелствата по чл. 97, ал. 2 и изисква становище от научния консултативен орган по реда на чл. 83.
(2) В зависимост от проверката и становището по ал. 1 Министерството на околната среда и водите:
1. изпраща документация за регистриране на дейността в Секретариата съгласно изискванията на Конвенцията;
2. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) писмено уведомява заявителя за номера на регистрацията на дейността;
3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) в случай на отказ за регистриране по т. 1 в 30-дневен срок писмено уведомява заявителя.

Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) При прекратяване на регистрирана дейност лицата по чл. 97, ал. 1 са длъжни да уведомят за това Министерството на околната среда и водите, което изпраща в Секретариата на Конвенцията информация за заличаване на регистрацията.

Чл. 99а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Научни институции, които извършват обмен на екземпляри с други научни институции, могат да се регистрират в Секретариата на Конвенцията за ползване на изключения по чл. 7, ал. 6 от Конвенцията.
(2) За регистрацията по ал. 1 научните институции представят в Министерството на околната среда и водите заявление, съдържащо наименованието, седалището и адреса на институцията и в зависимост от случая:
1. решение на общото събрание на Българската академия на науките за създаване на специализирани научни звена съгласно Закона за Българската академия на науките и нейния устав;
2. решение на Народното събрание за откриване на висше училище съгласно Закона за висшето образование;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) решение за създаване на музей съгласно Закона за културното наследство.
(3) В 10-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 2 Министерството на околната среда и водите уведомява заявителя за регистрационния номер и го регистрира в Секретариата на Конвенцията.
(4) За въвеждане и изнасяне на екземпляри за целите на научния обмен на лицата по ал. 1 се използват етикети съгласно чл. 52, т. 2 от Регламент 865/2006.

Раздел V.Търговия на територията на Р.Б (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)
Чл. 100. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Търговия с екземпляри на територията на Р.Б от видове по чл. 70 се извършва при спазване на разпоредбите на този закон и на чл. 8 от Регламент 338/97.

Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Чл. 102. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Забранява се извършването на търговски сделки с нерегистрирани екземпляри по чл. 90, както и с екземпляри от видове по чл. 70, за които законният произход не може да бъде доказан.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) При продажбата на екземпляри, регистрирани по чл. 91, продавачът предоставя на купувача в зависимост от случая:
1. оригинала на регистрационната карта по чл. 91, ал. 2, т. 1;
2. копие на регистрационната карта по чл. 91, ал. 2, т. 2;
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) сертификат по чл. 8, ал. 1 от Регламент 338/97, като за внесените в Европейската общност екземпляри се предоставят и съпътстващите го оригинални разрешителни по CITES за износ, сертификат за реекспорт или сертификат за произход, издадени от трета държава.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Оригиналната регистрационна карта по ал. 2, т. 2 след изчерпване на количеството, посочено в нея, се връща в регионалната инспекция по околната среда и водите, от която е издадена.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) При продажба на екземпляр от вид по чл. 70 търговците са длъжни да издават фактура, в която задължително вписват номера и вида на документите по чл. 102б, ал. 2 и 3, както и номера и вида на маркировката на екземпляра, ако има такава.

Чл. 102а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Собствениците на екземпляри от видове по приложения А и B от Регламент 338/97 задължително ги маркират или етикетират съобразно вида и състоянието на екземпляра, като маркировката при живите екземпляри не трябва да вреди на здравословното им състояние.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Етикетирането и маркирането на екземпляри от видовете по ал. 1 се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

Чл. 102б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Лицата, които извършват търговски сделки с екземпляри от видове по чл. 70, са длъжни да притежават и при поискване от контролните органи да представят документ, доказващ законния им произход.
(2) В случаите на регистрация по чл. 90 лицата по ал. 1 представят регистрационна карта, издадена съгласно чл. 91.
(3) Извън случаите по ал. 2 лицата по ал. 1 представят в зависимост от случая:
а) копие от разрешително или сертификат за реекспорт по CITES, издадени от трета държава;
б) копие от фитосанитарен сертификат, издаден от трета държава, когато съгласно Конвенцията такъв се използва вместо разрешително по CITES;
в) копие от разрешително за внос по чл. 4, ал. 1 и 2 от Регламент 338/97;
г) сертификат по чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97;
д) документ, доказващ законния произход на екземплярите съгласно Приложение B от Регламент 338/97, в случай че са придобити на територията на Европейската общност;
е) разрешително по чл. 49 за видовете съгласно приложения № 3 и № 4;
ж) оценителен протокол по чл. 110, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча или разплащателен протокол по чл. 112, ал. 1, т. 2 от същия правилник;
з) документи по Закона за рибарството и аквакултурите, ако екземплярите са придобити чрез риболов;
и) копие от документ за регистрация на дейността по чл. 97, ал. 1;
к) фактура за покупка на отгледаните на затворено или култивирани екземпляри, в случай че търговецът не е производител, а в останалите случаи - декларация от производителя, че продадените екземпляри са отгледани на затворено или са култивирани;
л) документ по чл. 108.
(4) В случаите по ал. 3, буква "в" задължително се представят и съответните документи по ал. 3, буква "а" или "б".
(5) При непредставяне на документацията по ал. 2 и 3 контролният орган задържа екземплярите и ги изпраща в спасителен център по чл. 71, ал. 2, като изисква от продавача да представи съответните документи в срок 10 дни от извършване на проверката, като:
1. при непредставяне на документите в 10-дневния срок екземплярите се отнемат в полза на държавата;
2. при представяне на документите по ал. 1 екземплярите се връщат на собственика, след като заплати разходите, направени от спасителния център по тяхното настаняване и отглеждане.

Раздел VI.Разпореждане с екземпляри, отнети в полза на държавата
Чл. 103. (1) (Предишен текст на чл. 103 - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Разпореждането с екземпляри от видове по чл. 70, отнети в полза на държавата по чл. 129, ал. 1, се извършва от министъра на околната среда и водите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Алинея 1 се прилага и в случаите на отнети в полза на държавата екземпляри съгласно изискванията на Закона за митниците, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на растенията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Алинея 2 не се прилага в случаите на представен валиден документ по чл. 80.

Чл. 104. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) До влизането в сила на наказателното постановление за отнемане на екземплярите в полза на държавата министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице разпорежда:
1. настаняване на живите екземпляри в определени за целта спасителни центрове;
2. съхраняване на подходящи места на мъртви екземпляри, хранителни продукти или медикаменти.
(2) Чуждестранните екземпляри, за които не са извършени митнически формалности, се поставят под режим на митническо складиране.

Чл. 105. (1) Екземплярите се връщат на собственика при отменяне на наказателното постановление по съдебен ред в 7-дневен срок след влизането в сила на съдебното решение.
(2) В 15-дневен срок след влизането в сила на съдебно решение, с което се отхвърля жалбата срещу наказателното постановление за отнемане на екземплярите в полза на държавата след митническо оформяне, министърът на околната среда и водите се разпорежда с тях съгласно чл. 106.

Чл. 106. (1) При отнемане на живи екземпляри в полза на държавата министърът на околната среда и водите разпорежда:
1. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) връщането им на държавата на износа в случаите по чл. 16, ал. 3, буква "б" от Регламент 338/97;
3. предоставянето им на зоологическа или ботаническа градина или на спасителни центрове;
4. пускането им на свобода, когато екземплярите са взети от природни местообитания в рамките на страната, в случай че няма очевидни пречки за тяхното оцеляване;
5. продажбата им.
(2) При отнемане на мъртви екземпляри в полза на държавата министърът на околната среда и водите разпорежда:
1. безвъзмездното им предоставяне на висши училища или центрове за обучение на кадри по прилагане на Конвенцията - за попълване на учебни сбирки;
2. безвъзмездното им предоставяне на природонаучни музеи, а когато имат художествена стойност - на музеи на изкуствата;
3. продажбата им;
4. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) унищожаването им.
(3) При отнемане на хранителни продукти или медикаменти в полза на държавата министърът на околната среда и водите разпорежда:
1. връщането им на държавата на износа;
2. предоставянето им на висши училища или центрове за обучение на кадри по прилагане на Конвенцията - за попълване на учебни сбирки;
3. унищожаването им.

Чл. 107. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Разходите, свързани със становищата и проверките по чл. 84 и чл. 87, ал. 1 и с разпорежданията по чл. 102б, ал. 5, т. 1 и чл. 104 в случай на прилагане на чл. 105, ал. 1, са за сметка на бюджета на Министерството на околната среда и водите.
(2) Разходите по ал. 1 се възстановяват в бюджета на Министерството на околната среда и водите от средствата, получени в случаите на продажба по чл. 106.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Разходите, свързани с разпорежданията по чл. 102б, ал. 5, т. 1, чл. 104 и 106, са за сметка на нарушителя. За обезпечаване на тяхното плащане органите, установяващи нарушението, могат да задържат стоки или суми.

Чл. 108. При продажба по чл. 106 екземплярите се считат за законно придобити при представяне на документа, с който са закупени.

Глава пета.ОПАЗВАНЕ НА ВЕКОВНИ ИЛИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ДЪРВЕТА
Чл. 109. (1) Отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени, съгласувано с физическото или юридическото лице - собственик на имота, в който се намира дървото.
(2) Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите и лицето по ал. 1 подписват протокол, в който се посочват местонахождението и характеристиките на дървото - вид, възраст, височина и други особености, неговото състояние и необходимите поддържащи мерки, както и задълженията на собственика за опазване на обекта.
(3) Протоколът по ал. 2 и скица за местонахождението на дървото се изпращат в Министерството на околната среда и водите.

Чл. 110. Министърът на околната среда и водите издава заповед за обявяване на дървото за защитено, която се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 111. (1) (Предишен текст на чл. 111 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Собствениците на дървета, обявени за защитени, са длъжни:
1. да ги опазват от унищожаване или увреждане;
2. да уведомяват съответната регионална инспекция по околната среда и водите за настъпили промени в състоянието на обекта;
3. да съгласуват със съответната регионална инспекция по околната среда и водите дейностите, необходими за поддържане или възстановяване на състоянието на обекта;
4. да осигуряват достъп на представители на регионалната инспекция по околната среда и водите до имота за извършване на проверки по състоянието на защитените дървета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Забраняват се дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени.

Чл. 112. (1) Министерството на околната среда и водите може да финансира поддържащи или възстановителни дейности, необходими за опазване на защитените дървета.
(2) Собствениците внасят в Министерството на околната среда и водите предложения за финансиране на дейности по ал. 1 чрез съответната регионална инспекция по околната среда и водите.

Чл. 113. (1) Обявените защитени дървета се вписват в регистри в Министерството на околната среда и водите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
(2) Унищожени, изсъхнали или невъзстановимо увредени защитени дървета се заличават по реда на чл. 109, ал. 2 и чл. 110.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Регистрите по ал. 1 са публични.

Глава шеста.ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Чл. 114. Министерството на околната среда и водите и други държавни органи и техните поделения в рамките на своите компетенции осъществяват управлението и контрола по опазване на биологичното разнообразие в Р.Б.

Чл. 115. (1) (Предишен текст на чл. 115 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Министърът на околната среда и водите:
1. провежда държавната политика по опазване и поддържане на биологичното разнообразие;
2. изготвя с участието на отрасловите ведомства и неправителствени организации и внася в Министерския съвет Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие;
3. изготвя с участието на отрасловите ведомства и неправителствени организации и внася в Министерския съвет Национален план за опазване на биологичното разнообразие, организира и отчита изпълнението на плана;
4. изгражда и поддържа Националната екологична мрежа;
5. възлага разработването и утвърждава плановете за управление за защитени зони и планове за действие за видове;
6. координира дейностите на други министерства, ведомства, общини, обществени организации, научни и академични институти по опазване на биологичното разнообразие;
7. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) организира контрол върху дейностите на собствениците или ползвателите на земи, горски територии и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;
8. финансира дейности по прилагане на този закон;
9. разработва и прилага механизми за стимулиране на дейности на собствениците или ползвателите, неправителствени организации, сдружения и други, насочени към опазването, поддържането и възстановяването на биологичното разнообразие;
10. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) организира Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и създава бази данни и географски информационни системи за регистриране на състоянието и установяване на измененията в биологичното разнообразие, осигурява достъп и обмен на данни по опазване на биологичното разнообразие;
11. изготвя годишен отчет за състоянието на биологичното разнообразие и за дейностите по неговото опазване;
12. представлява Р.Б по въпросите за опазване на биологичното разнообразие;
13. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) организира и поддържа държавни публични регистри, предвидени в този закон;
14. издава заповеди, списъци, разрешителни и лицензии, предвидени в този закон;
15. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) публикува списъци и измененията в тях за видовете по чл. 47а, т. 1 и 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Условията и редът за създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.

Чл. 116. (1) Създава се Национален съвет по биологичното разнообразие като консултативен орган на министъра на околната среда и водите.
(2) Съставът на Националния съвет по биологичното разнообразие се определя със заповед на министъра на околната среда и водите, като в него се включват представители на заинтересуваните министерства и ведомства, научни и академични институти, неправителствени и природозащитни организации.
(3) Дейността на Националния съвет по биологичното разнообразие се урежда с правилник, утвърден от министъра на околната среда и водите.

Чл. 117. Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите и директорите на дирекции на националните паркове:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) контролират спазването на изискванията за опазване на биологичното разнообразие при осъществяването на дейностите на собствениците или ползвателите на земи, горски територии и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;
2. координират и контролират прилагането на плановете за управление и плановете и проектите, предвидени в този закон, включително интегрирането им в общинските планове и програми;
3. контролират опазването на растителните и животинските видове, предмет на този закон;
4. поддържат регионалните регистри, предвидени в този закон;
5. санкционират нарушители в предвидените в този закон случаи.

Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и другите държавни органи и техните поделения, както и общините, в сферата на своята компетентност:
1. осъществяват дейности по опазване на биологичното разнообразие;
2. интегрират опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление на биологичните ресурси във всички планове, проекти, програми, политики и стратегии в съответния сектор, като включват в тях преди всичко дейности по опазване на биологичното разнообразие, в съответствие с приоритетите на този закон, на Националната стратегия и на Националния план за опазване на биологичното разнообразие;
3. разработват и внедряват планове за управление на защитени зони и планове за действие за приоритетни растителни и животински видове;
4. сътрудничат с други компетентни органи, когато дейностите имат взаимосвързани или натрупани ефекти върху биологичното разнообразие или когато тяхната компетентност засяга един и същ обект или територия;
5. организират отраслови системи за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и на защитените зони и създават бази от данни и географски информационни системи за характеристиките им, като предоставят на Министерството на околната среда и водите информация, съгласувана по вид и период на представяне;
6. финансират приоритетно научни изследвания и дейности, свързани с опазване на биологичното разнообразие и устойчивото управление на биологичните ресурси;
7. използват резултатите от проучването на биологичното разнообразие при изготвянето на планове, проекти, програми и политики в сектора или между секторите;
8. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) контролират дейността на собствениците или ползвателите на земи, горски територии и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;
9. санкционират нарушители в предвидените в този закон случаи;
10. осъществяват международно сътрудничество по въпроси от обща загриженост, свързани с опазване на биологичното разнообразие и защитените зони.

Чл. 119. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, общините, както и физическите и юридическите лица - собственици и ползватели на горски територии, земи и водни площи в Националната екологична мрежа, осъществяват тяхното стопанисване и охрана съгласно разпоредбите на този закон и другите специални закони.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Собствениците на колекции от видове по чл. 37 и 70, както и собствениците и ползвателите на горски територии, земи и водни площи са длъжни да осигуряват свободен достъп в имотите си за извършване на дейностите и контрола по този закон при спазване на изискванията на другите специални закони.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Министерството на околната среда и водите може да предоставя на неправителствените и други организации и сдружения правото да организират поддържащи, направляващи, регулиращи, възстановителни и други природозащитни дейности в защитените зони и по отношение на защитените видове по ред, определен с наредба на министъра на околната среда и водите.

Чл. 120. Агенция "Митници" осъществява митническия контрол върху внасянето и изнасянето на екземпляри от видовете по чл. 70 съгласно изискванията на този закон, Закона за митниците и другите нормативни актове, свързани с митническия контрол.

Глава седма.ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 88 ОТ 2005 Г.)
Раздел I.Принудителни административни мерки
Чл. 121. (1) (Предишен текст на чл. 121, изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон и на вредните последици от тях компетентните органи или оправомощени от тях лица налагат принудителни административни мерки по реда на този раздел.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Органите по чл. 122 налагат принудителни административни мерки по този закон в случаите на възникване на непосредствена опасност от увреждане или унищожаване на защитени зони или на части от тях.

Чл. 122. (1) Министърът на околната среда и водите:
1. спира разпореждания на органи на изпълнителната власт, които са в нарушение на този закон;
2. спира реализацията на планове и проекти, започнати или утвърдени в нарушение на този закон;
3. затваря зоологически градини или части от тях, които не функционират в съответствие с изискванията на този закон;
4. отнема лицензи на зоологически градини в случаите по чл. 62, ал. 4.
(2) Директорите на регионалните органи на Министерството на околната среда и водите:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) спират дейности по ползването на горите, земите и водните площи и на други ресурси, както и строителството в защитени зони, които са в нарушение на заповедите за обявяването им или на утвърдените по съответния ред планове за управление, устройствени, технически и горскостопански програми планове и проекти;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) спират дейности или обекти, които увреждат или замърсяват околната среда над допустимите норми в защитени зони;
3. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) спират разпореждания на регионалните дирекции по горите, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, директорите на природни паркове и общинските органи, които са в нарушение на този закон;
4. издават предписания за мерки за предотвратяване и/или отстраняване на нарушения.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Директорите на регионалните дирекции по горите, директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и директорите на природни паркове, както и кметовете на общини спират дейности и строителство в гори, земи и водни площи - държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти.

Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва с мотивирана заповед на орган по чл. 122, в която се посочва основанието за налагане, видът и начинът на прилагане на съответната принудителна административна мярка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедите по ал. 1 и по чл. 122, ал. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й.

Раздел II.Административни нарушения и наказания
Чл. 124. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За нарушения на забраните и ограниченията, определени по реда на чл. 12, ал. 6, чл. 19 и 29, както и за неспазване на режимите и условията, определени в заповедите по чл. 42, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.
(2) За неспазване на условията в разрешително, издадено по реда на този закон, доколкото деянието не съставлява друго административно нарушение, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 300 до 6000 лв.
(3) За неспазване на принудителните административни мерки по чл. 122 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За нарушение на чл. 38, чл. 39, ал. 1, чл. 40, чл. 41, ал. 3, чл. 44, 46, чл. 47, ал. 1, чл. 60, ал. 2 и 3, чл. 100, чл. 102, ал. 1 и чл. 111 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
(2) Правоспособен ловец, извършил нарушение по чл. 38, чл. 41, ал. 3 и чл. 44 по време на лов, се наказва с глоба по ал. 1 и се лишава от право на ловуване за срок от една до две години.
(3) В случаите по ал. 2, когато нарушението е спрямо световно или европейски застрашен вид, лишаването от право на ловуване е за срок три години.
(4) За нарушения по чл. 38, чл. 41, ал. 3,чл. 44 и 46, извършени в защитени територии или засягащи световно застрашени видове животни, глобите по ал. 1 се налагат в двоен размер.

Чл. 126. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) За осъществяване на дейност без лиценз по чл. 62, ал. 1, в нарушение на чл. 62а и чл. 67, ал. 4 или без разрешение по чл. 67, ал. 3 и чл. 68, ал. 2 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2000 до 25 000 лв.

