Народно събрание

Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Р.Б и правителството на Р.А за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта

 

Народно събрание

Закон за военното разузнаване

 

Народно събрание

Решение по искането на главния прокурор на Р.Б, вх. № 527-00-7 от 26 октомври 2015 г., за даване на разрешение за задържане на В.Н Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание

 

Народно събрание

Решение по искането на главния прокурор на Р.Б, вх. № 527-00-8 от 26 октомври 2015 г., за даване на разрешение за задържане на Д.С Чуколов, народен представител в 43-то Народно събрание

 

Народно събрание

Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител

 

Президент на републиката

Указ № 209 за освобождаване на бригаден генерал П.А Атанасов от длъжността началник на щаба на Сухопътните войски, назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“

 

Президент на републиката

Указ № 210 за освобождаване на бригаден генерал М.Д Попов от длъжността командир на 68-а бригада „Специални сили“ и назначаването му на длъжността заместник-командир на Сухопътните войски

 

Президент на републиката

Указ № 211 за назначаване на капитан І ранг К.Г Андреев на длъжността заместник-командир на Военноморските сили и удостояването му с висше офицерско звание „комодор“

 

Президент на републиката

Указ № 212 за назначаване на полковник Г.И Ангелов на длъжността командир на 61-ва механизирана бригада и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“

 

Президент на републиката

Указ № 213 за назначаване на полковник Я.А Матеев на длъжността командир на 68-а бригада „Специални сили“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“

 

Президент на републиката

Указ № 214 за освобождаване на генерал-майор М.П Начев от длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия

 

Президент на републиката

Указ № 215 за освобождаване на комодор К.Й Михайлов от длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“ в Щаба на отбраната и назначаването му на длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия

 

Президент на републиката

Указ № 216 за награждаване на Архиепископа на Константинопол – Н.Р, и П.В Н.Вство Вартоломей I с орден „Стара планина“ първа степен

 

Конституционен съд

Определение № 4 от 9 ноември 2015 г. за обявяване за прекратени поради изтичане на определения срок мандатите на съдии от Конституционния съд

 

Министерски съвет

Постановление № 299 от 5 ноември 2015 г. за преобразуване на Общинския културен институт „Музей за история на София“ в Регионален исторически музей – София

 

Министерски съвет

Постановление № 300 от 5 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2015 г. за изплащане на стипендия по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постанов­ление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 301 от 6 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 302 от 6 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 303 от 9 ноември 2015 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“

 

Министерски съвет

Постановление № 304 от 9 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 311 от 12 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Р.Б за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

 

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!