Чл. 127. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) За нарушения по чл. 16, букви "б", "в", "г" и "д" от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 700 до 4000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1500 до 10 000 лв.
(2) За нарушения по чл. 16, букви "к", "л" и "м" от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 6000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2500 до 12 000 лв.
(3) За осъществяване на дейност в случаите по чл. 16, букви "а", "е", "ж", "з", "и" и "й" от Регламент 338/97 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 5000 до 30 000 лв.

Чл. 128. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За нарушение на чл. 41а, ал. 2, чл. 92, ал. 1, чл. 94, ал. 1, чл. 102, ал. 4 и чл. 102б, ал. 5 физическите лица се наказват с глоба от 50 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

Чл. 128.. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) За нарушение на чл. 43а, ал. 1, 2 и 3, чл. 73, ал. 2, чл. 90, ал. 1, чл. 102, ал. 2, чл. 102а, ал. 1 и 2 и чл. 119, ал. 2 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.

Чл. 128б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) За нарушение на чл. 31, ал. 14 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) За нарушение на чл. 31, ал. 14 и 17 длъжностните лица се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.

Чл. 128в. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За други нарушения на този закон, на Регламент 338/97 и Регламент 865/2006, ако извършеното не съставлява престъпление, физическите лица се наказват с глоба от 50 до 2000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

Чл. 129. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Вещите, включително живите животни и растения, предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Продажбата на вещи по ал. 1 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Алинея 2 не се прилага в случай на отнети в полза на държавата екземпляри от видове по чл. 37 от този закон и по Приложение А от Регламент 338/97 - предмет на нарушението. В тези случаи разпореждането се осъществява съответно по реда на чл. 39, ал. 2 и 3 или на глава четвърта, раздел VI.

Чл. 129а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) За щети, нанесени на определени видове растения и животни, включени в приложение № 3, виновните лица заплащат обезщетение.
(2) Размерът на обезщетението се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.

Чл. 130. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Нарушенията по чл. 124, ал. 1 и 3, чл. 125 и чл. 128в се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, от областния управител или от кмета на общината. Наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите, от министъра на земеделието и храните, от областния управител или от кмета на общината, или от оправомощени от тях лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Нарушенията по чл. 124, ал. 2 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от органа, издал разрешителното, а наказателните постановления се издават от съответния орган, издал разрешителното, или от оправомощено от него лице.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Нарушенията по чл. 126 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, а наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и храните или от оправомощени от тях лица.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Нарушенията по чл. 127, чл. 128, 128а и 128б се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите, а наказателните постановления се издават от министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него лица.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Органът, издал наказателното постановление, с което е наложено наказание по чл. 125, ал. 2 и 3, е длъжен в тридневен срок от влизането му в сила да уведоми Изпълнителната агенция по горите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.)

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)
Кодът в колона 1 съответства на означението на типа местообитание в Приложение 1 на Директива 92/43/EEC
Знакът "*" в колона 2 отбелязва приоритетен за опазване тип местообитание
Наименованието в колона 3 съответства на наименованието на типа местообитание в Приложение 1 на Директива 92/43/EEC
Код по
При-
Наименование
Директива
ори-
 
92/43/ЕЕС(1)
тет
 
1
2
3
1110
 
Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини
1130
 
Естуари
1140
 
Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода
1150
*
Крайбрежни лагуни
1160
 
Обширни плитки заливи
1170
 
Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове)
1210
 
Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси
1240
 
Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium
1310
 
Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени
1340
*
Континентални солени ливади
1410
 
Средиземноморски солени ливади
1530
*
Панонски солени степи и солени блата
2110
 
Зараждащи се подвижни дюни
2120
 
Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)
2130
*
Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)
2180
 
Облесени дюни
2190
 
Влажни понижения между дюните
2340
*
Панонски вътрешноконтинентални дюни
3130
 
Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea
3140
 
Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara
3150
 
Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition
3160
 
Естествени дистрофни езера
3260
 
Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion
3270
 
Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.
4030
 
Европейски сухи ерикоидни съобщества
4060
 
Алпийски и бореални ерикоидни съобщества
4070
*
Храстови съобщества с Pinus mugo
4080
 
Субарктични храсталаци от Salix spp.
4090
 
Ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета
40A0
*
Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества
40B0
 
Родопски съобщества на Potentilla fruticosa
40C0
*
Понто-сарматски широколистни храстчета
5130
 
Съобщества на Juniperus communis върху варовик
5210
 
Храсталаци с Juniperus spp.
6110
*
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
6150
 
Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества
6170
 
Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества
6210
 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)
6220
*
Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea
6230
*
Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините
6240
*
Субпанонски степни тревни съобщества
6250
*
Панонски льосови степни тревни съобщества
6260
*
Панонски пясъчни степи
62С0
*
Понто-Сарматски степи
62A0
 
Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
62D0
 
Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
6410
 
Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae)
6420
 
Средиземноморски влажни съобщества на високи треви от съюз Molinio-Holoschoenion
6430
 
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс
6440
 
Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини
6510
 
Низинни сенокосни ливади
6520
 
Планински сенокосни ливади
7140
 
Преходни блата и плаващи подвижни торфища
7210
*
Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове от съюза Caricion davallianae
7220
*
Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)
7230
 
Алкални блата
8110
 
Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс
8120
 
Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини
8210
 
Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
8220
 
Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове
8230
 
Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii
8310
 
Неблагоустроени пещери
8330
 
Подводни или частично подводни морски пещери
9110
 
Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
9130
 
Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
9150
 
Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)
9170
 
Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum
9180
*
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
91D0
*
Мочурни гори
91E0
*
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0
 
Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)
91G0
*
Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
91Н0
*
Панонски гори с Quercus pubescens
91I0
*
Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.
91М0
 
Балкано-панонски церово-горунови гори
91S0
*
Западнопонтийски букови гори
91W0
 
Мизийски букови гори
91Z0
 
Мизийски гори от сребролистна липа
91AA
*
Източни гори от космат дъб
91BA
 
Мизийски гори от обикновена ела
91CA
 
Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
9260
 
Гори от Castanea sativa
9270
 
Гръцки букови гори с Abies borisii-regis
92А0
 
Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
92С0
 
Гори от Platanus orientalis
92D0
 
Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae)
9410
 
Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)
9530
*
Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор
9560
*
Ендемични гори от Juniperus spp.
95A0
 
Гори от бяла и черна мура
 
 
 
(*1) Кореспондиращ на кода на Натура 2000

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)
Знакът "!" пред името на даден вид означава, че видът е включен в приложението към Резолюция № 6 (1998) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.
Знакът "*" пред името на даден вид означава, че видът изисква приоритетно съхранение на неговото местообитание.
Означението "spp." означава всички видове от този таксон, срещащи се на територията на Р.Б.
 
 
1. ГРЪБНАЧНИ
1. VERTEBRATES
 
 
КЛАС БОЗАЙНИЦИ
MAMMALIA
 
 
РАЗРЕД ПРИЛЕПИ
CHIROPTERA
 
 
Сем. Подковоноси прилепи
Rhinolophidae
!
 
Средиземноморски подковонос
Rhinolophus blasii
!
 
Южен подковонос
Rhinolophus euryale
!
 
Голям подковонос
Rhinolophus ferrumequinum
!
 
Малък подковонос
Rhinolophus hipposideros
!
 
Подковонос на Мехели
Rhinolophus mehelyi
 
 
Сем. Гладконоси прилепи
Vespertilionidae
!
 
Широкоух прилеп
Barbastella barbastellus
 
 
Дългокрил прилеп
Miniopterus schreibersii
 
 
Дългоух нощник
Myotis bechsteinii
 
 
Остроух нощник
Myotis blythii
!
 
Дългопръст нощник
Myotis capaccinii
!
 
Трицветен нощник
Myotis emarginatus
!
 
Голям нощник
Myotis myotis
 
 
РАЗРЕД ГРИЗАЧИ
RODENTIA
 
 
Сем. Хомяци
Cricetidae
!
 
Добружански (среден) хомяк
Mesocricetus newtoni
 
 
Сем. Сънливци
Gliridae
 
 
Мишевиден сънливец
Myomimus roachi
 
 
Сем. Катерици
Sciuridae
!
 
Лалугер
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
 
 
Сем. Скачащи мишки
Zapodidae
 
 
Скачаща (степна) мишка
Sicista subtilis
 
 
РАЗРЕД ХИЩНИЦИ
CARNIVORA
 
 
Сем. Кучета
Canidae
!
*
Европейски вълк
Canis lupus
 
 
Сем. Мечки
Ursidae
!
*
Кафява мечка
Ursus arctos
 
 
Сем. Порови
Mustelidae
!
 
Видра
Lutra lutra
 
 
Степен пор
Mustela eversmanii
 
 
Пъстър пор
Vormela peregusna
 
 
Сем. Котки
Felidae
 
 
Рис
Lynx lynx(Felis lynx)
 
 
Сем. Същински тюлени
Phocidae
!
*
Тюлен монах
Monachus monachus
 
 
РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ
CETACEA
 
 
Сем. Морски свине
Phocoenidae
!
 
Муткур (морска свиня)
Phocoena phocoena
 
 
Сем. Делфини
Delphinidae
!
 
Афала
Tursiops truncatus
 
 
РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ
ARTIODACTYLA
 
 
Сем. Кухороги
Bovidae
!
 
Дива коза
Rupicapra rupicapra balcanica
 
 
КЛАС ПТИЦИ
AVES
 
 
РАЗРЕД ГМУРКАЧОПОДОБНИ
GAVIIFORMES
 
 
Сем. Гмуркачови
Gaviidae
 
 
Червеногуш гмуркач
Gavia stellata
 
 
Черногуш гмуркач
Gavia arctica
 
 
РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ
PODICIPEDIFORMES
 
 
Сем. Гмурцови
Podicipedidae
 
 
Ушат гмурец
Podiceps auritus
 
 
РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ
PELECANIFORMES
 
 
Сем. Корморанови
Phalacrocoracidae
!
 
Малък корморан
Phalacrocorax pygmeus
!
 
Среден корморан
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
 
 
Сем. Пеликанови
Pelecanidae
!
 
Къдроглав пеликан
Pelecanus crispus
!
 
Розов пеликан
Pelecanus onocrotalus
 
 
РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ
CICONIIFORMES
 
 
Сем. Чаплови
Ardeidae
!
 
Гривеста чапла
Ardeola ralloides
!
 
Ръждива чапла
Ardea purpurea
!
 
Голям воден бик
Botaurus stellaris
!
 
Голяма бяла чапла
Egretta alba
!
 
Малка бяла чапла
Egretta garzetta
!
 
Малък воден бик
Ixobryhus minutus
!
 
Нощна чапла
Nycticorax nycticorax
 
 
Сем. Щъркелови
Ciconiidae
!
 
Бял щъркел
Ciconia ciconia
!
 
Черен щъркел
Ciconia nigra
 
 
Сем. Ибисови
Threskiornithidae
!
 
Бяла лопатарка
Plаtalea leucorodia
!
 
Блестящ ибис
Plegadis falcinellus
 
 
РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ
ANSERIFORMES
 
 
Сем. Патицови
Anatidae
!
 
Малка белочела гъска
Аnser erythropus
!
 
Белоока потапница
Aythya nyroca
!
 
Червеногуша гъска
Branta ruficollis
!
 
Тундров лебед
Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)
!
 
Поен лебед
Cygnus cygnus
!
 
Малък нирец
Mergus albellus
!
 
Тръноопашата патица
Oxyura leucocephala
!
 
Ръждив ангъч
Тadorna ferruginea
 
 
РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ
FALCONIFORMES
 
 
Сем. Орли рибари
Pandionidae
!
 
Орел рибар
Pandion haliaetus
 
 
Сем. Ястребови
Accipitridae
!
 
Късопръст ястреб
Accipiter brevipes
!
 
Черен лешояд
Aegypius monachus
!
 
Скален орел
Aquila chrysaetos
!
 
Голям креслив орел
Aquila clanga
!
 
Кръстат (царски) орел
Aquila heliaca
!
 
Малък креслив орел
Aquila pomarina
!
 
Белоопашат мишелов
Buteo rufinus
!
 
Орел змияр
Circаеtus gallicus
!
 
Тръстиков блатар
Circus aeruginosus
!
 
Полски блатар
Circus cyaneus
!
 
Степен блатар
Circus macrourus
!
 
Ливаден блатар
Circus pygargus
!
 
Брадат лешояд
Gypaetus barbatus
!
 
Белоглав лешояд
Gyps fulvus
!
 
Белоопашат морски орел
Haliaeetus albicilla
!
 
Ястребов орел
Hieraaetus fasciatus
!
 
Малък орел
Hieraaetus pennatus
!
 
Черна каня
Milvus migrans
!
 
Червена каня
Milvus milvus
!
 
Египетски лешояд
Neophron percnopterus
!
 
Осояд
Pernis apivorus
 
 
Сем. Соколови
Falconidae
 
 
Ловен сокол
Falco cherrug
!
 
Малък сокол
Falco columbarius
!
 
Средиземноморски сокол
Falco eleonorae
!
 
Далматински сокол
Falco biarmicus
!
 
Белошипа ветрушка
Falco naumanni
!
 
Сокол скитник
Falco peregrinus
 
 
Вечерна ветрушка
Falco vespertinus
 
 
РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ
GALLIFORMES
 
 
Сем. Фазанови
Phasanidae
 
 
Планински кеклик
Alectoris graeca graeca
 
 
Сем. Тетреви
Tetraonidae
!
 
Лещарка
Bonasa bonasia
!
 
Глухар
Tetrao urogallus
 
 
РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ
GRUIFORMES
 
 
Сем. Жеравови
Gruidae
!
 
Сив жерав
Grus grus
 
 
Сем. Дроплови
Otididae
!
*
Дропла
Otis tarda
 
 
Сем. Дърдавцови
Rallidae
!
 
Ливаден дърдавец
Crex crex
!
 
Голяма пъструшка
Porzana porzana
!
 
Средна пъструшка
Porzana parva
!
 
Малка пъструшка
Porzana pusilla
 
 
РАЗРЕД ДЪЖДО-
CHARADRIIFORMES
 
 
СВИРЦОПОДОБНИ
 
 
 
Сем. Туриликови
Burhinidae
!
 
Турилик
Burhinus oedicnemus
 
 
Сем. Дъждосвирцови
Charadriidae
 
 
Морски дъждосвирец
Charadrius alexandrinus
 
 
Планински дъждосвирец
Eudromias morinellus
!
 
Златистопер дъждосвирец
Pluvialis apricaria
 
 
Шипокрила калугерица
Hoplopterus spinosus
 
 
Сем. Бекасови
Scolopacidae
 
 
Пъстроопашат крайбрежен бекас
Limosa lapponica
!
 
Тънкоклюн свирец
Numenius tenuirostris
!
 
Бойник
Philomachus pugnax
 
 
Средна бекасина
Gallinago media
!
 
Малък горски водобегач
Tringa glareola
 
 
Пепеляв брегобегач
Xenus cinereus
 
 
Сем. Саблеклюнови
Recurvirostridae
!
 
Кокилобегач
Himantopus himantopus
!
 
Саблеклюн
Recurvirostra avoseta
 
 
Сем. Листоногови
Phalaropodidae
!
 
Тънкоклюн листоног
Phalaropus lobatus
 
 
Сем. Огърличникови
Glareolidae
!
 
Кафявокрил огърличник
Glareola pratincola
 
 
Сем. Чайкови
Lariidae
!
 
Дългоклюна чайка
Larus genei
!
 
Малка черноглава чайка
Larus melanocephalus
 
 
Малка чайка
Larus minutus
 
 
Сем. Рибарки
Sternidae
!
 
Белобуза рибарка
Chlidonias hybridus
!
 
Черна рибарка
Chlidonias niger
!
 
Дебелоклюна рибарка
Geochelidon nilotica
!
 
Белочела рибарка
Sterna albifrons
!
 
Каспийска рибарка
Sterna caspia
!
 
Речна рибарка
Sterna hirundo
!
 
Гривеста рибарка
Sterna sandvicensis
 
 
РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ
STIGIFORMES
 
 
Сем. Същински сови
Strigidae
!
 
Пернатонога кукумявка
Aegolius funereus
!
 
Блатна сова
Asio flammeus
!
 
Бухал
Bubo bubo
!
 
Врабчова кукумявка
Glaucidium passerinum
!
 
Уралска улулица
Strix uralensis
 
 
РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ
CAPRIMULGIFORMES
 
 
Сем. Козодоеви
Caprimulgidae
!
 
Козодой
Caprimulgus europaeus
 
 
РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ
CORACIIFORMES
 
 
Сем. Земеродни рибарчета
Alcedinidae
!
 
Земеродно рибарче
Alcedo atthis
 
 
Сем. Синявицови
Coraciidae
!
 
Синявица
Coracias garrulus
 
 
РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ
PICIFORMES
 
 
Сем. Кълвачови
Picidae
!
 
Белогръб кълвач
Dendrocopos leucotos
!
 
Среден пъстър кълвач
Dendrocopos medius
!
 
Сирийски пъстър кълвач
Dendrocopos syriacus
!
 
Черен кълвач
Dryocopus martius
!
 
Трипръст кълвач
Picoides tridactylus
!
 
Сив кълвач
Picus canus
 
 
РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ
PASSERIFORMES
 
 
Сем. Чучулигови
Alaudidae
!
 
Късопръста чучулига
Calandrella brachydactyla
!
 
Горска чучулига
Lullula arborea
!
 
Дебелоклюна чучулига
Melanocorypha calandra
 
 
Сем. Стърчиопашкови
Motacillidae
!
 
Полска бъбрица
Anthus campestris
 
 
Сем. Сврачкови
Laniidae
!
 
Червеногърба сврачка
Lanius collurio
!
 
Черночела сврачка
Lanius minor
 
 
Белочела сврачка
Lanius nubicus
 
 
Сем. Мухоловкови
Muscicapidae
 
 
Подсем. Дроздови
Turdinae
 
 
Черногърбо каменарче
Oenanthe pleshanka
 
 
Подсем. Коприварчеви
Sylviinae
 
 
Мустакато шаварче
Acrocephalus melanopogon
!
 
Водно шаварче
Acrocephalus paludicola
!
 
Голям маслинов присмехулник
Hippolais olivetorum
!
 
Ястребогушо коприварче
Sylvia nisoria
 
 
Подсем. Мухоловкови
Muscicapinae
!
 
Беловрата мухоловка
Ficedula albicollis
!
 
Червеногуша мухоловка
Ficedula parva
!
 
Полубеловрата мухоловка
Ficedula semitorquata
 
 
Сем. Овесаркови
Emberizidae
!
 
Градинска овесарка
Emberiza hortulana
 
 
КЛАС ВЛЕЧУГИ
REPTILIA
 
 
РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ
CHELONIA (TESTUDINES)
 
 
Сем. Сухоземни костенурки
Testudinidae
!
 
Шипобедрена костенурка
Testudo graeca
!
 
Шипоопашата костенурка
Testudo hermanni boettgeri
 
 
Сем. Блатни костенурки
Emydidae
!
 
Обикновена блатна костенурка
Emys orbicularis
 
 
Южна блатна костенурка
Mauremys rivulata (Mauremys caspica rivulata)
 
 
РАЗРЕД ЗМИИ
OPHIDIA
 
 
Сем. Отровници
Viperidae
 
 
Остромуцунеста усойница
Vipera ursinii
 
 
Сем. Смокове
Colubridae
!
 
Леопардов смок
Elaphe situla (Zamenis situla)
!
 
Ивичест смок
Elaphe quatuorlineata
!
 
Пъстър смок
Elaphe sauromates
 
 
КЛАС ЗЕМНОВОДНИ
AMPHIBIA
 
 
РАЗРЕД ОПАШАТИ
CAUDATA
 
 
Сем. Саламандрови
Salamandridae
!
 
Гребенест тритон
Triturus cristatus (T. cristatus cristatus)
 
 
Добруджански тритон
Triturus dobrogicus (T. cristatus dobrogicus)
 
 
Голям гребенест тритон
Triturus karelinii (T. cristatus karelinii)
 
 
РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ
ANURA
 
 
Сем. Бумки
Discoglossidae
!
 
Червенокоремна бумка
Bombina bombina
!
 
Жълтокоремна бумка
Bombina variegata
 
 
КЛАС РИБИ
PISCES
 
 
РАЗРЕД МИНОГИ
PETROMYZONIFORMES
 
 
Сем. Миногови
Petromyzonidae
 
 
Миноги
Eudontomyzon spp.
 
 
РАЗРЕД ЩУКОПОДОБНИ
ESOCIFORMES
 
 
Сем. Умброви
Umbridae
 
 
Умбра
Umbra krameri
 
 
РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ
CYPRINIFORMES
 
 
Сем. Шаранови
Cyprinidae
!
 
Распер
Aspius aspius
 
 
Черна (Балканска) мряна
Barbus meridionalis petenyi
 
 
Резовска (Приморска) мряна
Barbus tauricus (Barbus plebejus tauricus)
 
 
Маришка мряна
Barbus cyclolepis (Barbus cyclolepis tauricus)
 
 
Уклей (Брияна, Облез)
Chalcalburnus chalcoides
!
 
Белопера кротушка
Romanogobio albipinatus (Gobio albipinatus)
!
 
Балканска кротушка
Romanogobio uranoscopus (Gobio uranoscopus)
!
 
Европейска горчивка
Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus)
 
 
Планински кефал
Leuciscus souffia
 
 
Сабица
Pelecus cultratus
 
 
Сем. Виюнови
Cobitidae
 
 
Голям щипок
Cobitis elongata
 
 
Щипок (Обикновен щипок, Змиорче, Пискал)
Cobitis elongatoides (Cobitis taenia elongatoides)
 
 
Струмски щипок
Cobitis strumicae (Cobitis taenia strumicae)
!
 
Виюн
Misgurnus fossilis
!
 
Балкански щипок (Лискур, Лингур)
Sabanejewia balcanica (Sabanejewia aurata balcanica)
 
 
Дунавски (Български) щипок
Sabanejewia bulgarica (Sabanejewia aurata bulgarica)
 
 
РАЗРЕД КОСТУРОПОДОБНИ
PERCIFORMES
 
 
Сем. Костурови
Percidae
 
 
Високотел бибан
Gymnocephalus baloni
!
 
Ивичест бибан
Gymnocephalus schraetzer
!
 
Вретенарка
Zingel spp.
 
 
РАЗРЕД СЕЛДОПОДОБНИ
CLUPEIFORMES
 
 
Сем. Селдови
Clupeidae
 
 
Скумрии
Alosa spp.
 
 
РАЗРЕД СКОРПИДОПОДОБНИ
SCORPAENIFORMES
 
 
Сем. Главочи
Cottidae
!
 
Главоч
Cottus gobio
 
 
2. БЕЗГРЪБНАЧНИ
2. INVERTEBRATES
 
 
ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ
ARTHRODOPA
 
 
КЛАС РАКООБРАЗНИ
CRUSTACEA
 
 
РАЗРЕД ДЕСЕТОНОГИ
DECAPODA
 
 
РАКООБРАЗНИ
 
 
 
Сем. Сладководни прави раци
Astacidae
 
*
Ручеен рак
Austropotamobius torrentium
 
 
КЛАС НАСЕКОМИ
INSECTA
 
 
РАЗРЕД ВОДНИ КОНЧЕТА
ODONATA
 
 
Сем. Ценагриониди
Coenagrionidae
 
 
Ценагрион
Coenagrion mercuriale
 
 
Ценагрион
Coenagrion ornatum
 
 
Сем. Гомфиди
Gomphidae
 
 
Офиогомфус
Ophiogomphus cecilia
 
 
Сем. Кордулегастриди
Cordulegastridae
 
 
Кордулегастер
Cordulegaster heros
 
 
Сем. Кобилички, либелулиди
Libellulidae
 
 
Леукориния
Leucorrhinia pectoralis
 
 
РАЗРЕД ПРАВОКРИЛИ
ORTHOPTERA
 
 
Сем. Катантопиди
Catantopidae
 
 
Одонтоподизма
Odontopodisma rubripes
 
 
Обикновен паракалоптенус
Paracaloptenus caloptenoides
 
 
РАЗРЕД ТВЪРДОКРИЛИ
COLEOPTERA
 
 
Сем. Трупояди
Geotrupidae
 
 
 
Bolbelasmus unicronis
 
 
Сем. Рисодиди
Rhysodidae
 
 
Рисодес
Rhysodes sulcatus
 
 
Сем. Бръмбари бегачи
Carabidae
 
 
Карабус
Carabus hungaricus
 
 
Карабус
Carabus variolosus
 
 
Бръмбър рогач
Lucanus cervus
*
 
Алпийска розалия
Rosalia alpina
 
 
Сем. Листороги, торни бръмбари
Scarabaeidae
*
 
Осмодерма
Osmoderma eremite
 
 
Сем. Сечковци
Cerambycidae
 
 
Обикновен сечко
Cerambyx cerdo
 
 
Буков сечко
Morimus funereus
 
 
РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ
LEPIDOPTERA
 
 
 
Arctiidae
 
 
*
Callimorpha quadripunctaria
 
 
Сем. Белянки
Pieridae
 
 
Жълтушка
Colias myrmidone
 
 
Лептидеа
Leptidea morsei
 
 
Сем. Синевки
Lycaenidae
 
 
Лицена
Lycaena dispar
 
 
Макулинеа
Maculinea nausithous
 
 
Полиоматус
Polyommatus eroides
 
 
Сем. Многоцветници
Nymphalidae
 
 
Сатирче
Coenonympha oedipus
 
 
Еуфидриас
Euphydryas aurinia
 
 
Хидриас
Hypodryas maturna (Euphydryas maturna)
*
 
Бяло-v
Nymphalis vaualbum
 
 
Сем. Лазиокампиди
Lasiocampidae
 
 
Торбогнездница
Eriogaster catax
 
 
Сем. Педомерки
Geometriade
 
 
Лигниоптера
Lignyoptera fumidaria
 
 
Сем. Нощни пеперуди
Noctuidae
 
 
 
Dioszeghyana schmidtii
 
 
ТИП МЕКОТЕЛИ
MOLLUSCA
 
 
КЛАС ОХЛЮВИ
GASTROPODA
 
 
РАЗРЕД ДРЕВНИ ГАСТРОПОДИ
ARCHAEOGASTROPODA
 
 
Сем. Неритиди
Neritidae
 
 
Ивичест теодоксус
Theodoxus transversalis
 
 
РАЗРЕД ВОДНИ БЕЛОДРОБНИ
BASOMMATOPHORA
 
 
ОХЛЮВИ
 
 
 
Сем. Планорбиди
Planorbidae
 
 
Анизус
Anisus vorticulus
 
 
РАЗРЕД СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ
STYLOMMATOPHRA
 
 
Сем. Вертигиниди
Vertiginidae
 
 
Вертиго
Vertigo moulinsiona
 
 
Вертиго
Vertigo angustior
 
 
КЛАС МИДИ
BIVALVIA
 
 
Сем. Бисерни миди
Unionoidae
!
*
Бисерна мида
Unio crassus
 
 
3. РАСТЕНИЯ
3. PLANTES
 
 
ОТДЕЛ ПАПРАТОВИДНИ
POLYPODIOPHYTA (PTERIDOPHYTA)
 
 
Сем. Разковничеви
Marsileaceae
!
 
Четирилистно разковниче
Marsilea quadrifolia
 
 
ОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ
MAGNOLOPHYTA (ANGIOSPERMAE)
 
 
Сем. Лаваницови
Alismataceae
!
 
Парнасиева калдезия
Caldesia parnassifolia
 
 
Сем. Сложноцветни
Asteraceae (Compositae)
 
 
Имануелова метличина
Centaurea immanuelis- loewii
 
 
Янкева метличина
Centaurea jankae
!
 
Сибирски див тютюн
Ligularia sibirica
 
 
Сем. Грапаволистни
Boraginaceae
 
 
Червено усойниче
Echium russicum
 
 
Сем. Кръстоцветни
Brassicaceae (Crucuferae)
 
 
Татарско диво зеле
Crambe tataria
 
 
Сем. Карамфилови
Caryophyllaceae
 
 
Янкева кутявка
Moehringia jankae
 
 
Сем. Острицови
Cyperaceae
!
 
Карниолска пушица
Eleocharis carniolica
 
 
Сем. Росянкови
Droseraceae
!
 
Жлезиста алдрованда
Aldrovanda vesiculosa
 
 
Сем. Перуникови
Iridaceae
 
 
Блатно петльово перо
Gladiolus palustris
 
 
Сем. Салепови
Orchidaceaea
!
 
Венерино пантофче
Cypripedium calceolus
 
 
Калописиева дактилориза
Dactylorhiza kalopissii
 
 
Обикновена пърчовка
Himantoglossum caprinum (H. hircinum)
!
 
Льозелов липарис
Liparis loeselii
 
 
Сем. Розоцветни
Rosaceae
!
 
Емилипопово прозорче
Potentilla emili-popii
 
 
Сем. Живеничеви
Scrophulariaceae
 
 
Карпатска тоция
Tozzia alpina ssp. carpatica (T. carpatica)
 
 
Сем. Теменугови
Violaceae
 
 
Дългошпореста теменуга
Viola delphinantha
 
 
МЪХОВЕ
 
 
 
ОТДЕЛ ЛИСТНАТИ МЪХОВЕ
BRYOPHYTA
!
 
 
Buxbaumia viridis
!
 
 
Dicranum viride
 
 
 
Hamatocaulis (Drepanocladus )vernicosus
 
 
 
Leocobrium glaucum
 
 
 
Meesia longiseta
 
 
ОТДЕЛ ЧЕРНОДРОБНИ МЪХОВЕ
MARCHANTIOPHYTA
!
 
 
Mannia triandra
 
 
 
 

Приложение № 2а към чл. 35а
(Ново - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)
1. ГРЪБНАЧНИ
1. VERTEBRATES
ПТИЦИ
AVES
РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ
ANSERIFORMES
Сем. Патицови
Anatidae
Голяма белочела гъска
Anser albifrons
РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ
CORACIIFORMES
Сем. Пчелоядови
Мeropidae
Пчелояд
Merops apiaster
2. РАСТЕНИЯ
2. PLANTES
ОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ
MAGNOLOPHYTA (ANGIOSPERMAE)
Сем. Лободови
Chenopodiaceae
Влакнеста басия
Bassia hirsuta
Сем. Острицови
Cyperaceae
Буксбаумиева острица
Carex buxbaumii
Двуредна острица
Carex disticha
Туфеста острица
Carex elata
Ръждива острица
Carex ferruginea
Тъмнокафява острица
Carex fuliginosa
Хартманиева острица
Carex hartmanii
Тинеста острица
Carex limosa
Пиринска острица
Carex pirinensis
Брадавичеста острица
Carex punctata
Скална острица
Carex rupestris
Режещ кладиум
Cladium mariscus
Михелов дихостилис
Dichostylis mishelianus
Полегнал изолепис
Isolepis supina
Белардиева кобрезия
Kobresia myosuroides (Elyna bellardii)
Крайбрежен сцирпус
Scirpus litoralis (Schoenoplectus litoralis)
Триръбест сцирпус
Scirpus triqueter
Сем. Наводникови
Elatinaceae
Прешленолистен наводник
Еlatine alsinastrum
Тритичинков наводник
Elatine triandra
Сем. Бобови
Fabaceae (Leguminosae)
Жълт хедизарум
Hedysarum grandiflorum
Червен хедизарум
Hedysarum tauricum
Едноцветна конска подкова
Hippocrepis unisiliquosa
Алпийско секирче
Lathyrus alpestris
Планинско секирче
Lathyrus montanus
Блатно секирче
Lathyrus palustris
Панчичево секирче
Lathyrus pancicii
Скално секирче
Lathyrus saxatilis
Трансилванско секирче
Lathyrus transsylvanicus
Южна леща
Lens ervoides
Блатен звездан
Lotus uliginosus
Бяла лупина
Lupinus albus
Карстова люцерна
Medicago carstiensis
Крайбрежна люцерна
Medicago littoralis
Родопска люцерна
Medicago rhodopaea
Урумов окситропис
Oxytropis urumovii
Кожухаров окситропис
Oxytropis kozhuharovii
Тетрагонолобус
Tetragonolobus maritimus
Странджанска детелина
Trifolium ligusticum
Тимотейкова детелина
Trifolium phleoides
Мехуреста детелина
Trifolium physodes
Рубинова детелина
Trifolium rubens
Остроплоден сминдух
Trigonella spicata
Кавказка детелина
Trifolium spumosum
Късозъба детелина
Trifolium squamosum
Разперенозъба детелина
Trifolium squarrosum
Рилска глушина
Vicia abbreviata
Подземна глушина
Vicia amphicarpa
Отсеченолистна глушина
Vicia truncatulla
Сем. Букови
Fagaceae
Странджански дъб
Quercus hartwissiana
Сем. Дзукови
Juncaceae
Жабешка дзука
Juncus ranarius
Разперена светлика
Luzula deflexa
Сем. Салепови
Orchidaceaea
Редкоцветен салеп
Orchis laxiflora
Сем. Житни
Poaceae (Gramineae)
Качулато диво жито
Aegilops comosa
Коленчато диво жито
Aegilops geniculata (A. lorentii)
Маркграфово диво жито
Aegilops markgrafii (A. dichasians)
Крайбрежен елуропус
Aeluropus littoralis
Тракийска класица
Alopecurus thracicus
Прекъсната ветрушка
Apera interrupta
Едрокласа овсига
Bromus lanceolatus
Мизийска овсига
Bromus moesiacus
Парилска овсига
Bromus parilicus
Съчленен коринефорус
Corynephorus divaricatus
Гъстоцветен пирей
Elymus picnanthus (Agropyron litorale)
Пиринска власатка
Festuca pirinica
Парвотризетум
Parvotrisetum myrianthum
Перидикцион
Perydiction sanctum (Brachypodium sanctum)
Айтоска ливадина
Poa aitosensis
Йорданова ливадина
Poa jordanovii
Мочурна ливадина
Poa palustris
Пиринска ливадина
Poa pirinica
Родопска дива ръж
Secale rhodopaeum
Корабска гъжва
Sesleria korabensis (S. klasterskii)
Сбит овесец
Danthoniastrum compactum
Царска трева
Imperata cylindrica
Извит парафолис
Parapholis incurva
2. ГЪБИ
2. MYCOTA
Polyporaceae
 
Северен амилоцистис
Amylocystis lapponica
Boletaceae
 
Кървавочервена манатарка
Boletus dupainii
Величествена манатарка
Boletus permagnificus
Розовобяла манатарка
Boletus roseoalbidus
Обикновен филопорус
Phylloporus pelletieri
Tricholomataceae
 
Царска катателазма
Catathelasma imperiale
Трицветен леукопаксилус
Leucopaxillus compactus
Clathraceae
 
Арчеров клатрус
Clathrus archeri
Cortinariaceae
 
Превъзходен паяжинник
Cortinarius praestans
Suillaceae
 
Сибирска масловка
Suillus sibiricus
МЪХОВЕ
 
ОТДЕЛ ЛИСТНАТИ МЪХОВЕ
BRYOPHYTA
 
Leucobrium glaucum
 
Sphagnum spp.
 
 

Приложение № 3 към чл. 37
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.)
За видовете, означени със знак (*), се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс.
1. ГРЪБНАЧНИ
1. VERTEBRATES
БОЗАЙНИЦИ
MAMMALIA
РАЗРЕД НАСЕКОМОЯДНИ
INSECTIVORA
Сем. Таралежи
Erinaceidae
Таралеж
Erinaceus concolor
Сем. Земеровки
Soricidae
Етруска земеровка
Suncus etruscus
РАЗРЕД ПРИЛЕПИ
CHIROPTERA
Сем. Подковоноси прилепи
Rhinolophidae
Средиземноморски подковонос
Rhinolophus blasii
Южен подковонос
Rhinolophus euryale
Голям подковонос
Rhinolophus ferrumequinum
Малък подковонос
Rhinolophus hipposideros
Подковонос на Мехели
Rhinolophus mehelyi
Сем. Булдогови прилепи
Molossidae
Булдогов прилеп
Tadarida teniotis
Сем. Гладконоси прилепи
Vespertilionidae
Широкоух прилеп
Barbastella barbastellus
Северен вечерник
Eptesicus nilssoni
Полунощен прилеп
Eptesicus serotinus
Савиево прилепче
Hypsugo savii
Дългокрил прилеп
Miniopterus schreibersi
Алкатоев (бакембардов) нощник
Myotis alcathoe
Златист нощник
Myotis aurescens
Дългоух нощник
Myotis bechsteini
Остроух нощник
Myotis blythi
Нощник на Брандт
Myotis brandti
Дългопръст нощник
Myotis capaccinii
Езерен нощник
Myotis dasycneme
Воден нощник
Myotis daubentoni
Мустакат нощник
Myotis mystacinus
Трицветен нощник
Myotis emarginatus
Голям нощник
Myotis myotis
Нощник на Натерер
Myotis nattereri
Голям вечерник
Nyctalus lasiopterus
Малък вечерник
Nyctalus leisleri
Ръждив вечерник
Nyctalus noctula
Кафяво прилепче
Pipistrellus pipistrellus
Малко кафяво прилепче
Pipistrellus pygmaeus
Прилеп на Натузий
Pipistrellus nathusii
Средиземноморско прилепче
Pipistrellus kuhlii
Кафяв дългоух прилеп
Plecotus auritus
Сив дългоух прилеп
Plecotus austriacus
Двуцветен прилеп
Vespertilio murinus
РАЗРЕД ГРИЗАЧИ
RODENTIA
Сем. Сънливци
Gliridae
Мишевиден сънливец
Myomimus roachi
Лешников сънливец
Muscardinus avellanarius
Сем. Скачащи мишки
Dipodidae
Скачаща (степна) мишка
Sicista subtilis
Сем. Хомяци
Cricetidae
Добруджански (среден) хомяк
Mesocricetus newtoni
Сив (малък) хомяк
Cricetulus migratorius
Обикновен (голям) хомяк
Cricetus cricetus
РАЗРЕД ХИЩНИЦИ
CARNIVORA
Сем. Мечки
Ursidae
Кафява мечка
Ursus arctos (*)
Сем. Порови
Mustelidae
Видра
Lutra lutra (*)
Златка
Martes martes
Невестулка
Mustela nivalis
Степен пор
Mustela eversmanni
Пъстър пор
Vormela peregusna
Сем. Котки
Felidae
Рис
Felis lynx (*)
Европейска дива котка
Felis silvestris
Сем. Същински тюлени
Phocidae
Тюлен монах
Monachus monachus (*)
РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ
ARTIODACTYLA
Сем. Кухороги
Bovidae
Дива коза
Rupicapra rupicapra (*)
РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ
CETACEA
Сем. Морски свине
Phocoenidae
Муткур (морска свиня)
Phocoena phocoena
Сем. Делфини
Delphinidae
Делфин
Delphinus delphis (*)
Афала
Tursiops truncatus (*)
ПТИЦИ
AVES
РАЗРЕД ГМУРКАЧОПОДОБНИ
GAVIIFORMES
Сем. Гмуркачови
Gaviidae
Червеногуш гмуркач
Gavia stellata
Черногуш гмуркач
Gavia arctica
Черноклюн гмуркач
Gavia immer
РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ
PODICIPEDIFORMES
Сем. Гмурецови
Podicipedidae
Ушат гмурец
Podiceps auritus
Голям гмурец
Podiceps cristatus
Червеноврат гмурец
Podiceps grisegena
Черноврат гмурец
Podiceps nigricollis
Малък гмурец
Tachybaptus ruficollis
РАЗРЕД БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ
PROCELLARIIFORMES
Сем. Буревестникови
Procellariidae
Жълтоклюн буревестник
Calonectris /Procellaria/ diomedea
Обикновен буревестник
Puffinus yelkouan
РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ
PELECANIFORMES
Сем. Корморани
Phalacrocoracidae
Среден корморан
Phalacrocorax aristotelis
Малък корморан
Phalacrocorax pygmeus (*)
Сем. Пеликани
Pelecanidae
Къдроглав пеликан
Pelecanus crispus (*)
Розов пеликан
Pelecanus onocrotalus
Сем. Рибоядови
Sulidae
Бял рибояд
Мorus bassanus
РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ
CICONIIFORMES
Сем. Чаплови
Ardeidae
Гривеста чапла
Ardeola ralloides
Ръждива чапла
Ardea purpurea
Сива чапла
Ardea cinerea
Голям воден бик
Botaurus stellaris
Биволска чапла
Bubulcus ibis
Голяма бяла чапла
Egretta alba
Малка бяла чапла
Egretta garzetta
Малък воден бик
Ixobrychus minutus
Нощна чапла
Nycticorax nycticorax
Сем. Щъркелови
Ciconiidae
Бял щъркел
Ciconia ciconia
Черен щъркел
Ciconia nigra
Сем. Ибисови
Threskiornithidae
Бяла лопатарка
Plаtalea leucorodia
Блестящ ибис
Plegadis falcinellus
Сем. Фламингови
Phoenicopteridae
Розово фламинго
Phoenicopterus ruber
РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ
ANSERIFORMES
Сем. Патицови
Anatidae
Сърпокрила патица
Anas falcata
Сива патица
Anas strepera
Малка белочела гъска
Аnser erythropus
Посевна гъска
Аnser fabalis
Сива гъска
Аnser аnser
Снежна гъска
Аnser caerulescens
Белоока потапница
Aythya nyroca
Кафявоглава потапница
Aythya ferina
Планинска потапница
Aythya marila
Червеногуша гъска
Branta ruficollis
Звънарка
Bucephala clangula
Ледена потапница
Clangula hyemalis
Тундров лебед
Cygnus bewickii
Ням лебед
Cygnus olor
Поен лебед
Cygnus cygnus
Мраморна патица
Маrmaronetta angustirostris
Кадифена потапница
Мelanitta fusca
Траурна потапница
Мelanitta nigra
Малък нирец
Mergus albellus
Голям нирец
Mergus merganser
Среден нирец
Mergus serrator
Червеноклюна потапница
Netta rufina
Тръноопашата потапница
Oxyura leucocephala
Обикновена гага
Somateria mollissima
Ръждив ангъч
Тadorna ferruginea (*)
Бял ангъч
Тadorna tadorna
РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ
FALCONIFORMES
Сем. Орли рибари
Pandionidae
Орел рибар
Pandion haliaetus (*)
Сем. Ястребови
Accipitridae
Късопръст ястреб
Accipiter brevipes
Голям ястреб
Accipiter gentilis
Малък ястреб
Accipiter nisus
Черен лешояд
Aegypius monachus (*)
Скален орел
Aquila chrysaetos
Голям креслив орел
Aquila clanga
Кръстат (царски) орел
Aquila heliaca
Малък креслив орел
Aquila pomarina
Степен орел
Aquila rapax
Обикновен мишелов
Buteo buteo
Северен мишелов
Buteo lagopus
Белоопашат мишелов
Buteo rufinus
Орел змияр
Circаеtus gallicus
Тръстиков блатар
Circus aeruginosus
Полски блатар
Circus cyaneus
Степен блатар
Circus macrourus
Ливаден блатар
Circus pygargus
Пепелява каня
Elanus caeruleus
Брадат лешояд
Gypaetus barbatus (*)
Белоглав лешояд
Gyps fulvus (*)
Белоопашат морски орел
Haliaeetus albicilla (*)
Ястребов орел
Hieraaetus fasciatus
Малък орел
Hieraaetus pennatus
Черна каня
Milvus migrans
Червена каня
Milvus milvus
Египетски лешояд
Neophron percnopterus
Осояд
Pernis apivorus
Сем. Соколови
Falconidae
Далматински сокол
Falco biarmicus (*)
Ловен сокол
Falco cherrug (*)
Малък сокол
Falco columbarius
Средиземноморски сокол
Falco eleonorae
Белошипа ветрушка
Falco naumanni
Сокол скитник
Falco peregrinus (*)
Орко
Falco subbuteo
Черношипа ветрушка (Керкенез)
Falco tinnunculus
Вечерна ветрушка
Falco vespertinus
РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ
GALLIFORMES
Сем. Фазанови
Phasianidae
Лещарка
Bonasa bonasia
РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ
GRUIFORMES
Сем. Жеравови
Gruidae
Момин жерав
Anthropoides virgo
Сив жерав
Grus grus
Сем. Дърдавцови
Rallidae
Ливаден дърдавец
Crex crex (*)
Зеленоножка
Gallinula chloropus
Голяма пъструшка
Porzana porzana
Средна пъструшка
Porzana parva
Малка пъструшка
Porzana pusilla
Воден дърдавец
Rallus aquaticus
Сем. Дроплови
Otididae
Дропла
Otis tarda
Стрепет
Tetrax tetrax
РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ
CHARADRIIFORMES
Сем. Туриликови
Burhinidae
Турилик
Burhinus oedicnemus
Сем. Дъждосвирцови
Charadriidae
Каменообръщач
Arenaria interpres
Морски дъждосвирец
Charadrius alexandrinus
Речен дъждосвирец
Charadrius dubius
Пясъчен дъждосвирец
Charadrius hiaticula
Планински дъждосвирец
Eudromias morinellus
Шипокрила калугерица
Haplopterus spinosus
Златистопер дъждосвирец
Pluvialis apricaria
Сребристопер дъждосвирец
Pluvialis squatarola
Обикновена калугерица
Vanellus vanellus
Белоопашата калугерица
Vanellus leucurus
Сем. Стридоядови
Haematopididae
Стридояд
Haematopus ostralegus
Сем. Бекасови
Scolopacidae
Късокрил кюкавец
Actitis hypoleucos
Трипръст брегобегач
Calidris alba
Тъмногръд брегобегач
Calidris alpina
Голям брегобегач
Calidris canutus
Кривоклюн брегобегач
Calidris ferruginea
Малък брегобегач
Calidris minuta
Сив брегобегач
Calidris temminckii
Голяма бекасина
Gallinago media
Плоскоклюн блатобегач
Limicola falcinellus
Черноопашат крайбрежен бекас
Limosa limosa
Пъстроопашат крайбрежен бекас
Limosa lapponica
Малка бекасина
Lymnocryptes minimus
Голям свирец
Numenius arquata
Малък свирец
Numenius phaeopus
Тънкоклюн свирец
Numenius tenuirostris
Бойник
Philomachus pugnax
Голям червеноног водобегач
Tringa erythropus
Малък горски водобегач
Tringa glareola
Голям зеленоног водобегач
Tringa nebularia
Голям горски водобегач
Tringa ochropus
Малък зеленоног водобегач
Tringa stagnatilis
Малък червеноног водобегач
Tringa totanus
Жълтокрак брегобегач
Xenus cinereus
Сем. Саблеклюнови
Recurvirostridae
Кокилобегач
Himantopus himantopus
Саблеклюн
Recurvirostra avosetta
Сем. Листоногови
Phalaropodidae
Тънкоклюн листоног
Phalaropus lobatus
Плоскоклюн листоног
Phalaropus fulicarius
Сем. Огърличникови
Glareolidae
Кафявокрил огърличник
Glareola pratincola
Чернокрил огърличник
Glareola nordmanni
Сем. Чайкови
Lariidae
Белобуза рибарка
Chlidonias hybridus
Белокрила рибарка
Chlidonias leucopterus
Черна рибарка
Chlidonias niger
Дебелоклюна рибарка
Geochelidon nilotica
Чайка буревестница
Larus canus
Малка черногърба чайка
Larus fuscus
Дългоклюна чайка
Larus genei
Голяма черногърба чайка
Larus marinus
Малка черноглава чайка
Larus melanocephalus
Малка чайка
Larus minutus
Речна чайка
Larus ridibundus
Трипръста чайка
Rissa tridactyla
Белочела рибарка
Sterna albifrons
Каспийска рибарка
Sterna caspia
Речна рибарка
Sterna hirundo
Гривеста рибарка
Sterna sandvicensis
Полярна рибарка
Sterna paradisaea
Сем. Морелетникови
Stercorariudae
Голям морелетник
Stercorarius pomarinus
Среден морелетник
Stercorarius parasiticus
РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ
COLUMBIFORMES
Сем. Пустинаркови
Pteroclididae
Пухопръста пустинарка
Syrrhaptes paradoxus
Сем. Гълъбови
Columbidae
Див скален гълъб
Columba livia livia
Гълъб хралупар
Columba oenas
РАЗРЕД КУКУВИЦОПОДОБНИ
CUCULIFORMES
Сем. Кукувицови
Cuculidae
Качулата кукувица
Clamator glandarius
Обикновена кукувица
Cuculus canorus
РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ
STIGIFORMES
Сем. Забулени сови
Tytonidae
Забулена сова
Tyto alba
Сем. Същински сови
Strigidae
Пернатонога кукумявка
Aegolius funereus
Горска ушата сова
Asio otus
Блатна сова
Asio flammeus
Домашна кукумявка
Athene noctua
Бухал
Bubo bubo
Врабчова кукумявка
Glaucidium passerinum
Снежна сова
Nyctea scandiaca
Чухал
Otus scops
Горска улулица
Strix aluco
Уралска улулица
Strix uralensis
Ястребова сова
Surnia ulula
РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ
CAPRIMULGIFORMES
Сем. Козодоеви
Caprimulgidae
Козодой
Caprimulgus europaeus
РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ
APODIFORMES
Сем. Бързолетови
Apodidae
Черен бързолет
Apus apus
Алпийски бързолет
Apus melba
Блед бързолет
Apus pallidus
РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ
CORACIIFORMES
Сем. Земеродни рибарчета
Alcedinidae
Земеродно рибарче
Alcedo atthis
Сем. Синявицови
Coraciidae
Синявица
Coracias garrulus
Сем. Пчелоядови
Мeropidae
Зелен пчелояд
Merops persicus
Сем. Папунякови
Upopidae
Папуняк
Upupa epops
РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ
PICIFORMES
Сем. Кълвачови
Picidae
Черен кълвач
Dryocopus martius
Голям пъстър кълвач
Dendrocopos major
Сирийски пъстър кълвач
Dendrocopos syriacus
Среден пъстър кълвач
Dendrocopos medius
Белогръб кълвач
Dendrocopos leucotos
Малък пъстър кълвач
Dendrocopos minor
Въртошийка
Jynx torquilla
Трипръст кълвач
Picoides tridactylus
Сив кълвач
Picus canus
Зелен кълвач
Picus viridis
РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ
PASSERIFORMES
Сем. Чучулигови
Alaudidae
Полска чучулига
Alauda arvensis
Късопръста чучулига
Calandrella brachydactyla
Сива чучулига
Calandrella rufescens
Балканска чучулига
Eremophila alpestris
Качулата чучулига
Galerida cristata
Горска чучулига
Lullula arborea
Дебелоклюна чучулига
Melanocorypha calandra
Белокрила чучулига
Melanocorypha leucoptera
Сем. Лястовицови
Hirundinidae
Градска лястовица
Delichon urbica
Селска лястовица
Hirundo rustica
Червенокръста лястовица
Hirundo daurica
Скална лястовица
Ptyonoprogne rupestris
Брегова лястовица
Riparia riparia
Сем. Стърчиопашкови
Motacillidae
Полска бъбрица
Anthus campestris
Горска бъбрица
Anthus trivialis
Ливадна бъбрица
Anthus pratensis
Тундрова бъбрица
Anthus cervinus
Планинска бъбрица
Anthus spinoletta
Лимонена стърчиопашка
Motacilla citreola
Жълта стърчиопашка
Motacilla flava
Планинска стърчиопашка
Motacilla cinerea
Бяла стърчиопашка
Motacilla alba
Сем. Копринаркови
Bombycillidae
Копринарка
Bombycilla garrulus
Сем. Водни косове
Cinclidae
Воден кос
Cinclus cinclus
Сем. Орехчета
Troglodytidae
Орехче
Troglodytes troglodytes
Сем. Завирушкови
Prunellidae
Сивогуша завирушка
Prunella modularis
Пъстрогуша завирушка
Prunella collaris
Сем. Дроздови
Turdidae
Трънковче
Cercotrichas galactotes
Червеногръдка
Erithacus rubecula
Северен славей
Luscinia luscinia
Южен славей
Luscinia megarhynchos
Синьогушка
Luscinia svecica
Пъстър скален дрозд
Monticola saxatilis
Син скален дрозд
Monticola solitarius
Пустинно каменарче
Oenanathe deserti
Скално каменарче
Oenanthe finschii
Испанско каменарче
Oenanthe hispanica
Ориенталско каменарче
Oenanthe isabellina
Черно каменарче
Oenanthe leucura
Сиво каменарче
Oenanthe oenanthe
Черногърбо каменарче
Oenanthe pleschanka
Домашна червеноопашка
Phoenicurus ochruros
Градинска червеноопашка
Phoenicurus phoenicurus
Ръждивогушо ливадарче
Saxicola rubetra
Черногушо ливадарче
Saxicola torquata
Белогуш дрозд
Turdus torquatus
Кос
Turdus merula
Черногуш дрозд
Turdus ruficollis
Хвойнов дрозд
Turdus pilaris
Поен дрозд
Turdus philomelos
Беловежд дрозд
Turdus iliacus
Имелов дрозд
Turdus viscivorus
Сем. Коприварчеви
Sylviidae
Индийско шаварче
Acrocephalus agricola
Тръстиково шаварче
Acrocephalus arundinaceus
Градинско шаварче
Acrocephalus dumetorum
Мустакато шаварче
Acrocephalus melanopogon
Водно шаварче
Acrocephalus paludicola
Мочурно шаварче
Acrocephalus palustris
Крайбрежно шаварче
Acrocephalus schoenobaenus
Блатно шаварче
Acrocephalus scirpaceus
Свилено шаварче
Cettia cetti
Пъстроопашато шаварче
Cisticola juncidis
Малък маслинов присмехулник
Hippolais pallida
Голям маслинов присмехулник
Hippolais olivetorum
Градински присмехулник
Hippolais icterina
Полски цвъркач
Locustella naevia
Речен цвъркач
Locustella fluviatilis
Тръстиков цвъркач
Locustella luscinioides
Планински певец
Phylloscopus bonelli
Жълтоглав певец
Phylloscopus proregullus
Буков певец
Phylloscopus sibilatrix
Елов певец
Phylloscopus collybita
Брезов певец
Phylloscopus trochilus
Червеногушо коприварче
Sylvia cantillans
Малко черноглаво коприварче
Sylvia melanocephala
Орфеево коприварче
Sylvia hortensis
Ястребогушо коприварче
Sylvia nisoria
Малко белогушо коприварче
Sylvia curruca
Голямо белогушо коприварче
Sylvia communis
Градинско коприварче
Sylvia borin
Голямо черноглаво коприварче
Sylvia atricapilla
Черногушо коприварче
Sylvia rueppelli
Жълтоглаво кралче
Regulus regulus
Червеноглаво кралче
Regulus ignicapillus
Сем. Мухоловкови
Muscicapidae
Сива мухоловка
Muscicapa striata
Червеногуша мухоловка
Ficedula parva
Беловрата мухоловка
Ficedula albicollis
Полубеловрата мухоловка
Ficedula semitorquata
Жалобна мухоловка
Ficedula hypoleuca
Сем. Мустакати синигери
Timaliidae
Мустакат синигер
Panurus biarmicus
Сем. Дългоопашати синигери
Aegithalidae
Дългоопашат синигер
Aegithalos caudatus
Сем. Синигерови
Paridae
Лъскавоглав синигер
Parus palustris
Жалобен синигер
Parus lugubris
Матовоглав синигер
Parus montanus
Качулат синигер
Parus cristatus
Черен синигер
Parus ater
Син синигер
Parus caeruleus
Голям синигер
Parus major
Сем. Зидаркови
Sittidae
Горска зидарка
Sitta europaea
Скална зидарка
Sitta neumayer
Сем. Скалолазкови
Tichodromadidae
Скалолазка
Tichodroma muraria
Сем. Дърволазкови
Certhiidae
Горска дърволазка
Certhia familiaris
Градинска дърволазка
Certhia brachydactyla
Сем. Торбогнезди синигери
Remizidae
Торбогнезд синигер
Remiz pendulinus
Сем. Авлигови
Oriolidae
Авлига
Oriolus oriolus
Сем. Сврачкови
Laniidae
Червеногърба сврачка
Lanius collurio
Черночела сврачка
Lanius minor
Сива сврачка
Lanius excubitor
Червеноглава сврачка
Lanius senator
Белочела сврачка
Lanius nubicus
Сем. Вранови
Corvidae
Гарван
Corvus corax
Сокерица
Nucifraga caryocatactes
Жълтоклюна гарга
Pyrrhocorax graculus
Сем. Скорцови
Sturnidae
Розов скорец
Sturnus roseus
Сем. Тъкачови
Ploceidae
Снежна чинка
Montifringilla nivalis
Испанско врабче
Passer hispaniolensis
Полско врабче
Passer montanus
Скално врабче
Petronia petronia
Сем. Чинкови
Fringillidae
Обикновено конопарче
Carduelis cannabina
Щиглец
Carduelis carduelis
Зеленика
Carduelis chloris
Брезова скатия
Carduelis flammea
Жълтоклюно конопарче
Carduelis flavirostris
Елшова скатия
Carduelis spinus
Червена чинка
Carpodacus erythrinus
Черешарка
Coccothraustes coccothraustes
Обикновена чинка
Fringilla coelebs
Планинска чинка
Fringilla montifringilla
Кръсточовка
Loxia curvirostra
Червенушка
Pyrrhula pyrrhula
Диво канарче
Serinus serinus
Сем. Овесаркови
Emberizidae
Лапландска овесарка
Calcarius lapponicus
Белоглава овесарка
Emberiza leucocephalos
Жълта овесарка
Emberiza citrinella
Зеленогуша овесарка
Emberiza cirlus
Сивоглава овесарка
Emberiza cia
Градинска овесарка
Emberiza hortulana
Белогуша овесарка
Emberiza rustica
Малка овесарка
Emberiza pusilla
Тръстикова овесарка
Emberiza schoeniclus
Черноглава овесарка
Emberiza melanocephala
Сива овесарка
Miliaria calandra
Снежна овесарка
Plectrophenax nivalis
ВЛЕЧУГИ
REPTILIA
РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ
CHELONIA (TESTUDINES)
Сем. Морски костенурки
Cheloniidae
Зелена морска костенурка
Chelonia mydas
Карета
Caretta caretta
Сем. Сухоземни костенурки
Testudinidae
Шипобедрена костенурка
Testudo graeca
Шипоопашата костенурка
Testudo hermanni (*)
Сем. Блатни костенурки
Emydidae
Обикновена блатна костенурка
Emys orbicularis
Южна блатна костенурка
Mauremys rivulata (Mauremis caspica rivulata)
РАЗРЕД ГУЩЕРИ
LACERTILIA (SAURIA)
Сем. Сцинкови гущери
Scincidae
Късокрак гущер
Ablepharus kitaibeli
Сем. Гущери
Lacertidae
Ливаден гущер
Lacerta agilis
Ивичест гущер
Lacerta trilineata
Зелен гущер
Lacerta viridis
Живороден гущер
Lacerta vivipara (Zootoca vivipara)
Змиеок гущер
Ophisops elegans
Македонски гущер
Podarcis erhardii
Стенен гущер
Podarcis muralis
Кримски гущер
Podarcis taurica
Сем. Гекони
Gekkonidae
Нощен гущер (гекон)
Cyrtopodion kotschyi (Gymnodactylus kotschyi)
Сем. Слепоци
Anguidae
Слепок
Anguis fragilis
Жълтокоремен гущер
Ophisaurus apodus
РАЗРЕД ЗМИИ
OPHIDIA
Сем. Червейници
Typhlopidae
Змия червейница
Typhlops vermicularis
Сем. Бои
Boidae
Змия пясъчница
Eryx jaculus
Сем. Смокове
Colubridae
Тънък стрелец
Coluber najadum (Platyceps najadum)
Смок-стрелец (Синурник)
Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)
Черноврата стрелушка
Coluber rubriceps (Platyceps collaris) (*)
Медянка
Coronella austriaca
Леопардов смок
Elaphe situla (Zamenis situla) (*)
Ивичест смок
Elaphe quatuorlineata
Пъстър смок
Elaphe sauromates
Смок мишкар
Elaphe longissima (Zamenis longissimus)
Вдлъбнаточел смок
Malpolon monspessulanus
Сива водна змия
Natrix tessellata
Котешка змия
Telescopus fallax
Сем. Отровници
Viperidae
Пепелянка
Vipera ammodytes
Остромуцунеста усойница
Vipera ursinii
ЗЕМНОВОДНИ
AMPHIBIA
РАЗРЕД ОПАШАТИ
CAUDATA
Сем. Саламандрови
Salamandridae
Дъждовник
Salamandra salamandra
Алпийски тритон
Triturus alpestris
Гребенест тритон
Triturus cristatus
Италиански тритон
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Добруджански тритон
Triturus dobrogicus
Голям гребенест тритон
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Обикновен (малък) тритон
Triturus vulgaris
РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ
ANURA
Сем. Крастави жаби
Bufonidae
Зелена крастава жаба
Bufo viridis
Кафява крастава жаба
Bufo bufo
Сем. Кръглоезичести жаби
Discoglossidae
Червенокоремна бумка
Bombina bombina
Жълтокоремна бумка
Bombina variegata
Сем. Жаби дървесници
Hylidae
Жаба дървесница
Hyla arborea
Сем. Чесновници
Pelobatidae
Обикновена чесновница
Pelobates fuscus
Балканска чесновница
Pelobates syriacus balcanicus
Сем. Водни жаби
Ranidae
Гръцка дългокрака жаба
Rana graeca
РИБИ
PISCES
РАЗРЕД ЕСЕТРОПОДОБНИ
ACIPENSERIFORMES
Шип
Acipenser nudiventris
Немска есетра
Acipenser sturio
РАЗРЕД КОСТУРОПОДОБНИ
PERCIFORMES
Сем. Костурови
Percidae
Високотел бибан
Gymnocephalus baloni
2. БЕЗГРЪБНАЧНИ
2. INVERTEBRATES
ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ
ARTHRODOPA
КЛАС НАСЕКОМИ
INSECTA
РАЗРЕД ВОДНИ КОНЧЕТА
ODONATA
Сем. Гомфиди
Gomphidae
Офиогомфус
Ophiogomphus cecilia
Сем. Кордулегастриди
Cordulegastridae
Кордулегастер
Cordulegaster heros
Сем. Кобилички, либелулиди
Libellulidae
Леукориния
Leucorrhinia pectoralis
РАЗРЕД ПРАВОКРИЛИ
ORTHOPTERA
Сем. Обикновени дългопипални скакалци
Tettigoniidae
Малка сага
Saga pedo
Сем. Катантопиди
Catantopidae
Одонтоподизма
Odontopodisma rubripes
Обикновен паракалоптенус
Paracaloptenus caloptenoides
РАЗРЕД ТВЪРДОКРИЛИ
COLEOPTERA
Сем. Бръмбари бегачи
Carabidae
Карабус
Carabus hungaricus
Карабус
Carabus variolosus
Бръмбар рогач
Lucanus cervus
Алпийска розалия
Rosalia alpina
Сем. Листороги, торни бръмбари
Scarabaeidae
Осмодерма
Osmoderma eremita
Сем. Сечковци
Cerambycidae
Обикновен сечко
Cerambyx cerdo
РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ
LEPIDOPTERA
 
Papilionidae
Аполон червен
Parnassius apolo
Черен аполон
Parnassius mnemosyne
Зеринция
Zerynthia polyxena
Сем. Белянки
Pieridae
Лептидеа
Leptidea morsei
Балканска жълтушка
Colias balcanica
Жълтушка
Colias myrmidone
Сем. Синевки
Lycaenidae
Лицена
Lycaena dispar
Полиоматус
Polyommatus eroides
Гигантска синевка
Maculinea arion
Макулинеа
Maculinea nausithous
Сем. Многоцветници
Nymphalidae
Родопска кадифянка
Erebia rhodopensis
Сатирче
Coenonympha oedipus
Апатура
Apatura metis
Хидриас
Hypodryas maturna (Euphydryas maturna)
Лофигна
Lophinga achine
Бяло-v
Nymphalis vaualbum
Сем. Лазиокампиди
Lasiocampidae
Торбогнездница
Eriogaster catax
Сем. Педомерки
Geometriade
Лигниоптера
Lignyoptera fumidaria
Сем. Вечерници
Sphingidae
Прозерпина
Psoserpinus proserpina
 
Noctuidae
 
Dioszeghyana schmidtii
 
Saturniidae
Розово нощно пауново око
Perisomena caesigema
РАЗРЕД ЦИПОКРИЛИ
HYMENOPTERA
Сем. Мравки
Formicidae
Червена горска мравка
Formica rufa
ТИП МЕКОТЕЛИ
MOLLUSCA
КЛАС ОХЛЮВИ
GASTROPODA
РАЗРЕД ДРЕВНИ ГАСТРОПОДИ
ARCHAEOGASTROPODA
Сем. Неритиди
Neritidae
Ивичест теодоксус
Theodoxus transversalis
РАЗРЕД ВОДНИ БЕЛОДРОБНИ ОХЛЮВИ
BASOMMATOPHORA
Сем. Планорбиди
Planorbidae
Анизус
Anisus vorticulus
КЛАС МИДИ
BIVALVIA
Сем. Бисерни миди
Unionoidae
Бисерна мида
Unio crassus
3. РАСТЕНИЯ
PLANTЕS
ОТДЕЛ ПЛАУНООБРАЗНИ
LICOPODIOPHYTA
Сем. Шилолистни
Isoetaceae
Езерен шилолист
Isoetes lacustris
Сем. Плаунови
Lycopodiaceae
Алпийски дифазиаструм
Diphasiastrum alpinum
Сплескан дифазиаструм
Diphasiastrum complanatum
Блатна ликоподиела
Lycopodiella inundata (Lepidotis inundata)
ОТДЕЛ ПАПРАТОВИДНИ
POLYPODIOPHYTA (PTERIDOPHYTA)
Сем. Адиантови
Adiantaceae
Венерин косъм
Adiantum capillus-veneris
Сем. Изтравничеви
Aspleniaceae
Клиновидно изтравниче
Asplenium cuneifolium
Люспесто изтравниче
Asplenium lepidum
Сем. Скритолинейникови
Cryptogrammaceae
Къдрав скритолинейник
Cryptogramma crispa
Сем. Дриоптерисови
Dryopteridaceae
Алпийска крехка папрат
Cystopteris alpina
Вилариев дриоптерис
Dryopteris villarii
Сем. Разковничеви
Marsileaceae
Четирилистно разковниче
Marsilea quadrifolia
Сем. Змийскоезикови
Ophioglossaceae
Лайкова лунна папрат
Botrychium matricariifolium
Сем. Царскопапратови
Osmundaceae
Царска папрат
Osmunda regalis
Сем. Многоножкови
Polypodiaceae
Камбрийска сладка папрат
Polypodium cambricum ( P. australe)
Сем. Лейкови
Salviniaceae
Плаваща лейка
Salvinia natans
Сем. Синоптеридови
Sinopteridaceae
Персийски крайспорник
Cheilanthes persica
Сем. Телиптеридови
Thelypteridaceae
Блатен телиптерис
Thelypteris palustris
ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННИ
PINOPHYTA
Сем. Кипарисови
Cupressaceae
Дървовидна хвойна
Juniperus excelsa
Казашка хвойна
Juniperus sabina
Сем. Ефедрови
Ephedraceae
Катерлива ефедра
Ephedra campylopoda
Обикновена ефедра
Ephedra distachya
Сем. Борови
Pinaceae
Калабрийски бор
Pinus brutia
Сем. Тисови
Taxaceae
Обикновен тис
Taxus baccata
ОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ
MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)
Сем. Страшникови
Acanthaceae
Бодлив страшник
Acanthus spinosus
Сем. Кленови
Aceraceae
Визианов клен
Acer heldreichii ssp. visianii
Сем. Лаваницови
Alismataceae
Парнасиева калдезия
Caldesia parnasifolia
Сем. Кокичеви
Amarylidaceae
Елвезиево кокиче
Galanthus elwesii
Снежно кокиче
Galanthus nivalis
Пясъчна лилия
Pancratium maritimum
Сем. Сенникоцветни
Apiaceae (Umbeliferae)
Възлоцветна целина
Apium nodiflorum
Пълзяща целина
Apium repens
Крайбрежен астродаукус
Astrodaucus littoralis
Буниум
Bunium ferulaceum
Дълголистна урока
Bupleurum longifolium
Лютиковидна урока
Bupleurum ranunculoides
Алпийски кахрис
Cachrys alpina
Отровна цикута
Cicuta virosa
Приморски ветрогон
Eryngium maritimum
Дланевидолистен ветрогон
Eryngium palmatum
Източна тимянка
Ferula orientalis
Архангеликов лазерпициум
Laserpitium archangelica
Странджански воден морач
Oenanthe tenuifolia
Широколистен опопанакс
Opopanax hironium ssp. bulgaricum
Жлезиствлакнест пащърнак
Pastinaca argyrophylla
Блатна самодивска трева
Peucedanum palustre
Руска самодивска трева
Peucedanum ruthenicum
Австрийски плеуроспермум
Pleurospermum austriacum
Ферулов прангос
Prangos ferulacea
Български порезник
Seseli bulgaricum
Дегенов порезник
Seseli degenii
Теснолистен ручейник
Sium sisarum
Морковидна стефанофия
Stefanoffia daucoides
Синкава триния
Trinia glauca ssp. carniolica
Тургениопсис
Turgeniopsis foeniculacea
Сем. Тойнови
Apocynaceae
Синя тойна
Trachomitum venetum
Сем. Джелови
Aquifoliaceae
Обикновен джел
Ilex aquifolium
Колхидски джел
Ilex colchica
Сем. Змиярникови
Araceae
Блатен аир
Acorus calamus
Алпийски змиярник
Arum alpinum
Обикновен дракункулус
Dracunculus vulgaris
Сем. Копитникови
Aristolochiaceae
Кръглолистна вълча ябълка
Aristolochia rotunda
Сем. Сложноцветни
Asteraceae
Урумов равнец
Achillea kotschyi (Achillea urumoffii)
Прилегналовлакнест равнец
Achillea leptophylla
Бледожълт равнец
Achillea ochroleuca
Тракийски равнец
Achillea thracica
Сребристовлакнесто подрумиче
Anthemis argyrophylla
Йорданово подрумиче
Anthemis jordanovii
Оранжево подрумиче
Anthemis gaudium-solis
Едрокошничесто подрумиче
Anthemis macrantha
Рилско подрумиче
Anthemis orbelica
Борисово подрумиче
Anthemis regis-borisii
Влакнесто подрумиче
Anthemis rumelica
Иваново подрумиче
Anthemis sancti-johanis
Стрибърново подрумиче
Anthemis stribrnyi
Плосколюспесто подрумиче
Anthemis virescens
Храстовиден пелин
Artemisia chamaemelifolia
Тъмнолюспест пелин
Artemisia eriantha
Тънкожилест пелин
Artemisia lerchiana
Светлолюспест пелин
Artemisia pedemontana
Родопски магарешки бодил
Carduus rhodopaeus (C. adpressus ssp. rhodopaeus)
Тракийски магарешки бодил
Carduus thracicus
Ахтарова метличина
Centaurea achtarovii
Пясъчна метличина
Centaurea arenaria
Тъмнопурпурна метличина
Centaurea atropurpurea
Волска метличина
Centaurea bovina
Нежна метличина
Centaurea gracilenta
Имануелова метличина
Centaurea immanuelis-loewii
Дребна метличина
Centaurea inermis
Янкева метличина
Centaurea jankae
Кернерова метличина
Centaurea kernerana
Пиринска метличина
Centaurea mannagetae ssp. pirinica
Маршалова метличина
Centaurea marshaliana
Черна метличина
Centaurea nigrescens
Парилска метличина
Centaurea parilica
Пихлерова метличина
Centaurea pichleri
Лъжливопазвена метличина
Centaurea pseudoaxillaris
Румелийска метличина
Centaurea rumelica
Скална метличина
Centaurea rupestris
Вагеницова метличина
Centaurea wagenitziana
Урумов кривец
Chondrilla urumoffii
Българска паламида
Cirsium bulgaricum
Панчичева цицербита
Cicerbita pancicii
Крилатолистна цицербита
Cicerbita plumieri
Стоянова паламида
Cirsium stojanovii
Битинска дрипавка
Crepis bithynica
Шахтова дрипавка
Crepis schachtii
Стоянова дрипавка
Crepis stojanovii
Леплива дитрихия (лепкав оман)
Dittrichia viscosa (IInula viscosa)
Вихренска злолетница
Erigeron vichrensis
Планински жълт смил
Helichrysum plicatum
Белоградчишка рунянка
Hieracium belogradcense
Елиптичнолистен оман
Inula spiraeifolia
Ледебуров миск
Jurinea ledebourii
Бодлив миск
Jurinea tzar-ferdinandii
Татарска салата
Lactuca tatarica
Еделвайс
Leontopodium alpinum
Клинолистен див тютюн
Ligularia glauca
Сибирски див тютюн
Ligularia sibirica
Дългободилест онопордум
Onopordon bracteatum
Морски отантус
Otanthus maritimus
Бодлив паленис
Pallenis spinosa
Пиринска чобанка
Petasites kablikianus
Горчивчева рейхардия
Reichardia picroides
Безцветна саусуреа
Saussurea discolor
Дребноцветен кокеш
Scorzonera parviflora
Субалпийски спореж
Senecio subalpinus
Български сърпец
Serratula bulgarica
Блатен спореж
Sonchus palustris
Вълнеста козя брада
Tragopogon floccosus
Стрибърнова козя брада
Tragopogon stribrnyi
Пикровиден уроспермум
Urospermum picroides
Сем. Киселтрънови
Berberidaceae
Епимедиум
Epimedium pubigerum
Сем. Грапаволистни
Boraginacerae
Йорданова айважива
Alkanna jordanovii
Стрибърнова айважива
Alkanna stribrnyi
Синя айважива
Alkanna tinctoria
Давидово винче
Anchusa davidovii
Гмелиново винче
Anchusa gmelinii
Македонско винче
Anchusa macedonica
Дългостълбчесто винче
Anchusa stylosa
Веленовскиево винче
Anchusa velenovskyi
Сибирска аргузия
Argusia sibirica
Жлезиста белоочица
Buglossoides glandulosa
Гололистна наумка
Cynoglossum germanicum
Кръгла наумка
Cynoglossum rotatum
Червено усойниче
Echium russicum
Родопско омразниче
Onosma rhodopaea
Сем. Кръстоцветни
Brassicaceae (Cruciferae)
Арабска етионема
Aethionema arabicum
Борзеанов игловръх
Alyssum borzaeanum
Пирински игловръх
Alyssum cuneifolium ssp. pirinicum
Орбелийски игловръх
Alyssum orbelicum
Стрибърнов игловръх
Alyssum stribrnyi
Хълмова гъшарка
Arabis collina
Пиринска гъшарка
Arabis ferdinandi-coburgii
Скална гъшарка
Arabis nova
Грациозна аубриета
Aubrieta gracilis ssp. Scardica
Черноморска ауриния
Aurinia uechtritziana (Lepidotrichum uechtritzianum)
Пиринско зеле
Brassica nivalis ssp. jordanoffii
Тракийска овчарска торбичка
Capsella thracica
Дребноцветна горва
Cardamine parviflora
Пензешова горва
Cardamine penzesii
Татарско диво зеле
Crambe tataria
Балканска рупа
Draba korabensis
Качулата боянка
Erysimum comatum
Четириръбеста боянка
Erysimum quadrangulum (Syrenia cana auct.)
Алиботушка боянка
Erysimum slavjankae
Горски вечерник
Hesperis sylvestris
Балкански вечерник
Hesperis theophrasti
Полегнал многосеменник
Hymenolobus procumbens (Hornungia procumbens)
Скален иберис
Iberis saxatilis
Ъглолистна малколмия
Malcolmia orsiniana ssp. angulifolia
Сръбска малколмия
Malcolmia sеrbica
Дребна марезия
Maresia nana
Ароматна матиола
Matthiola odoratissima
Алпийско притцелаго
Pritzelago alpina ssp. brevicaulis (Hutchinsia alpina)
Дьорфлерова шиверекия
Schivereckia doerfleri
Изменчива мъдрица
Sisymbrium polymorphum
Водна шилолистка
Subularia aquatica
Сем. Дренчеви
Callitrichaceae
Крайморско дренче
Callitrichae brutia
Сем. Камбанкови
Campanulaceae
Евксинска камбанка
Campanula euxina
Йорданова камбанка
Campanula jordanovii
Вълнеста камбанка
Campanula lanata
Широколистна камбанка
Campanula latifolia
Орфанийска камбанка
Campanula orphаnidea (Petkovia orphanidea)
Трансилванска камбанка
Campanula transsilvanica
Променливоцветна камбанка
Campanula versicolor
Сръбски едрайант
Edraianthus serbicus
Българско вятърче
Jasone bulgarica
Румелийски трахелиум
Trachelium rumelianum (T. jacquinii)
Сем. Капаридови
Capparidaceae
Сераделовидно клеоме
Cleome ornithopodioides
Сем. Бъзови
Caprifoliaceae
Дебърски бъз
Sambucus deborensis
Сем. Карамфилови
Caryophyllaceae
Ресничеста песъчарка
Arenaria ciliata
Критска песъчарка
Arenaria cretica
Азиатска песъчарка
Arenaria gypsophylloides
Пиринска песъчарка
Arenaria pirinica
Родопска песъчарка
Arenaria rhodopaea
Твърдолистна песъчарка
Arenaria rigida
Картузиански карамфил
Dianthus carthusianorum
Унгарски карамфил
Dianthus kladovanus (D. pontederae ssp. kladovanus)
Дреновски карамфил
Dianthus drenowskyanus
Картъловиден карамфил
Dianthus nardiformis
Бледоцветен карамфил
Dianthus pallidiflorus
Стрибърнов карамфил
Dianthus stribrnyi
Урумов карамфил
Dianthus urumoffii
Текирска мишорка
Gypsophylla tekirae
Тройновилужна мишорка
Gypsophylla trichotoma
Дилянова мишовка
Minuartia diljanae
Румелийска мишовка
Minuartia rumelica
Стоянова мишовка
Minuartia stojanovii
Янкева кутявка
Moehringia jankae
Алпийска мантийка
Petrorhagia alpina
Тесалска мантийка
Petrorhagia thessala
Странджанско сапунче
Saponaria stranjensis
Алпийско плюскавиче
Silene alpina
Калиакренско плюскавиче
Silene caliacrae
Критско плюскавиче
Silene cretica
Черноморско плюскавиче
Silene euxina
Гръцко плюскавиче
Silene graeca
Лидиево плюскавиче
Silene lydia
Велчево плюскавиче
Silene velcevii
Сем. Лободови
Chenopodiaceae
Влакнеста басия
Bassia hirsuta
Обикновено халимионе
Halimione pedunculata
Тученичево халимионе
Halimione portulacoides
Петросимония
Petrosimonia brachiata
Разнолистна суеда
Sueda heterophylla
Сем. Лавданови
Cistaceae
Тамянка
Cistus salvifolius
Сем. Поветицови
Convolvulaceae
Дребно чадърче
Calystegia soldanella
Нежна поветица
Convolvulus althaeoides (C. elegantissimum)
Парнаска поветица
Convolvulus boissieri ssp. parnassicus (C. compactus)
Зюндерманова поветица
Convolvulus boissieri ssp. suendermannii
 
(C. suendermannii)
Копринестовлакнеста поветица
Convolvulus holosericeus
Теснолистна поветица
Convolvulus lineatus
Персийска поветица
Convolvulus persicus
Критска креса
Cressa cretica
Сем. Дебелецови
Crassulaceae
Дебелолист
Crassula tillaea
Розов златовръх
Rhodiola rosea
Костова тлъстига
Sedum kostovi
Магеланска тлъстига
Sedum magellense
Стефчова тлъстига
Sedum stefco
Черноколева тлъстига
Sedum tschernokolevii
Цоликоферова тлъстига
Sedum zollikoferi
Четинест дебелец
Sempervivum ciliosum
Сем. Острицови
Cyperaceae
Карниолска блатница
Eleocharis carniolica
Сем. Лугачкови
Dipsacaceae
Византийско червеноглавче
Knautia byzantina
Динарско червеноглавче
Knautia dinarica
Сем. Росянкови
Droseraceae
Жлезиста алдрованда
Aldrovanda vesiculosa
Кръглолистна росянка
Drosera rotundifolia
Сем. Миризливовърбови
Elaeagnaceae
Облепиха
Hippophae rhamnoides
Сем. Наводникови
Elatinaceae
Прешленолистен наводник
Elatine alsinastrum
Тритичинков наводник
Elatine triandra
Сем. Емпетрови
Empetraceae
Черен емпетрум
Empetrum nigrum
Сем. Пиренови
Ericaceae
Гола кумарка
Arbutus andrachne
Жлезиста кумарка
Arbutus unedo
Калуна
Calluna vulgaris
Пирен
Erica arborea
Миртолистна зеленика
Rhododendron myrtifolium
Странджанска зеленика
Rhododendron ponticum
Кавказка боровинка
Vaccinium arctostaphyllos
Сем. Млечкови
Euphorbiaceae
Алепска млечка
Euphorbia aleppica
Лъскаволистна млечка
Euphorbia lucida
Пясъчна млечка
Euphorbia peplis
Сем. Бобови
Fabaceae (Leguminosae)
Златна раменка
Anthyllis aurea
Айтоски клин
Astracantha aitosensis
Тракийски клин
Astracantha thracica (Astragalus thracicus)
Алпийско сграбиче
Astragalus alopecurus
Рогчесто сграбиче
Astragalus corniculatus
Вълнестоцветно сграбиче
Astragalus dasyanthus
Безстъблово сграбиче
Astragalus exscapus
Мехуресточашково сграбиче
Astragalus physocalix
Мъхнатоцветно сграбиче
Astragalus pubiflorus
Вилмотиево сграбиче
Astragalus wilmottianus
Карагана
Caragana frutex
Ковачев зановец
Chamaecytisus kovacevii
Нейчев зановец
Chamaecytisus neicheffii
Регенсбургски зановец
Chamaecytisus ratisbonensis
Цариградски нахут
Cicer montbretii
Немска жълтуга
Genista germanica
Влакнеста жълтуга
Genista pilosa
Гол сладник
Glycyrrhiza glabra
Пълзящ гръмотрън
Ononis repens
Сем. Букови
Fagaceae
Пърнар
Quercus coccifera
Местенски дъб
Quercus mestensis
Тракийски дъб
Quercus thracica
Троянски дъб
Quercus trojana
Сем. Франкениеви
Frankeniaceae
Франкения
Frankenia pulverulenta
Сем. Тинтявови
Gentianaceae
Пронизанолистна блекстония
Blackstonia perfoliata
Крайбрежен червен кантарион
Centaurium littorale
Морски червен кантарион
Centaurium maritimum
Безстъблена тинтява
Gentiana acaulis
Скална тинтява
Gentiana frigida
Жълта тинтява
Gentiana lutea
Петниста тинтява
Gentiana punctata
Истинска горчивка
Gentianella amarella
Къдрава горчивка
Gentianella crispata
Енгадинова горчивка
Gentianella engadinensis
Петниста сверция
Swertia punctata
Сем. Здравецови
Geraniaceae
Балканско часовниче
Erodium absinthoides
Осилест здравец
Geranium aristatum
Бохемски здравец
Geranium bohemicum
Едростълбчест здравец
Geranium macrostyllum
Блатен здравец
Geranium palustre
Сем. Силиврякови
Gesneriaceae
Родопски силивряк
Haberlea rhodopensis
Сръбска рамонда
Ramonda serbica
Сем. Гологлавчеви
Globulariaceae
Равнинно гологлавче
Globularia trichosantha
Сем. Звъникови
Guttiferae
Багрилна звъника
Hypericum androsaemum
Боасиерова звъника
Hypericum boissieri
Чашковидна звъника
Hypericum calycinum
Четинеста звъника
Hypericum setiferum
Тасоска звъника
Hypericum thasium
Сем. Конскокестенови
Hippocastanaceae
Конски кестен
Aesculus hippocastanum
Сем. Хипуридови
Hyppuridaceae
Обикновен хипурис
Hippuris vulgaris
Сем. Водянкови
Hydrocharitaceae
Алоевиден стратиотес
Stratiotes aloides
Сем. Перуникови
Iridaceae
Оливиеров минзухар
Crocus olivieri
Томасиниев минзухар
Crocus tommasinianus
Блатно петльово перо
Gladiolus palustris
Безлистна перуника
Iris aphylla
Луковична пролетка
Romulea bulbocodium
Гръцка пролетка
Romulea linaresii ssp. graeca
Сем. Дзукови
Juncaceae
Жабешка дзука
Juncus ranarius
Трицветна дзука
Juncus triglumis
Разперена светлика
Luzula deflexa
Сем. Дзуковидни
Juncaginaceae
Приморски триостреник
Triglochin maritima
Сем. Устноцветни
Lamiaceae
Фривалдскиева микромерия
Micromeria frivaldszkyana
Юлианова микромерия
Micromeria juliana
Черноморска коча билка
Nepeta parviflora
Украинска коча билка
Nepeta ucranica
Форскалева какула
Salvia forskaohlei
Переста какула
Salvia pinnata
Кримска какула
Salvia scabiosifolia
Кримски миризлив бурен
Sideritis syriaca (S. taurica)
Пясъчен ранилист
Stachys arenariaeformis
Балкански ранилист
Stachys balcanica
Приморски ранилист
Stachys maritima
Шарпланински ранилист
Stachys scardica
Едногодишно подъбиче
Teucrium botrys
Странджанско подъбиче
Teucrium lamifolium
Прицветникова мащерка
Thymus bracteosus
Пиринска мащерка
Thymus perinicus
Стоянова мащерка
Thymus stojanovi
Сем. Лентибулариеви
Lentibulariaceae
Южна мехурка
Utricularia australis (U. neglecta)
Дребна мехурка
Utricularia minor
Сем. Кремови
Liliaceae
Ръбестостъблен лук
Allium angulosum
Качулест лук
Allium jubatum
Планински лук
Allium montanum
Стоянов лук
Allium stojanovii
Ресничеста белевалия
Bellevalia ciliata
Широколистен мразовец
Colchicum bivonae
Борисов мразовец
Colchicum borisii
Давидов мразовец
Colchicum davidovii
Ямболски мразовец
Colchicum diampolis
Родопски мразовец
Colchicum rhodopaeum
Дряновска ведрица
Fritillaria drenovskii
Гусихиева ведрица
Fritillaria gussichiae
Шахматовидна ведрица
Fritillaria meleagroides
Източна ведрица
Fritillaria orientalis
Черноморска ведрица
Fritillaria pontica
Стрибърнова ведрица
Fritillaria stribrnyi
Хризантемов жълт гарвански лук
Gagea chrysantha
Хелдрайхиев жълт гарвански лук
Gagea heldreichii
Албански крем
Lilium albanicum
Жълт крем
Lilium jankae
Родопски крем
Lilium rhodopaeum
Късна лойдия
Lloydia serotina
Родопска мерендера
Merendera rhodopaea
Битински синчец
Scilla bithynica
Български синчец
Scilla bulgarica
Златисто лале
Tulipa aureolina
Южно лале
Tulipa australis
Пиринско лале
Tulipa pirinica
Родопско лале
Tulipa rhodopaea
Блестящо лале
Tulipa splendens
Тракийско лале
Tulipa thracica (T. hageri)
Урумово лале
Tulipa urumoffii
Сем. Ленови
Linaceae
Нежен лен
Linum elegans
Старопланински лен
Linum extraaxilare
Сем. Блатиеви
Lythraceae
Прешленолистна амания
Ammania verticillata
Мащеркова блатия
Lythrum thymifolia
Мидендорфия
Middendorfia borystenica
Теснолистен пеплис
Peplis alternifolia
Сем. Воднодетелинови
Menyanthaceae
Трилистна водна детелина
Menyanthes trifoliata
Щитолистни какички
Nymphoides peltata
Сем. Моринови
Morinaceae
Персийска морина
Morina persica
Сем. Блатни рози
Nymphaeaceae
Бърдуче
Nuphar lutea
Водна роза
Nymphaea alba
Сем. Върбовкови
Onagraceae
Дребна чаровница
Circaea alpina
Блатна лудвигия
Ludwigia palustris
Сем. Салепови
Orchidaceae
Обикновен анакамптис
Anacamptis pyramidalis
Дремников главопрашник
Cephalanthera epipactoides
Венерино пантофче
Cypripedium calceolus
Месночервена дактилориза
Dactylorhiza incarnata
Калописиева дактилориза
Dactylorhiza kalopissii
Гройтеров дремник
Epipactis greuterii
Бледоустен дремник
Epipactis leptochila
Блатен дремник
Epipactis palustris
Пурпурен дремник
Epipactis purpurata
Безлистен епипогиум
Epipogium aphyllum
Пълзяща гудиера
Goodyera repens
Блатиста хамарбия
Hammarbia paludosa
Едногрудков херминиум
Herminium monorchis
Обикновена пърчовка
Himantoglossum caprinum (H. hircinum)
Недоразвит лимодорум
Limodorum abortivum
Льозелов липарис
Liparis loeseli
Сърцевиден тайник
Listera cordata
Обикновена пчелица
Ophrys apifera
Гръцка пчелица
Ophrys argolica
Двурога пчелица
Ophrys cornuta (O. scolopax ssp. cornuta
Муховидна пчелица
Ophrys insectifera
Паяковидна пчелица
Ophrys mammosa (O. sphegodes ssp. mammosa)
Редкоцветен салеп
Orchis laxiflora
Шлемовиден салеп
Orchis militaris
Пеперудоцветен салеп
Orchis papilionaceae
Провански салеп
Orchis provincialis
Шпитцелов салеп
Orchis spitzelii
Кълбеста траунстейнера
Traunsteinera globosa (Orchis globosa)
Палешников серапиас
Serapias vomeraceae
Есенен спиралник
Spiranthes spiralis
Сем. Божурови
Paeoniaceae
Розов божур
Paeonia mascula
Теснолистен божур
Paeonia tenuifolia
Сем. Макови
Papaveraceae
Пирински мак
Papaver degenii
Сем. Живовлекови
Plantaginaceae
Рогат живовлек
Plantago cornuti
Гигантски живовлек
Plantago maxima
Сем. Саркофаеви
Plumbaginaceae
Бесерова змийска трева
Goniolimon besseranum
Бяла змийска трева
Goniolimon collinum
Далматинска змийска трева
Goniolimon dalmaticum
Татарска змийска трева
Goniolimon tataricum
Маноловска гърлица
Limonium asterotrichum
Българска гърлица
Limonium bulgaricum
Гмелинова гърлица
Limonium gmelinii
Широколистна гърлица
Limonium latifolium
Мейерова гърлица
Limonium meyeri
Обикновена гърлица
Limonium vulgare
Сем. Житни
Poaceae (Gramineae)
Равенски ериантус
Erianthus ravennae
Влагалищна власатка
Festuca vaginata
Сем. Телчаркови
Polygalaceae
Суха телчарка
Polygala acarnanica
Алпийска телчарка
Polygala alpestris
Горчива телчарка
Polygala amarella
Сибирска телчарка
Polygala sibirica
Сем. Лападови
Polygonaceae
Рилски ревен
Rheum rhaponticum
Сем. Ръждавецови
Potamogetonaceae
Гъстолистна гренландия
Groenlandia densa
Тъполистен ръждавец
Potamogeton friesii
Влакновиден ръждавец
Potamogeton trichoides
Сем. Игликови
Primulaceae
Тъполистен оклоп
Androsace obtusifolia
Мечо око
Cortusa matthioli
Пролетно ботурче
Cyclamen coum
Блатна перушина
Hottonia palustris
Европейско ленивче
Lysimachia thyrsiflora
Рилска иглика
Primula deorum
Старопланинска иглика
Primula frondosa
Дългоцветна иглика
Primula halleri
Сибторпиева иглика
Primula vulgaris ssp.sibthorpii
Унгарско крайснежно звънче
Soldanella chrysostricta
Пиринско крайснежно звънче
Soldanella pirinica
Сем. Муравови
Pyrolaceae
Кръглолистна мурава
Pyrola rotundifolia
Сем. Рафлезиеви
Raflesiaceae
Цитинус
Cytinus clusii
Сем. Лютикови
Ranunculaceae
Волжки горицвет
Adonis volgensis
Нарцисова съсънка
Anemone narcissiflora
Червена съсънка
Anemone pavonina
Горска съсънка
Anemone sylvestris
Златиста кандилка
Aquilegia aurea
Обикновена кандилка
Aquilegia nigricans (A. vulgaris )
Алпийски повет
Clematis alpina
Белоцветен шпорец
Delphinium fissum ssp. Albiflorum
Български ерантис
Eranthis bulgaricus
Източна челебитка
Nigella orientalis
Халерово котенце
Pulsatilla halleri
Полско котенце
Pulsatilla pratensis
Славянско котенце
Pulsatilla slavjankae
Пролетно котенце
Pulsatilla vernalis
Кладенчево лютиче
Ranunculus fontanus
Кълбосеменно лютиче
Ranunculus sphaerospermus
Стояново лютиче
Ranunculus stojanovii
Вонящо обичниче
Thalictrum foetidum
Витошко лале
Trollius europaeus
Сем. Зърникови
Rhamnaceae
Алпийска зърника
Rhamnus alpina
Сем. Розоцветни
Rosaceae
Ахтарово шапиче
Alchemilla achtarovii
Звездоцветно шапиче
Alchemilla asteroantha
Бъндерицово шапиче
Alchemilla bandericensis
Юмрукчалско шапиче
Alchemilla jumrukczalica
Меколистно шапиче
Alchemilla mollis
Пиринско шапиче
Alchemilla pirinica
Вебиев див бадем
Amygdalus webbii
Дребнолистен глог
Crataegus microphylla
Ориенталски глог
Crataegus stevenii
Триразделнолистен ериолобус
Eriolobus trilobata
Българско омайниче
Geum bulgaricum
Родопско омайниче
Geum rhodopaeum
Златноцветно прозорче
Potentilla chrysantha
Емилипопово прозорче
Potentilla emili-popii
Храстовидно прозорче
Potentilla fruticosa
Черногорско прозорче
Potentilla montenegrina
Ничичово прозорче
Potentilla nicicii
Мочурно прозорче
Potentilla palustris
Българска круша
Pyrus bulgarica
Дребноцветна сибалдия
Sibbaldia parviflora
Нарязанолистен тъжник
Spiraea crenata
Звънколистен тъжник
Spiraea hypericifolia
Върболистен тъжник
Spiraea salicifolia
Сем. Брошови
Rubiaceae
Странджанска лазаркиня
Asperula involucrata
Пиринска лазеркиня
Asperula suberosa
Дребно еньовче
Galium demissum
Низбягващо еньовче
Galium procurrens
Родопско еньовче
Galium rhodopaeum
Брошово еньовче
Galium rubioides
Сем. Седефчеви
Rutaceae
Балкански цялолист
Haplophyllum balcanicum
Ленолистен цялолист
Haplophyllum thesioides
Седефче
Ruta graveolens
Сем. Върбови
Salicaceae
Петтичинкова върба
Salix pentandra
Тъполистна върба
Salix retusa
Розмаринолистна върба
Salix rosmarinifolia
Ксантийска върба
Salix xanticola
Сем. Каменоломкови
Saxifragaceae
Черно френско грозде
Ribes nigrum
Жълта каменоломка
Saxifraga aizoides
Оклопова каменоломка
Saxifraga androsacea
Рохелова каменоломка
Saxifraga marginata
Азиатска каменоломка
Saxifraga mollis
Алпийска каменоломка
Saxifraga retusa
Сем. Живеничеви
Scrophulariaceae
Гол напръстник
Digitalis laevigata
Родопска горска майка
Lathraea rhodopaea
Къса лугачка
Linaria brachyphylla
Гръцка лугачка
Linaria peloponesiaca
Лежаща линдерния
Lindernia procumbens
Блатно пропадниче
Pedicularis palustris
Хоботниче
Rhynchocorys elephas
Карпатска тоция
Tozzia alpina ssp. carpathica (T. carpathica)
Одрински лопен
Verbascum adrianopolitanum
Анасонов лопен
Verbascum anisophyllum
Боев лопен
Verbascum boevae
Винчелистен лопен
Verbascum bugulifolium
Давидов лопен
Verbascum davidoffii
Декоративен лопен
Verbascum decorum
Диекианов лопен
Verbascum dieckianum
Пушицов лопен
Verbascum eriophorum
Янкев лопен
Verbascum jankaeanum
Йорданов лопен
Verbascum jordanovii
Юрушки лопен
Verbascum juruk
Лагуров лопен
Verbascum lagurus
Дребноцветен лопен
Verbascum minutiflorum
Лъжеблагороден лопен
Verbascum pseudonobile
Пурпурен лопен
Verbascum purpureum
Скален лопен
Verbascum rupestre
Родопски лопен
Verbascum spathulisepalum
Тракийски лопен
Verbascum thracicum
Ц.Б лопен
Verbascum tzar-borisii
Урумов лопен
Verbascum urumovii
Баумгартеново великденче
Veronica baumgartenii
Черноморско великденче
Veronica euxina
Сиво великденче
Veronica glauca
Гризебахово великденче
Veronica grisebachii
Перестолистно великденче
Veronica multifida
Търилово великденче
Veronica turrilliana
Сем. Ежоглавичкови
Sparganiaceae
Теснолистна ежова главица
Sparganium angustifolium
Малка ежова главица
Sparganium minimum
Сем. Ракитовицови
Tamaricaceae
Немска мирикария
Myricaria germanica
Сем. Телигонови
Theligonaceae
Телигониум
Theligonum cynocrambe
Сем. Тимелееви
Tymeleaceae
Благаево бясно дърво
Daphne blagayana
Лаврово бясно дърво
Daphne laureola
Странджанско бясно дърво
Daphne pontica
Сем. Джулюнови
Trapaceae
Дяволски орех
Trapa natans
Сем. Папурови
Typhaceae
Шутлевортиев папур
Typha shuttleworthii
Сем. Копривови
Urticaceae
Родопска разваленка
Parietaria rhodopaea
Сем. Дилянкови
Valerianeceae
Келереров кентрантус
Centranthus kellererii
Цялолистна дилянка
Valeriana simplicifolia
Сем. Теменугови
Violaceae
Балканска теменуга
Viola balcanica
Дългошпореста теменуга
Viola delphinantha
Стройна теменуга
Viola gracilis
Гризебахова теменуга
Viola grisebachiana
Рилска теменуга
Viola orbelica
Блатна теменуга
Viola palustris
Дребна теменуга
Viola parvula
Пиринска теменуга
Viola perinensis
Прасковолистна теменуга
Viola persicifolia
Ниска теменуга
Viola pumila
Пиренейска теменуга
Viola pyrenaica
Прекрасна теменуга
Viola speciosa
Стоянова теменуга
Viola stojanovii
 
 

Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)
Знакът "* " означава всички видове от съответния род, без тези, включени в приложение № 3.
1. ГРЪБНАЧНИ
1. VERTEBRATES
БОЗАЙНИЦИ
МAMMALIA
РАЗРЕД ХИЩНИЦИ
CARNIVORA
Сем. Кучета
Canidae
Чакал
Canis aureus
Европейски вълк
Canis lupus
Сем. Порове
Mustelidae
Черен пор
Mustela putorius
Сем. Същински тюлени
Phocidae
Качулат тюлен
Cystophora cristata
Гренландски тюлен
Phoca groenlandica
ПТИЦИ
AVES
РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ
ANSERIFORMES
Сем. Патицови
Anatidae
Зеленоглава патица
Anas platyrynchos
Лятно бърне
Anas querquedula
Зимно бърне
Anas crecca
Фиш
Anas penelope
Клопач
Anas clypeata
Шилоопашата патица
Anas acuta
Голяма белочела гъска
Аnser albifrons
Качулата потапница
Aythya fuligula
РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ
GALLIFORMES
Сем. Фазанови
Phasanidae
Планински кеклик
Alectoris graeca graeca
Тракийски кеклик
Alectoris chukar
Пъдпъдък
Coturnix coturnix
Яребица
Perdix perdix
Колхидски фазан
Phasianus colchicus
Глухар
Tetrao urogallus
РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ
GRUIFORMES
Лиска
Fulica atra
РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ
CHARADRIIFORMES
Сем. Бекасови
Scolopacidae
Средна бекасина
Gallinago gallinago
Горски бекас
Scolopax rusticola
РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ
COLUMBIFORMES
Сем. Гълъбови
Columbidae
Гривяк
Columba palumbus
Гугутка
Streptopelia decaocto
Гургулица
Streptopelia turtur
РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ
PASSERIFORMES
Сем. Скорцови
Sturnidae
Обикновен скорец
Sturnus vulgaris
Сем. Вранови
Corvidae
Чавка
Corvus monedula
Посевна врана
Corvus frugilegus
Сива врана
Corvus corone
Сврака
Pica pica
ЗЕМНОВОДНИ
AMPHIBIA
РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ
ANURA
Сем. Водни жаби
Ranidae
Водна жаба
Rana ridibunda
Планинска водна жаба
Rana temporaria
Зелена водна жаба
Rana esculenta
РИБИ
PISCES
РАЗРЕД ЕСЕТРОПОДОБНИ
ACIPENSERIFORMES
Сем. Есетрови
Acipenseridae
Руска есетра
Acipenser guеldenstaedti
Чига
Acipenser ruthenus
Пъструга
Acipenser stellatus
Моруна
Huso huso
РАЗРЕД СЕЛДОПОДОБНИ
CLUPEIFORMES
Сем. Селдови
Clupeidae
Карагьоз
Alosa pontica
Малка дунавска скумрия
Alosa caspia nordmani
Резовски карагьоз
Alosa caspia bulgarica
Блеч
Alosa maeotica
Средиземноморска финта
Alosa fallax
РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ
CYPRINIFORMES
Сем. Шаранови
Cyprinidae
Распер
Aspius aspius
Черна (балканска) мряна
Barbus meridionalis petenyi
Резовска (приморска) мряна
Barbus tauricus (Barbus plebejus tauricus)
Маришка мряна
Barbus cyclolepis (Barbus cyclolepis tauricus)
Сабица
Pelecus cultratus
РАЗРЕД КОСТУРОПОДОБНИ
PERCIFORMES
Сем. Костурови
Percidae
Ивичест бибан
Gymnocephalus schraetser
Голяма/обикновена вретенарка
Zingel zingel
2. БЕЗГРЪБНАЧНИ
2. INVERTEBRATES
МЕКОТЕЛИ
MOLLUSCA
КЛАС ОХЛЮВИ
GАSTROPODA
Сем. Хелициди
Helicidae
Градински охлюв
Helix pomatia
Лозов охлюв
Helix lucorum
КЛАС ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ
ANNELIDA
Сем. Пиявици
Hirudinidae
Медицинска пиявица
Hirudo medicinalis
ЧЛЕНЕСТОНОГИ
ARTHROPODA
КЛАС РАКООБРАЗНИ
CRUSTACEA
Сем. Сладководни раци
Astacidae
Речен рак
Astacus astacus
Езерен рак
Astacus leptodactylos
3. РАСТЕНИЯ
3. PLANTES
ОТДЕЛ ПАПРАТОВИДНИ
POLYPODIOPHYTA
Сем. Аспидеви
Aspidiaceae
Дриоптерис
Dryopteris sp. div.
Многоредник
Polystichum sp.div.
ОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ
MAGNOLIOPHYTA
Сем. Кокичеви
Amaryllidaceae
Блатно кокиче
Leucojum aestivum
Сем. Сенникоцветни
Apiaceae
Урока
Bupleurum sp. div.*
Пронизанолистен трибел
Smyrnium perfoliatum
Сем. Сложноцветни
Asteraceae
Челядник
Echinops sp. div.*
Смил
Helichrysum arenarium
Сем. Карамфилови
Caryophyllaceae
Сбита мишорка
Gypsophylla glomerata
Метличеста мишорка
Gypsophylla paniculata
Сем. Перуникови
Iridaceae
Минзухар
Crocus sp. div.*
Петльово перо, гладиол
Gladiolus sp. div.*
Сем. Кремови
Liliaceae
Зайча сянка
Asparagus sp. div.*
Бял бърдун
Asphodelus albus
Самодивско цвете
Erytronium dens-canis
Петров кръст
Lilium martagon
Момкова сълза
Polygonatum officinale
Бодлив залист, див чемшир
Ruscus aculeatus
Подезичен залист
Ruscus hypoglossum
Обикновен синчец
Scilla bifolia
Сем. Салепови
Orchidacea
Дактилориза
Dactylorhiza sp. div.*
Салеп
Orchis sp. div.*
Сем. Божурови
Paeoniaceae
Червен божур
Paeonia peregrina
Сем. Саркофаеви
Plumbaginaceae
Змийска трева
Goniolimon sp. div.*
Гърлица
Limonium sp. div.*
Сем. Житни
Poaceae
Коило
Stipa sp. div.*
Сем. Игликови
Primulaceae
Есенно ботурче
Cyclamen neapolitanum
Лечебна иглика
Primula veris
Обикновена иглика
Primula vulgaris
Сем. Лютикови
Raninculaceae
Котенце
Pulsatilla sp. div.*
Сем. Върбови
Salicaceae
Ива, козя върба
Salix caprea
 
 

Приложение № 4a към чл. 41а
(Ново - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)
Знакът "+" обозначава страните членки, в които могат да се ловуват изброените видове
 
BE
CZ
DK
DE
EE
GR
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK
Cygnusolor
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
Nettarufina
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aythyamarila
+
 
+
+
 
+
 
+
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
+
Somateriamollissima
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
Clangulahyemalis
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
+
Melanittanigra
 
 
+
+
+
 
 
+
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
+
Melanittafusca
 
 
+
+
 
 
 
+
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
+
Bucephalaclangula
 
 
+
 
+
+
 
+
+
 
 
+
+
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
+
+
+
Mergusserrator
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
Mergusmerganser
 
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
Bonasabonasia
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
+
+
 
+
 
+
+
+
 
Francolinusfrancolinus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rallusaquaticus
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallinulachloropus
+
 
 
 
 
+
 
+
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
+
+
 
 
 
 
+
Haematopusostralegus
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pluvialisapricaria
+
 
+
 
 
+
 
+
+
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
 
 
 
 
+
Pluvialissquatarola
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
Vanellusvanellus
+
 
+
 
 
+
+
+
+
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidriscanutus
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philomachuspugnax
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limosalimosa
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limosalapponica
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
Numeniusphaeopus
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
Numeniusarquata
 
 
+
 
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
Tringaerythropus
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tringatotanus
 
 
+
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
Tringanebularia
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Larusridibundus
+
 
+
+
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
+
 
Laruscanus
 
 
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
Larusfuscus
 
 
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Larusmarinus
 
 
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
Columbaoenas
 
 
 
 
 
+
+
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
Alaudaarvensis
 
 
 
 
 
+
 
+
 
+
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
Turdusmerula
 
 
 
 
 
+
 
+
 
+
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
+
 
Turduspilaris
 
 
 
 
+
+
+
+
 
+
+
 
 
 
 
+
 
+
 
+
+
 
 
+
+
 
Turdusphilomelos
 
 
 
 
 
+
+
+
 
+
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
Turdusiliacus
 
 
 
 
 
+
+
+
 
+
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
Turdusviscivorus
 
 
 
 
 
+
+
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
Garrulusglandarius
+
 
+
+
 
 
 
+
 
+
 
 
 
+
+
 
+
 
 
+
+
+
+
 
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AT = Австрия, BE = Белгия, CY = Кипър, CZ = Чешка република, DE = Германия, DK = Дания, EE = Естония, ES = Испания, FI = Финландия, FR = Франция, GR = Гърция, HU = Унгария, IE = Ирландия, IT = Италия, LT = Литва, LU = Люксембург, LV = Латвия, MT = Малта, NL = Холандия, PL = Полша, PT = Португалия, RO = Румъния, SE = Швеция, SI = Словения, SK = Словакия, UK = Великобритания

Приложение № 5 към чл. 44, ал. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)
Забранени уреди, методи и средства, вкл. моторни превозни средства, за улавяне и убиване
Бозайници:
- Живи животни, вкл. слепи или осакатени, които се използват като примамки;
- Звукозаписи;
- Електрически и електронни уреди, способни да убиват или зашеметяват;
- Изкуствени източници на светлина;
- Огледала и други заслепяващи предмети;
- Приспособления за осветяване на целите;
- Приспособления за прицел за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;
- Експлозиви;
- Мрежи, които според принципа или условията на тяхното използване са неизбирателни;
- Капани, които според принципа или условията на тяхното използване са неизбирателни;
- Арбалети;
- Отрови и примамки с отрова или упойващи средства;
- Обгазяване или опушване;
- Полуавтоматични или автоматични оръжия, чийто магазин може да побере повече от два патрона;
- Умрели животни или части от тях за стръв в местообитания на мечки;
- Лов с хищни птици;
- Използването на оловни сачми при лов във влажните зони
Птици:
- Примки, примки с лепило (птичи клей), куки, живи птици, включително слепи или осакатени, използвани като примамки;
- Звукозаписи, електрически и електронни уреди, способни да убиват или зашеметяват;
- Изкуствени източници на светлина, огледала и други заслепяващи предмети, приспособления за осветяване на целите, приспособления за прицел за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;
- Експлозиви;
- Мрежи, капани, примамки с отрова или упойващи средства;
- Полуавтоматични или автоматични оръжия, чийто магазин може да побере повече от два патрона;
- Използването на трайни съоръжения - гюмета за лов на водолюбиви птици;
- Лов с хищни птици;
- Моторни лодки, движещи се със скорост над 5 км/ч, а в Черно море - над 18 км/ч;
- Използването на оловни сачми при лов във влажните зони и на разстояние до 200 м около тях
Риби:
- Отрова;
- Експлозиви;
- Електрически ток и други зашеметяващи рибата уреди и средства;
- Улов с кърмаци;
- Тралиращи и драгиращи средства.
Транспортни средства:
- Самолети;
- Движещи се наземни моторни превозни средства;

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 2
ПТИЦИ
AVES
РАЗРЕД
ANSERIFORMES
ГЪСКОПОДОБНИ
 
Сем. Патици
Anatidae
Зеленоглава патица
Anas platyrynchos
Шилоопашата патица
Anas acuta
Клопач
Anas clypeata
Зимно бърне
Anas crecca
Фиш
Anas penelope
Голяма белочела гъска
Аnser albifrons
Качулата потапница
Aythya fuligula
РАЗРЕД
GALLIFORMES
КОКОШОПОДОБНИ
 
Сем. Фазанови
Phasanidae
Тракийски кеклик
Alectoris chukar
Яребица
Perdix perdix
Колхидски фазан
Phasianus colchicus
Глухар
Tetrao urogallus
РАЗРЕД
GRUIFORMES
ЖЕРАВОПОДОБНИ
 
Лиска
Fulica atra
РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦО-
CHARADRIIFORMES
ПОДОБНИ
 
Сем. Бекаси
Scolopacidae
Средна бекасина
Gallinago gallinago
Горски бекас
Scolopax rusticola
РАЗРЕД
COLUMBIFORMES
ГЪЛЪБОПОДОБНИ
 
Сем. Гълъби
Columbidae
Гривяк
Columba palumbus
Домашен гълъб
Columba livia forma
 
domestica

Приложение № 7 към чл. 75, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Приложение № 8 към чл. 78, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 88 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)

Релевантни актове от Европейското законодателство
ДИРЕКТИВА 79/409/ЕИО НА СЪВЕТА от 2 април 1979 година относно опазването на дивите птици
ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година относно опазване на естествените хабитати местообитания и на дивата флора и фауна
ДИРЕКТИВА 1999/22/ЕО НА СЪВЕТА от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/370/ЕИО от 8 юни 1989 година за изменение и допълнение на Директива 83/129/ЕИО относно вноса в държавите-членки на кожи от някои тюленчета и на продукти от тях
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 март 1983 година относно вноса в държавите-членки на кожи от някои тюленчета и продукти, получени от тях
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1808/2001 от 30 август 2001 година за определяне на подробни условия за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета за защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2307/97 от 18 ноември 1997 година, за изменяне и допълване на Регламент на Съвета (ЕО) № 338/97 относно опазването на видовете от дивата флора и фауна чрез регламентиране на търговията с тях
РЕГЛАМЕНТ № 338/97 НА СЪВЕТА от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3254/91 НА СЪВЕТА от 4 ноември 1991 година относно забраната на използването на капани в общността и въвеждането в общността на кожи и стоки, произведени от определени видове диви животни с произход от страни, в които те са ловени с капани или начини за лов, които не съответстват на международните стандарти за хуманност при използването на капани
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1332/2005 НА КОМИСИЯТА от 9 август 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Благоприятно състояние на видовете" е, когато:
а) данните за динамиката на популациите на вида показват, че този вид е и ще остане жизнеспособен елемент на природното местообитание;
б) естественият район на разпространение на този вид не намалява и не е налице тенденция към намаляване;
в) е налице достатъчно голямо местообитание, което осигурява преживяването на популациите на този вид.
2. "Благоприятно състояние на природно местообитание" е, когато:
а) площта на неговото естествено разпространение е постоянна или се разширява;
б) неговата структура и специфични функции осигуряват дългосрочното му съществуване;
в) състоянието на характерните за него видове е благоприятно.
3. "Ботаническа градина" е институция, която поддържа колекции от живи растения за нуждите на експерименталните ботанически изследвания, естественонаучното и природозащитното образование и възпитание и е отворена за посещение повече от пет месеца в годината.
3а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., предишна т. 41, изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Важно място за растенията" е територия от международна значимост за опазване на растителни видове, описана по стандартна методика на П.Л Интернешънал.
4. "Вивариум" е изкуствено подготвено място за отглеждане на диви животни.
5. "Вид" е група от морфологично сходни организми, имащи общ произход, които са потенциално способни да обменят помежду си генетичен материал в естествени условия.
5а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Видове от интерес за Общността" са видове, които на европейската територия на държавите членки са застрашени, освен онези, за които тази територия се явява гранична за естественото им разпространение и които не са застрашени или уязвими в западния палеарктически регион, или са уязвими (т.е. е вероятно скорошното им преминаване в категорията на застрашените видове, ако факторите, причинили заплахата, продължават да съществуват), или са редки (т.е. чиито популации са малки и понастоящем не са застрашени или уязвими, но са изложени на риск - срещат се в ограничени географски райони или поединично разпръснати в по-голям район), или са ендемични и изискват особено внимание вследствие на специфични характеристики на местообитанието им и/или вследствие на потенциалното въздействие при тяхното използване върху местообитанието им, и/или потенциалното въздействие от тяхното използване върху природозащитния им статус.
6. "Влажна зона" е район, включващ езера, блата, мочурища, торфища или други водни площи, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна, полусолена или солена, включително морска вода, чиято дълбочина или отлив не надхвърля 6 м.
7. "Внасяне" е въвеждане на митническата територия на Р.Б на екземпляр, включително на екземпляр, уловен в морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава.
8. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) "Водни площи" са площи от горските територии, поземления фонд и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, залети с вода.
9. "Възстановяване" е пресъздаване в естествени условия на съобщества от организми, екосистеми и комплекси от тях по модел на естествено съществуващите или създаване на условия за повторно възникване или увеличаване числеността на природни популации.
10. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Генетичен материал" са материали от растителен, животински или гъбен произход, съдържащи функционални единици на наследственост.
11. "Генетични ресурси" са генетичен материал с реална или потенциална стойност.
12. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) "Гори" са горските територии по смисъла на Закона за горите.
13. "Дата на придобиване" е датата, на която екземплярът е взет от дивата природа, роден на затворено или изкуствено размножен, придобит при търговски отношения или размяна.
14. "Дендрариум" е жива колекция от дървета и храсти върху определена територия, организирана по систематичен, географски или друг научен принцип.
14а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Дребни кожени изделия" са дребни промишлени изделия от кожа, като колани, ремъци, седалки за велосипеди, калъфи за документи, обеци, джобчета за ключове, тефтери, калъфи за тютюн, табакери, портфейли и каишки за часовници и други от подобен вид.
15. "Екземпляр" е всяко животно или растение, живо или мъртво, всяка лесно разпознаваема част от тялото или всеки продукт, получен от животното или растението, както и всяка друга стока, която въз основа на съпроводителен документ, опаковка, означение, етикет или друго обстоятелство може да се идентифицира като част или дериват от животно или растение.
16. "Екземпляр, отгледан на затворено" е екземпляр от животински вид, роден, излюпен и отгледан на затворено, или екземпляр от растителен вид, размножен изкуствено. Изкуствено размножен екземпляр е този, който е получен чрез репродукция в среда, създадена или модифицирана от човека и под негов контрол, който при животните произхожда най-малко от второ поколение, отглеждано от човека без добавка на генетичен материал от дивата природа.
16а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Екземпляр в безпомощно състояние" е жив екземпляр от животински вид, ранен, физически слаб или обездвижен вследствие на продължително гладуване или опаразитяване.
17. "Екосистема" е динамичен комплекс от растителни, животински и микроорганизмови съобщества и тяхната нежива околна среда, които си взаимодействат като функционална единица със специфични взаимосвързани процеси и специфичен общ облик.
18. "Ендемичен вид" е този, който се среща само в определен географски район.
19. "Застрашен вид" е този, който е заплашен от изчезване в целия си ареал или в голяма част от него.
20. "Земи" са селскостопанските земи по смисъла на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
20а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Зона от значение за Общността" е територия, която в биогеографския регион или региони, към които принадлежи, допринася в значителна степен за съхраняването или възстановяването до степен на благоприятно природозащитно състояние на тип природно местообитание по приложение № 1 или на вид по приложение № 2, допринася в значителна степен за целостта на мрежата от защитени зони по чл. 3 и/или допринася в значителна степен за съхраняването на биологичното разнообразие в конкретния биогеографски регион. При животински видове, които се нуждаят от големи местообитания, териториите от значение за Общността отговарят на местата в естествената област на разпространението им, които притежават физични и биологични елементи от решаващо значение за тяхното съществуване.
21. "Зоологическа градина" е постоянно заведение, където животни от диви видове се държат с цел да се показват пред публика в продължение на повече от 7 дни в годината, с изключение на циркове, магазини за животни и други заведения, които не показват пред публика значителен брой животни или видове.
22. "Изнасяне" е извеждане извън митническата територия на Р.Б на екземпляр.
23. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Колекция" е сбирка от екземпляри от растителни, животински или гъбни видове (включително семена или други размножителни материали), отглеждани или съхранявани при контролирани от човека условия и предназначени за научни и образователни цели или за целите на опазването и възстановяването на видовете.
24. "КОРИНЕ място" е територия, описана по стандартната международна методика на проекта на Съвета на Европа "КОРИНЕ биотопи".
25. "Ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки фактори.
25а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Инуитски народи" са етнически групи, населяващи крайните северни територии на Канада, Аляска, Скандинавия и Сибир, познати още като ескимоси, част от основния поминък на които е ловът на тюлени.
26. "Местообитание на вид" е районът, определен от специфични абиотични и биотични фактори, в който този вид се намира постоянно или временно в някой от стадиите на своя жизнен цикъл.
26а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Неизбирателни капани" са стъпните, стръвните, премазващите капани и примките.
26б. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) "Музей" е културна и научна организация по смисъла на Закона за културното наследство.
26в. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Мутация" е естествена или получена чрез селекция промяна на характеристиките на индивидите от даден биологичен вид, при който се променя окраската или формата на тялото.
26г. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Микота" са всички видове гъби в определен район.
27. "Организъм" е всяко живо тяло, което е съставено от съгласувано действащи органи и съществува самостоятелно. Организмът е индивид в популация от отделен вид.
28. "Орнитологично важно място" е територия от международна значимост за опазване на птиците, описана по стандартната международна методика на Б.Л Интернешънъл.
28а. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) "Планове, програми и инвестиционни предложения" са плановете, програмите и инвестиционните предложения и техните разширения и промени по смисъла на Закона за опазване на околната среда.
29. "Популация" е териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, които могат свободно да обменят генетичен материал помежду си.
30. "Потенциално застрашен вид" е този, за който е вероятно скорошното му преминаване в категорията на застрашените видове, ако факторите, причинили заплахата, продължават да съществуват.
31. "Природно местообитание" са естествени или близки до естествените сухоземни или акваториални области, характеризиращи се с характерни географски, абиотични и биотични особености, придаващи им специфичен облик.
31а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Предмет на защитените зони" са природните местообитания и местообитанията на видове, които се опазват в дадената защитена зона.
31б. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) "Проекти" са областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските планове и програми и други проекти, с които се предвиждат дейности, които не попадат в обхвата на приложения № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда с изключение на проекти, които се изискват по Закона за устройство на територията.
31в. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Природни местообитания от интерес за Общността" са онези местообитания от европейската територия на държавите членки, които в зоната на тяхната естествена област на разпространение са застрашени от изчезване или имат малък естествен район на разпространение, вследствие на намаляване на популацията или въз основа на вече ограничен район на разпространение, или представляват изключителни примери за типичните особености на един или няколко от следните девет биогеографски региона: алпийски, атлантически, черноморски, бореален, континентален, макронезийски, средиземноморски, панонски и степен.
32. "Първостепенен обществен интерес" е този, свързан с общественото здраве, националната сигурност, изключително благоприятни въздействия върху околната среда, както и със специфични обществено значими задължения по отношение на транспортни, енергийни и комуникационни системи.
33. "Рамсарско място" е влажна зона, която отговаря на критериите на Конвенцията по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция) (ДВ, бр. 56 от 1992 г.).
34. "Рядък вид" е този, чиито популации са малобройни, разпръснати или зависими от специфични фактори и ако не непосредствено, то косвено е застрашен или потенциално застрашен по смисъла на т. 19 и 30.
35. "Спасителен център" е юридическо или физическо лице, определено от министъра на околната среда и водите, което се грижи за конфискувани живи екземпляри.
36. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Съхранение" са всички мерки, които са необходими за запазване или възстановяване на природните местообитания и популациите на диви растителни, животински и гъбни видове в благоприятно състояние.
36а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Световно застрашен вид" е вид, включен в категориите "изчезнал в природата", "критично застрашен", "застрашен" и "уязвим" на актуалния Червен лист на Международния Съюз за защита на природата.
37. "Таксон" е общото наименование на класификационните единици, към които се отнасят подвидът, видът и по-високите единици от ниво вид.
37а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Трета държава" е държава, която не е държава - членка на Европейския съюз.
38. "Устойчиво управление" е управление на ползването, развитието и опазването на природните ресурси по начин и степен, които дават възможност на настоящите поколения и общности да си осигуряват социални, икономически и културни блага, без да се:
а) намалява възможността на бъдещите поколения и общности да задоволяват социални, икономически и културни нужди;
б) нарушава способността на екосистемите да осъществяват своите почвозащитни и климаторегулиращи функции;
в) намалява значително биологичното разнообразие.
38а. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) "Учебна сбирка" е колекция от препарати, хербарии и препарирани животни в училища, която служи за обучение на ученици, студенти и докторанти.
39. "Фауна" са всички видове животни в определен район.
40. "Флора" са всички видове растения в определен район.
41. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) "Център за размножаване и отглеждане на защитени видове животни" е юридическо лице, което притежава издадено разрешение от министъра на околната среда и водите да отглежда и размножава защитени видове животни с цел опазване и/или повторно въвеждане в природата.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. В срок до 4 години от влизането в сила на този закон министърът на околната среда и водите внася в Министерския съвет списъка по чл. 10, ал. 3.

§ 3. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон министърът на околната среда и водите внася в Министерския съвет проект на наредбата по чл. 66, ал. 6.

§ 4. В срок до една година от влизането в сила на този закон всички физически и юридически лица, притежаващи екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 и 2, ги регистрират по реда на глава четвърта, раздел IV.

§ 5. В срок до една година от влизането в сила на този закон всички физически и юридически лица по чл. 60, ал. 1 подават необходимата информация за вписване в регистрите по чл. 63.

§ 6. В срок до една година от влизането в сила на този закон лицата по чл. 96, ал. 1 представят списъците по чл. 96, ал. 2.

§ 7. В срок до 4 години от обнародването в "Държавен вестник" на наредбата по чл. 61, ал. 1 собствениците на зоологически градини са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата и да подадат заявление за издаване на лиценз.

§ 8. (1) Буферните зони около резервати и поддържани резервати, без тези, попадащи в национални паркове, обявени по реда на отменения Закон за защита на природата, запазват своите граници и режими, освен ако не са променени по реда на глава втора, раздел IV на този закон.
(2) Буферните зони около резервати, попадащи в национални паркове, се заличават с този закон.
(3) Вековните дървета, обявени за защитени по реда на отменения Закон за защита на природата, запазват своите режими, освен ако не са заличени по реда на глава пета на този закон.

§ 9. Този закон отменя Закона за защита на природата (обн., ДВ, бр. 47 от 1967 г.; изм., бр. 3 от 1977 г., бр. 39 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 11 и 133 от 1998 г. и бр. 29 от 2000 г.).

§ 10. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г.) в приложението към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 се правят следните изменения:
1. Точка "6. Мечка (Ursus arctos L.)" се отменя.
2. Точка "23. Голям корморан (Phalacrocorax carbo L.)" се отменя.

§ 11. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1, т. 5 думите "над 25 на сто" се заличават;
б) в ал. 4 накрая се добавя "и положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие".
2. В чл. 38 се правят следните допълнения:
а) в ал. 3 след думата "взема" се добавя "с обикновено мнозинство";
б) създават се ал. 4 и 5:
"(4) Членове на комисията, които не са съгласни с взето решение за приемане на предложението и са подписали протокола с особено мнение, го мотивират писмено в 3-дневен срок. Особените мнения се прилагат към протокола.
(5) В случаите по ал. 4 министърът на околната среда и водите взема окончателното решение за обявяване на защитената територия или за отхвърляне на предложението."
3. В чл. 39, ал. 1 думите "съгласно предложението на комисията по чл. 38" се заменят с "при положителни решения по чл. 38, ал. 3 и 5".
4. В чл. 42 се създава ал. 6:
"(6) Със заповед по ал. 5 и без спазване на процедурите по ал. 1 може да се актуализира площта на защитената територия, когато корекцията произтича от по-точни замервания и не е свързана с промяна на определените граници на защитената територия."
5. В чл. 67 се създава ал. 3:
"(3) Охраната на отделни резервати и поддържани резервати, извън границите на националните паркове, може да се предоставя от министъра на околната среда и водите на други органи на изпълнителната власт или на общини."
6. В чл. 74 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 т. 1 и 4 се отменят;
б) в ал. 3 думите "утвърден от Министерския съвет" се заменят с "определен от министъра на околната среда и водите".
7. Член 75 се отменя.
8. В чл. 79, ал. 3 след думата "лесничейства" се добавя "и дирекциите на природни паркове".
9. Член 86 се отменя.
10. В приложение № 1 четвъртата колона на таблицата и текстът след таблицата се заличават.
11. В приложение № 2 четвъртата колона на таблицата се заличава.

§ 12. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г.) в чл. 3, ал. 2 накрая се добавя "освен в случаите по чл. 67, ал. 3 от Закона за защитените територии".

§ 13. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите и на кметовете на общините.
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 10 юли 2002 г. и на 2 август 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г.)
§ 70. Забраната за улов с кърмаци влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.

§ 71. Параграф 12 относно чл. 31 влиза в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Р.Б към Европейския съюз.

§ 72. (1) До влизането в сила на § 12 относно чл. 31, при провеждане на процедури по ОВОС на инвестиционни предложения и по ЕО на планове и програми съгласно Закона за опазване на околната среда, засягащи потенциални защитени зони, за които в Министерството на околната среда и водите е внесена документация по чл. 8, ал. 1, компетентният орган може да поставя на възложителя и други специфични изисквания към обхвата на информацията, свързана с предмета и целите на съответната защитена зона.
(2) В случаите по ал. 1, когато информацията относно степента на увреждане на потенциалната защитена зона е недостатъчна или противоречива, компетентният орган по Закона за опазване на околната среда прекратява процедурата по ОВОС или ЕО, за което уведомява възложителя.

§ 73. (1) (Предишен текст на § 73 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В случаите, когато планът, програмата или инвестиционното предложение засягат територия, която има статут едновременно на защитена територия по Закона за защитените територии и на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие, се прилага чл. 31.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В случаите по ал. 1 не се извършва съгласуване от Министерството на околната среда и водите по чл. 13, ал. 2 и чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за защитените територии.

§ 74. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)

§ 75. Забраните по чл. 38 за видовете "Дива коза" и "Европейска дива котка" влизат в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Р.Б към Европейския съюз.

§ 76. (1) Забраната за притежаване, превозване, пренасяне, излагане на публични места и размяна на екземпляри по чл. 38, ал. 1, т. 7 не се прилага за екземплярите, придобити преди влизането в сила на закона, които са част от музейни и учебни сбирки.
(2) Размяна на екземпляри по ал. 1 може да се извършва само между музеи, научни организации или училища.
(3) Екземплярите по ал. 1, както и новопостъпилите екземпляри се маркират и водят на отчет от съответния музей, научна организация или училище.

§ 77. Наредбата по чл. 31а, ал. 1 се издава в срок до една година от влизането в сила на този закон.

§ 78. (1) В срок една година от влизането в сила на този закон всички буферни зони, обявени по Закона за биологичното разнообразие и по Закона за защита на природата, се прекатегоризират като защитени местности по Закона за защитените територии, като запазват своя обхват, граници и режими. Прекатегоризацията се извършва със заповед на министъра на околната среда и водите без съгласуване по реда на чл. 42, ал. 2 на Закона за защитените територии.
(2) До прекатегоризацията по ал. 1 за нарушения на режимите на буферните зони нарушителите се наказват по реда на Закона за защитените територии.
(3) Процедурите за обявяване на нови буферни зони, които не са приключили към датата на влизане в сила на този закон, се довършват по реда на глава трета от Закона за защитените територии, като обектите се обявяват за защитени местности.

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г.)
§ 14. (1) Оценката по чл. 31 се прилага и за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които към момента на влизане в сила на този закон не са одобрени по реда на съответния специален закон или подзаконов нормативен акт, въз основа на който се разработват, или са одобрени, но не са влезли в сила, независимо дали попадат в обхвата на Закона за опазване на околната среда и дали за тях е завършена или започнала процедура по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка съгласно глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
(2) Оценката по чл. 31 не се прилага, ако по отношение на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения по ал. 1 е приложен § 72 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 88 от 2005 г.).
(3) В случаите по ал. 1, когато е налице завършена процедура по оценка на въздействието върху околната среда с влязло в сила решение или по екологична оценка с влязло в сила решение или становище съгласно глава шеста от Закона за опазване на околната среда, оценката по чл. 31 се извършва по реда на чл. 31, ал. 5.

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2007 Г.)
§ 30. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 34 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Навсякъде в закона думите:
а) "началника на Националното управление по горите" се заменят с "председателя на Държавната агенция по горите";
б) "Националното управление по горите" се заменят с "Държавната агенция по горите";
в) "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".

Допълнителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2007 Г.)
§ 68. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна, Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици и Директива 2006/105/ЕО на Съвета за адаптиране на Директиви 73/239/ЕИО, 74/557/ЕИО и 2002/83/ЕО в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния.

§ 69. Навсякъде в закона думите "упълномощено" и "упълномощени" се заменят съответно с "оправомощено" и "оправомощени", а думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2007 Г.)
§ 70. В срок до една година от влизането в сила на този закон собствениците на ловните трофеи от дива коза и дива котка, придобити преди влизането в сила на забраните по чл. 38, ги обявяват в съответната регионална инспекция по околната среда и водите. Трофеите от дива котка се регистрират по реда на чл. 91.

§ 71. В срок до една година от влизането в сила на този закон собствениците на ферми за пепелянки обявяват наличните количества в съответната регионална инспекция по околната среда и водите. Наличните количества се смятат за законно придобити.

§ 72. Забраната за използване на оловни сачми във влажните зони влиза в сила от 1 юни 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)
§ 78. Навсякъде в Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г.) думите "управления на", "лесничейства" и "държавните дивечовъдни станции" се заменят съответно с "дирекции по", "горски стопанства" и "държавните ловни стопанства".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2009 Г.)
§ 24. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 34 от 2006 г., бр. 52, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде думите "паметниците на културата" и "Закона/ът за паметниците на културата и музеите" се заменят съответно с "културните ценности" и "Закона/ът за културното наследство".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2009 Г.)
§ 44. Законът влиза в сила от 10 април 2009 г., с изключение на чл. 114, ал. 2 и чл. 126, които влизат в сила от 10 април 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2009 Г.)
§ 64. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53, 64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Навсякъде в закона думите:
а) "Министерството на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните";
б) "Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите" се заменят съответно с "Изпълнителната агенция по горите" и "изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.08.2010 Г.)
§ 10. Започналите към датата на влизане в сила на този закон процедури по чл. 31, ал. 1 се довършват по досегашния ред.

§ 11. Министерският съвет в срок до 30 септември 2010 г. привежда наредбата по чл. 31а в съответствие с изискванията на този закон.

§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 5, който влиза в сила от 30 септември 2010 г.

Преходни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г.)
§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 3, § 9, ал. 9 - 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2011 Г.)
§ 46. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 21 и § 22, които влизат в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.04.2012 Г.)
§ 98. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на:
1. параграфи 20 - 42, § 75 и § 91, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.;
2. параграфи 43 - 58, § 87 и § 88, които влизат в сила от 7 януари 2014 г. за операторите:
а) на инсталации, които са въведени в експлоатация и притежават комплексно разрешително преди 7 януари 2013 г. и които изпълняват дейности по приложение № 4:
аа) точка 1.1 - за дейности с номинална входяща топлинна мощност над 50 МW;
бб) точки 1.2, 1.3, 1.4, буква "а", т. 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.5;
вв) точки 4.1 - 4.6 - за дейности относно производство чрез химична обработка;
гг) точки 5.1, букви "е", "ж", "и" и "к" и 5.2, буква "а" - само за битови отпадъци;
дд) точки 5.3.1, букви "а" и "б", 5.4, 6.1, букви "а" и "б", 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2, буква "а", 6.4.3 и 6.5 - 6.9;
б) чието заявление за издаване на комплексно разрешително е одобрено не по-късно от 7 януари 2013 г. и съоръженията - обект на заявлението, ще бъдат въведени в експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г.

Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2012 Г.)
§ 19. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)
§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)
§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Ключови думи
No law branches!